ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘AR’ Category

AR ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
AR103
อ่านกันเถอะ...
ศิลปวิจักษณ์ 3 หน่วย
(Art Appreciation)
ศึกษาศิลปะสำคัญเฉพาะอย่างจาก สมัยโบราณจนกระทั่งถึงศิลปะในปัจจุบันเน้นคุณค่าและลีลาของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรค์ศิลปะ
AR103(47153)
อ่านกันเถอะ...
ศิลปวิจักษณ์ 2 หน่วย
(Art Appreciation)

ศิลปวิจักษณ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AR103(47153)
อ่านกันเถอะ...
ศิลปวิจักษณ์ 2 หน่วย
(Art Appreciation)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
ตอนที่1 : จุดมุ่งหมายในการเรียนศิลปะ ความหมายของคำว่าศิลปะ
ตอนที่2 : ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักของศิลปะ โครงสร้างของงานศิลปะ
ตอนที่3 : ศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุโรป
ตอนที่4 : ศิลปะอินเดีย ลักษณะของศิลปะอินเดีย
ตอนที่5 : ศิลปะในประเทศไทย
บรรณานุกรม : Reference
แบบทดสอบ 1
แบบทดสอบ 2

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 8:23 am

ศิลปวิจักษณ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AR103
อ่านกันเถอะ...
ศิลปวิจักษณ์ 3 หน่วย
(Art Appreciation)
ศึกษา ศิลปะสำคัญเฉพาะอย่างจากสมัยโบราณจนกระทั่งถึงศิลปะในปัจจุบันเน้นคุณค่าและ ลีลาของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรค์ศิลปะ

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
คำชี้แจงกระบวนวิชา
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3(1)
ตอนที่ 3(2)
ตอนที่ 4(1)
ตอนที่ 4(2)
ตอนที่ 5(1)
ตอนที่ 5(2)
บรรณานุกรม(ต่อ) : Reference
ภาคผนวกและตัวอย่างแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย(ต่อ)
ภาคผนวกและตัวอย่างแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 8:19 am