ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘AT’ Category

AT ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
AT328
อ่านกันเถอะ...
การทำฟาร์มสุกร 3 หน่วย
(SWINE FARM MANAGEMENT)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเลี้ยงสุกร พันธุ์สุกร สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสุกร การปรับปรุงพันธุ์สุกร โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกร การวางแผนการผลิตสุกร การจัดการสุกร การผสมเทียมของสุกร อาหารและการให้อาหารสุกร ระบบการผลิตสุกรเพื่อสุขภาพ การสุขาภิบาลและลูกสุกร การฆ่าและคุณภาพซากสุกร มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกร การเตรียมโรงเรืองสุกร การจับบังคับและเคลื่อนย้ายสุกร การทำเครื่องหมายสุกร การให้ยาสุกร การตอนสุกร สารเร่งเนื้อแดง
AT335
อ่านกันเถอะ...
การผลิตแพะ 3 หน่วย
(GOAT PRODUCTION)
ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของการ เลี้ยงแพะ ชีววิทยาของแพะ สายพันธุ์แพะ การสร้างฟาร์มแพะ อาหารและการให้อาหาร การผสมพันธุ์และการอนุบาล การเลี้ยงและการดูแลแพะ โรคทั่วไปของแพะการป้องกันและการดูแลรักษา การจัดซากแพะ การสร้างน้ำนมและการจัดการน้ำนมแพะ
AT428(s)
อ่านกันเถอะ...
การผลิตสัตว์น้ำ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3 หน่วย
(Aquatic Animal Production : Coastal Aquaculture)
ศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยาชาย ฝั่งทะเลของประเทศไทย การเลือกสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมีย การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว การเพาะเลี้ยงปลากะรัง การเลี้ยงหอยนางรม การเลี้ยงหอยแมลงภู่ การเลี้ยงหอยแครง
AT459
อ่านกันเถอะ...
รุกขชาติวิทยา 3 หน่วย
(Arboriculture)
ลักษณะและความสำคัญในการปลูกพืช พันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้เถาต่าง ๆ ศึกษาเจาะลึกพันธุ์ไม้พืชสวนที่เหมาะกับสภาพแวดล้อม ผสมผสานการจัดการด้านศิลป ภูมิทัศน์และการบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ โดยเน้นประโยชน์ทางกายภาพ มุมมองเพื่อความสวยงาม ประหยัด และด้านจิตวิทยาเป้นสำคัญ มีการศึกษานอกสถานที่

รุกขชาติวิทยา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AT459
อ่านกันเถอะ...
รุกขชาติวิทยา 3 หน่วย
(Arboriculture)
ลักษณะ และความสำคัญในการปลูกพืชพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้เถาต่าง ๆ ศึกษาเจาะลึกพันธุ์ไม้พืชสวนที่เหมาะกับสภาพแวดล้อม ผสมผสานการจัดการด้านศิลป ภูมิทัศน์และการบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ โดยเน้นประโยชน์ทางกายภาพ มุมมองเพื่อความสวยงาม ประหยัด และด้านจิตวิทยาเป้นสำคัญ มีการศึกษานอกสถานที่

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ประโยชน์ของต้นไม
บทที่ 2 : วิวัฒนาการและการแพร่กระจายของพันธุ์พืช
บทที่ 3 : เซลล์และเน้อเยื่อของพืช
บทที่ 4 : การเจริญเติบโตของต้นไม
บทที่ 5 : ระบบราก
บทที่ 6 : ระบบลำต้น
บทที่ 7 : ระบบใบ
บทที่ 8 : ดอก
บทที่ 9 : ผล
บทที่ 10 : เมล็ด
บทที่ 11: ธาตุอาหารของพืช
บทที่ 12 : ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
บทที่ 13: การตัดแต่งกิ่งต้นไม
บทที่ 14: การทำศัลยกรรมต้นไม้
บทที่ 15: การขุดล้อมไม้ยืนต้น
บทที่ 16: การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
บรรณานุกรม :Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 8:32 am

การผลิตสัตว์น้ำ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AT428(s)
อ่านกันเถอะ...
การผลิตสัตว์น้ำ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3 หน่วย
(Aquatic Animal Production : Coastal Aquaculture)
ศึกษา เกี่ยวกับนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเลของประเทศไทย การเลือกสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมีย การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว การเพาะเลี้ยงปลากะรัง การเลี้ยงหอยนางรม การเลี้ยงหอยแมลงภู่ การเลี้ยงหอยแครง

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : นิเวศวิทยาชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
บทที่ 2 : การเลือกสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บทที่ 3 : การเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมีย
บทที่ 4 : การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
บทที่ 5 : การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
บทที่ 6 : การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว
บทที่ 7 : การเพาะเลี้ยงปลากะรัง
บทที่ 8 : การเลี้ยงหอยนางรม
บทที่ 9 : การเลี้ยงหอยแมลงภู่
บทที่ 10 : การเลี้ยงหอยแครง
ภาคผนวก

การผลิตแพะ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AT335
อ่านกันเถอะ...
การผลิตแพะ 3 หน่วย
(GOAT PRODUCTION)
ศึกษา เกี่ยวกับความสำคัญของการเลี้ยงแพะ ชีววิทยาของแพะ สายพันธุ์แพะ การสร้างฟาร์มแพะ อาหารและการให้อาหาร การผสมพันธุ์และการอนุบาล การเลี้ยงและการดูแลแพะ โรคทั่วไปของแพะการป้องกันและการดูแลรักษา การจัดซากแพะ การสร้างน้ำนมและการจัดการน้ำนมแพะ

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ชีววิทยาของแพะ
บทที่ 3 : สายพันธุ์แพะ
บทที่ 4 : การสร้างฟาร์มแพะ
บทที่ 5 : อาหารและหารให้อาหาร
บทที่ 6 : การผสมพันธุ์และการอนุบาล
บทที่ 7 : การเลี้ยงและการดูแลแพะ
บทที่ 8 : โรคทั่วไปของแพะ การป้องกันและดูแลรักษา
บทที่ 9 : การจัดการซากแพะ
บทที่ 10 : การสร้างน้ำนมและการจัดการน้ำนมแพะ
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 8:28 am

การทำฟาร์มสุกร

with 3 comments

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AT328
อ่านกันเถอะ...
การทำฟาร์มสุกร 3 หน่วย
(SWINE FARM MANAGEMENT)
ศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร พันธุ์สุกร สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสุกร การปรับปรุงพันธุ์สุกร โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกร การวางแผนการผลิตสุกร การจัดการสุกร การผสมเทียมของสุกร อาหารและการให้อาหารสุกร ระบบการผลิตสุกรเพื่อสุขภาพ การสุขาภิบาลและลูกสุกร การฆ่าและคุณภาพซากสุกร มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกร การเตรียมโรงเรืองสุกร การจับบังคับและเคลื่อนย้ายสุกร การทำเครื่องหมายสุกร การให้ยาสุกร การตอนสุกร สารเร่งเนื้อแดง

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร
บทที่ 2 : พันธุ์สุกร
บทที่ 3 : สรีรวิทยาสืบพันธุ์ของสุกร
บทที่ 4 : การปรับปรุงพันธุ์สุกร
บทที่ 5 : โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกร
บทที่ 6 : การวางแผนการผลิตสุกร
บทที่ 7 : การจัดการสุกร
บทที่ 8 : การผสมเทียมของสุกร
บทที่ 9 : อาหารและการให้อาหารสุกร
บทที่ 10 : ระบบการผลิตสุกรเพื่อสุขภาพ
บทที่ 11 : การสุขาภิบาลและโรคสุกร
บทที่ 12 : การฆ่าและคุณภาพซากสุกร
บทที่ 13 : มาตฐารฟาร์มเลี้ยงสุกร
บทที่ 14 : การเตรียมโรงเรือนสุกร
บทที่ 15 : การจับบังคับและการเคลื่อนย้ายสุกร
บทที่ 16 : การทำเครื่องหมายสุกร
บทที่ 17 : การให้ยาสุกร
บทที่ 18 : การป้องกันโรคโลหิตจางลูกสุกร
บทที่ 19 : การตอนสุกร
บทที่ 20 : สารเร่งเนื้อแดง
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 8:25 am