ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘BI’ Category

BI ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
BI103
อ่านกันเถอะ...
ชีววิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Biology)
ศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต ศึกษาหลักเบื้องต้นของชีววิทยาแบบต่าง ๆ ของการดำรงชีวิตและศึกษาชีววิทยาสำหรับชีวิตประจำวัน
BI115
อ่านกันเถอะ...
หลักชีววิทยา 3 หน่วย
(Priciples of biology)
ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้เข้าถึงกระบวนแมทาบอลิซึม และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต การสร้างโปรตีน การถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์ การวิวัฒนาการศัพภวิทยา การจำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและขบวนการสรีรวิทยาเบื้องต้นของสิ่งมีชีวิต
BI115(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือหลักชีววิทยา หน่วย
(Handbook of Principles of Biology)
BI116(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา หน่วย
(Principle of Biology Laboratory)
BI203
อ่านกันเถอะ...
ชีวิตและระบบนิวเศวิทยา 3 หน่วย
(Life and System Ecology)
การศึกษาระบบ ความซับซ้อน และคววามสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม
BI221(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการนิเวศวิทยา หน่วย
(Ecologl Laboratory)
BI251
อ่านกันเถอะ...
พันธุศาสตร์ 3 หน่วย
(Genetics)
ศึกษาหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ พืช และจุลินทรีย์ วางรากฐาน เรื่องราวเกี่ยวกับกรรมพันธุ์สำหรับชีววิทยาทุกสาขา
BI251(51)
อ่านกันเถอะ...
พันธุศาสตร์ 3 หน่วย
(GENETICS)
ศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ตาม หลักของเมนเดล โครงสร้างทางกายภาพและการแบ่งเซลล์ สมบัติและพฤติกรรมของยีนนอกเหนือไปจากกฎของเมนเดล ยีนกับโครโมโซม ลิงเกจกับครอสซิงโอเวอร์ มัลทิเปิลแอลลีลกับระบบหมุ่เลือดในคน DNAและโครงสร้างของโครโมโซม ยีนกับการสังเคราะห์โปรตีน มิวเทชั่น การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมและยีน พันธุศาสตร์เชิงการเจริญ DNAกับเทคโนโลยี
BI323
อ่านกันเถอะ...
หลักชีววิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3 หน่วย
(Biological Principles in Management of Natural Resources)
ศึกษาทัศนะทางนิวเศวิทยาของ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ หลักและวิธีจัดการ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงค้างไว้เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ มีการศึกษานอกสถานที่
BI490
อ่านกันเถอะ...
สัมมนา 1 หน่วย
(Seminar)
การสัมมนาในหัวข้อทางชีววิทยา โดยความเห็นชอบของภาควิชา

สัมมนา

with one comment

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI490
อ่านกันเถอะ...
สัมมนา 1 หน่วย
(Seminar)
การสัมมนาในหัวข้อทางชีววิทยา โดยความเห็นชอบของภาควิชา

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ (Introduction)
บทที่ 2 : องค์ประกอบของการสัมนา(ต่อ)
บทที่ 2 : องค์ประกอบของการสัมนา
เอกสารอ้างอิง

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:17 am

หลักชีววิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI323
อ่านกันเถอะ...
หลักชีววิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3 หน่วย
(Biological Principles in Management of Natural Resources)
ศึกษา ทัศนะทางนิวเศวิทยาของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ หลักและวิธีจัดการ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงค้างไว้เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ มีการศึกษานอกสถานที่

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : การอนุรักษ์ทรัพยากร
บทที่2 : ขบวนการพื้นฐานทางชีววิทยา(ต่อ)
บทที่2 : ขบวนการพื้นฐานทางชีววิทยา
บทที่3 : วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการทดลองเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
บทที่4 : ดิน
บทที่5 : มนุษย์และน้ำ
บทที่6 : ทุ่งหญ้าและการเลี้ยงสัตว์
บทที่7 : ป่าไม้
บทที่8 : สัตว์ป่า
บทที่9 : สิ่งแวดล้อมในน้ำ
บทที่10 : ประชากร
ภาคผนวก :
บรรณานุกรม : Reference

พันธุศาสตร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI251(51)
อ่านกันเถอะ...
พันธุศาสตร์ 3 หน่วย
(GENETICS)
ศึกษา เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล โครงสร้างทางกายภาพและการแบ่งเซลล์ สมบัติและพฤติกรรมของยีนนอกเหนือไปจากกฎของเมนเดล ยีนกับโครโมโซม ลิงเกจกับครอสซิงโอเวอร์ มัลทิเปิลแอลลีลกับระบบหมุ่เลือดในคน DNAและโครงสร้างของโครโมโซม ยีนกับการสังเคราะห์โปรตีน มิวเทชั่น การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมและยีน พันธุศาสตร์เชิงการเจริญ DNAกับเทคโนโลยี

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : พันธุ์ศาสตร์ตามหลักของเมนเดล
บทที่ 2 : โครงสร้างทางกายภาพ และการแบ่งเซลล์
บทที่ 3 : สมบัติ และพฤติกรรมของยีนนอกเหนือไปจากกฏของเมนเดล
บทที่ 4 : ยีนกับโครโมโซม
บทที่ 5 : ลิงเกจกับซิงโอเวอร์
บทที่ 6 : มัลทิเปิลแอลลีลกับระบบหมู่เลือดในคน
บทที่ 7 : พันธุ์ศาสตร์ของแบคทีเรีย และไวรัส
บทที่ 8 : DNA และโครงสร้างของโครโมโซม
บทที่ 9 : ยีนกับการสังเคราะห์โปรตีน
บทที่ 10 : มิวเทชั่น
บทที่ 11 : การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม และยีน
บทที่ 12 : พันธุศาสตร์เชิงการเจริญ
บทที่ 13 : DNA กับเทคโนโลยียุคใหม่
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท
รายการอ้างอิง
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:14 am

พันธุศาสตร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI251
อ่านกันเถอะ...
พันธุศาสตร์ 3 หน่วย
(Genetics)
ศึกษาหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ พืช และจุลินทรีย์ วางรากฐาน เรื่องราวเกี่ยวกับกรรมพันธุ์สำหรับชีววิทยาทุกสาขา

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ธรรมชาติและหน้าที่ของสารกรรมพันธุ์(1)
บทที่ 1 : ธรรมชาติและหน้าที่ของสารกรรมพันธุ์(2)
บทที่ 2 :โครงสร้างทางกายภาพและกลไกในการถ่ายทอดลักษณะ
บทที่ 3 : การแบ่งเซล
บทที่ 4 : วงจรชีวิตและการสืบพันธุ์
บทที่ 5 : พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล(1)
บทที่ 5 : พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล(2)
บทที่ 6 : Interaction of Genes
บทที่ 7 : Probability
บทที่ 8 : พันธุกรรมของลักษณะทางปริมาณ
บทที่ 9 : MultipleAlleles
บทที่ 10 : Lethal Genes
บทที่ 11 : การกำหนดเพศ
บทที่ 12 :พันธุกรมของลักษณะที่เกี่ยวข้องกับโครโมโซมเพศ
บทที่ 13 : อิทธิพลของฝ่ายแม่และพันธุกรรมองลักษณะที่ควบคุมโดยยีนส์นอกโครโมโซม
บทที่ 14 :Linkage an Recombination(1)
บทที่ 14 :Linkage and Recombination(2)
บทที่ 15 : Gene Mutation
บทที่ 16 : การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม(1)
บทที่ 16 : การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม(2)
บทที่ 16 : การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม(3)
บทที่ 17 : พันธุศาสตร์ประชากร
หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียบเรียง

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:12 am

ปฏิบัติการนิเวศวิทยา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI221(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการนิเวศวิทยา หน่วย
(Ecologl Laboratory)

คำนำ : Introduction
บทนำ : Leading article
สารบัญ : Content
ตอนที่ 1 : บทปฏิบัติการพื้นฐาน(1)
ตอนที่ 1 : บทปฏิบัติการพื้นฐาน(2)
ตอนที่ 1 : บทปฏิบัติการพื้นฐาน(3)
ตอนที่ 2 : บทปฏิบัติเพื่อการศึกษาเฉพาะเรื่อง(1)
ตอนที่ 2 : บทปฏิบัติเพื่อการศึกษาเฉพาะเรื่อง(2)
ตอนที่ 3 : ภาคผนวก(1)
ตอนที่ 3 : ภาคผนวก(2)
ตอนที่ 3 : ภาคผนวก(3)
ตอนที่ 3 : ภาคผนวก(4)
คณาจารย์ผู้เรียบเรียง
บรรณานุกรม : Reference

ชีวิตและระบบนิวเศวิทยา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI203
อ่านกันเถอะ...
ชีวิตและระบบนิวเศวิทยา 3 หน่วย
(Life and System Ecology)
การศึกษาระบบ ความซับซ้อน และคววามสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 : ชีวิตในเมือง
บทที่2 : การสังเคราะห์แสงและหลักนิเวศวิทยา(1)
บทที่2 : การสังเคราะห์แสงและหลักนิเวศวิทยา(2)
บทที่3 : ชีวิตในชนบท
บทที่4 : ชีวิตในระบบนิเวศธรรมชาติ
บทที่5 : ชีวิตในจักรวาล
บทที่6 : การกระจายตัวของสิ่งมีชีวิต
บทที่7 : เกิด แก่ เจ็บ ตาย
บทที่8 : คนรุ่นใหม่ ความหวังใหม่
บทที่9 : พฤติกรรมและความอยู่รอด
บทที่10 : สังคมในอนาคต(1)
บทที่10 : สังคมในอนาคต(2)
บทที่10 : สังคมในอนาคต(3)
ภาคผนวก : สิ่งแวดล้อมและสังคม-1
ภาคผนวก : สิ่งแวดล้อมและสังคม-2
ภาคผนวก : สิ่งแวดล้อมและสังคม-3
ภาคผนวก : สิ่งแวดล้อมและสังคม-4
ภาคผนวก : รากที่สองของปัญหากทม.
ภาคผนวก : เหลียวซ้าย แลขวา ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก : ก่อนออกเดินทาง
ภาคผนวก : Information Technology
ภาคผนวก : Decomposition of Emergent Macropytes(1)
ภาคผนวก : Decomposition of Emergent Macropytes(2)
ภาคผนวก : เส้นทางการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ มร.
ภาคผนวก : มหาวิทยาลัยเปิดในอนาคต
ภาคผนวก : Trainning Needs in The use of media
ภาคผนวก : เทคโนโลยีกับงานในอนาคต
ภาคผนวก :ผลกระทบของวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI116(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา หน่วย
(Principle of Biology Laboratory)

คำนำ
สารบัญ
บทปฏิบัติการที่1 : กล้องจุลทรรศน์และการใช้กล้องจุลทรรศน์
บทปฏิบัติการที่2 : การแบ่งเซลล์
บทปฏิบัติการที่3 : เนื้อเยื่อพืช(1)
บทปฏิบัติการที่3 : เนื้อเยื่อพืช(2)
บทปฏิบัติการที่4 : เนื้อเยื่อสัตว์(1)
บทปฏิบัติการที่4 : เนื้อเยื่อสัตว์(2)
บทปฏิบัติการที่5 : สารโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต
บทปฏิบัติการที่6 : เอนไซม์
บทปฏิบัติการที่7 : การสังเคราะห์ด้วยแสง
บทปฏิบัติการที่8 : การหายใจ
บทปฏิบัติการที่9 : อาณาจักรโมเนราโปรตสตา และฟังใจ
บทปฏิบัติการที่10 : อาณาจักรพืช
บทปฏิบัติการที่11 : อาณาจักรสัตว์
บทปฏิบัติการที่12 : การเจริญขั้นต้นของดาวทะเล

คู่มือหลักชีววิทยา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI115(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือหลักชีววิทยา หน่วย
(Handbook of Principles of Biology)

คำนำ
สารบัญ
คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
บทที่1 : บทนำ
บทที่2 : ชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต(1)
บทที่2 : ชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต(2)
บทที่3 : เซลล์ : อันตรกริยาต่อสิ่งแวดล้อม
บทที่4 : เซลล์ : การจัดโครงสร้างภายใน
บทที่5 : การถ่ายทอดพลังงานและปฏิกิริยาชีวเคมี
บทที่6 : พลังงานที่ใช้ภายในเซลล์
บทที่7 : การสืบพันธุ์ระดับเซลล์
บทที่8 : หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
บทที่9 :โมเลกุลพื้นฐานของพันธุกรรมและการสังเคราะห์โปรตีน
บทที่10: การควบคุมการแสดงออกของยีน
บทที่11 :โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อสัตว์และพืช
บทที่12 :โภชนาการและการย่อยอาหาร
บทที่13 :การควบคุมภายในสัตว์และพืช
บทที่14 :การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์และพืช
บทที่15 :นิเวศวิทยา
บทที่16 :พฤติกรรมของสัตว์
บทที่17 :วิวัฒนาการของสัตว์และพืช
บทที่18 :อาณาจักรโมเนรา
บทที่19 :อาณาจักรโปรติสตา
บทที่20 :อาณาจักรฟังไจ
บทที่21 :อาณาจักรพืช
บทที่22 :อาณาจักรสัตว์
การประเมินผลหลังเรียน(1)
การประเมินผลหลังเรียน(2)
บรรณานุกรม

หลักชีววิทยา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI115
อ่านกันเถอะ...
หลักชีววิทยา 3 หน่วย
(Priciples of biology)
ศึกษา คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้เข้าถึงกระบวนแมทาบอลิซึม และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต การสร้างโปรตีน การถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์ การวิวัฒนาการศัพภวิทยา การจำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและขบวนการสรีรวิทยาเบื้องต้นของสิ่งมีชีวิต

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : เคมีของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 2 : เอนไซม์
บทที่3 : เมแทบอลิซึม
บทที่4 : จุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะของสิ่งมีชีวิต
บทที่5 : เซลล์และการแบ่งเซลล์(1)
บทที่5 : เซลล์และการแบ่งเซลล์(2)
บทที่6 : การแลกเปลี่ยนสารเข้าและออกจากเซลล์
บทที่7 : เนื้อเยื่อของพืชและสัตว์(1)
บทที่7 : เนื้อเยื่อของพืชและสัตว์(2)
บทที่8 : การสืบพันธุ์และการเจริญ(1)
บทที่8 : การสืบพันธุ์และการเจริญ(2)
บทที่9 : พันธุกรรม
บทที่10 : วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
บทที่11 : การรักษาสภาวะสมดุล(1)
บทที่11 : การรักษาสภาวะสมดุล(2)
บทที่12 : การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต(1)
บทที่12 : การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต(2)
บทที่13 : อาณาจักรพืช
บทที่14 : อาณาจักรสัตว์(1)
บทที่14 : อาณาจักรสัตว์(2)
ตำราอ่านประกอบ

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 9:28 am

ชีววิทยาเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI103
อ่านกันเถอะ...
ชีววิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Biology)
ศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต ศึกษาหลักเบื้องต้นของชีววิทยาแบบต่าง ๆ ของการดำรงชีวิตและศึกษาชีววิทยาสำหรับชีวิตประจำวัน

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ธรรมชาติของชีวิต
บทที่ 3 : กำเนิดของชีวิต
บทที่ 4 : การจัดระเบียบภายในชิวิต(1)
บทที่ 4 : การจัดระเบียบภายในชิวิต(2)
บทที่ 5 : การจัดระเบียบในระดับสูงของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 6 : แหล่งอาศัยและสภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 7 : หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต(1)
บทที่ 7 : หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต(2)
บทที่ 7 : หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต(3)
บทที่ 8 : เมตาบอลิสม์และการเจริญเติบโต
บทที่ 9 : การสืบพันธุ์
บทที่ 10 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพันธุ์ศาสตร์
บทที่ 11 : การตอบสนองต่อสิ่งเร้า
บทที่ 12 : วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 13 : การปรับตัว
บทที่ 14 : มนุษย์กับธรรมชาติ
ภาคผนวก
แบบฝึกหัดทบทวน ชุดที่1
แบบฝึกหัดทบทวน ชุดที่2
แบบฝึกหัดทบทวน ชุดที่3
แบบฝึกหัดทบทวน ชุดที่4
แบบฝึกหัดทบทวน ชุดที่5
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 9:22 am