ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘BO’ Category

BO ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
BO216
อ่านกันเถอะ...
พืชเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(Economic Botany)
ศึกษาพืชแต่ละชนิดที่มีความ สำคัญในด้านอุตสาหกรรม ยารักษาโณคและการกสิกรรม โดยมุ่งถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา แหล่งกำเนิด และลักษณะประจำพันธุ์ของพืชแต่ละชนิด มีการศึกษานอกสถานที่
BO216(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการพืชเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(ECONOMIC BOTANY LABORATORY)
ศึกษาเรื่อง ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง ถี่งเขียว ถั่วลิสง ปสล์น้ำมัน มะพร้าว ปอแก้ว ปอกระเจา ฝ้าย กาแฟ ยางพารา อ้อย
BO217(48068)
อ่านกันเถอะ...
การสำรวจอาณาจักรพืช 3 หน่วย
(SURVEY OF PLANTS KINGDOM)
BO217(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
การสำรวจอาณาจักรพืช 3 หน่วย
(Survey of Plants Kingdom)
BO331
อ่านกันเถอะ...
สัณฐานวิทยาของพืช 3 หน่วย
(Plant Morphology)
ศึกษาโครงสร้างและวงชีวิตของพืชหมู่ต่าง ๆ เปรียบเทียบความก้าวหน้า วิวัฒนาการและพัฒนาการของโครงสร้างนั้น ๆ มีการศึกษานอกสถานที่
BO331(H)(47)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการสันฐานของพืช หน่วย
(Pants Morphology)
BO332
อ่านกันเถอะ...
อนุกรมวิธานของพืชที่ท่อลำเลียง 4 หน่วย
(Taxonomy of Vascular Plant)
ศึกษาความสัมพันธ์ในหมู่พืชที่ มีท่อลำเลียง ในระดับอันดับวงศ์ และสกุล ฝึกวิธีการเก็บพรรณไม้เพื่อการศึกษาอ้างอิง และวินิจฉัยตัวอย่างพันธุ์ไม้ตามแบบพิเคราะห์ มีการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
BO333(48)
อ่านกันเถอะ...
การเก็บรักษาตัวย่างพืชในพิพิธภัณฑ์ 3 หน่วย
(Plant Presservation in Herbarium)
BO333(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
การเก็บรักษาตัวอย่างพืชในพิพิธภัณฑ์ หน่วย
(PLANT PRESERVATION IN HERBARIUM LABORATORT )
BO351
อ่านกันเถอะ...
พรรณไม้น้ำ 3 หน่วย
(Aquatic Plant)
ศึกษาการจำแนกหมวดหมู่ นิเวศวิทยาและความสำคัญทางเศรษฐกิจของพันธุ์ไม้ที่เกิดในน้ำมีการผึกปฏิบัติการภาคสนาม
BO353(H)
อ่านกันเถอะ...
บทปฏิบัติการ เชื้อราวิทยา หน่วย
(Mycology)
BO354
อ่านกันเถอะ...
โรคพืช 3 หน่วย
(Plant Pathology)
ศึกษาถึงธรรมชาติของโรคพืช สาเหตุของการเป็นโรค และการควบคุมโรคพืชมีการฝึกภาคปฏิบัติภาคสนาม
BO433(48)
อ่านกันเถอะ...
กายวิภาคของพืช 3 หน่วย
(Plant Anatomy )
BO441
อ่านกันเถอะ...
สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 4 หน่วย
(Plant Physiology)
ศึกษาหลักสรีรวิทยาเบื้องต้นของ พืช ประกอบด้วยขบวนกรสังเคราะห์แสง การหายใจ ความสัมพันธ์ของน้ำกับพืช เอ็มไซม์ และธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช
BO441(H)
อ่านกันเถอะ...
บทปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช หน่วย
(Plant Physiology Laboratory)
BO451
อ่านกันเถอะ...
การขยายพันธุ์พืช 3 หน่วย
(Plant Propagation)
ศึกษาการขยายพันธุ์พืชวิธีต่าง ๆ โดยเน้นถึงการขยายพันธ์พืชแบบไม่อาศัยเพศซึ่งมีพื้นฐานเกี่ยวข้องกับลักษณะ ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของต้นพืชและศึกษาถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานในด้านการขยายพันธุ์พืช มีการศึกษานอกสถานที่
BO453
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช 3 หน่วย
(PLANT BREEDING LABORATORY)
BO453(50
อ่านกันเถอะ...
การผสมพันธุ์พืช 3 หน่วย
(PLANT BREEDING)
ศุกษา การสืบพันธ์ของพืช การกำเหนิดพืชมีดอก การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ
BO453(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช 3 หน่วย
(PLANT BREEDING LABORATORY)

ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO453(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช 3 หน่วย
(PLANT BREEDING LABORATORY)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ปฏิบัติการเรื่องการแบ่งเซลล์
บทที่ 2 : ปฏิบัติการเรื่อง พันธุศาสตร์ตามหลักเมนเดล
บทที่ 3 : การเพาะเลี้ยงคัพภะและการกำเนิดคัพภะ
บทที่ 4 : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออวัยวะ
บทที่ 5 : การส่งถ่ายยีนสู่พืช
บทที่ 6 : การแยกโพรโทพลาสต์
บทที่ 7 : ปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมดีเอ็นเอสำหรับโคลน
บทที่ 8 : การตรวจสอบ และวิเคราะห์การถ่ายฝากยีนในพืช
บทที่ 9 : การปรับปรุงพันธุ์โดยการใช้อะโกรแบคทีเรียม
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
ภาคผนวก
พืชที่มีค่าทางเศรษฐกิจ
บรรณานุกรม

การผสมพันธุ์พืช

with one comment

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO453(50
อ่านกันเถอะ...
การผสมพันธุ์พืช 3 หน่วย
(PLANT BREEDING)
ศุกษา การสืบพันธ์ของพืช การกำเหนิดพืชมีดอก การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 บทบาทและความสำคัญของการผสมพันธุ์พืช
บทที่2 เซลล์และการแย่งเซลล์
บทที่3 พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล
บทที่4 ส่วนต่าง ๆของพืช
บทที่5 วิวัฒนาการและการสืบพันธุ์พืช
บทที่6 การกำเนิดของพืชมีดอก
บทที่7 การอนุกษ์และใช้ประโยชน์จากพืช
บทที่8 การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ
บทที่9 การผสมกลับ การกลายพันธุ์ของพืช
บทที่10 เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช
บทที่11 การส่งถ่ายยืนสู่พืชกับการปรับปรุงพันธ์พืช
บทที่12 การดำเนินการเกี่ยวกับพืชพันธ์ใหม่
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:53 am

ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO453
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช 3 หน่วย
(PLANT BREEDING LABORATORY)

การขยายพันธุ์พืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO451
อ่านกันเถอะ...
การขยายพันธุ์พืช 3 หน่วย
(Plant Propagation)
ศึกษา การขยายพันธุ์พืชวิธีต่าง ๆ โดยเน้นถึงการขยายพันธ์พืชแบบไม่อาศัยเพศซึ่งมีพื้นฐานเกี่ยวข้องกับลักษณะ ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของต้นพืชและศึกษาถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานในด้านการขยายพันธุ์พืช มีการศึกษานอกสถานที่

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : ความสำคัญของวิชาการขยายพันธุ์พืช
บทที่2 : โรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืช
บทที่3 : ความสำคัญของเมล็ดและการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม
บทที่4 : วิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์
บทที่5 : หลักสำคัญในการขยายพันธุ์พืชโดยเมล็ด
บทที่6 : เทคนิคต่างๆ ของการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด
บทที่7 : หลักการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ
บทที่8 : ักษณะทางเนื้อเยื่อและลักษณะทางสรีระซึ่งเป็นพื้นฐาน…..
บทที่9 : เทคนิคของการขยายพันธุ์โดยวิธีตัดชำ
บทที่10 : การตอนกิ่ง
บทที่11 : การต่อกิ่งและการติดตา
บทที่11 : การต่อกิ่งและการติดตา(ต่อ)
บทที่12 : การขยายพันธุ์พืชโดยใช้ระบบปราศจากเชื้อ
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:49 am

บทปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO441(H)
อ่านกันเถอะ...
บทปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช หน่วย
(Plant Physiology Laboratory)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : WATER CONTENT
บทที่ 2 : WATER POLTENTENT
บทที่ 3 : IMBIBITION
บทที่ 4 : TRANSPIRATION
บทที่ 5 : TRANSPIRATION
บทที่ 6 : CHLOROPLAST ISOLATION
บทที่ 7 : PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS
บทที่ 8 : PHOTSYNTHESIS
บทที่ 9 : RESPIRATION
บทที่10 : LIGHT EFFECTS
บทที่11 : PLANT GROWTH REGULATIORS

สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO441
อ่านกันเถอะ...
สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 4 หน่วย
(Plant Physiology)
ศึกษา หลักสรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช ประกอบด้วยขบวนกรสังเคราะห์แสง การหายใจ ความสัมพันธ์ของน้ำกับพืช เอ็มไซม์ และธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช

บทที่ 1 : WATER
บทที่ 2 : DIFFUSION
บทที่ 3 : OSMOSIS
บทที่ 4 : IMBIBTION
บทที่ 5 : ABSORPION
บทที่ 6 : TRANSPORTOF WATER IN PLANTS
บทที่ 7 : TRANSPIRATION
บทที่ 8 : TRANSLOCATION
บทที่ 9 : RESPONSE TO WATER STRESS
PHOTOSYNTHESIS : PIGMENTS & ENERGY
PHOTOSYNTHESIS : PIGMENTS & ENERGY(ต่อ)
บทที่ 11 : PHOTOSYNTHESIS : LIGHT REACTION
บทที่ 12 : REDUCTION REACTION
บทที่ 13 : RESPIRATION
บทที่ 13 : RESPIRATION(ต่อ)
บทที่ 14 : PHOTORESPIRATION
บทที่ 15 : METABOLISM

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:46 am

กายวิภาคของพืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO433(48)
อ่านกันเถอะ...
กายวิภาคของพืช 3 หน่วย
(Plant Anatomy )

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ Introduction
บทที่ 2 เซลล์พืช Plant Cells
บทที่ 3 เนื้อเยื่อเจริญ Meristematic tissue
บทที่ 4 เนื้อเยื่อป้องกัน Protective tissue
บทที่ 5 เนื้อเยื่อพื้น Ground tissue
บทที่ 6 ไซเลม Xylem
บทที่ 7 โฟลเอม Phlocm
บทที่ 8 ราก Sten
บทที่ 9 ลำต้น Sten
บทที่ 10 ใบ Leaves
บทที่ 11 ดอก Flowers
บทที่ 12 ผล Fruits
บทที่ 13 เมล็ด Seeds
บทที่ 14 เอ็มบริโอและต้นกล้า Embroyo and seeding
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:44 am

โรคพืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO354
อ่านกันเถอะ...
โรคพืช 3 หน่วย
(Plant Pathology)
ศึกษาถึงธรรมชาติของโรคพืช สาเหตุของการเป็นโรค และการควบคุมโรคพืชมีการฝึกภาคปฏิบัติภาคสนาม

บทที่ 1: อารัมภบท(Introduction)
บทที่ 2 : สาเหตุโรคพืชเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต
บทที่ 3 : สาเหตุโรคพืชเกิดจากสิ่งมีชีวิต
บทที่ 3 : สาเหตุโรคพืชเกิดจากสิ่งมีชีวิต(ต่อ)
บทที่ 4 : การผันแปรของเชื้อสาเหตุโรคพืช
บทที่ 5 : การแพร่กระจายและการมีชีวิตอยู่รอดของเชื้อสาเหตุโรคพืช
บทที่ 6 : การติดเชื้อและการเกิดโรคของพืช
บทที่ 7 : วิธีต่อต้านการติดเชื้อโรคของพืช
บทที่ 8 : ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม
บทที่ 9 : ลักษณะอาการของโรคพืช
บทที่ 10 : โรคขาดธาตุอาหารของพืช
บทที่ 11 : โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
บทที่ 12 : โรคพืชที่เกิดจากมายโคพลาสมา
บทที่ 13 : โรคพืชที่เกิดจากเชื้อคล้ายริกกเกตเซีย
บทที่ 14 : โรคพืชที่เกิดจากไวรัส
บทที่ 15 : โรคพืชเกิดจากเชื้อรา
บทที่ 16 : โรคพืชเกิดจากไส้เดือนฝอย
บทที่ 17 : การควบคุมโรคพืช
บทที่ 18 : สารเคมีที่ใช้ควบคุมโรคพืช

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:42 am

บทปฏิบัติการ เชื้อราวิทยา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO353(H)
อ่านกันเถอะ...
บทปฏิบัติการ เชื้อราวิทยา หน่วย
(Mycology)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : กล้องจุลทัศน์และการใช้ไมโครมิเตอร์
บทที่ 2 : อาหารเลี้ยงเชื้อและการฆ่าเชื้อ
บทที่ 3 : สัณฐานวิทยาของเชื้อรา
บทที่ 4 : ราเมือก
บทที่ 5 : การแยกเชื้อราจากน้ำ
บทที่ 6 : สับ-ดิวิชันมาสติโกมายโคตินา
บทที่ 7 : สับ-ดิวิชันซายโกมายโคตินา
บทที่ 8 : การแยกเชื้อราจากดิน
บทที่ 9 : สับ-ดิวิชันแอสโคมายโคตินา
บทที่ 10 : ชั้นเพลคโตมายซีตีส
บทที่ 11 : ชั้นพายรีโนมายซีตีส
บทที่ 12 : ชั้นดิสโคมายซีตีส
บทที่ 13 : ชั้นโลคูโลแอสโคมายซีตีส
บทที่ 14 : สับ-ดิวิชันเบสิดิโอมายโคตินา
บทที่ 15 : ชั้นฮายเมโนมายซีตีส
บทที่ 16 :ชั้นฮายเมโนมายซีตีส(ต่อ)
บทที่ 17 : ชั้นแกสเทอโรมายซีตีส
บทที่ 18 : สับ-ดิวิชันดิวเทอโรมายโคตินา
บทที่ 19 : ชั้นฮายโฟมายซีตีส และอะโกโนมายซีตีส
เอกสารอ้างอิง

พรรณไม้น้ำ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO351
อ่านกันเถอะ...
พรรณไม้น้ำ 3 หน่วย
(Aquatic Plant)
ศึกษาการจำแนกหมวดหมู่ นิเวศวิทยาและความสำคัญทางเศรษฐกิจของพันธุ์ไม้ที่เกิดในน้ำมีการผึกปฏิบัติการภาคสนาม

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ความสำคัญของพันธุ์ไม้น้ำ
บทที่ 2 : การจัดจำแนกและการตั้งชื่อพันธุ์ไม้
บทที่ 3 : พืชน้ำชั้นต่ำ
บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (1)
บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (2)
บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (3)
บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (4)
บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (5)
บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (6)
บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (7)
บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (8)
บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (1)
บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (2)
บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (3)
บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (4)
บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (5)
บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (6)
บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (7)
บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (8)
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:38 am

การเก็บรักษาตัวอย่างพืชในพิพิธภัณฑ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO333(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
การเก็บรักษาตัวอย่างพืชในพิพิธภัณฑ์ หน่วย
(PLANT PRESERVATION IN HERBARIUM LABORATORT )

คำนำ
สารบัญ
บทที่1บทนำวิชาอนุกรมวิชาพืช
บทที่2ก่สำรวจพรรณไม้Plants Survey
บทที่3การเก็บตัวอย่างพืชและพิพิธภัณฑ์พืชHerbarium technigues & Herbarium
บทที่4บทปฏิบัติการที่4ลักษณะพืชPlant characters
บทที่5บทปฏิบัติการที่5ลำต้นStem
บทที่6บทปฏิบัติการที่6ใบLeaves
บทที่7บทปฏิบัติการที่7ดอกFlowers
บทที่8บทปฏิบัติการที่8ผลและเมล็ดFruits and Seeds
บทที่9การบรรยายลักษณะพืชPlant describtion
บทที่10บทปฏิบัติการที่10การตรวจสอบเอกลักษณ์ของพืชPlant Identification
บทที่11บทปฏิบัติการที่11การใช้คีย์และการสร้างคีย์Key,used & Construction
ภาคผนวก
คำศัพท์และความหมาย
บรรณานุกรม

การเก็บรักษาตัวย่างพืชในพิพิธภัณฑ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO333(48)
อ่านกันเถอะ...
การเก็บรักษาตัวย่างพืชในพิพิธภัณฑ์ 3 หน่วย
(Plant Preservation in Herbarium)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 การเก็บตัวอย่างพืชและพิพิธภัณฑ์พืช(Herbarium techniques & Herberium)
บทที่ 2 การสำรวจพรรณไม้(Plants Survey)
บทที่ 3 การจำแนกสิ่งมีชีวิตและพัฒนาการอนุกรมวิธานพืช(Classification of life and the development of plant taxonomy)
บทที่ 4 ขอบเขตของวิชาอนุกรมวิธานพืช
บทที่ 5 การตรวจสอบเอกลักษณ์ของพืช(Plant Identification)
บทที่ 6 ประวัติและแนวทางของอนุกรมวิธานพืช(Plant Taxonomy)
บทที่ 7 การจัดหมวดหมู่พืช
บทที่ 8 อาณาจักรโมเนรา(Kingdom Monera)
บทที่ 9 : ความผิดอาญาบางประการบางประการที่เกี่ยวข้องกับ…
บทที่ 10 เห็ด รา (Fungi)
บทที่ 11 ไลเคน (Lichen)
บทที่ 12 อาณาจักร เมทาไฟตา(Kingdom Metaphyta)
บทที่13 ดิวิชั่น ไบรโอไฟตา (Division Bryophyta)
บทที่ 14 พืชมีท่อลำเลียงไม่มีเมล็ด(Seedless Vasculr plants)
บทที่ 15 พืชจิมโนสเปิร์ม (Gymnosperm)
บทที่ 16 พืชแองจิโอสเปิร์ม (Angiosperm)
บทที่ 17 พัฒนาการของพืชดอก (Evolution in the Angiosperm)
บทที่ 18 ลักษณะพืช (Plant Characters) ราก (Root)
บทที่ 19 ลำต้น (Stem)
บทที่ 20 ใบ (Leaves)
บทที่ 21 ดอก (Flowers)
บทที่ 22 ผลและเมล็ด (Fruits and Seeds)
บทที่ 23 การบรรยายลักษณะพืช (Plant description)
ภาคผนวก
คำแปลศัพท์พฤกษศาสตร์ (GLOSSARY OF BOTANECAL TERM)
บรรณานุกรม

อนุกรมวิธานของพืชที่ท่อลำเลียง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO332
อ่านกันเถอะ...
อนุกรมวิธานของพืชที่ท่อลำเลียง 4 หน่วย
(Taxonomy of Vascular Plant)
ศึกษา ความสัมพันธ์ในหมู่พืชที่มีท่อลำเลียง ในระดับอันดับวงศ์ และสกุล ฝึกวิธีการเก็บพรรณไม้เพื่อการศึกษาอ้างอิง และวินิจฉัยตัวอย่างพันธุ์ไม้ตามแบบพิเคราะห์ มีการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : พฤกษอนุกรมวิธาน
บทที่ 2 : ประวัติของพฤกษอนุกรมวิธาน
บทที่ 3 : การจำแนกหมวดหมู่
บทที่ 4 : การบัญญัติชื่อพฤกษศาสตร์
บทที่ 5 : แบบพิเคราะห์พรรณไม้
บทที่ 6 : รูปพรรณพืชและนิยามศัพท์
บทที่ 6 : รูปพรรณพืชและนิยามศัพท์(ต่อ)
บทที่ 6 : รูปพรรณพืชและนิยามศัพท์ (ต่อ)
บทที่ 7 : เกณฑ์ประกอบการอนุกรมวิธาน
บทที่ 8 : GYMNOSPERMS
บทที่ 9 : ANGIOSPERMS
บทที่ 10 : CALYCIFERAE
บทที่ 10 : CALYCIFERAE(ต่อ)
บทที่ 11 : COROLLIFERAE
บทที่ 11 : COROLLIFERAE(ต่อ)
บทที่ 12 : GLUMIFLORAE
บทที่ 13 : AMENTIFERAE
บทที่ 14 : FLORIFERAE
บทที่ 14 : FLORIFERAE(ต่อ)
บทที่ 15 : POLYPETALAE(1)
บทที่ 15 : POLYPETALAE(2)
บทที่ 15 : POLYPETALAE(3)
บทที่ 15 : POLYPETALAE(4)
บทที่ 15 : POLYPETALAE(5)
บทที่ 15 : POLYPETALAE(6)
บทที่ 15 : POLYPETALAE(7)
บทที่ 15 : POLYPETALAE(8)
บทที่ 15 : POLYPETALAE(9)
บทที่ 16 : SYMPETALAE
บทที่ 17 : TUBIFLORAE(1)
บทที่ 17 : TUBIFLORAE(2)
บทที่ 17 : TUBIFLORAE(3)
บทที่ 17 : TUBIFLORAE(4)
ภาคผนวก : Supplement
ภาคผนวก : Supplement (ต่อ)
บรรณานุกรม : Reference
ดัชนี : index
ผู้เรียบเรียง

ปฏิบัติการสันฐานของพืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO331(H)(47)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการสันฐานของพืช หน่วย
(Plants Morphology)

ไบรโอไฟต์
พืชมีท่อลำเลียงไม่มีเมล็ดครั้งที่1
พืชมีท่อลำเลียงไม่มีเมล็ดครั้งที่2 เฟิร์น
พืชเมล็ดเปลือย
ราก
ลำต้น
ใบ
ดอก
ผล
เมล็ดและการงอกของมล็ด
ภาคผนวก
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:30 am