ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘BO’ Category

BO ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
BO216
อ่านกันเถอะ...
พืชเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(Economic Botany)
ศึกษาพืชแต่ละชนิดที่มีความ สำคัญในด้านอุตสาหกรรม ยารักษาโณคและการกสิกรรม โดยมุ่งถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา แหล่งกำเนิด และลักษณะประจำพันธุ์ของพืชแต่ละชนิด มีการศึกษานอกสถานที่
BO216(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการพืชเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(ECONOMIC BOTANY LABORATORY)
ศึกษาเรื่อง ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง ถี่งเขียว ถั่วลิสง ปสล์น้ำมัน มะพร้าว ปอแก้ว ปอกระเจา ฝ้าย กาแฟ ยางพารา อ้อย
BO217(48068)
อ่านกันเถอะ...
การสำรวจอาณาจักรพืช 3 หน่วย
(SURVEY OF PLANTS KINGDOM)
BO217(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
การสำรวจอาณาจักรพืช 3 หน่วย
(Survey of Plants Kingdom)
BO331
อ่านกันเถอะ...
สัณฐานวิทยาของพืช 3 หน่วย
(Plant Morphology)
ศึกษาโครงสร้างและวงชีวิตของพืชหมู่ต่าง ๆ เปรียบเทียบความก้าวหน้า วิวัฒนาการและพัฒนาการของโครงสร้างนั้น ๆ มีการศึกษานอกสถานที่
BO331(H)(47)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการสันฐานของพืช หน่วย
(Pants Morphology)
BO332
อ่านกันเถอะ...
อนุกรมวิธานของพืชที่ท่อลำเลียง 4 หน่วย
(Taxonomy of Vascular Plant)
ศึกษาความสัมพันธ์ในหมู่พืชที่ มีท่อลำเลียง ในระดับอันดับวงศ์ และสกุล ฝึกวิธีการเก็บพรรณไม้เพื่อการศึกษาอ้างอิง และวินิจฉัยตัวอย่างพันธุ์ไม้ตามแบบพิเคราะห์ มีการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
BO333(48)
อ่านกันเถอะ...
การเก็บรักษาตัวย่างพืชในพิพิธภัณฑ์ 3 หน่วย
(Plant Presservation in Herbarium)
BO333(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
การเก็บรักษาตัวอย่างพืชในพิพิธภัณฑ์ หน่วย
(PLANT PRESERVATION IN HERBARIUM LABORATORT )
BO351
อ่านกันเถอะ...
พรรณไม้น้ำ 3 หน่วย
(Aquatic Plant)
ศึกษาการจำแนกหมวดหมู่ นิเวศวิทยาและความสำคัญทางเศรษฐกิจของพันธุ์ไม้ที่เกิดในน้ำมีการผึกปฏิบัติการภาคสนาม
BO353(H)
อ่านกันเถอะ...
บทปฏิบัติการ เชื้อราวิทยา หน่วย
(Mycology)
BO354
อ่านกันเถอะ...
โรคพืช 3 หน่วย
(Plant Pathology)
ศึกษาถึงธรรมชาติของโรคพืช สาเหตุของการเป็นโรค และการควบคุมโรคพืชมีการฝึกภาคปฏิบัติภาคสนาม
BO433(48)
อ่านกันเถอะ...
กายวิภาคของพืช 3 หน่วย
(Plant Anatomy )
BO441
อ่านกันเถอะ...
สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 4 หน่วย
(Plant Physiology)
ศึกษาหลักสรีรวิทยาเบื้องต้นของ พืช ประกอบด้วยขบวนกรสังเคราะห์แสง การหายใจ ความสัมพันธ์ของน้ำกับพืช เอ็มไซม์ และธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช
BO441(H)
อ่านกันเถอะ...
บทปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช หน่วย
(Plant Physiology Laboratory)
BO451
อ่านกันเถอะ...
การขยายพันธุ์พืช 3 หน่วย
(Plant Propagation)
ศึกษาการขยายพันธุ์พืชวิธีต่าง ๆ โดยเน้นถึงการขยายพันธ์พืชแบบไม่อาศัยเพศซึ่งมีพื้นฐานเกี่ยวข้องกับลักษณะ ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของต้นพืชและศึกษาถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานในด้านการขยายพันธุ์พืช มีการศึกษานอกสถานที่
BO453
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช 3 หน่วย
(PLANT BREEDING LABORATORY)
BO453(50
อ่านกันเถอะ...
การผสมพันธุ์พืช 3 หน่วย
(PLANT BREEDING)
ศุกษา การสืบพันธ์ของพืช การกำเหนิดพืชมีดอก การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ
BO453(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช 3 หน่วย
(PLANT BREEDING LABORATORY)

ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO453(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช 3 หน่วย
(PLANT BREEDING LABORATORY)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ปฏิบัติการเรื่องการแบ่งเซลล์
บทที่ 2 : ปฏิบัติการเรื่อง พันธุศาสตร์ตามหลักเมนเดล
บทที่ 3 : การเพาะเลี้ยงคัพภะและการกำเนิดคัพภะ
บทที่ 4 : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออวัยวะ
บทที่ 5 : การส่งถ่ายยีนสู่พืช
บทที่ 6 : การแยกโพรโทพลาสต์
บทที่ 7 : ปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมดีเอ็นเอสำหรับโคลน
บทที่ 8 : การตรวจสอบ และวิเคราะห์การถ่ายฝากยีนในพืช
บทที่ 9 : การปรับปรุงพันธุ์โดยการใช้อะโกรแบคทีเรียม
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
ภาคผนวก
พืชที่มีค่าทางเศรษฐกิจ
บรรณานุกรม

การผสมพันธุ์พืช

with one comment

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO453(50
อ่านกันเถอะ...
การผสมพันธุ์พืช 3 หน่วย
(PLANT BREEDING)
ศุกษา การสืบพันธ์ของพืช การกำเหนิดพืชมีดอก การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 บทบาทและความสำคัญของการผสมพันธุ์พืช
บทที่2 เซลล์และการแย่งเซลล์
บทที่3 พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล
บทที่4 ส่วนต่าง ๆของพืช
บทที่5 วิวัฒนาการและการสืบพันธุ์พืช
บทที่6 การกำเนิดของพืชมีดอก
บทที่7 การอนุกษ์และใช้ประโยชน์จากพืช
บทที่8 การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ
บทที่9 การผสมกลับ การกลายพันธุ์ของพืช
บทที่10 เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช
บทที่11 การส่งถ่ายยืนสู่พืชกับการปรับปรุงพันธ์พืช
บทที่12 การดำเนินการเกี่ยวกับพืชพันธ์ใหม่
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:53 am

ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO453
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช 3 หน่วย
(PLANT BREEDING LABORATORY)

การขยายพันธุ์พืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO451
อ่านกันเถอะ...
การขยายพันธุ์พืช 3 หน่วย
(Plant Propagation)
ศึกษา การขยายพันธุ์พืชวิธีต่าง ๆ โดยเน้นถึงการขยายพันธ์พืชแบบไม่อาศัยเพศซึ่งมีพื้นฐานเกี่ยวข้องกับลักษณะ ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของต้นพืชและศึกษาถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานในด้านการขยายพันธุ์พืช มีการศึกษานอกสถานที่

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : ความสำคัญของวิชาการขยายพันธุ์พืช
บทที่2 : โรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืช
บทที่3 : ความสำคัญของเมล็ดและการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม
บทที่4 : วิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์
บทที่5 : หลักสำคัญในการขยายพันธุ์พืชโดยเมล็ด
บทที่6 : เทคนิคต่างๆ ของการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด
บทที่7 : หลักการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ
บทที่8 : ักษณะทางเนื้อเยื่อและลักษณะทางสรีระซึ่งเป็นพื้นฐาน…..
บทที่9 : เทคนิคของการขยายพันธุ์โดยวิธีตัดชำ
บทที่10 : การตอนกิ่ง
บทที่11 : การต่อกิ่งและการติดตา
บทที่11 : การต่อกิ่งและการติดตา(ต่อ)
บทที่12 : การขยายพันธุ์พืชโดยใช้ระบบปราศจากเชื้อ
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:49 am

บทปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO441(H)
อ่านกันเถอะ...
บทปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช หน่วย
(Plant Physiology Laboratory)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : WATER CONTENT
บทที่ 2 : WATER POLTENTENT
บทที่ 3 : IMBIBITION
บทที่ 4 : TRANSPIRATION
บทที่ 5 : TRANSPIRATION
บทที่ 6 : CHLOROPLAST ISOLATION
บทที่ 7 : PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS
บทที่ 8 : PHOTSYNTHESIS
บทที่ 9 : RESPIRATION
บทที่10 : LIGHT EFFECTS
บทที่11 : PLANT GROWTH REGULATIORS

สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO441
อ่านกันเถอะ...
สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 4 หน่วย
(Plant Physiology)
ศึกษา หลักสรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช ประกอบด้วยขบวนกรสังเคราะห์แสง การหายใจ ความสัมพันธ์ของน้ำกับพืช เอ็มไซม์ และธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช

บทที่ 1 : WATER
บทที่ 2 : DIFFUSION
บทที่ 3 : OSMOSIS
บทที่ 4 : IMBIBTION
บทที่ 5 : ABSORPION
บทที่ 6 : TRANSPORTOF WATER IN PLANTS
บทที่ 7 : TRANSPIRATION
บทที่ 8 : TRANSLOCATION
บทที่ 9 : RESPONSE TO WATER STRESS
PHOTOSYNTHESIS : PIGMENTS & ENERGY
PHOTOSYNTHESIS : PIGMENTS & ENERGY(ต่อ)
บทที่ 11 : PHOTOSYNTHESIS : LIGHT REACTION
บทที่ 12 : REDUCTION REACTION
บทที่ 13 : RESPIRATION
บทที่ 13 : RESPIRATION(ต่อ)
บทที่ 14 : PHOTORESPIRATION
บทที่ 15 : METABOLISM

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:46 am