ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘BT’ Category

BT ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
BT333(L)(49)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม หน่วย
(Basic Practical In Genetic Engineering)
BT421
อ่านกันเถอะ...
วิศวกรรมชีวเคมี หน่วย
(Biochemical Engineering)
BT433(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : ปฏิบติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หน่วย
(Tissue Culture Technique : Plant Tisue Culture)
BT443(47)
อ่านกันเถอะ...
ระบบกำจัดของเสีย 3 หน่วย
(Waste treatment System)
BT465
อ่านกันเถอะ...
พันธุศาสตร์ของพืช 3 หน่วย
(PLANT GENETICS)
พันธุศาสตร์ของพืช

พันธุศาสตร์ของพืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BT465
อ่านกันเถอะ...
พันธุศาสตร์ของพืช 3 หน่วย
(PLANT GENETICS)
พันธุศาสตร์ของพืช

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : เซลล์และการแบ่งเซลล์
บทที่ 3 : ไมโอซีสและการสืบพันธุ์
บทที่ 4 : ยีนและโครโมโซม
บทที่ 5 : การกลายของยีนและทรานสโพเซเบิลอิลิเมนต์
บทที่ 6 : การกลายของโครโมโซม
บทที่ 7 : การใช้คำถาม
บทที่ 8 : เซลล์ผันแปรและพันธุ์กลาย
บทที่ 9 : โซมาติกไฮบริไดเซชันและไซบริไดเซชัน
บทที่ 10 : การเพาะเลี้ยงเซลล์และการปรับปรุงพันธุ์พืช
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 11:07 am

ระบบกำจัดของเสีย

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BT443(47)
อ่านกันเถอะ...
ระบบกำจัดของเสีย 3 หน่วย
(Waste treatment System)

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 : เรื่อง จุลินทรีย์ในกระบวนการทางชีวภาพ
บทที่2 : เรื่อง การตรวจสอบและการวิเคราะห์ของเสีย
บทที่3 : เรื่อง การบำบัดน้ำเสีย
บทที่4 : เรื่อง จลนพลศาสตร์ในระบบบำบัดน้ำเสีย
บทที่5 : เรื่อง การบำบัดมูลฝอย
บทที่6 : เรื่อง มลพิษทางอากาศ
บทที่7 : เรื่อง กลไกในกระบวนการทางชีวภาพต่อการบำบัดสาร
ภาคผนวก : Supplement
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 11:05 am

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : ปฏิบติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BT433(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : ปฏิบติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หน่วย
(Tissue Culture Technique : Plant Tisue Culture)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 การจัดการห้องปฏิบัติการ
บทที่ 2 การเตรียมอาหารสังเคราะห์ : สารละลายเข้มข้น
บที่ 3 การเตรียมอาหารสังเคราะห์ : อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
บทที่ 4 การเตรียมชิ้นส่วนพืชและการฟอกฆ่าเชื้อ
บทที่ 5 การเพาะเลี้ยงและการช่วยชีวิตเอมบริโอ
บทที่ 6 การชักนำและเพาะเลี้ยงแคลลัส
บทที่ 7 การชักนำและเพาะเลี้ยงอวัยวะ
บทที่ 8 การชักนำและเพาะเลี้ยงโซมาติกเอมบริโอ
บทที่ 9 การเลี้ยงเซลล์แขวนลอย
บทที่ 10 พืชปลอดไวรัส
บทที่ 11 การเตรียมต้นกล้าและย้ายออกปลูกในสภาพธรรมชาติ
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

วิศวกรรมชีวเคมี

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BT421
อ่านกันเถอะ...
วิศวกรรมชีวเคมี หน่วย
(Biochemical Engineering)

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 : เทอร์โมไดนามิกส์ในกระการทางชีวภาพ
บทที่2 : มวลสารสัมพันธ์ในกระบวนทางชีวภาพ
บทที่3 : ผลได้จากกระบวนทางชีวภาพ
บทที่4 : จลนพลศาสตร์การเพาะเลี้ยงแบบเบซท์
บทที่5 : จลนพลศาสตร์การเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่อง
บทที่5 : จลนพลศาสตร์การเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่อง(ต่อ)
บทที่6 : การถ่ายเทความร้อนในกรบวนการทางชีวภาพ
บทที่6 : การถ่ายเทความร้อนในกรบวนการทางชีวภาพ(ต่อ)
บทที่7 : จลนศาสตร์การลดปริมาณการปนเปื้อนของจุลินทรีย์…
บทที่7 : จลนศาสตร์การลดปริมาณการปนเปื้อนของจุลินทรีย์…(ต่อ)
บทที่8 : การถ่ายเทมวลสารในกระบวนการทางชีวภาพ
บทที่8 : การถ่ายเทมวลสารในกระบวนการทางชีวภาพ(ต่อ)
บทที่9 : แบบจำลองและซิมมูเลชั่น
บทที่10 : การขยายขนาดของถังหมัก
บทที่11 : เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 11:01 am

ปฏิบัติการพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BT333(L)(49)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม หน่วย
(Basic Practical In Genetic Engineering)

คำนำ
สารบัญ
บทปฏิบัติการที่ 1 การวัดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
บทปฏิบัติการที่ 2 การสกัดพลาสมิคดีเอ็นเอจากเซลล์แบคทีเรีย
บทปฏิบัติการที่ 3 การตัดกีเอ็นเอด้วยเอ็นไซม์ตัดจำเพราะ
บทปฏิบัติการที่ 4 การวิเคราะห์หาปริมาณของกรดนิวคลีอิด
บทปฏิบัติการที่ 5 การนำดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย
บทปฏิบัติการที่ 6 การแสดงออกของยีน
บทปฏิบัติการที่ 7 การทำปฏิกิริยาลูกโซ่ฌพลีเมอเรส
บทปฏิบัติการที่ 8 การใช้บริการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพันธุวิศวกรรมโดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
บทปฏิบัติการที่ 9 การหาลำดับเบสและการวิเคราะห์โดยใช้คอทพิวเตอร์
บรรณานุกรม
ภาคผนวก