ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘CH’ Category

CH ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
CH103
อ่านกันเถอะ...
เคมีเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Chemistry)
ไม่เปิดสำหรับนักศึกษาคณะวิทยา ศาตร์ แนะนำและชี้ให้เห็นทฤษฎีและประโยชน์ของวิชาเคมี โดยมุ่งให้เข้าใจหลักเกณฑ์ทางทฤษฎีในลักษณะทั่วไปและการประยุกต์หลักวิชาทาง เคมีไปใช้ในทางด้านอุตสาหกรรมแขนงต่าง ๆ
CH113(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมี 1 หน่วย
(Chemistry Laboratory I)
CH114(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฎิบัติการเคมี 2 หน่วย
(Chemistry Laboratory II)
CH221
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 4 หน่วย
(Elementary Organic Chemistry)
เคมีของสารประกอบของธาตุคาร์บอน ปฏิกิริยาการเตรียมและสมบัติของสารประกอบของธาตุคาร์บอน
CH221(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น หน่วย
(Elementary Experimental Organic Chemistry)
CH222
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ 1 4 หน่วย
(Organic Chemistry 1)
ศึกษาเกียวกับสารประกอบอะลิฟาติก และ Aromatic ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับกลไกปฏิกิริยา
CH222(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการอินทรีย์เคมี 1 หน่วย
(Organic Chemistry Laboratory 1)
CH233
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์ 1 3 หน่วย
(Analytical Chemistry I)
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์โดยน้ำหนักและปริมาตรวิเคราะห์บื้องต้น
CH233 (H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือเคมีวิเคราะห์ 1 หน่วย
(Handbook of Analytical Chemistry 1)
CH234
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์ 2 หน่วย
(Analytical Chemistry Laboratory)
ปฏิบัติการทดลองวิเคราะห์หาปริมาตรด้วยวิธิวิเคราะห์หาปริมาณด้วยวิธีวิเคราะห์โดยน้ำหนัก และปริมาตรวิเคราะห์
CH243
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกัล1 4 หน่วย
(Physical Chemistry I)
ศึกษาสมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และกฎต่าง ๆ ทางอุณหพลศาสตร์
CH243(51)
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกัล 1 3 หน่วย
(PHYSYCAL CHEMISTRY 1)
ศึกษา สสาร โดยทั่วไปและสิ่งอื่นๆๆโดยทั่วไป
CH243(H)
อ่านกันเถอะ...
ตำราปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 หน่วย
(Physical Chemistry1 (Lab))
CH313
อ่านกันเถอะ...
เคมีอนินทรีย์ 3 หน่วย
(Inorganic Chemistry)
ศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระบบของตารางธาตุ
CH313(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือภาษา R P G หน่วย
(RPG (Hand Book))
CH323
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ 2 4 หน่วย
(Organic Chemistry II)
ศึกษาต่อจาก CH 222 โดยเน้นในเรื่องสเตอริโอเคมี หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสเปกโตรสโคปิทางเคมีอินทรีย์
CH324
อ่านกันเถอะ...
อินทรีย์เคมี 3 3 หน่วย
(Organic Chemistry III)
ศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาเฉพาะ ประเภทและโครงสร้าง1องสารประกอบอินทรีย์รวมทั้งสารจากธรรมชาติบางตัว สารประกอบชนิดเฮคเทอร์โรโซคลิก และสารประกอบอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
CH324(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ 3 3 หน่วย
(Organic Chemistry 3)
CH334
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์ 2 3 หน่วย
(Analytical Chemistry II)
ศึกษาหลักการของเคมีวิเคราะห์โดยเน้นการวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า
CH334(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 หน่วย
(Analytical Chemistry Laboratory II)
CH335
อ่านกันเถอะ...
เครื่องมือวิเคราะห์ 3 หน่วย
(Instrucment Methods of Analysis)
ศึกษาเกียวกับทฤษฎีและวิธีใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์
CH335 (H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ หน่วย
(Laboratory Manual for Instrumental Methods of Analysis)
CH343
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกัล 2 4 หน่วย
(Physical Chemistry II)
ศึกษาต่อเนื่องจาก CH 243 โดยเน้นเรื่องสมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า จลศาสตร์เคมี และเคมีควอนตัมเบื้องต้น
CH343(47057)
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกัล 2 4 หน่วย
(Physical Chemistry 2)
CH343(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2 หน่วย
(Elementary Organic Chemistry 2)
CH351(42)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมี 1 หน่วย
(Biochemistry 1)
CH351(43)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมีเบื้องต้น หน่วย
(Basic Biochemistry)
CH352
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมี 2 4 หน่วย
(Biochemistry II)
ศึกษาเกี่ยวกับเมตาบอลิซึม เอ็นไซม์ การแสดงออกของยีน และโภชนาการเบื้องต้น
CH352(47062)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมี 2 4 หน่วย
(Biochemistry 2)
CH414
อ่านกันเถอะ...
เคมีอนินทรีย์ชั้นสูง 3 หน่วย
(Avanced Inorganic Chemistry)
ศึกษาเกี่ยวกับสูตรโครงสร้างและ ปฏิกิริยาของสารประกอบอนินทรีย์ และทฤษฎีของสารประกอบอนินทรีย์ รวมทั้งวิทยาการของวิชาเคมีอนินทรีย์ในปัจจุบัน
CH421(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์วิเคราะห์ 2 หน่วย
(Organic Analysis)
CH422
อ่านกันเถอะ...
อินทรีย์เคมีสังเคราะห์ 2 หน่วย
(Organic Sysnthesis)
ศึกษาการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์บางชนิด
CH422(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์สงเคราะห์ 3 หน่วย
(Organic Sysnthesis)
CH423
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1 3 หน่วย
(Advanced Organic Chemistry I)
ศึกษาเกียวกับโฟโตเคมี ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก การหากลไกของปฏิกิริยา และหัวข้ออื่น ที่เกี่ยวข้อง
CH424
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2 3 หน่วย
(Advanced Organic Chemistry II)
ศึกษากลไกและปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ที่สำคัญ แนวทางในการสังเคราะห์สารอินทรีย์โดยวิธีหาสารตั้งต้นที่เหมาะสม (Disconnection Approach)
CH443
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกกัล 3 3 หน่วย
(Physical Chemistry III)
ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอมและโมเลกุล และสเปคโตรสสโคปีของโมเลกุลเชิงเส้น
CH462
อ่านกันเถอะ...
ไฮโพลีเมอร์ 3 หน่วย
(High Polymers)
ขบวนการทำให้เกิดโพลิเมอร์ Free Radical และ Lonic Polmerization ความสำคัญของ Polymer ที่สำคัญบางชนิดในอุตสาหกรรม
CH466
อ่านกันเถอะ...
เคมีทางอาหาร 3 หน่วย
(Food Chemistry)
ศึกษาส่วนประกอบทางเคมีของอาหารและวิธีการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์อาหาร
CH762
อ่านกันเถอะ...
การควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(Environmental Pollution Control)

การควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH762
อ่านกันเถอะ...
การควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(Environmental Pollution Control)

บทที่ 1 : แนวคิดที่สำคัญทางเคมีสิ่งแวดล้อม
บทที่ 2 : การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 : พิษวิทยาทางสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 : มลพิษทางน้ำ
บทที่ 5 : มลพิษทางอากาศ
บทที่ 6 : มลพิษในดิน
บทที่ 7 : การควบคุมมลพิษและของเสียทางด้านนิติบัญญัติ
บทที่ 8 : การจัดการของเสียอย่างมีระบบ : การบำบัดและการกำจัด
บทที่ 9 : การลดของเสียในกระบวนการทางเคมี
บทที่10 : การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และการนำมาใช้อีก
ภาคผนวก :Supplement1
ภาคผนวก :Supplement2
ภาคผนวก :Supplement3
บรรณานุกรม :Reference

เคมีทางอาหาร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH466
อ่านกันเถอะ...
เคมีทางอาหาร 3 หน่วย
(Food Chemistry)
ศึกษาส่วนประกอบทางเคมีของอาหารและวิธีการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์อาหาร

บทที่ 1 : บทนำเคมีอาหาร
บทที่ 2 : น้ำ
บทที่ 3 : วิตามินและแร่ธาตุ
บทที่ 4 : กลิ่นรส
บทที่ 5 : ผักและผลไม้
บทที่ 6 : เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
บทที่ 7 : นมและผลิตภัณฑ์นม
บทที่ 8 : ไข่และผลิตภัณฑ์ไข่
บทที่ 9 : วัตถุเจือปนในอาหาร
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 7:02 am

ไฮโพลีเมอร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH462
อ่านกันเถอะ...
ไฮโพลีเมอร์ 3 หน่วย
(High Polymers)
ขบวนการทำให้เกิดโพลิเมอร์ Free Radical และ Lonic Polmerization ความสำคัญของ Polymer ที่สำคัญบางชนิดในอุตสาหกรรม

บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโพลีเมอร์
บทที่ 2 : โครงสร้างและสมบัติของโพลีเมอร์
บทที่ 3 : น้ำหนักโมเลกุลของโพลีเมอร์
บทที่ 4 : โพลีเมอไรเซซันแบบขั้นหรือแบบควบแน่น
บทที่ 5 : โพลีเมอไรเซซันแบบลูกโซ่แรดดิคอล…
บทที่ 6 : โพลีเมอไรเซชันแบบลูกโซ่อิออนิก…
บทที่ 7 : โคโพลีเมอไรเวชัน
บทที่ 8 : กระบวนการโพลีเมอไรเซชัน
บทที่ 9 : การย่อยสลายและความเสถียรของโพลีเมอร์
บทที่10 : โพลีเมอร์ประเภทเทอร์โมพลาสติก
บทที่11 : โพลีเมอร์ประเภทเทอร์โมเซต
ภาคผนวก : Supplement
หนังสืออ้างอิง

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 6:59 am

เคมีฟิสิกกัล 3

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH443
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกกัล 3 3 หน่วย
(Physical Chemistry III)
ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอมและโมเลกุล และสเปคโตรสสโคปีของโมเลกุลเชิงเส้น

บทที่ 1 : ไฮโดรเจนอะตอม
บทที่ 2 : ทฤษฎีเพอเทอเบซัน
บทที่ 3 : โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม
บทที่ 4 : ทฤษฎีแวริเอชันและวิธีการฮาร์ทรี-ฟ็อกก์
บทที่ 5 : โมเลกุลที่ประกอบด้วย 2 อะตอม
บทที่ 6 : โมเลกุลแบบเชิงเส้นและแบบทำมุม
บทที่ 7 : โครงสร้างสามเหลี่ยมบนระนาบและเทตราฮีดราล
บทที่ 8 : พันธะในโมเลกุลอนินทรีย์
บทที่ 9 : พันธะในโมเลกุลอนินทรีย์เชิงซ้อน
บทที่10 : พันธะในโลหะ
บทที่11 : หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสเปกโทรสโกปี
บทที่12 : สเปกโทรสโกปีชนิดต่างๆ
บรรณานุกรม :Reference
ภาคผนวก : Supplement
ดัชนี : Index

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 6:57 am

เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH424
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2 3 หน่วย
(Advanced Organic Chemistry II)
ศึกษากลไกและปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ที่สำคัญ แนวทางในการสังเคราะห์สารอินทรีย์โดยวิธีหาสารตั้งต้นที่เหมาะสม (Disconnection Approach)

บทที่ 1 : ออกซิเดชัน
บทที่ 2 : รีดักชัน
บทที่ 3 : ฮาโลจิเนชัน
บทที่ 4 : อัลคิเลชันของคาร์บอน
บทที่ 5 : อัลซิเลชันของคาร์บอน
บทที่ 6 :ปฏิกิริยาในกลุ่มของอัลดอลคอนเดนเซชัน
บทที่ 7 : การเขียนแบบสังเคราะห์สารอิทรีย์
บทที่ 8 : เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท
เอกสารอ้างอิง : Reference

เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH423
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1 3 หน่วย
(Advanced Organic Chemistry I)
ศึกษาเกียวกับโฟโตเคมี ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก การหากลไกของปฏิกิริยา และหัวข้ออื่น ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 1 : หลักการทางโฟโตเคมี
บทที่ 2 : โฟโตเคมีของคีโทน
บทที่ 3 : โฟโตเคมีของโอเลฟิน
บทที่ 4 : โฟโตเคมีของสารประกอบอะโรมาติก
บทที่ 5 : หลักการทั่วไปของปฏิกิริยาเพริไซคลิก
บทที่ 6 : ELECTROCYCLIC REACTIONS
บทที่ 7 : CYCLOADDITION REACTIONS
บทที่ 8 : SIGMATROPIC REACTIONS
บทที่ 9 : การเสนอกลไกที่สมเหตุสมผล
บทที่10 : การศึกษาสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น
บทที่11 : การศึกษาทางด้านไคเนติก
บทที่12 : พลังงานของปฏิกิริยา
บทที่13 : อินเทอร์มีเดียตที่ว่องไวต่อปฏิกิริยา
บรรณานุกรม : Reference

เคมีอินทรีย์สงเคราะห์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH422(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์สงเคราะห์ 3 หน่วย
(Organic Sysnthesis)

บทที่ 1 : ปฏิกิริยาวิทิก
บทที่ 2 : ปฏิกิริยากรีญาร์
บทที่ 3 : การสังเคราะห์สารประกอบเฮเทอโรไซเคิล
บทที่ 4 : ออกซิเดชัน
บทที่ 5 : การสงเคราะห์สาร conmarin-3-carboxylic acid
บทที่ 6 : การสังเคราะห์ไนลอน 6, 10
บทที่ 7 : การเปล่งแสงทางเคมี
บทที่ 8 : ปฏิกิริยาไรเมอร์-ทีมาน
บทที่ 9 : การจัดการตัวใหม่ pinacol-pinacolone
บทที่10 : การจัดการตัวใหม่ benzil – benzillic acid
บทที่11 : โจทย์สำหรับการทำปฏิบัติการ
ภาคผนวก : Supplement
บรรณานุกรม : Reference

อินทรีย์เคมีสังเคราะห์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH422
อ่านกันเถอะ...
อินทรีย์เคมีสังเคราะห์ 2 หน่วย
(Organic Sysnthesis)
ศึกษาการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์บางชนิด

บทที่ 1 : ปฏิกิริยาวิทิก
บทที่ 2 : ปฏิกิริยากรีญาร์
บทที่ 3 : การสังเคราะห์สารประกอบเฮเทอโรไซเคิล
บทที่ 4 : ออกซิเดชัน
บทที่ 5 : การสงเคราะห์สาร conmarin-3-carboxylic acid
บทที่ 6 : การสังเคราะห์ไนลอน 6, 10
บทที่ 7 : การเปล่งแสงทางเคมี
บทที่ 8 : ปฏิกิริยาไรเมอร์-ทีมาน
บทที่ 9 : การจัดการตัวใหม่ pinacol-pinacolone
บทที่10 : การจัดการตัวใหม่ benzil – benzillic acid
บทที่11 : โจทย์สำหรับการทำปฏิบัติการ
ภาคผนวก : Supplement

เคมีอินทรีย์วิเคราะห์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH421(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์วิเคราะห์ 2 หน่วย
(Organic Analysis)

วิธีการทั่วไป
การวิเคราะห์หาธาตุ
คุณสมบัติการละลายของสารประกอบอินทรีย์ในตัวทำละลายประเภทต่างๆ
การทดสอบหาหมู่ฟังก์ชันในสารประกอบอินทรีย์
การเตรียมสารอนุพันธ์
การแยกสารผสม
การเขียนรายงาน
ตารางแสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสารประกอบอินทรีย์และสารอนุพันธ์
แบบฝึกหัดท้ายเล่ม

เคมีอนินทรีย์ชั้นสูง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH414
อ่านกันเถอะ...
เคมีอนินทรีย์ชั้นสูง 3 หน่วย
(Avanced Inorganic Chemistry)
ศึกษา เกี่ยวกับสูตรโครงสร้างและปฏิกิริยาของสารประกอบอนินทรีย์ และทฤษฎีของสารประกอบอนินทรีย์ รวมทั้งวิทยาการของวิชาเคมีอนินทรีย์ในปัจจุบัน

บทที่ 1 : พีริออดิกซิตีของธาตุ
บทที่ 2 : เคมีของธาตุและสารประกอบของธาตุนันทรานซิชัน
บทที่ 3 : เคมีของธาตุและสารประกอบของธาตุทรานซิชันหลัก
บทที่ 4 : เคมีของธาตุและสารประกอบของธาตุแลนทาไนด์…
บทที่ 5 : Term Symbols สำหรับอิออนอิสระ
บทที่ 6 : การนำ Term Sybols และ mulliken Symbols…
บทที่ 7 : การใช้ศักย์ไฟฟ้าอิเลคโทรดในการศึกษาปฏิกิริยาเคมีอนินทรีย์
ภาคผนวก : Supplement
เอกสารอ้างอิง : Reference
ดัชนี : Index

ชีวเคมี 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH352(47062)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมี 2 4 หน่วย
(Biochemistry 2)

บทที่1 : เอ็มไซม์
บทที่2 : เมดาบอลิซึม
บทที่3 : วิถีไกลโคลัยซีส
บทที่4 : วัฑจักรเคร็บส์
บทที่5 : ออกซิเดทีฟฟอสฟอริเลชัน
บทที่6 : การสังเคราะห์แสง
บทที่7 : วิถีเปนโตส
บทที่8 : การสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรทและไกลโคเจนเมดาบอลิซึม
บทที่9 : เมดาบอลิซึมของกรดไขมัน
บทที่10 : เมดาบอลิซึมของกรดอะมิโน
บทที่11 : เมดาบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์
บทที่12 : การสังเคราะห์ DNA หรือกระบวนการเรพลิเคชัน
บทที่13 : การสังเคราะห์ RNA หรือกระบวนการทรานสคริปชัน
บทที่14 : การสังเคราะห์โปรตีนหรือกระบวนการทรานสเลชัน<
บทที่15 : การควบคุมการแสดงออกของยีน
บทที่16 : ฮอร์โมน
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 6:42 am

ชีวเคมี 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH352
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมี 2 4 หน่วย
(Biochemistry II)
ศึกษาเกี่ยวกับเมตาบอลิซึม เอ็นไซม์ การแสดงออกของยีน และโภชนาการเบื้องต้น

บทที่ 1 : เมตาบอลิสมของกรดอมิโน
บทที่ 2 : เมตาบอลิสมของนิวคลิโอไทด์
บทที่ 3 : การสังเคราะห์กรดนิวคลีอิค
บทที่ 4 : การสังเคราะห์โปรตีน
บทที่ 5 : การควบคุมการแสดงออกของยีน
บทที่ 6 : ฮอร์โมน
บทที่ 7 : เอนไซม์
บทที่ 8 : พลังงานและชีวิต
บทที่ 9 : การสังเคราะห์แสง
บรรณานุกรม :Reference
เอ็มไซม์
เมดาบอลิซึม
วิถีไกลโคลัยซีส
วัฑจักรเคร็บส์
ออกซิเดทีฟฟอสฟอริเลชัน
การสังเคราะห์แสง
วิถีเปนโตส
การสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรทและไกลโคเจนเมดาบอลิซึม
เมดาบอลิซึมของกรดไขมัน
เมดาบอลิซึมของกรดอะมิโน
เมดาบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์
การสังเคราะห์ DNA หรือกระบวนการเรพลิเคชัน
การสังเคราะห์ RNA หรือกระบวนการทรานสคริปชัน
การสังเคราะห์โปรตีนหรือกระบวนการทรานสเลชัน
การควบคุมการแสดงออกของยีน
ฮอร์โมน

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 6:40 am

ชีวเคมีเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH351(43)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมีเบื้องต้น หน่วย
(Basic Biochemistry)

บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ชีวิตและเซลล์
บทที่ 3 : น้ำ
บทที่ 4 : กรด เบส เกลือ และบัฟเฟอร์
บทที่ 5 : คาร์โบไฮเดรท
บทที่ 6 : ลิปิด
บทที่ 7 : กรดนิวคลีอิค
บทที่ 8 : กรดมิโน
บทที่ 9 : โปรตีน
บทที่10 : ไวตามินและเกลือแร่
เฉลยคำถามท้ายบท : Answer
บรรณานุกรม : Reference
ดัชนี : Index

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 6:38 am

ชีวเคมี 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH351(42)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมี 1 หน่วย
(Biochemistry 1)

บทที่ 1 : คาร์โบไฮเดรท
บทที่ 2 : ลิปิด
บทที่ 3 : กรดอะมิโนและโปรตีน
บทที่ 4 : เอนไซม์
บทที่ 5 : กรดนิวคลีอิค
บทที่ 6 : โครมาโตกราฟี
หนังสืออ้างอิง : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 6:36 am