ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘CH’ Category

เคมีอินทรีย์สงเคราะห์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH422(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์สงเคราะห์ 3 หน่วย
(Organic Sysnthesis)

บทที่ 1 : ปฏิกิริยาวิทิก
บทที่ 2 : ปฏิกิริยากรีญาร์
บทที่ 3 : การสังเคราะห์สารประกอบเฮเทอโรไซเคิล
บทที่ 4 : ออกซิเดชัน
บทที่ 5 : การสงเคราะห์สาร conmarin-3-carboxylic acid
บทที่ 6 : การสังเคราะห์ไนลอน 6, 10
บทที่ 7 : การเปล่งแสงทางเคมี
บทที่ 8 : ปฏิกิริยาไรเมอร์-ทีมาน
บทที่ 9 : การจัดการตัวใหม่ pinacol-pinacolone
บทที่10 : การจัดการตัวใหม่ benzil – benzillic acid
บทที่11 : โจทย์สำหรับการทำปฏิบัติการ
ภาคผนวก : Supplement
บรรณานุกรม : Reference

อินทรีย์เคมีสังเคราะห์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH422
อ่านกันเถอะ...
อินทรีย์เคมีสังเคราะห์ 2 หน่วย
(Organic Sysnthesis)
ศึกษาการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์บางชนิด

บทที่ 1 : ปฏิกิริยาวิทิก
บทที่ 2 : ปฏิกิริยากรีญาร์
บทที่ 3 : การสังเคราะห์สารประกอบเฮเทอโรไซเคิล
บทที่ 4 : ออกซิเดชัน
บทที่ 5 : การสงเคราะห์สาร conmarin-3-carboxylic acid
บทที่ 6 : การสังเคราะห์ไนลอน 6, 10
บทที่ 7 : การเปล่งแสงทางเคมี
บทที่ 8 : ปฏิกิริยาไรเมอร์-ทีมาน
บทที่ 9 : การจัดการตัวใหม่ pinacol-pinacolone
บทที่10 : การจัดการตัวใหม่ benzil – benzillic acid
บทที่11 : โจทย์สำหรับการทำปฏิบัติการ
ภาคผนวก : Supplement

เคมีอินทรีย์วิเคราะห์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH421(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์วิเคราะห์ 2 หน่วย
(Organic Analysis)

วิธีการทั่วไป
การวิเคราะห์หาธาตุ
คุณสมบัติการละลายของสารประกอบอินทรีย์ในตัวทำละลายประเภทต่างๆ
การทดสอบหาหมู่ฟังก์ชันในสารประกอบอินทรีย์
การเตรียมสารอนุพันธ์
การแยกสารผสม
การเขียนรายงาน
ตารางแสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสารประกอบอินทรีย์และสารอนุพันธ์
แบบฝึกหัดท้ายเล่ม

เคมีอนินทรีย์ชั้นสูง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH414
อ่านกันเถอะ...
เคมีอนินทรีย์ชั้นสูง 3 หน่วย
(Avanced Inorganic Chemistry)
ศึกษา เกี่ยวกับสูตรโครงสร้างและปฏิกิริยาของสารประกอบอนินทรีย์ และทฤษฎีของสารประกอบอนินทรีย์ รวมทั้งวิทยาการของวิชาเคมีอนินทรีย์ในปัจจุบัน

บทที่ 1 : พีริออดิกซิตีของธาตุ
บทที่ 2 : เคมีของธาตุและสารประกอบของธาตุนันทรานซิชัน
บทที่ 3 : เคมีของธาตุและสารประกอบของธาตุทรานซิชันหลัก
บทที่ 4 : เคมีของธาตุและสารประกอบของธาตุแลนทาไนด์…
บทที่ 5 : Term Symbols สำหรับอิออนอิสระ
บทที่ 6 : การนำ Term Sybols และ mulliken Symbols…
บทที่ 7 : การใช้ศักย์ไฟฟ้าอิเลคโทรดในการศึกษาปฏิกิริยาเคมีอนินทรีย์
ภาคผนวก : Supplement
เอกสารอ้างอิง : Reference
ดัชนี : Index

ชีวเคมี 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH352(47062)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมี 2 4 หน่วย
(Biochemistry 2)

บทที่1 : เอ็มไซม์
บทที่2 : เมดาบอลิซึม
บทที่3 : วิถีไกลโคลัยซีส
บทที่4 : วัฑจักรเคร็บส์
บทที่5 : ออกซิเดทีฟฟอสฟอริเลชัน
บทที่6 : การสังเคราะห์แสง
บทที่7 : วิถีเปนโตส
บทที่8 : การสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรทและไกลโคเจนเมดาบอลิซึม
บทที่9 : เมดาบอลิซึมของกรดไขมัน
บทที่10 : เมดาบอลิซึมของกรดอะมิโน
บทที่11 : เมดาบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์
บทที่12 : การสังเคราะห์ DNA หรือกระบวนการเรพลิเคชัน
บทที่13 : การสังเคราะห์ RNA หรือกระบวนการทรานสคริปชัน
บทที่14 : การสังเคราะห์โปรตีนหรือกระบวนการทรานสเลชัน<
บทที่15 : การควบคุมการแสดงออกของยีน
บทที่16 : ฮอร์โมน
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 6:42 am

ชีวเคมี 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH352
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมี 2 4 หน่วย
(Biochemistry II)
ศึกษาเกี่ยวกับเมตาบอลิซึม เอ็นไซม์ การแสดงออกของยีน และโภชนาการเบื้องต้น

บทที่ 1 : เมตาบอลิสมของกรดอมิโน
บทที่ 2 : เมตาบอลิสมของนิวคลิโอไทด์
บทที่ 3 : การสังเคราะห์กรดนิวคลีอิค
บทที่ 4 : การสังเคราะห์โปรตีน
บทที่ 5 : การควบคุมการแสดงออกของยีน
บทที่ 6 : ฮอร์โมน
บทที่ 7 : เอนไซม์
บทที่ 8 : พลังงานและชีวิต
บทที่ 9 : การสังเคราะห์แสง
บรรณานุกรม :Reference
เอ็มไซม์
เมดาบอลิซึม
วิถีไกลโคลัยซีส
วัฑจักรเคร็บส์
ออกซิเดทีฟฟอสฟอริเลชัน
การสังเคราะห์แสง
วิถีเปนโตส
การสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรทและไกลโคเจนเมดาบอลิซึม
เมดาบอลิซึมของกรดไขมัน
เมดาบอลิซึมของกรดอะมิโน
เมดาบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์
การสังเคราะห์ DNA หรือกระบวนการเรพลิเคชัน
การสังเคราะห์ RNA หรือกระบวนการทรานสคริปชัน
การสังเคราะห์โปรตีนหรือกระบวนการทรานสเลชัน
การควบคุมการแสดงออกของยีน
ฮอร์โมน

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 6:40 am

ชีวเคมีเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH351(43)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมีเบื้องต้น หน่วย
(Basic Biochemistry)

บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ชีวิตและเซลล์
บทที่ 3 : น้ำ
บทที่ 4 : กรด เบส เกลือ และบัฟเฟอร์
บทที่ 5 : คาร์โบไฮเดรท
บทที่ 6 : ลิปิด
บทที่ 7 : กรดนิวคลีอิค
บทที่ 8 : กรดมิโน
บทที่ 9 : โปรตีน
บทที่10 : ไวตามินและเกลือแร่
เฉลยคำถามท้ายบท : Answer
บรรณานุกรม : Reference
ดัชนี : Index

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 6:38 am