ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘CM’ Category

CM ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
CM103(50)
อ่านกันเถอะ...
เคมีเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Chemistry)
CM104(47092)
อ่านกันเถอะ...
เคมีในชีวิตประจำวัน 3 หน่วย
(Chemistry in Daily life)
CM111
อ่านกันเถอะ...
เคมีทั่วไป 1 3 หน่วย
(General Chemistry 1)
CM112
อ่านกันเถอะ...
เคมีทั่วไป 2 หน่วย
(General Chemistry 2)
CM117(L)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมี 1 หน่วย
(Chemistry Laboratory 1)
CM117(L)
อ่านกันเถอะ...
ปโบติการเคมี 1 3 หน่วย
(CHEMISTRY LABORATORY 1)
ศึกษา เนิ้อหาเกี่ยวกับความปอลดภัยของการใช้ห้องปฏิบัติการ
CM118(48)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมี 2 3 หน่วย
(CHEMISTRY LABOQATORY II)
CM222(CH222)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ 2 3 หน่วย
(Organic Chemistry 2)
CM227(47038)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 3 หน่วย
(Organic Chemistry Laboratory I)
CM227(H)50
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1 3 หน่วย
(Organic chemistry Laboratory1)
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ และการทำให้สารบริศุทธิ์โดยวิธีการต่าง ๆ
CM227(H)50
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1 3 หน่วย
(Organic chemistry Laboratory1)
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ และการทำให้สารบริสุทธิ์โดยวิธีต่าง ๆ
CM233(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 3 หน่วย
(Basilc Analytical Chemilstry)
CM327(47)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 หน่วย
(Organic Chemistry Laboratory 1) )
CM328
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 3 3 หน่วย
(Organic chemistry Laboratory)
CM333
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์ 2 3 หน่วย
(Analytical Chemistry 2)
CM334
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการแยก 3 หน่วย
(Separation Techniques)
CM337
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 1 หน่วย
(Analytical Chemistry Laboratory 2)
CM351(46)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมีเบื้องต้น 3 หน่วย
(Basic Chemistry)
CM352(47)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมี 2 3 หน่วย
(Biochemistry 2)
CM433(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือวิธีการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ 3 หน่วย
(Hand book of Instrumental Methods of Analysis)
ศึกษา เดต้าโดเมน โดเมนไม่ใช้ไฟฟ้า โดเมนไฟฟ้า ความถี่ ความกว้างพัลส์ เฟส
CM437
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์โดยเครื่องมือโครมาโทกราฟี 2 หน่วย
(Analysis by Chromatographic Instruments)
CM457(L)(47)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการชีวเคมี 2 1 หน่วย
(Biochemistry Laboratory 2)
CM464(CH469)(48)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมีขั้นสูง 3 หน่วย
(ADVANCED BIOCHEMISTRY )
CM473(48)
อ่านกันเถอะ...
เคมีเภสัช 3 หน่วย
(Pharmaceutical Chemistry)
CM480(48)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอาหาร 3 หน่วย
(Food Chemistry)
CM482(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(Environmentel Chemistry)

เคมีสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM482(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(Environmental Chemistry)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : บทนำ
บทที่2 :มลพิษทางอากาศ
บทที่3 :การควบคุมสารมลพิษทางอากาศ
บทที่4 :การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
บทที่5 : เคมีของน้ำในธรรมชาติ
บทที่6 :มลพิษทางน้ำ
บทที่7 : การกำจัดน้ำทิ้ง
บทที่8 :การวิเคราะห์น้ำ
บทที่9 :สมบัติและปฎิกิริยาของดิน
บทที่10 :มลพิษทางดิน
บทที่11 :พิษวิทยาทางสิ่งแวดล้อม
บรรณานุกรม : Reference

เคมีอาหาร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM480(48)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอาหาร 3 หน่วย
(Food Chemistry)

บทที่1 : บทนำเคมี
บทที่2 : น้ำ
บทที่3 : วิตามินและแร่ธาตุ
บทที่4 : กลิ่นรส
บทที่5 : ผักและผลไม้
บทที่6 : เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
บทที่7 : นมและผลิตภัณฑ์นม
บทที่8 : ไข่และผลิตภัณฑ์ไข่
บทที่9 : วัตถุเจือปนในอาหาร
ภาคผนวก
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content

Written by SoClaimon

มีนาคม 15, 2010 at 8:31 am

เคมีเภสัช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM473(48)
อ่านกันเถอะ...
เคมีเภสัช 3 หน่วย
(Pharmaceutical Chemistry)

บทที่1 : ความว่องไวต่อปฏิกิริยาทางเคมีชีวภาพของสารอินทรีย์
บทที่2 : แหล่งกำเนิดและคุณสมบัติทั่วไปของยา
บทที่3 : ยา และกระบวนการในการออกฤทธิ์
บทที่4 : การออกฤทธิ์ของยา
บทที่5 : ยาขับปัสสาวะ
บทที่6 : ยาต้านจุลชีพ
บทที่7 : ยาต้านมาเลเรีย
บทที่8 : ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ
บทที่9 : ยาระงับประสาท ยานอนหลับ และยาคลายกังวล
บทที่10 : ยาระงับปวดชนิดเสพติด
บทที่11 : ยาระงับปวด ลดไข้ และยาต้านอักเสบ
บทที่12 : ฮิสตามีน และยาต้านฮิสตามิน
ภาคผนวก
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content

Written by SoClaimon

มีนาคม 15, 2010 at 8:29 am

ชีวเคมีขั้นสูง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM464(CH469)(48)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมีขั้นสูง 3 หน่วย
(ADVANCED BIOCHEMISTRY )

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 วัฏจักรเซล์
บทที่ 2 มะเร็ง
บทที่ 3 ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
บทที่ 4 ยีนกับมะเร็ง
บทที่ 5 การรักษาโรคมะเร็ง
บทที่ 6 บทบาทของอาหารต่อโรคมะเร็ง
บทที่ 7 ระบบภูมิคุ้มกันกับมะเร็ง
บทที่ 8 พันธุวิศวกรรม
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

ปฏิบัติการชีวเคมี 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM457(L)(47)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการชีวเคมี 2 1 หน่วย
(Biochemistry Laboratory 2)

บทที่1 : การทดลองทางชีวเคมี
บทที่2 : โปรตีน
บทที่3 : เอนไซม์
บทที่4 : โครมาโทคราฟี
บทที่5 : โครมาโทคราฟีแบบเจลฟิวเทรชัน
บทที่6 : โครมาโทคราฟีแบบแลกเปลี่ยนไอออน
บทที่7 : โครมาโทคราฟีแบบแอฟฟินิตี
บทที่8 : การเซนติฟิวจ์
บทที่9 : อิเล็กโทรโฟรีซิส
บทที่10 : วิศวกรรมพันธุศาสตร์
บรรณานุกรม
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content

การวิเคราะห์โดยเครื่องมือโครมาโทกราฟี

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM437
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์โดยเครื่องมือโครมาโทกราฟี 2 หน่วย
(Analysis by Chromatographic Instruments)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : บทนำ ทฤษฎีโครมาโทกราฟี
บทที่2 : โครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง
บทที่3 : ปฏิบัติการทดลองโดยวิธี HPLC
บทที่4 : ไอออนโครมาโทกราฟี
บทที่5 : ปฏิบัติการทดลองโดยวิธีไอออนโครมาโทกราฟี
บทที่6 : แก๊สโครมาโทกราฟี
บทที่7 : ปฏิบัติการทดลองโดยวิธีแก๊สโคมาโทรกราฟี
ภาคผนวก

คู่มือวิธีการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM433(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือวิธีการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ 3 หน่วย
(Hand book of Instrumental Methods of Analysis)
ศึกษา เดต้าโดเมน โดเมนไม่ใช้ไฟฟ้า โดเมนไฟฟ้า ความถี่ ความกว้างพัลส์ เฟส

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1-5
บทที่ 6-10
บทที่ 11-15
บทที่16-21
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

ชีวเคมี 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM352(47)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมี 2 3 หน่วย
(Biochemistry 2)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : เมตาบอลิสมกรดอมิโน
บทที่2 :เมตาบอลิสของนิวคลีโอไทต์
บทที่3 :การสังเคราะห์กรดนิวคลีอิค
บทที่4 :การสังเคราะห์โปรตีน
บทที่5 : การควบคุมการแสดงออกของยีน
บทที่6 :ฮอร์โมน
บทที่7 : เอนไซม์
บทที่8 : พลังงานและชีวิต
บทที่9 :การสังเคราะห์แสง
เฉลยคำถามท้ายบท
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

มีนาคม 15, 2010 at 8:18 am

ชีวเคมีเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM351(46)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมีเบื้องต้น 3 หน่วย
(Basic Chemistry)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : บทนำ
บทที่2 : ชีวิตและเซลล์
บทที่3 : น้ำ
บทที่4 : กรด เบส เกลือ และบัฟเฟอร์
บทที่5 : คาร์โบไฮเดรท
บทที่6 : ลิปิด
บทที่7 : กรดนิวคลิอิค
บทที่8 : กรดอมิโน
บทที่9 : โปรตีน
บทที่10 : ไวตามินและเกลือแร่
ภาคผนวก

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2

with 2 comments

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM337
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 1 หน่วย
(Analytical Chemistry Laboratory 2)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : บทนำเกี่ยวกับการทำปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
บทที่2 : การวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า และการแยกทางเคมี
บทที่3 : สารเคมีและการเตรียมสารละลายเคมี
บทที่4 : เคมีไฟฟ้า
บทที่5 : วิธีโพเทนชิโอเมตริก
บทที่6 : วิธีวัดการนำไฟฟ้า
บทที่7 : วิธีวัดปริมาณไฟฟ้าคูลอมบ์
บทที่8 : วิธีอิเล็กโทรกราวิเมตริก
บทที่9 : โพลาโรกราฟิ
บทที่10 : แอมเปอร์โรเมตริกไทเทรชัน
บทที่11 : การสกัดด้วยตัวทำละลาย
บทที่12 : วิธีโครมาโทกราฟี
บทที่13 : วิธีการแลกเปลี่ยนไอออน
บทที่14 : การไทเทรตโดยใช้เครื่องมือไทเทรตอัตโนมัติ
บทที่15 : การสร้างกราฟจากผลการทดลอง
ภาคผนวก

เทคนิคการแยก

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM334
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการแยก 3 หน่วย
(Separation Techniques)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : การสกัดด้วยตัวทำละลาย
บทที่ 3 : ทฤษฎีโครมาโตกราฟี
บทที่ 4 : ลิควิดโครมาโตกราฟี
บทที่ 5 : ไอออนเอ็กซ์เชนจ์โครมาโตกราฟี
บทที่ 6 : ก๊าซโครมาโตกราฟี
อ้างอิง

เคมีวิเคราะห์ 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM333
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์ 2 3 หน่วย
(Analytical Chemistry 2)

บทที่ 1 :บทนำ เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า
บทที่ 2 :วิธีโพเทนชิโอเมตริก (ตอนที่1)
บทที่ 2 :วิธีโพเทนชิโอเมตริก (ตอนที่2)
บทที่ 3 :วิธีการอิเล็กโตรกราวิเมตริกและคูลอมเมตริก (ตอนที่1)
บทที่ 3 :วิธีการอิเล็กโตรกราวิเมตริกและคูลอมเมตริก (ตอนที่2)
บทที่ 4 :โวลแทมเมตรี (ตอนที่1)
บทที่ 4 :โวลแทมเมตรี (ตอนที่2)
บทที่ 5 :แอมเปอโรเมตริกติเตรชั่น
บทที่ 6 : วิธีวัดค่าการนำไฟฟ้า (ตอนที่1)
บทที่ 6 :วิธีวัดค่าการนำไฟฟ้า (ตอนที่2)
บทที่ 7 :บทนำ การวิเคราะห์แยก
บทที่ 8 :การสกัดด้วยด้วยตัวทำละลาย (ตอนที่1)
บทที่ 8 :การสกัดด้วยด้วยตัวทำละลาย (ตอนที่2)
บทที่ 9 : ก๊าซโครมาโตการฟี (ตอนที่1)
บทที่ 9 : ก๊าซโครมาโตการฟี (ตอนที่2)
บทที่ 9 :ก๊าซโครมาโตการฟี (ตอนที่3)
บทที่ 9 :ก๊าซโครมาโตการฟี (ตอนที่4)
บทที่ 10 :ลิควิดโครมาโตกราฟี (ตอนที่1)
บทที่ 10 :ลิควิดโครมาโตกราฟี (ตอนที่2)
บทที่ 11 :ไอออนเอ๊กซ์เขนจ์โครมาโตกราฟี (ตอนที่1)
บทที่ 11 :ไอออนเอ๊กซ์เขนจ์โครมาโตกราฟี (ตอนที่2)
บทที่ 12 :กรดและเบส

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 3

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM328
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 3 3 หน่วย
(Organic chemistry Laboratory)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
บทที่ 2 : การแยกคาเฟอินจากใบชา
บทที่ 3 : การแยกแลคโตสจากหางนม
บทที่ 4 : คอลัมน์โครมาโตกราฟี
บทที่ 5 : Preparative Thin-layer Chromatography(PLC)
บทที่ 6 : สเตอริโอเคมี
บทที่ 7 : สเตอริโอเคมีของออกซิม และ Beckman Rearrangement
บทที่ 8 : สีย้อมผ้าและการย้อมผ้า
บทที่ 9 : สเปคโตรสโคปีในสารประกอบอินทรีย์
บทที่ 10 : อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
บทที่ 11 : โปรตอน-นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM327(47)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 หน่วย
(Organic Chemistry Laboratory 1) )

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : บทนำ
บทที่2 :เทคนิคการปฎิบัติการทั่วไป
บทที่3 :ปฏิกิริยาแทนที่ของสารประกอบอินทรีย์ : การเตรียม1-Bromobutane และ 3-Chloro-3-methylpentane
บทที่4 :ปฏิกิริยาขจัดออกของสารประกอบอินทรีย์ : การเตรียม-Cyelohexene และ 3-Methyl-2-pentane
บทที่5 : ปฏิกิริยาเพิ่มเข้าของสารประกอบอินทรีย์ : การเตรียม3-Bromo-3-methylpentane
บทที่6 :การควบแน่นแบบอัลดอลของสารประกอบคาร์บอนีล : การเตรียม Dibenzal-acetone
บทที่7 : ปฎิกิริยาออกซิเดชันของแอลกอฮอล์ : การเตรียม Cyclohexanone
บทที่8 : ปฎิกิริยาแทนที่ด้วยหมู่ในโตรของสารประกอบอะโรเมติก : การเตรียม 0- และ P-Nitrophenol
บทที่9 : การทดสอบทางสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบอะมีน
บทที่10 :โครมาโทกราฟี
บทที่11 : ไขมันและน้ำมัน สบู่และผงซักฟอก
บทที่12 : การวิเคราะห์หาธาตุในหมู่ของสารประกอบอินทรีย์
บทที่13 : การสังเคราะห์แบบหลายขั้นตอน : การเตรียม Sulfanilamide
ภาคผนวก : Supplement
บรรณานุกรม : Reference