ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘CN’ Category

CN ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
CN101(51)
อ่านกันเถอะ...
คู่มืออักษรจีน 3 หน่วย
(Chinese Characters Hand Book)
ศึกษาลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และทุกตัวอักษรมีสัดส่วนที่กำหนดแน่นอน
CN102
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 2 3 หน่วย
(Fundamental Chainese 2)
ศึกษาต่อจาก CN 101 โดยเพิ่มคำศัพท์ในการสนทนา และฝึกเขียนมากขึ้น ฝึกอ่านโดยเน้นการออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์
CN102(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 2 3 หน่วย
(Fundamental chinese 2)
ศึกษา ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาจีน
CN102(H)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 2 หน่วย
(Ramkhamhaeng University Chinese Exercise Book II)
CN201
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(Fundamental Chainese 3)
ศึกษาต่อจาก CN 102 โดยเน้นการเรียนรู้คำศัพท์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ศึกษาโครงสร้างของประโยคและหลักไวยากรณ์ของภาษาจีน ฝึกเขียนข้อความง่าย ๆ
CN201(49)
อ่านกันเถอะ...
ภาษจีนพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(FUNDAMENTAL CHINESE 3 )
CN201(50
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(Fundamental Ghinese 3)
ศึกษา ประโยค วลี คำต่างของภาษาจีน
CN201(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(A course in chinese conversation)
ศึกษา ภาษาจีนที่ใช้กันมากในวงการธุรกิจในประเทศไทย
CN201(S)
อ่านกันเถอะ...
เรื่องบทสนทนาภาษาจีน หน่วย
(A Couse in Chinese Conversation)
CN201(S)(48)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 เรื่อง การสนทนาภาษาจีน 3 หน่วย
(A Course in Chinese Convasation)
CN202
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 4 3 หน่วย
(Fundamental Chainese 4)
ศึกษาต่อจาก CN 201 โดยเพิ่มการศึกษาถ้อยคำ สำนวน สุภาษิต และบทอ่านเพื่อความเข้าใจ เพื่อพื้นฐานให้เข้าใจวัฒนธรรมจีน
CN202(S)
อ่านกันเถอะ...
บทสนทนาภาษาจีนกลาง หน่วย
(A Course in Chinese Conversation)
CN223
อ่านกันเถอะ...
การฟังและการสนทนาภาษาจีน 1 3 หน่วย
(chinese Listening and Speaking 1)
การฟังและการสนทนาภาษาจีน 1
CN233
อ่านกันเถอะ...
การอ่านภาษาจีนกวางตุ้ง 1 3 หน่วย
(Reading Cantonese 1)
การอ่านภาษาจีนกวางตุ้ง 1
CN301
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนระดับกลาง 1 3 หน่วย
(Intermediate Chainese 1)
ศึกษาและฝึกหัดอ่านออกเสียงจากบทอ่านที่มีเนื้อหาง่าย ๆ โดยเน้นการออกเสียง และการอ่านเพื่อความเข้าใจ
CN301(48)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนระดับกลาง 1 3 หน่วย
(Intermediate Chinese I)
CN301(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนระดับกลาง 1 3 หน่วย
(Intermediate Chinese 1)
ศึกษา ประวัติศาสตร์อันยาวนานของภาษาจีน
CN302(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนระดับกลาง 2 3 หน่วย
(INTERMEDIATE CHINESE 2)
ศึกษา ภาษาจีนเป็นภาษาสากลภาษาหนึ่งที่หลายๆประเทศให้ความสำคัญ
CN313(48)
อ่านกันเถอะ...
หลักภาษาจีนสมัยปัจจุบัน 3 หน่วย
(MONDERN CHINESE STRUCTURE)
CN334
อ่านกันเถอะ...
การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 3 หน่วย
(Reading Chainese Newspaper)
ฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจจากบทความและเรื่องราวจากหนังสือพิมพ์
CN334(S)
อ่านกันเถอะ...
การอ่านหนังสือพิมพ์จีน(คู่มือเทียบอักษรจีนตัวเก่ากับตัวใหม่) หน่วย
(Chinese Newspaper Readind A Hand Book for CLassical and)
CN351
อ่านกันเถอะ...
การแปล 1 3 หน่วย
(Translation 1 (Chainese/Thai))
ฝึกการแปลภาษาไทยเป็นจีน และภาษาจีนเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
CN373
อ่านกันเถอะ...
สุภาษิตจีน 3 หน่วย
(Chainese Proverb)
ศึกษาความหมายและที่มาของสุภาษิตจีน เปรียบเทียบสุภาษิตจีนบางบทกับสุภาษิตไทย
CN381
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนธุรกิจ 1 3 หน่วย
(Business Chainese 1)
ศึกษาและฝึกการเขียนจดหมาย บทสนทนา การอ่านและการฟังเกี่ยวกับธุรกิจ
CN435
อ่านกันเถอะ...
การอ่านภาษาจีนในวรรณคดี 3 หน่วย
(Reading in Chainese Literature)
ศึกษาบทอ่านเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาและอรรถรสทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เพื่อให้เข้าใจสภาพสังคม ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณี
CN437
อ่านกันเถอะ...
บทอ่านศิลปกรรมจีน 3 หน่วย
(Reading in Chainese Art)
ศึกษาบทอ่านเกี่ยวกับศิลปกรรมของจีนในยุคต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจภาษาและศิลปกรรมของจีน
CN437(50)
อ่านกันเถอะ...
บทอ่านศิลปกรรมจีน 3 หน่วย
(READING IN CHINESE)
ศึกษา บทอ่านศิลปกรรมจีน

คู่มืออักษรจีน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN101(51)
อ่านกันเถอะ...
คู่มืออักษรจีน 3 หน่วย
(Chinese Characters Hand Book)
ศึกษาลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม จัตุรัส และทุกตัวอักษรมีสัดส่วนที่กำหนดแน่นอน

คำนำ
สารบัญ
บทที่1-10
บรรณานุกรม

คู่มืออักษรจีน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN101-102(
อ่านกันเถอะ...
คู่มืออักษรจีน 3 หน่วย
(Chinese Characters Hand Book)
ศึกษาอักษรจีน มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และทุกตัวมีสัดส่วนตามที่กำหนดแน่นอน

สมุดแบบฝึกหัดภาษาจีน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN101-102(H)
อ่านกันเถอะ...
สมุดแบบฝึกหัดภาษาจีน หน่วย
(Chinese exercise book)

ปก : Cover
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
vocabulary:ตารางคำศัพท์
Test

ภาษาจีนพื้นฐาน 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN102
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 2 3 หน่วย
(Fundamental Chainese 2)
ศึกษาต่อจาก CN 101 โดยเพิ่มคำศัพท์ในการสนทนา และฝึกเขียนมากขึ้น ฝึกอ่านโดยเน้นการออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์

บทที่ 1 :การคมนาคม
บทที่ 2 : การเยี่ยมเยียน
บทที่ 3: ดินฟ้าอาการ
บทที่ 4 :การแต่งกาย
บทที่ 5 : เรียนภาษาจีน
บทที่ 6 :ห้องสมุด
บทที่ 7 :ผลไม้ของประเทศไทย
บทที่ 8 :ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย
บทที่ 9 :มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บทที่ 10 : หลักภาษา

ภาษาจีนพื้นฐาน 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN102(H)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 2 หน่วย
(Ramkhamhaeng University Chinese Exercise Book II)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
ภาค 1 : ความรู้เกี่ยวกับอักษรจีน
ภาค 2 : แบบฝึกเขียนอักษรจีน
ประมวลคำศัพท์ภาค1
ประมวลคำศัพท์ภาค2
บรรณานุกรม

ภาษาจีนพื้นฐาน 3

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN201
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(Fundamental Chainese 3)
ศึกษาต่อจาก CN 102 โดยเน้นการเรียนรู้คำศัพท์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ศึกษาโครงสร้างของประโยคและหลักไวยากรณ์ของภาษาจีน ฝึกเขียนข้อความง่าย ๆ

บทที่ 1 :ที่ทำการไปรษณีย์
บทที่ 2 :สนามบินนานาชาติดอนเมือง
บทที่ 3 :อวยพรวันเกิด
บทที่ 4 :นันทนาการ
บทที่ 5 : ห้างสรรพสินค้า
บทที่ 6 :การท่องเที่ยว
บทที่ 7 :องุ่นเปรี้ยว
บทที่ 8 :รอกระต่าย
บทที่ 9 : แพะกับอูฐ
บทที่ 10 :มดกับจิ้งหรีด
บทที่ 11 : เรื่องสั้น
บทที่ 12 :พื่อนของฉัน
บทที่ 13 :หลักภาษา