ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘CN’ Category

CN ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
CN101(51)
อ่านกันเถอะ...
คู่มืออักษรจีน 3 หน่วย
(Chinese Characters Hand Book)
ศึกษาลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และทุกตัวอักษรมีสัดส่วนที่กำหนดแน่นอน
CN102
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 2 3 หน่วย
(Fundamental Chainese 2)
ศึกษาต่อจาก CN 101 โดยเพิ่มคำศัพท์ในการสนทนา และฝึกเขียนมากขึ้น ฝึกอ่านโดยเน้นการออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์
CN102(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 2 3 หน่วย
(Fundamental chinese 2)
ศึกษา ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาจีน
CN102(H)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 2 หน่วย
(Ramkhamhaeng University Chinese Exercise Book II)
CN201
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(Fundamental Chainese 3)
ศึกษาต่อจาก CN 102 โดยเน้นการเรียนรู้คำศัพท์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ศึกษาโครงสร้างของประโยคและหลักไวยากรณ์ของภาษาจีน ฝึกเขียนข้อความง่าย ๆ
CN201(49)
อ่านกันเถอะ...
ภาษจีนพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(FUNDAMENTAL CHINESE 3 )
CN201(50
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(Fundamental Ghinese 3)
ศึกษา ประโยค วลี คำต่างของภาษาจีน
CN201(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(A course in chinese conversation)
ศึกษา ภาษาจีนที่ใช้กันมากในวงการธุรกิจในประเทศไทย
CN201(S)
อ่านกันเถอะ...
เรื่องบทสนทนาภาษาจีน หน่วย
(A Couse in Chinese Conversation)
CN201(S)(48)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 เรื่อง การสนทนาภาษาจีน 3 หน่วย
(A Course in Chinese Convasation)
CN202
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 4 3 หน่วย
(Fundamental Chainese 4)
ศึกษาต่อจาก CN 201 โดยเพิ่มการศึกษาถ้อยคำ สำนวน สุภาษิต และบทอ่านเพื่อความเข้าใจ เพื่อพื้นฐานให้เข้าใจวัฒนธรรมจีน
CN202(S)
อ่านกันเถอะ...
บทสนทนาภาษาจีนกลาง หน่วย
(A Course in Chinese Conversation)
CN223
อ่านกันเถอะ...
การฟังและการสนทนาภาษาจีน 1 3 หน่วย
(chinese Listening and Speaking 1)
การฟังและการสนทนาภาษาจีน 1
CN233
อ่านกันเถอะ...
การอ่านภาษาจีนกวางตุ้ง 1 3 หน่วย
(Reading Cantonese 1)
การอ่านภาษาจีนกวางตุ้ง 1
CN301
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนระดับกลาง 1 3 หน่วย
(Intermediate Chainese 1)
ศึกษาและฝึกหัดอ่านออกเสียงจากบทอ่านที่มีเนื้อหาง่าย ๆ โดยเน้นการออกเสียง และการอ่านเพื่อความเข้าใจ
CN301(48)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนระดับกลาง 1 3 หน่วย
(Intermediate Chinese I)
CN301(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนระดับกลาง 1 3 หน่วย
(Intermediate Chinese 1)
ศึกษา ประวัติศาสตร์อันยาวนานของภาษาจีน
CN302(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนระดับกลาง 2 3 หน่วย
(INTERMEDIATE CHINESE 2)
ศึกษา ภาษาจีนเป็นภาษาสากลภาษาหนึ่งที่หลายๆประเทศให้ความสำคัญ
CN313(48)
อ่านกันเถอะ...
หลักภาษาจีนสมัยปัจจุบัน 3 หน่วย
(MONDERN CHINESE STRUCTURE)
CN334
อ่านกันเถอะ...
การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 3 หน่วย
(Reading Chainese Newspaper)
ฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจจากบทความและเรื่องราวจากหนังสือพิมพ์
CN334(S)
อ่านกันเถอะ...
การอ่านหนังสือพิมพ์จีน(คู่มือเทียบอักษรจีนตัวเก่ากับตัวใหม่) หน่วย
(Chinese Newspaper Readind A Hand Book for CLassical and)
CN351
อ่านกันเถอะ...
การแปล 1 3 หน่วย
(Translation 1 (Chainese/Thai))
ฝึกการแปลภาษาไทยเป็นจีน และภาษาจีนเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
CN373
อ่านกันเถอะ...
สุภาษิตจีน 3 หน่วย
(Chainese Proverb)
ศึกษาความหมายและที่มาของสุภาษิตจีน เปรียบเทียบสุภาษิตจีนบางบทกับสุภาษิตไทย
CN381
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนธุรกิจ 1 3 หน่วย
(Business Chainese 1)
ศึกษาและฝึกการเขียนจดหมาย บทสนทนา การอ่านและการฟังเกี่ยวกับธุรกิจ
CN435
อ่านกันเถอะ...
การอ่านภาษาจีนในวรรณคดี 3 หน่วย
(Reading in Chainese Literature)
ศึกษาบทอ่านเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาและอรรถรสทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เพื่อให้เข้าใจสภาพสังคม ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณี
CN437
อ่านกันเถอะ...
บทอ่านศิลปกรรมจีน 3 หน่วย
(Reading in Chainese Art)
ศึกษาบทอ่านเกี่ยวกับศิลปกรรมของจีนในยุคต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจภาษาและศิลปกรรมของจีน
CN437(50)
อ่านกันเถอะ...
บทอ่านศิลปกรรมจีน 3 หน่วย
(READING IN CHINESE)
ศึกษา บทอ่านศิลปกรรมจีน

คู่มืออักษรจีน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN101(51)
อ่านกันเถอะ...
คู่มืออักษรจีน 3 หน่วย
(Chinese Characters Hand Book)
ศึกษาลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม จัตุรัส และทุกตัวอักษรมีสัดส่วนที่กำหนดแน่นอน

คำนำ
สารบัญ
บทที่1-10
บรรณานุกรม

คู่มืออักษรจีน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN101-102(
อ่านกันเถอะ...
คู่มืออักษรจีน 3 หน่วย
(Chinese Characters Hand Book)
ศึกษาอักษรจีน มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และทุกตัวมีสัดส่วนตามที่กำหนดแน่นอน

สมุดแบบฝึกหัดภาษาจีน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN101-102(H)
อ่านกันเถอะ...
สมุดแบบฝึกหัดภาษาจีน หน่วย
(Chinese exercise book)

ปก : Cover
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
vocabulary:ตารางคำศัพท์
Test

ภาษาจีนพื้นฐาน 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN102
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 2 3 หน่วย
(Fundamental Chainese 2)
ศึกษาต่อจาก CN 101 โดยเพิ่มคำศัพท์ในการสนทนา และฝึกเขียนมากขึ้น ฝึกอ่านโดยเน้นการออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์

บทที่ 1 :การคมนาคม
บทที่ 2 : การเยี่ยมเยียน
บทที่ 3: ดินฟ้าอาการ
บทที่ 4 :การแต่งกาย
บทที่ 5 : เรียนภาษาจีน
บทที่ 6 :ห้องสมุด
บทที่ 7 :ผลไม้ของประเทศไทย
บทที่ 8 :ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย
บทที่ 9 :มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บทที่ 10 : หลักภาษา

ภาษาจีนพื้นฐาน 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN102(H)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 2 หน่วย
(Ramkhamhaeng University Chinese Exercise Book II)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
ภาค 1 : ความรู้เกี่ยวกับอักษรจีน
ภาค 2 : แบบฝึกเขียนอักษรจีน
ประมวลคำศัพท์ภาค1
ประมวลคำศัพท์ภาค2
บรรณานุกรม

ภาษาจีนพื้นฐาน 3

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN201
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(Fundamental Chainese 3)
ศึกษาต่อจาก CN 102 โดยเน้นการเรียนรู้คำศัพท์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ศึกษาโครงสร้างของประโยคและหลักไวยากรณ์ของภาษาจีน ฝึกเขียนข้อความง่าย ๆ

บทที่ 1 :ที่ทำการไปรษณีย์
บทที่ 2 :สนามบินนานาชาติดอนเมือง
บทที่ 3 :อวยพรวันเกิด
บทที่ 4 :นันทนาการ
บทที่ 5 : ห้างสรรพสินค้า
บทที่ 6 :การท่องเที่ยว
บทที่ 7 :องุ่นเปรี้ยว
บทที่ 8 :รอกระต่าย
บทที่ 9 : แพะกับอูฐ
บทที่ 10 :มดกับจิ้งหรีด
บทที่ 11 : เรื่องสั้น
บทที่ 12 :พื่อนของฉัน
บทที่ 13 :หลักภาษา

ภาษาจีนพื้นฐาน 3

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN201(49)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(FUNDAMENTAL CHINESE 3 )

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 ที่ทำการไปรษณีย์
บทที่ 2 สนามบินนานาชาติดอนเมือง
บทที่ 3 การอวยพรวันเกิด
บทที่ 4 นันทนาการ
บทที่ 5 ห้างสรรพสินค้า
บทที่ 6 การท่องเที่ยว
บทที่ 7 แบบฝึกหัดบทที่7
บทที่ 8 ท่องอินเทอร์เน็ต
บทที่ 9 การอ่านบทกลอนและเพลงจีน
บทที่ 10 หลักภาษา
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

ภาษาจีนพื้นฐาน 3

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN201(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(A course in chinese conversation)
ศึกษา ภาษาจีนที่ใช้กันมากในวงการธุรกิจในประเทศไทย

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 การทักทาย
บทที่2 การแนะนำ
บทที่3 การถามทาง
บทที่4 การนั่งรถ
บทที่5 การไปเยี่ยมเพือน
บทที่6 การรับประทานอาหาร
บทที่7 การโทรศัพท์
บทที่8 การซื้อของ
บทที่9 กาลเวลา
บทที่10 ดินฟ้าอากาศ
บทที่11 การท่องเที่ยว
บทที่12 การขอบคุณและการอวยพร
บทที่13 การขอโทษและการขอร้อง
บทที่14 การชมเชยและการเห็นด้วย
บทที่15 การตอบรับและการปฏิเสธ
บทที่16 การไปหาหมอ
ภาคผนวก

เรื่อง บทสนทนาภาษาจีน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN201(S)
อ่านกันเถอะ...
เรื่องบทสนทนาภาษาจีน หน่วย
(A Couse in Chinese Conversation)

ปก
เนื้อหา

ภาษาจีนพื้นฐาน 3 เรื่องการสนทนาภาษาจีน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN201(S)(48)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 เรื่อง การสนทนาภาษาจีน 3 หน่วย
(A Course in Chinese Convasation)

การทักทาย
การแนะนำ
การถามทาง
การนั่งรถ
การไปเยี่ยมเพื่อน
การไปรับประทานอาหาร
การโทรศัพท์
การซื้อของ
กาลเวลา
ดินฟ้าอากาศ
การท่องเที่ยว
การขอบคุณและการอวยพร
การขอโทษและการขอร้อง
การชมเชยและการเห็นด้วย
การตอบรับและการปฏิเสธ
การไปหาหมอ
ภาคผนวก

ภาษาจีนพื้นฐาน 4

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN202
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 4 3 หน่วย
(Fundamental Chainese 4)
ศึกษาต่อจาก CN 201 โดยเพิ่มการศึกษาถ้อยคำ สำนวน สุภาษิต และบทอ่านเพื่อความเข้าใจ เพื่อพื้นฐานให้เข้าใจวัฒนธรรมจีน

บทที่1 : การอ่านหนังสือและหนังสือพิมพ์
บทที่2 : ความสุขในการอ่านหนังสือ
บทที่3 : วันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนตอนที่หนึ่ง
บทที่4 : ว ันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนตอนที่สอง
บทที่5 : เทศกาลตวนอู่
บทที่6 : ว ีรบุรุษเวี่ยเฟย
บทที่7 : ขงเบ้งขอยืมลูกธนูจากโจโฉ
บทที่8 : ใต้ร้านบวบ
บทที่9 : กลอนสองบท เรื่องความรักของแม่กับลูก
บทที่10 : สำนวนภาษา
บทที่11 : หลักภาษาจีน (1)
บทที่12 : หลักภาษาจีน (2)
บทที่13: วิธีค้นหาคำศัพท์ในพจนานุกรมภาษาจีน

บทสนทนาภาษาจีนกลาง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN202(S)
อ่านกันเถอะ...
บทสนทนาภาษาจีนกลาง หน่วย
(A Course in Chinese Conversation)

การฟังและการสนทนาภาษาจีน 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN223
อ่านกันเถอะ...
การฟังและการสนทนาภาษาจีน 1 3 หน่วย
(chinese Listening and Speaking 1)
การฟังและการสนทนาภาษาจีน 1

สารบัญ
บทที่ 1: การทักทายและถามไถ่
บทที่ 2 : การแนะนำ
บทที่ 3 : โทรศัพท์
บทที่ 4 : การเชื้อเชิญ
บทที่ 5 : ถามทาง
บทที่ 6 : ซื้อของ
บทที่ 7 : การพบแพทย์
บทที่ 8 : การสื่อสาร
บทที่ 9 : การคมนาคม
บทที่ 10 : อากาศ
บทที่ 11 : อาหาร
บทที่ 12 : การท่องเที่ยว
บรรณานุกรม

การอ่านภาษาจีนกวางตุ้ง 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN233
อ่านกันเถอะ...
การอ่านภาษาจีนกวางตุ้ง 1 3 หน่วย
(Reading Cantonese 1)
การอ่านภาษาจีนกวางตุ้ง 1

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : สัทอักษรภาษาจีนกวางตุ้ง
บทที่ 2 : คำสรรพนามกับวลี
บทที่ 3 : วลีกับบทสนทนาที่ใช้บ่อย
บทที่ 4 : บทสนทนาเกี่ยวกับเวลา
บทที่ 5 : บทสนทนาเกี่ยวกับการสมาคม
บทที่ 6 : การใช้คำถาม
บทที่ 7 : การใช้คำถาม
บทที่ 8 : การใช้คำถาม
บทที่ 9 : การใช้คำถาม
บทที่ 10 : การใช้คำถาม
บทที่ 11 : การใช้โทรศัพท์
บทที่ 12 : การถามทาง
บทที่ 13 : ลักษณนามที่ใช้บ่อย
ภาคผนวก
บรรณานุกรม