ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘CO’ Category

CO ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
CO223
อ่านกันเถอะ...
คณิตศาสตร์ทางด้านวิธีจัดหมู่เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Combinatorics)
ศึกษาเกี่ยวกับ การแจงนับ การนำเข้า-การตัดออก ฟังก์ชันก่อกำเนิดแบบธรรมดาและแบบเอกซ์โพเนนเชียล ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด ทฤษฎีกราฟและขั้นตอนวิธีเชิงกราฟ ทฤษฎีการออกแบบเบื้องต้น
CO334(51)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีรหัส 3 หน่วย
(CODING THEORY)
ศึกษา ระบบการสื่อสารการเข้ารหัสและการถอดรหัส

คณิตศาสตร์ทางด้านวิธีจัดหมู่เบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CO223
อ่านกันเถอะ...
คณิตศาสตร์ทางด้านวิธีจัดหมู่เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Combinatorics)
ศึกษาเกี่ยวกับ การแจงนับ การนำเข้า-การตัดออก ฟังก์ชันก่อกำเนิดแบบธรรมดาและแบบเอกซ์โพเนนเชียล ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด ทฤษฎีกราฟและขั้นตอนวิธีเชิงกราฟ ทฤษฎีการออกแบบเบื้องต้น

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ประวัติและตัวอย่างปัญหา
บทที่ 2 : หลักการนับเบื้องต้น
บทที่ 3 : สัมประสิทธิ์ทวินาม
บทที่ 4 : หลักรังนกพิราบและทฏษฎีบทของแรมเซย์
บทที่ 5 : ฟังก์ชั่นก่อกำเนิด
บทที่ 6 : ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด
บทที่ 7 : หลักการนำเข้าตัดออก
บทที่ 8 : ทฤษฏีกราฟเบื้องต้น
บทที่ 9 : บล๊อกดีไซน์และรหัสแก้ไขข้อผิดพลาด
บรรณานุกรม