ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘CS’ Category

CS ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
CS215
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน หน่วย
(Fortran Programming Language)
CS215(H)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน หน่วย
(Fortran Programming)
CS216(H)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาเบสิค(คู่มือ) หน่วย
(Basic Programing)
CS220(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล หน่วย
(Cobol Programming Laboratory)
CS226(H)
อ่านกันเถอะ...
ตำราปฏิบัติการภาษาเบสิค หน่วย
(Basic Programming Lababoratory)
CS243(H)
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม หน่วย
(Data Structures and Algorithms)
CS313(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือภาษา R P G หน่วย
(RPG (Hand Book))
CS316
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมภาษา พี แอล วัน หน่วย
(PL/1 Programming)
CS323(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการภาษา RPG หน่วย
(RPG Programming Laboratory)
CS326(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษา พีแอลวัน หน่วย
(PL/1 Programming Laboratory )
CS337
อ่านกันเถอะ...
การจัดการข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูล หน่วย
(Information Organization And Retrieval )

การเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS215
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน หน่วย
(Fortran Programming Language)

คำนำ
บทที่ 1 : ภาษาฟอร์แทรนเบื้องต้น
บทที่ 2 : ภาษาฟอร์แทรนเบื้องต้น (ตอนที่ 2)
บทที่ 3 : ขบวนการนับ (The Counting Process)
บทที่ 4 : ขบวนการสะสม (Cummulative Process)
บทที่ 5 : ข้อมูล
บทที่ 6 : แถวลำดับแบบ 1 มิติ (One-dimensional array)
บทที่ 7 : แถวลำดับแบบ 2 มิติและแถวลำดับแบบ 3 มิติ
บทที่ 8 : โปรแกรมย่อย (Subprogram)
บทที่ 9 : คำสั่งและส่วนที่เพิ่มเติมจากบทอื่นๆ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก A
ภาคผนวก B
ภาคผนวก C

การเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS215(H)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน หน่วย
(Fortran Programming)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : แบบฝึกหัดที่ 1
บทที่ 2 : แบบฝึกหัดที่ 2
บทที่ 3 : แบบฝึกหัดที่ 3
บทที่ 4 : แบบฝึกหัดที่ 4
บทที่ 5 : แบบฝึกหัดที่ 5
บทที่ 6 : แบบฝึกหัดที่ 6
บทที่ 7 : แบบฝึกหัดที่ 7
บทที่ 8 : แบบฝึกหัดที่ 8
แบบฝึกหัดระคน
ตัวอย่างข้อสอบ
เฉลยแบบฝึกหัดระคน
แบบฝึกหัดจากตำรา CS215 พร้อมเฉลย

ภาษาเบสิค(คู่มือ)

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS216(H)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาเบสิค(คู่มือ) หน่วย
(Basic Programing)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : DOs Operating System
บทที่ 2 : การเข้าสู่ GWBASIC
บทที่ 3 : การจัดการไฟล์
บทที่ 4 : กราฟฟิค
บทที่ 5 : แนวความคิดต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างโปรแกรม
บทที่ 6 : การติดต่อสื่อสาร
บทที่ 7 : GWBASIC
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
บรรณานุกรม :Reference

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS220(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล หน่วย
(Cobol Programming Laboratory)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การใช้เครื่องและการพิมพ์คำสั่ง
บทที่ 2 : การใช้อีดิเตอร์
บทที่ 3 : คำสั่งที่ใช้จัดระบบแฟ้ม
บทที่ 4 : ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของไดเรคทอรี
บทที่ 5 : การพัฒนาโปรแกรม
บทที่ 6 : แฟ้มข้อมูลสำหรับโปรแกรม input/output
บทที่ 7 : การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง
ตัวอย่างโปรแกรม
คำศัพท์ต่างๆ ที่ควรทราบ
ภาคผนวก :Supplement
บรรณานุกรม :Reference

ตำราปฏิบัติการภาษาเบสิค

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS226(H)
อ่านกันเถอะ...
ตำราปฏิบัติการภาษาเบสิค หน่วย
(Basic Programming Lababoratory)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การตรวจสอบโปรแกรม
บทที่ 2 : Program Testing
บทที่ 3 : คำลสั่งปฏิบัติงานในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
บทที่ 4 : แบบฝึกหัดทดสอบ
บทที่ 5 : แบบฝึกหัดโปรแกรม
ภาคผนวกที่1
ภาคผนวกที่2
ภาคผนวกที่3
บรรณานุกรม :Reference

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS243(H)
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม หน่วย
(Data Structures and Algorithms)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : Linear lists
บทที่ 2 : Ordinary linked lists
บทที่ 3 : Doubly linked list
บทที่ 4 : Circularly linked list
บทที่ 5 : Multi linked lists
บทที่ 6 : Trees
บทที่ 7 : อัลกอรึทึมเกี่ยวกับ tree
ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 1
ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 2
ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 3
ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 4
ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 5
ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 6
ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 7
ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 8
ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 9
ตัวอย่างข้อสอบชุดที่10
บรรณานุกรม

คู่มือภาษาRPG

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS313(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือภาษา R P G หน่วย
(RPG (Hand Book))

Written by SoClaimon

มีนาคม 15, 2010 at 12:49 pm

การเขียนโปรแกรมภาษาพีแอลวัน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS316
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมภาษา พี แอล วัน หน่วย
(PL/1 Programming)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ส่วนประกอบโปรแกรม
บทที่ 2 : ข้อมูลต่างๆ
บทที่ 3 : Expressions and Data Conversion
บทที่ 4 : ชนิดของคำสั่ง
บทที่ 5 : Stream-Oriented Transments
บทที่ 6 : Record Input/Output
บทที่ 7 : Subroutines and Function
บทที่ 8 : The EXTERNAL attribute
Section A : Syntax notation
Section B : Charecter sets with EBCDIC
Section C : Keywords and Keyword abbrevations
Section D : Picture Specification Characters
Section E : Edit-Directed Format Items
Section F : Statements
Section G : Built-in Functions and pseudovariables
Section H : Sorting Procedures in PL/1
Glossary
บรรณานุกรม

ปฏิบัติการภาษาRPG

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS323(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการภาษา RPG หน่วย
(RPG Programming Laboratory)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : วงจรการทำงานของ VAX RPG II
บทที่ 2 : การใช้ Text Editor เพื่อการเขียนโปรแกรมและสร้างแฟ้มข้อมูล
บทที่ 3 : ขั้นตอนของการประมวลผลโดยใช้ภาษา RPG
บทที่ 4 : การตรวจสอบโปรแกรม (Program Debugging)
บทที่ 5 : Program Testing
บทที่ 6 : แฟ้มข้อมูลชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการประมวลผล
บทที่ 7 : แบบฝึกหัดโปรแกรม
ภาคผนวก ก.error message
ภาคผนวก ข.VAX/VMS Operation for RPG II
ภาคผนวก ค.การสร้าง Command file เพื่อ Compile, link, run
ภาคผนวก ง.Problem and Errors on Poly Com
บรรณานุกรม

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาพีแอลวัน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS326(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษา พีแอลวัน หน่วย
(PL/1 Programming Laboratory )

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : BASICS TUCTURE
บทที่ 2 : PROGRAM STRUCTURE
บทที่ 3 : DATA ITEMS
บทที่ 4 : DATAAGGREGATES
บทที่ 5 : DATAATTRIBUTES AND THE DECLARE STATEMENT
บทที่ 6 : STORAGE MANAGEMENT
บทที่ 7 :ASSIGNMENTS AND EXPRESSION
บทที่ 8 :SEQUENCE CONTROL STSTEMENTS
บทที่ 9 : INPUT/OUTPUT PROCESSING
บทที่ 10: STREAM ORIENTED INPUT/OUTPUT
บทที่ 11: RECORD ORIENTED INPUT/OUTPUT
บทที่ 12 : BUILT-IN FUCTIONS
แบบทดสอบ1 : Test 1
แบบทดสอบ2 : Test 2
แบบทดสอบ3 : Test 3
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
บรรณานุกรม

การจัดการข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูล

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS337
อ่านกันเถอะ...
การจัดการข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูล หน่วย
(Information Organization And Retrieval )

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ระบบค้นคืนสารสนเทศ
บทที่ 2 : การวิเคราะห์ข้อความ
บทที่ 3 : การแบ่งกลุ่มข้อมูลโดยอัตโนมัติ
บทที่ 4 : โครงสร้างแฟ้มข้อมูล
บทที่ 5 : กลวิธีการค้นหาข้อมูล
บทที่ 6 : การประเมินการค้นคืนข้อมูล
บรรณานุกรม