ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘CS’ Category

CS ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
CS215
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน หน่วย
(Fortran Programming Language)
CS215(H)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน หน่วย
(Fortran Programming)
CS216(H)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาเบสิค(คู่มือ) หน่วย
(Basic Programing)
CS220(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล หน่วย
(Cobol Programming Laboratory)
CS226(H)
อ่านกันเถอะ...
ตำราปฏิบัติการภาษาเบสิค หน่วย
(Basic Programming Lababoratory)
CS243(H)
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม หน่วย
(Data Structures and Algorithms)
CS313(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือภาษา R P G หน่วย
(RPG (Hand Book))
CS316
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมภาษา พี แอล วัน หน่วย
(PL/1 Programming)
CS323(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการภาษา RPG หน่วย
(RPG Programming Laboratory)
CS326(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษา พีแอลวัน หน่วย
(PL/1 Programming Laboratory )
CS337
อ่านกันเถอะ...
การจัดการข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูล หน่วย
(Information Organization And Retrieval )

การเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS215
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน หน่วย
(Fortran Programming Language)

คำนำ
บทที่ 1 : ภาษาฟอร์แทรนเบื้องต้น
บทที่ 2 : ภาษาฟอร์แทรนเบื้องต้น (ตอนที่ 2)
บทที่ 3 : ขบวนการนับ (The Counting Process)
บทที่ 4 : ขบวนการสะสม (Cummulative Process)
บทที่ 5 : ข้อมูล
บทที่ 6 : แถวลำดับแบบ 1 มิติ (One-dimensional array)
บทที่ 7 : แถวลำดับแบบ 2 มิติและแถวลำดับแบบ 3 มิติ
บทที่ 8 : โปรแกรมย่อย (Subprogram)
บทที่ 9 : คำสั่งและส่วนที่เพิ่มเติมจากบทอื่นๆ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก A
ภาคผนวก B
ภาคผนวก C

การเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS215(H)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน หน่วย
(Fortran Programming)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : แบบฝึกหัดที่ 1
บทที่ 2 : แบบฝึกหัดที่ 2
บทที่ 3 : แบบฝึกหัดที่ 3
บทที่ 4 : แบบฝึกหัดที่ 4
บทที่ 5 : แบบฝึกหัดที่ 5
บทที่ 6 : แบบฝึกหัดที่ 6
บทที่ 7 : แบบฝึกหัดที่ 7
บทที่ 8 : แบบฝึกหัดที่ 8
แบบฝึกหัดระคน
ตัวอย่างข้อสอบ
เฉลยแบบฝึกหัดระคน
แบบฝึกหัดจากตำรา CS215 พร้อมเฉลย

ภาษาเบสิค(คู่มือ)

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS216(H)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาเบสิค(คู่มือ) หน่วย
(Basic Programing)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : DOs Operating System
บทที่ 2 : การเข้าสู่ GWBASIC
บทที่ 3 : การจัดการไฟล์
บทที่ 4 : กราฟฟิค
บทที่ 5 : แนวความคิดต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างโปรแกรม
บทที่ 6 : การติดต่อสื่อสาร
บทที่ 7 : GWBASIC
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
บรรณานุกรม :Reference

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS220(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล หน่วย
(Cobol Programming Laboratory)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การใช้เครื่องและการพิมพ์คำสั่ง
บทที่ 2 : การใช้อีดิเตอร์
บทที่ 3 : คำสั่งที่ใช้จัดระบบแฟ้ม
บทที่ 4 : ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของไดเรคทอรี
บทที่ 5 : การพัฒนาโปรแกรม
บทที่ 6 : แฟ้มข้อมูลสำหรับโปรแกรม input/output
บทที่ 7 : การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง
ตัวอย่างโปรแกรม
คำศัพท์ต่างๆ ที่ควรทราบ
ภาคผนวก :Supplement
บรรณานุกรม :Reference

ตำราปฏิบัติการภาษาเบสิค

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS226(H)
อ่านกันเถอะ...
ตำราปฏิบัติการภาษาเบสิค หน่วย
(Basic Programming Lababoratory)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การตรวจสอบโปรแกรม
บทที่ 2 : Program Testing
บทที่ 3 : คำลสั่งปฏิบัติงานในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
บทที่ 4 : แบบฝึกหัดทดสอบ
บทที่ 5 : แบบฝึกหัดโปรแกรม
ภาคผนวกที่1
ภาคผนวกที่2
ภาคผนวกที่3
บรรณานุกรม :Reference

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS243(H)
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม หน่วย
(Data Structures and Algorithms)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : Linear lists
บทที่ 2 : Ordinary linked lists
บทที่ 3 : Doubly linked list
บทที่ 4 : Circularly linked list
บทที่ 5 : Multi linked lists
บทที่ 6 : Trees
บทที่ 7 : อัลกอรึทึมเกี่ยวกับ tree
ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 1
ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 2
ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 3
ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 4
ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 5
ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 6
ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 7
ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 8
ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 9
ตัวอย่างข้อสอบชุดที่10
บรรณานุกรม