ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘CT’ Category

CT ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
CT105
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3 หน่วย
(Introduction to Data Processing and Algorithms)
ประวัติและวิวัฒนาการของเครื่อง คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการประมวลผลด้วยเครื่องจักร โครงสร้างข้อมูลการประมวลผลแฟ้มข้อมูล ระบบการบริหารข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคของการประมวลผลด้วยเครื่องจักร การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานต่าง ๆ โปรแกรมสำเร็จรูปและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูในงานด้านต่าง ๆ
CT105(H)
อ่านกันเถอะ...
การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น หน่วย
(Introduction to Data Processing)
CT203
อ่านกันเถอะ...
การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นและอัลกอริธึม 3 หน่วย
(Discrete Structures)
ศึกษาความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบรหัส ระบบเลขฐานต่าง ๆ ปัญหาและขอบเขตของวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ปัญหาที่แก้ได้กับปัญหาที่แก้ไม่ได้ ความขัดแย้งทางตรรกะ ความเป็นไปได้ของการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ ปัญหาทางสังคมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน มีการฝึกใช้ไม่โครคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์สำเร็จรูปที่มีประโยชน์ในงานทั่ว ๆ ไป เป็นวิชานำเข้าสู่เนื้อหาของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยอาศัยตัวอย่าง เป็นหลัก
CT203(51)
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างไม่ต่อเนือง 3 หน่วย
(DISCRETE STRUCTRES)
ศึกษา ความรู้เบื้องต้น ความสัมพันธ์ อัลกอริทึม วิธีนับจำนวน
CT211
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง 3 หน่วย
(Discrete Structures)
ทฤษฎีกราฟ ทรี กราฟแบบมีทิศทาง การค้นหาภายในกราฟ ตรรกะและการพิสูจน์ทางตรรกะแบบต่าง ๆ ฟังก์ชันตรรกะ พีชคณิตแบบบูลและวงจรตรรกะ พีชคณิตของเซตความสัมพันธ์ความสัมพันธ์สมมูล ฟังก์ชันในรูปความสัมพันธ์ ฟังก์ชันเวียนบังเกิด (recursive function) กลุ่มและกลุ่มย่อย ชนิดข้อมูล (data type) ที่เป็นโครงสร้างพีชคณิตวิชานี้เน้นการพิสูจน์ทางตรรกะ
CT212(S)50
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างโปรแกรม 3 หน่วย
(Program Stucture)
โครงสร้างโปรแกรม
CT215
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี 3 หน่วย
(Computer Organization and Assembly Language)
ระบบตัวเลขที่ใช้แทนข้อมูลและคำ สั่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงสร้างระบบและภาษาเครื่อง หน่วยประมวลผลและหน่วยความจำ แบบจำลองของเครื่อง การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การทำงานกับโปรแกรมควบคุมระบบ (อุปกรณ์ตรรกะโปรซีเดอร์สำหรับอ่าน/เขียนข้อมูล ระบบแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น การใช้บัฟเฟอร์หลายอัน)รูปแบบและชนิดของคำสั่ง ภาษาแมคโครแอสแซมบลี การเชื่อมโยงส่วนจำเพาะ(module linking) พื้นฐานของโปรแกรมควบคุมระบบ(เช่น การจัดจังหวะประสานมัลติโปรแกรมมิง เทคนิคหน่วยความจำเสมือน เป็นต้น)
CT313(48)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการคำนวณ 3 หน่วย
(THEORY COMPUTATION)
CT314
อ่านกันเถอะ...
ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วย
(Progarmming Languages)
วากยสัมพันธ์ (syntax) และความหมาย (semantic) ของภาษาโปรแกรม วากยสัมพันธ์แบบแบคคัลนาวร์ (BNF)และแผนภาพวากยสัมพันธ์ การสร้างและกำหนดวากยสัมพันธ์ของภาษา การเขียนโปรแกรมแปลภาษาแบบต่าง ๆ ลักษณะเฉพาะของภาษาแบบต่าง ๆ เช่น แบบโครงสร้างบล็อก แบบมอดูลาร์ แบบเชิงวัตถุ (object oriented ) เป็นต้น ประเภทของภาษคอมพิวเตอร์ เช่นแบบกำหนดกระบวนการ (procedural) กับแบบไม่กำหนดกระบวนการ (non – procedural) ซึ่งอาจเป็นแบบเชิงฟังก์ชันหรือแบบเชิงตรรกะ วิชานี้เน้นการฝึกหัวดเขียนและทดสอบแก้ไขชุดคำสั่งในภาษาชั้นสูงเช่นภาษา ปาสคาลหรือภาษาซี เพื่อสร้างทักษะขั้นสูงในการเขียนโปรแกรม โดยอาจมีโครงงานเขียนตัวแปลย่อย (interpreter) เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจในหลักการทำงานของภาษโปรแกรม
CT316(S)(47163)
อ่านกันเถอะ...
ระบบฐานข้อมูล 3 หน่วย
(Database Systems)
CT316(s)(48)
อ่านกันเถอะ...
ระบบฐานข้อมูล 3 หน่วย
(Database Systems)
CT455
อ่านกันเถอะ...
การออกแบบวงจรดิจิตอล 3 หน่วย
(Digital Computer System )
ศึกษาการออกแบบวงจรดิจิตอล เพื่อใช้ในงานด้านต่า งๆ รวมทั้งวงจรที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
CT477
อ่านกันเถอะ...
ระบบค้นคืนสารสนเทศ 3 หน่วย
(Information Retrieval)
ระบบค้นคืนสารสนเทศ
CT478(48)
อ่านกันเถอะ...
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 หน่วย
(Management Information Systems)
CT479
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 หน่วย
(Ssytem Analysis and Design)
ศึกษาการกำหนดระบบ การวิเคราะห์ระบบ วิธีการกำหนดความต้องการของระบบงานการออกแบบและการใช้ระบบสนเทศสำหรับหน่วย งาน วงจรการพัฒนาระบบเครื่องมือเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ระบบ การออแบบระบบทั่วไป และระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การวางแผนและการควบคุมโครงการวิเคราะห์ระบบและศึกษาความเป็นไปได้ของระบบงาน การพิจารณาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมและคุ้มค่า การเขียนข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับโปรแกรม
CT479(H)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (คู่มือ) หน่วย
(Systems Analysis And Design)
CT484(48)
อ่านกันเถอะ...
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 หน่วย
(Software engineering The Production quality software)
ct487
อ่านกันเถอะ...
การจำลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3 หน่วย
(computer simulation)
ระบบสารสนเทศ สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับระบบธุรกิจ การจำลองระบบ
CT488(47162)
อ่านกันเถอะ...
ปัญญาประดิษฐ์ 3 หน่วย
(Artificial Intelligence)
CT489
อ่านกันเถอะ...
การบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 หน่วย
(Computer Center Management)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT105
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3 หน่วย
(Introduction to Data Processing and Algorithms)
ประวัติและวิวัฒนาการของเครื่อง คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการประมวลผลด้วยเครื่องจักร โครงสร้างข้อมูลการประมวลผลแฟ้มข้อมูล ระบบการบริหารข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคของการประมวลผลด้วยเครื่องจักร การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานต่าง ๆ โปรแกรมสำเร็จรูปและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูในงานด้านต่าง ๆ

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : การปฏิวัติคอมพิวเตอร์
บทที่ 1 :การปฏิวัติคอมพิวเตอร์(ต่อ)
บทที่ 2 : การประมวลผลสารสนเทศเบื้องต้น
บทที่ 2 : การประมวลผลสารสนเทศเบื้องต้น(ต่อ)
บทที่ 3 : ระบบคอมพิวเตอร์
บทที่ 3 : ระบบคอมพิวเตอร์(ต่อ)
บทที่ 4 : ไมโครคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์แบบอื่นๆ
บทที่ 4 : ไมโครคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์แบบอื่นๆ(ต่อ)
บทที่ 5 : หลักการเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
บทที่ 5 : หลักการเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ฮาร์ทแวร์(ต่อ)
บทที่ 6 : หลักการรับ/แสดงผลข้อมูลและอุปกรณ์
บทที่ 6 : หลักการรับ/แสดงผลข้อมูลและอุปกรณ์(ต่อ)
บทที่ 7 : ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์
บทที่ 7 : ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์(ต่อ)
บทที่ 8 : แนวความคิดและวิธีการเขียนโปรแกรม
บทที่ 8 : แนวความคิดและวิธีการเขียนโปรแกรม(ต่อ)
บทที่ 9 : ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
บทที่ 9 : ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม(ต่อ)
บทที่10 : การประมวลผลระบบสารสนเทศ
บทที่11 : โครงสร้างข้อมูลและระบบฐานข้อมูล
บทที่12 : ระบบสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น
บทที่13 :โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
บทที่14 : ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร
บทที่14 : ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์(ต่อ)
บทที่15 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ
บทที่15 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ(ต่อ)
บทที่16 : บทบาทคอมพิวเตอร์ในสังคม
บทที่16 : บทบาทคอมพิวเตอร์ในสังคม(ต่อ)
บทที่17 : ระบบจำนวน
บทที่17 : ระบบจำนวน(ต่อ)
ภาคผนวกที่ 1 : โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้กันทั่วไป
ภาคผนวกที่ 2 : โปรแกรมประมวลผลคำ
ภาคผนวกที่ 3 : โปรแกรมประเภทตารางทำการ
ภาคผนวกที่ 4 :โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
ภาคผนวกที่ 4 :โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล(ต่อ)
ภาคผนวกที่ 5 : โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทบูรณาการ

การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT105(H)
อ่านกันเถอะ...
การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น หน่วย
(Introduction to Data Processing)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
ตัวอย่างข้อสอบวิชา CS 105
ระบบเลขจำนวน (Number Syatem)
ผังโปรแกรม

การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นและอัลกอริธึม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT203
อ่านกันเถอะ...
การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นและอัลกอริธึม 3 หน่วย
(Discrete Structures)
ศึกษาความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบรหัส ระบบเลขฐานต่าง ๆ ปัญหาและขอบเขตของวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ปัญหาที่แก้ได้กับปัญหาที่แก้ไม่ได้ ความขัดแย้งทางตรรกะ ความเป็นไปได้ของการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ ปัญหาทางสังคมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน มีการฝึกใช้ไม่โครคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์สำเร็จรูปที่มีประโยชน์ในงานทั่ว ๆ ไป เป็นวิชานำเข้าสู่เนื้อหาของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยอาศัยตัวอย่าง เป็นหลัก

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้น(Introduction)
บทที่ 2 : ความสัมพันธ์(Relation)
บทที่ 3 : อัลกอริทึม(Algorithms)
บทที่ 4 : วิธีนับจำนวน(Counting Methods)
บทที่ 5 : ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด(Recurrence Relation)
บทที่ 6 : กราฟ(Graphs)
บทที่ 7 : ต้นไม้(Trees)
บทที่ 8 : พีชคณิตแบบบูล(Boolean Algebra)
บรรณานุกรม :Reference

โครงสร้างไม่ต่อเนือง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT203(51)
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างไม่ต่อเนือง 3 หน่วย
(DISCRETE STRUCTRES)
ศึกษา ความรู้เบื้องต้น ความสัมพันธ์ อัลกอริทึม วิธีนับจำนวน

สารบัญ
บทที่1 ความรู้เบื้องต้น CIntrouction
บทที่2 ความสัมพันธ์ (Relations)
บทที่3 อัลกอริทึม (Algorihms)
บทที่4 วิธีนับจำนวน (Counting Methods)
บทที่5 ความสัมพันธ์เวียนเกิด (Recurence Relations)
บทที่6 กราฟ (Graphs)
บทที่7 ต้นไม้ (Trees)
บทที่8 พีชคณิตบูลีน
บทที่9 ตรรกศาสตร์ (Logic)
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT211
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง 3 หน่วย
(Discrete Structures)
ทฤษฎีกราฟ ทรี กราฟแบบมีทิศทาง การค้นหาภายในกราฟ ตรรกะและการพิสูจน์ทางตรรกะแบบต่าง ๆ ฟังก์ชันตรรกะ พีชคณิตแบบบูลและวงจรตรรกะ พีชคณิตของเซตความสัมพันธ์ความสัมพันธ์สมมูล ฟังก์ชันในรูปความสัมพันธ์ ฟังก์ชันเวียนบังเกิด (recursive function) กลุ่มและกลุ่มย่อย ชนิดข้อมูล (data type) ที่เป็นโครงสร้างพีชคณิตวิชานี้เน้นการพิสูจน์ทางตรรกะ

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ…
บทที่ 3 : พัฒนาการของ Softwere Technology
บทที่ 4 : การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา…
บทที่ 5 : การใช้เครื่องมือในการออกแบบ
บทที่ 6 : โครงสร้างข้อมูลแบบง่าย
บทที่ 7 : โครงสร้างข้อมูลแบบซับซ้อน
บทที่ 8 : โครงสร้างข้อมูลแบบอะเรย์หลายมิติ
บทที่ 9 : โครงสร้างข้อมูลแบบระเบียน(Record Data Type)
บทที่10 : การเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล
บทที่11 : แฟ้มข้อมูล
บทที่12 : การออกแบบโปรแกรมย่อย
บทที่13 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
บทที่14 : การเขียนโปรแกรมตามรูปแบบของ Visual
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
บรรณานุกรม : Reference

โครงสร้างคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT215
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี 3 หน่วย
(Computer Organization and Assembly Language)
ระบบตัวเลขที่ใช้แทนข้อมูลและคำ สั่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงสร้างระบบและภาษาเครื่อง หน่วยประมวลผลและหน่วยความจำ แบบจำลองของเครื่อง การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การทำงานกับโปรแกรมควบคุมระบบ (อุปกรณ์ตรรกะโปรซีเดอร์สำหรับอ่าน/เขียนข้อมูล ระบบแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น การใช้บัฟเฟอร์หลายอัน)รูปแบบและชนิดของคำสั่ง ภาษาแมคโครแอสแซมบลี การเชื่อมโยงส่วนจำเพาะ(module linking) พื้นฐานของโปรแกรมควบคุมระบบ(เช่น การจัดจังหวะประสานมัลติโปรแกรมมิง เทคนิคหน่วยความจำเสมือน เป็นต้น)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : โครงสร้างสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 : การเอ็กซีคิวส์ของเครื่อง
บทที่ 3 : พื้นฐานภาษาแอสแซมบลี
บทที่ 4 : การแอสแซมบลิง ลิงค์ เอ็กซีคิวส์โปรแกรม
บทที่ 5 : การกำหนดและเคลื่อนย้ายข้อมูล
บทที่ 6 : โปรแกรมคอม
บทที่ 7 : โปรแกรมลอจิกและการควบคุม
บทที่ 8 : การประมวลผลจอภาพและคีย์บอร์ด
บทที่ 9 : การประมวลจอภาพขั้นสูง
บทที่ 10 : การประมวลผลคีย์บอร์ด
บทที่ 11 : การประมวลผลข้อมูลสตริง
บทที่ 12 : การคำนวณทางคณิตศาสตร์ I
บทที่ 13 : การคำนวณทางคณิตศาสตร์ II
บทที่ 14 : แมคโคร และ Linking to Subprograms
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
บรรณานุกรม

ทฤษฎีการคำนวณ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT313(48)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการคำนวณ 3 หน่วย
(THEORY COMPUTATION)

คำนำ
สารบัญ
บทนำ
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ Mathematical Lintroduction
บทที่ 2 ภาษาปกติ Regulat Language
บทที่ 3 ออโตนาตาจำกัดเชิงกำหนด Determin istic Finite Automata
บทที่ 4 : เชิงไม่กำหนดและทฤษฏีบทของคลีน
บทที่ 5 : ภาษาปกติ
บทที่ 6 : ไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบท
บทที่ 7 : ออโตมาตากดลง
บทที่ 8 : เครื่องทัวริง

ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT314
อ่านกันเถอะ...
ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วย
(Progarmming Languages)
วากยสัมพันธ์ (syntax) และความหมาย (semantic) ของภาษาโปรแกรม วากยสัมพันธ์แบบแบคคัลนาวร์ (BNF)และแผนภาพวากยสัมพันธ์ การสร้างและกำหนดวากยสัมพันธ์ของภาษา การเขียนโปรแกรมแปลภาษาแบบต่าง ๆ ลักษณะเฉพาะของภาษาแบบต่าง ๆ เช่น แบบโครงสร้างบล็อก แบบมอดูลาร์ แบบเชิงวัตถุ (object oriented ) เป็นต้น ประเภทของภาษคอมพิวเตอร์ เช่นแบบกำหนดกระบวนการ (procedural) กับแบบไม่กำหนดกระบวนการ (non – procedural) ซึ่งอาจเป็นแบบเชิงฟังก์ชันหรือแบบเชิงตรรกะ วิชานี้เน้นการฝึกหัวดเขียนและทดสอบแก้ไขชุดคำสั่งในภาษาชั้นสูงเช่นภาษา ปาสคาลหรือภาษาซี เพื่อสร้างทักษะขั้นสูงในการเขียนโปรแกรม โดยอาจมีโครงงานเขียนตัวแปลย่อย (interpreter) เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจในหลักการทำงานของภาษโปรแกรม

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ขอบข่ายของเนื้อหา
บทที่ 2 : การออกแบบภาษา : วากยสัมพันธ์
บทที่ 3 : การออกแบบภาษา : ความหมาย
บทที่ 4 : วากยสัมพันธ์
บทที่ 5 : อรรถศาสตร์เบื้องต้น
บทที่ 6 : แบบชนิดข้อมูล
บทที่ 7 : การควบคุม
บทที่ 8 : วากยสัมพันธ์และการแปลภาษา
บรรณานุกรม :Reference

ระบบฐานข้อมูล

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT316(S)(47163)
อ่านกันเถอะ...
ระบบฐานข้อมูล 3 หน่วย
(Database Systems)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : พื้นฐานระบบฐานข้อมูล (Introduction the database)
บทที่2 : ระบบแฟ้มข้อมูล (File Systems)
บทที่3 : ระบบฐานข้อมูล (Database Systems :DBS)
บทที่4 : รูปแบบฐานข้อมูล (Database Models)
บทที่5 : รูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Models)
บทที่6 : ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language :SQL)
บทที่7 : โครงสร้างงแบบจำลองความสัมพันธ์ของเอนทิตี้ (Entity Relation Medeling)
บทที่8 : การทำให้เป็นบรรทัดฐานตารางฐานข้อมูล (Normalization of database tables)
บทที่9 : ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Object-Oriented Database Systems)
บทที่10 : Object Relational Database Systems
บรรณานุกรม : Reference

ระบบฐานข้อมูล

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT316(s)(48)
อ่านกันเถอะ...
ระบบฐานข้อมูล 3 หน่วย
(Database Systems)

คำนำ
สารบัญ
บทที่1พื้นฐานระบบฐานข้อมูล(Introduction the Database)
บทที่2ระบบแฟ้มข้อมูล(File System)
บทที่3ระบบฐานข้อมูล(DataBase System:DBS)
บทที่4รูปแบบฐานข้อมูล(Database Models)
บทที่5รูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์(Relational Database Models )
บทที่6ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง(Structured Query Language:SQL)
บทที่7การสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ของเอนทิตี้(Entity Relation Modeling)
บทที่8การทำให้เป็นบรรทัดฐานตารางฐานข้อมูล(Normalization of Database tables)
บทที่9ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ(Object-Oriented Database Systems)
บทที่10Object-Relational Databases Systems
คำศัพท์และความหมาย
บรรณานุกรม

การออกแบบวงจรดิจิตอล

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT455
อ่านกันเถอะ...
การออกแบบวงจรดิจิตอล 3 หน่วย
(Digital Computer System )
ศึกษาการออกแบบวงจรดิจิตอล เพื่อใช้ในงานด้านต่า งๆ รวมทั้งวงจรที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : สัญญาณดิจิตอลีเลกทรอนิกส์และสวิต
บทที่ 2 : ระบบจำนวนและการคำนวณทางคณิตศาสตร์
บทที่ 3 : ลอจิกและวงจรคอมไบเนชั่นลอจิก
บทที่ 4 : เทคนิคการลดรูป
บทที่ 5 : การออกแบบคอมไบเนชันลอจิก
บทที่ 6 : ฟลิบฟลอบ
บทที่ 7 : เคาน์เตอร์
บทที่ 8 : ชิฟร์รีจิสเตอร์
บทที่ 9 : เทคโนโลยีหน่วยความจำชนิดสารกึ่งตัวนำ
บรรณานุกรม :Reference

ระบบค้นคืนสารสนเทศ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT477
อ่านกันเถอะ...
ระบบค้นคืนสารสนเทศ 3 หน่วย
(Information Retrieval)
ระบบค้นคืนสารสนเทศ

คำนำ
สารบัญ
สารบัญภาพ
บทที่ 1 : ภาพรวมของระบบค้นคืนสารสนเทศ
บทที่ 2 : การวิเคราะห์ข้อความ
บทที่ 3 : การแบ่งกลุ่มข้อมูลอัตโนมัติ
บทที่ 4 : โครงสร้างแฟ้มข้อมูล
บทที่ 5 : กลยุทธ์การค้นหาข้อมูล
บทที่ 6 : การประเมินผลการค้นคืนข้อมูล
บทที่ 7 : ระบบค้นคืนสารสนเทศบน WWW
ภาคผนวก
INDEX

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT478(48)
อ่านกันเถอะ...
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 หน่วย
(Management Information Systems)

คำนำ
สารบัญ
บทที่1การปฏิวัติสารสนเทศ(The Information Revolution)
บทที่2การตัดสินใจและระบบสารสนเทศ(KDecision Making and Information)
บทที่3ทรัพยากรระบบสารสนเทศ(Infornation System Resources)
บทที่4ประเภทของระบบสารสนเทศ(Types of Information Systems)
บทที่5การพัฒนาระบบสารสนเทศ(Information System Development)
บทที่6การให้มาของระบบสารสนเทศ(Acquisition of Information Systems)
บทที่7ทางเลือกการพัฒนาระบบ(Alternatives Systems Development Methodologies)
บทที่8การจัดการระบบสารสนเทศ(Management of Information Systems)
บทที่9การควบคุมระบบสารสนเทศ(Controls in Information Systems)
บรรณานุกรม

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT479
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 หน่วย
(Ssytem Analysis and Design)
ศึกษาการกำหนดระบบ การวิเคราะห์ระบบ วิธีการกำหนดความต้องการของระบบงานการออกแบบและการใช้ระบบสนเทศสำหรับหน่วย งาน วงจรการพัฒนาระบบเครื่องมือเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ระบบ การออแบบระบบทั่วไป และระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การวางแผนและการควบคุมโครงการวิเคราะห์ระบบและศึกษาความเป็นไปได้ของระบบงาน การพิจารณาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมและคุ้มค่า การเขียนข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับโปรแกรม

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
บทที่ 2 : วัฎจักรของระบบ
บทที่ 3 : การเตรียมการเพื่อสร้างระบบ
บทที่ 4 : การรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อศึกษาระบบ
บทที่ 5 : ต้นแบบ
บทที่ 6 : ผังระบบ
บทที่ 7 : แผนภาพกระแสข้อมูล
บทที่ 8 : ผังไฮโปและไอโอ
บทที่ 9 : พจนานุกรมข้อมูล
บทที่10 : แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล
บทที่11 : ผังแวร์นิเอเออร์
บทที่12 : การออกแบบระบบบันทึกข้อมูล
บทที่13 : การออกแบบระบบประสานกับผู้ใช้
บทที่14 : การตรวจสอบระบบและวางแผนควบคุมโครงการ
ภาคผนวก : Supplement 1
ภาคผนวก : Supplement 2
ภาคผนวก : Supplement 3
ภาคผนวก: Supplement 4
ภาคผนวก : Supplement 5
บรรณานุกรม :Reference