ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘CU’ Category

CU ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
CU203
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรและวิธีสอนทั่วไป 3 หน่วย
(Curriculum and Methods of Teaching)
ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของ หลักสูตร พื้นฐานที่ใช้กำหนดหลักสูตร ชนิดของหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรในระดับต่าง ๆ การพัฒนาหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร การเรียนการสอน หลักและวิธีสอนทั่วไป เทคนิคการสอน ทักษะการสอน กระบวนการสอน หลักการวางแผนการสอน การจัดสิ่งแวดล้อม การสร้างบรรยากาศ ในการเรียนการสอน ปัญหา อุปสรรค แนวโน้มและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
CU216
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย 3 หน่วย
(Analysis of Thai Textbooks)
ศึกษาพัฒนาการของแบบเรียนภาษา ไทยที่สำคัญตั้งแต่แรกเริ่มจนปัจจุบัน โดยพิจารณาความมุ่งหมายลักษณะความคิดเห็นและเนื้อหา ตลอดจนการกำหนดแบบเรียนในหลักสูตร ฝึกวิเคราะห์แบบรียนภาษาไทยในปัจจุบันตามแนววิเคราะห์ วรรณกรรม
CU236
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์หนังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วย
(Analysis of Social Studies Textbooka and Supplemantary Reading Books)
ศึกษาลักษณะของแบบเรียนสังคม ศึกษาและหนังสืออ่านประกอบระดับมัธยม การวิเคราะห์และประเมินจุดประสงค์ เนื้อหาภาพประกอบ และกิจกรรมเสนอแนะในแบบเรียน หลักการเลือกและใช้แบบเรียนหนังสืออ่านประกอบสังคมศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อ การเรียนการสอน
CU331
อ่านกันเถอะ...
สังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 3 หน่วย
(Social Studies in Secondary School Curriculum1)
CU332
อ่านกันเถอะ...
สังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา 2 3 หน่วย
(Social Studies in Secondary School Curriculum 2)
ศึกษาหลักสูตรสังคมศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย และวิเคราะห์เป็นรายวิชาเพื่อศึกษาจุดประสงค์ ขอบเขตของวิชา ลักษณะเนื้อหาวิชา การจัดลำดับเนื้อหาวิชาระดับความยากง่าย ของเนื้อหาวิชาและความสอดคล้องของเนื้อหาวิชากับจุดประสงค์เพื่อนำข้อมูลจาก การวิเคราะห์มาเป็นพื้นฐานในการเตรียมบทเรียน การเลือกใช้เทคนิคการสอน แบบเรียน และสื่อการสอน
CU473
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรและสาระการเรียนรู้เคมี หน่วย
(Curriculum and Chemistry Strand)
CU503
อ่านกันเถอะ...
จริยธรรมและจรจจยาบรรณในวิชาชีพครู 3 หน่วย
(Moral and Ethics in Teaching Profession)
CU710(51)
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาหลักสูตร 3 หน่วย
(CURRICULUM DEVELOPMENT)
การพัฒนาหลักสูตร
CU713(CU613)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารหลักสูตร หน่วย
(CURRICLUM MANAGEMENT)
CU714(CU614)
อ่านกันเถอะ...
การประเมินหลักสูตร หน่วย
(Curriculum Evaluation )
CU730(48)
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน หน่วย
(Curriculum for Human Resource and Community Development )
CU730(CU630)
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน หน่วย
(Curriculum for Human Resource and Community Development )
CU734(CU634)
อ่านกันเถอะ...
จริยธรรมภาวะผู้นำในการพัฒนาหลักสูตร หน่วย
(Ethics and Leadership in Currculum Devlopment Community Development )

หลักสูตรและวิธีสอนทั่วไป

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU203
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรและวิธีสอนทั่วไป 3 หน่วย
(Curriculum and Methods of Teaching)
ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของ หลักสูตร พื้นฐานที่ใช้กำหนดหลักสูตร ชนิดของหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรในระดับต่าง ๆ การพัฒนาหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร การเรียนการสอน หลักและวิธีสอนทั่วไป เทคนิคการสอน ทักษะการสอน กระบวนการสอน หลักการวางแผนการสอน การจัดสิ่งแวดล้อม การสร้างบรรยากาศ ในการเรียนการสอน ปัญหา อุปสรรค แนวโน้มและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน

บทที่1 : ความหมาย องค์ประกอบและกระบวนการพัฒนา…
บทที่2 : ประเภทของหลักสูตร
บทที่3 : พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษาที่เกี่ยวกับหลักสูตร
บทที่4 : พื้นฐานทางสังคมที่เกี่ยวพันกับหลักสูตร
บทที่5 : พื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวพันกับหลักสูตร
บทที่6 : พื้นฐานเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวพันกับหลักสูตร
บทที่7 : หลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา
บทที่8 : หลักสูตรกับการจัดการเรียนการสอน
บทที่9 : วิธีสอนทั่วไป
บทที่10 : เทคนิคการสอน
บทที่11 : ทักษะการสอน
บทที่12 : หลักและการวางแผนการสอน
บทที่13 : การจัดสภาพแวดล้อมและการสร้างบรรยากาศ
บทที่14 : ปัญหา อุปสรรค แนวโน้มเกี่ยวกับหลักสูตร…
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
ภาคผนวก1:Supplement
ภาคผนวก2:Supplement
ภาคผนวก3:Supplement
แบบฝึกหัด

การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU216
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย 3 หน่วย
(Analysis of Thai Textbooks)
ศึกษาพัฒนาการของแบบเรียนภาษา ไทยที่สำคัญตั้งแต่แรกเริ่มจนปัจจุบัน โดยพิจารณาความมุ่งหมายลักษณะความคิดเห็นและเนื้อหา ตลอดจนการกำหนดแบบเรียนในหลักสูตร ฝึกวิเคราะห์แบบรียนภาษาไทยในปัจจุบันตามแนววิเคราะห์ วรรณกรรม

ตอนที่ 1 :ประวัติและพัฒนาการของแบบเรียนไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน(บทที่1-5)
บทที่1 : แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยสุโขทัย
บทที่2 : แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยอยุธยา
บทที่3 : แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยธนบุรี…
บทที่4 : แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยปฏิรูปการศึกษา
บทที่5 : แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยก่อนเปลี่ยน
ตอนที่ 2 : หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา(บทที่6-8)
บทที่ 6 : หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยในปัจจุบัน
บทที่ 7 : หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
บทที่ 8 : หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตอนที่ 3 : การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย(บทที่9-12)
บทที่ 9 : การวิเคราะห์ส่วนประกอบของหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
บทที่ 10 : การวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรมร้อยกรอง
บทที่ 11 : การวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรมร้อยแก้ว
บทที่ 12 : ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรม…
บรรณานุกรม ตอนที่ 1 : Reference
บรรณานุกรม ตอนที่ 2 : Reference
บรรณานุกรม ตอนที่ 3 : Reference

การวิเคราะห์หนังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบวิชาสังคมศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU236
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์หนังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วย
(Analysis of Social Studies Textbooka and Supplemantary Reading Books)
ศึกษาลักษณะของแบบเรียนสังคม ศึกษาและหนังสืออ่านประกอบระดับมัธยม การวิเคราะห์และประเมินจุดประสงค์ เนื้อหาภาพประกอบ และกิจกรรมเสนอแนะในแบบเรียน หลักการเลือกและใช้แบบเรียนหนังสืออ่านประกอบสังคมศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อ การเรียนการสอน

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : สมัยสุโขทัยถึงสมัยปฏิรูปการศึกษา
บทที่ 2 : สมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง…
บทที่ 3 : สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง…
บทที่ 4 : พัฒนาการของหนังสือเรียนสังคมศึกษา
บทที่ 5 : ประเภทของหนังสือ การใช้หนังสือ…
บทที่ 6 : ความสำคัญ ลักษณะที่ดีของหนังสือ…
บทที่ 7 : การใช้หนังสือเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
บทที่ 8 : การตั้งวัตถุประสงค์ การศึกษาค้นคว้า…
บทที่ 9 : ประชากร การเลือกกลุ่มตัวอย่าง…
บทที่10 : ชนิดของเครื่องมือวิเคราะห์หนังสือ
บทที่11 : การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ…
บทที่12 : การใช้สถิติ การเสนอผล การสรุปผล…
แบบฝึกหัด
บรรณานุกรม :Reference

สังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU331
อ่านกันเถอะ...
สังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 3 หน่วย
(Social Studies in Secondary School Curriculum1)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
บทที่ 2 : กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บทที่ 3 : ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรมช่วงชั้นที่ 3
บทที่ 4 : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ช่วงชั้นที่ 3
บทที่ 5 : เศรษฐศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
บทที่ 6 : ประวัติศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
บทที่ 7 : ภูมิศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
บรรณานุกรม

สังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU332
อ่านกันเถอะ...
สังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา 2 3 หน่วย
(Social Studies in Secondary School Curriculum 2)
ศึกษาหลักสูตรสังคมศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย และวิเคราะห์เป็นรายวิชาเพื่อศึกษาจุดประสงค์ ขอบเขตของวิชา ลักษณะเนื้อหาวิชา การจัดลำดับเนื้อหาวิชาระดับความยากง่าย ของเนื้อหาวิชาและความสอดคล้องของเนื้อหาวิชากับจุดประสงค์เพื่อนำข้อมูลจาก การวิเคราะห์มาเป็นพื้นฐานในการเตรียมบทเรียน การเลือกใช้เทคนิคการสอน แบบเรียน และสื่อการสอน

คำนำ :
สารบัญ :
บทที่ 1 : หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพ.ศ.2524…
บทที่ 2 : วิชาสังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
บทที่ 3 : ทักษะกระบวนการ
บทที่ 4 : การเขียนสาระสำคัญและการสรุปใจความสำคัญ
บทที่ 5 : หนังสืออ่านเพิ่มเติม…
บทที่ 6 : การสอนข่าวและเหตุการณ์
บทที่ 7 : การวิเคราะห์ความสอดคล้อง…
ภาคผนวก : Supplement

หลักสูตรและสาระการเรียนรู้เคมี

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU473
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรและสาระการเรียนรู้เคมี หน่วย
(Curriculum and Chemistry Strand)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : หลักสูตรวิทยาศาสตร์
บทที่ 2 : การเรียนการสอนเคมี
บทที่ 3 : เคมีอินทรีย์
บทที่ 4 : เคมีอินทรีย์(ต่อ)
บทที่ 5 : อนินทรีย์เคมี
บทที่ 6 : อนินทรีย์เคมี(ต่อ)
บทที่ 7 : เคมีคำนวณ
บทที่ 8 : เคมีคำนวณ(ต่อ)
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU503
อ่านกันเถอะ...
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 3 หน่วย
(Moral and Ethics in Teaching Profession)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : จริยธรรม
บทที่ 2 : ความหมายและความสำคัญของครู
บทที่ 3 : บทบาทและความรับผิดชอบของครู
บทที่ 4 : ลักษณะของครูที่ดี
บทที่ 5 : คุณธรรมสำหรับครู
บทที่ 6 : ค่านิยมของครู
บทที่ 7 : จรรยาบรรณของครู
บทที่ 8 : การพัฒนาตนเองของครู
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

การบริหารหลักสูตร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU713(CU613)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารหลักสูตร หน่วย
(CURRICLUM MANAGEMENT)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : การบริหารหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 : การวางแผนงานการบริหารหลักสูตร
บทที่ 4 : การนำหลักสูตรไปใช้
บทที่ 5 : การจัดการงานด้านวิชาการ
บทที่ 6 : การจัดการงานบริการเสริมวิชาการ
บทที่ 7 : การพัฒนาบุคลากรทางการสอน
บทที่ 8 : การนิเทศการใช้หลักสูตรและการสอน
บทที่ 9 : การใช้ทรัพยากรและแหล่งความรู้ในท้องถิ่น
บทที่ 10 : การพัฒนาและปรับปรุงงานวิชาการ
บทที่ 11 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหารหลักสูตร
บทที่ 12 : หลักสูตรระยะสั้น
บรรณานุกรม : Reference

การประเมินหลักสูตร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU714(CU614)
อ่านกันเถอะ...
การประเมินหลักสูตร หน่วย
(Curriculum Evaluation )

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ประวัติและพัฒนาการของการประเมิน
บทที่ 2 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร
บทที่ 3 : การประเมินก่อนนำหลักสูตรไปใช้
บทที่ 4 : การประเมินระหว่างดำเนินการใช้หลักสูตร
บทที่ 5 : การประเมินหลังการใช้หลักสูตร
บทที่ 6 : รูปแบบการประเมินหลักสูตร
บทที่ 7 : ขั้นตอนในการประเมินหลักสูตร
บทที่ 8 : การเขียนโครงการประเมินหลักสูตร
บทที่ 9 :การใช้ผลการประเมินและจรรยาบรรณ…

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU730(48)
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน หน่วย
(Curriculum for Human Resource and Community Development )

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บทที่ 2 : แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
บทที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บทที่ 4 : การจัดทำหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
บรรณานุกรม : Reference

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU730(CU630)
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน หน่วย
(Curriculum for Human Resource and Community Development )

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
คำอธิบายรายวิชา
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 3 : การพัฒนาชุมชน
บทที่ 4 : ทฤษฎีใหม่ : แนวทางพระราชดำริการพึ่งตนเอง
บทที่ 5 : โครงการและหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา…
ภาคผนวก :Supplement
บรรณานุกรม :Reference

จริยธรรมภาวะผู้นำในการพัฒนาหลักสูตร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU734(CU634)
อ่านกันเถอะ...
จริยธรรมภาวะผู้นำในการพัฒนาหลักสูตร หน่วย
(Ethics and Leadership in Currculum Devlopment Community Development )

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : จริยธรรม ค่านิยม และคำที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 : จริยธรรมในหลักสูตร
บทที่ 3 : จริยธรรมกับบุคคลากร
บทที่ 4 : กระบวนการพัฒนาจริยธรรม
บทที่ 5 : วิธีการปลูกฝังจริยธรรม
บทที่ 6 : ภาวะผู้นำ
บทที่ 7 : บทบาท ลักษณะ และประเภทของผู้นำ…
บทที่ 8 : ทักษะสำคัญสำหรับผู้นำการพัฒนาตนเองสู่
บทที่ 9 : การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำ
บทที่ 10 : ความเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตร
บรรณานุกรม :Reference
ภาคผนวก ก : เอกสารอ่านประกอบ :Supplement
ภาคผนวก ข : คำคมสอนใจ