ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘EA’ Category

EA ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
EA313(S)
อ่านกันเถอะ...
หลักการบริหารการศึกษา หน่วย
(Principle of Educational Administration)
EA333
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน 3 หน่วย
(Eduacation and School System)
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความ สำคัญของการศึกษา ความสัมพันธ์ของการศึกษากับศาสตร์อื่น ๆ อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษานอกระบบโรงเรียน
EA335
อ่านกันเถอะ...
การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 3 หน่วย
(Elementary School Admisnistration)
ศึกษาถึงของเขตของการบริหาร โรงเรียนประถมศึกษา ในส่วนที่เกียวข้องกับการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารงานธุรการ การเงิน และงานพัสดุ การบริหารอาคารสถานที่ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
EA414
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนการศึกษา 3 หน่วย
(Edcational Planning)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นของการวาง แผนการศึกษา ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการศึกษา กระบวนการและเทศนิคต่าง ๆ ในการวางแผนการศึกษา และแสดงให้เห็นถึงการวางแผนการศึกษาของประเทศไทยและประเทศต่า งๆ ในเอเชีย
EA414(S)(48)
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนการศึกษา 3 หน่วย
(EDUCATIONAL PLANNI NG )
EA415(47291)
อ่านกันเถอะ...
กฏและระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน 3 หน่วย
(LEGAL ASPECTS OF SCHOOL ADMINISTRATIONS)
EA423(H)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน หน่วย
(School and Personnel Administration)
EA433
อ่านกันเถอะ...
หลัการบริหารโรงเรียนมัธยม 3 หน่วย
(Principles of Secondary School Administration)
เป็นวิชาที่กล่าวถึงความรู้ที่ เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการ ระบบและองค์การการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา รวมไปถึงการดำเนินการการจัดการบริหารด้านต่างๆ ของโรงเรียน เช่นด้านวิชาการ ด้านธุรการ ด้านการปกครอง ด้านแนะแนว และอื่น ๆ รวมไปถึงทัศนะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนมัธยมในประเทศไทย เปรียบเทียการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาบางประเทศเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษเป็นต้น
EA433(50
อ่านกันเถอะ...
หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 3 หน่วย
(Principles of Secondary School Administration)
ศึกษา ถึงความเป็นมาของการบริหารโรงเรียนในประเทศไทย และในต่างประเทศ
EA436
อ่านกันเถอะ...
การบริหารกิจการนักเรียน 3 หน่วย
(Student Personnel Administration)
ศึกษาหลักและวิธีการบริหาร กิจการนักเรียน เน้นในด้านการจัดบริการสวัสดิการ ให้แก่นักเรียน การปกครอง การใช้อำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร การจัดกจกรรมนักเรียน การจัดด้านการสอนและศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่า งๆ ที่เกี่ยวกับนักเรียน
EA436(S)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารกิจการนักเรียน หน่วย
(STUDENT PERSONNEL ADMINISTRATION)
EA437
อ่านกันเถอะ...
โรงเรียนและชุมชนสัมพันธ์ 3 หน่วย
(School and Community Relations)
ศึกษาหลักการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ได้แก่ ศึกษาแบบต่าง ๆ ของชุมชนในด้านโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการที่จะนำโรงเรียนเข้าไปปฏิบัติการร่วมและสร้างความ เปลี่ยนแปลงให้เกิดขี้นรวมทังการรับความคิดใหม่ การถ่ายทอดความคิดระหว่างกลุ่มโรงเรียนและชุมชนเพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้ และปรับตัวเข้าหากัน ศึกษาการดำเนินการของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนในต่าง ประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย
EA437(47051)
อ่านกันเถอะ...
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 3 หน่วย
(SCHOOL AND COMMUNITY RELATIONS)
EA438
อ่านกันเถอะ...
การประชาสัมพันธ์โรงเรียน 3 หน่วย
(School Public Relations)
ศึกษาความหมายและวัตถุประสงค์ ของการประชาสัมพันธ์โรงเรียน องค์ประกอบของการจัดการประชาสัมพันธ์โรงเรียน หลักากรและวิธีการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์บุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง การพัฒนากรประชาสัมพันธ์โรงเรียน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
EA439
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 หน่วย
(Academic Administration in Basic Education)
ศึกษา งานด้านวิชาการด้านโรงเรียน การที่ผู้บริหารจะสามารถบริหารการจัดการงานวิชาการให้ประสิทธิภาพและบบรลุวัถตุประสงค์
EA439
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 หน่วย
(Academic Administration in Basic Education)
ศึกษา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
EA443
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานธุรการโรงเรียน 3 หน่วย
(School Business Administration)
ศึกษาขอบข่ายของงานธุรการของ โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยการเงิน สารบรรณ ทะเบียน วัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ประชาสัมพันธ์ และบริการอื่น ๆ ตลอดจนบทบาทของผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
EA444
อ่านกันเถอะ...
การเงินโรงเรียน 3 หน่วย
(School Finance)
ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายและหลักการ บริหารการเงินของโรงเรียนทั่วไป เปรียบเทียบกับการบริหารการเงินโรงเรียนของบางประเทศ สำหรับโรงรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการเงิน พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ การของบประมาณและการควบคุม และการบริหารการเงินของโรงเรียนโดยทั่วไป
EA445
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานพัสดุในโรงเรียน 3 หน่วย
(School Supplies Administration)
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความ สำคัญของการบริหารงานพัสดุ การจัดหาพัสดุ การจัดงานพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ การบำรุงรักษาพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี
EA615
อ่านกันเถอะ...
การนิเทศการศึกษา หน่วย
(EDUCATIONAL SUPERVISION )
EA624(51
อ่านกันเถอะ...
การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน 3 หน่วย
(Administration Relations and Community Relations)
ศึกษา ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ และการพัฒนาตนเองเป็นปัจจัยสำคัญเพราะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
EA625(EA765)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษากับการพัฒนาทางการเมือง หน่วย
(EDUCATION AD POLITICAL DEVELOPMENT)
EA634
อ่านกันเถอะ...
การจัดการและการบริหารงานวิชาการ 3 หน่วย
(Academic Management and Administration)
EA635
อ่านกันเถอะ...
การจัดการและการบริหารงานกิจการนักเรียน 3 หน่วย
(Student Personnel Management and Administration)
EA643
อ่านกันเถอะ...
การวินิจฉัยสั่งการสำหรับผู้บริหารการศึกษา หน่วย
(Decision Making for Education Administrators)
EA654
อ่านกันเถอะ...
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต หน่วย
(Educational Innovation for Life and Social Development)
EA713(EA613)
อ่านกันเถอะ...
หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา หน่วย
(Principles and Theory of Educational Administration)
EA716
อ่านกันเถอะ...
การจัดและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา หน่วย
(Management and Organization Development in Education)
EA733
อ่านกันเถอะ...
การบริหารบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วย
(PERSONNEL ADMINISTRATION AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT )
EA797(H)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาอิสระ หน่วย
(Independent Studies)

หลักการบริหารการศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA313(S)
อ่านกันเถอะ...
หลักการบริหารการศึกษา หน่วย
(Principle of Educational Administration)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การบริหารการศึกษา
บทที่ 2 : หลักและกระบวนการบริหาร
บทที่ 3 : การอำนายการ
บทที่ 4 : การประสานงาน
บทที่ 5 : การควบคุมงาน
บทที่ 6 : การบริหารโรงเรียน
บทที่ 7 : ระบบบริหารการศึกษาของไทย
บทที่ 7 : ระบบบริหารการศึกษาของไทย(ต่อ)
ภาคผนวก :Supplement

ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA333
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน 3 หน่วย
(Eduacation and School System)
ศึกษา เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการศึกษา ความสัมพันธ์ของการศึกษากับศาสตร์อื่น ๆ อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษานอกระบบโรงเรียน

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : ทำไมจึงต้องสนใจการศึกษา
บทที่2 : ระบบและสถานภาพของการศึกษาไทย
บทที่2 : ระบบและสถานภาพของการศึกษาไทย(ต่อ)
บทที่3 : ระบบการศึกษาใจต่างประเทศ
บทที่4 : แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบและ…..
บทที่4 : แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบและ…..(ต่อ)
บทที่5 : ความสัมพันธ์ทางการศึกษากับศาสตร์อื่นๆ
บทที่5 : ความสัมพันธ์ทางการศึกษากับศาสตร์อื่นๆ(ต่อ)
บรรณานุกรม : Reference

การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA335
อ่านกันเถอะ...
การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 3 หน่วย
(Elementary School Admisnistration)
ศึกษา ถึงของเขตของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในส่วนที่เกียวข้องกับการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารงานธุรการ การเงิน และงานพัสดุ การบริหารอาคารสถานที่ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : แนวคิดในการบริหารการประถมศึกษา
บทที่ 1 : แนวคิดในการบริหารการประถมศึกษา(ต่อ)
บทที่ 2 : การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
บทที่ 2 : การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา(ต่อ)
บทที่ 3 : การบริหารงานบุคคลากรในโรงเรียน…
บทที่ 3 : การบริหารงานบุคคลากรในโรงเรียน…(ต่อ)

การวางแผนการศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA414
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนการศึกษา 3 หน่วย
(Edcational Planning)
ศึกษา ความรู้เบื้องต้นของการวางแผนการศึกษา ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการศึกษา กระบวนการและเทศนิคต่าง ๆ ในการวางแผนการศึกษา และแสดงให้เห็นถึงการวางแผนการศึกษาของประเทศไทยและประเทศต่า งๆ ในเอเชีย

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การบริหารงานและการวางแผน
บทที่ 2 : การจัดทำแผน
บทที่ 3 : กระบวนการวางแผน
บทที่ 4 : ประเภท ระดับ และองค์ประกอบของแผน
บทที่ 5 : การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
บทที่ 6 : การบริหารโดยวัตถุประสงค์
บทที่ 7 : ความสำคัญและความเป็นมาของการวางแผนการศึกษา
บทที่ 8 : เทคนิคและวิธีการวางแผนการศึกษา
บทที่ 9 : ความสัมพันธ์กับการวางแผนการศึกษากับองค์ประกอบอื่นๆ
บทที่ 10 : การจัดทำโครงการ
บทที่ 11 : การนำโครงการไปปฏิบัติ
บรรณานุกรม : Reference

การวางแผนการศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA414(S)(48)
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนการศึกษา 3 หน่วย
(EDUCATIONAL PLANNI NG )

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 การบริหารงานและการวางแผน
บทที่ 2 การจัดทำแผน
บทที่ 3 กระบวนการวางแผน
บทที่ 4 ประเภท ระดับ และองค์ประกอบของแผน
บทที่ 5 การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
บทที่ 6 การบริหารโดยวัตถุประสงค์
บทที่ 7 ความสำคัญและความเป็นมาของการวางแผน
บทที่ 8 เทคนิคและวิธีการวางแผนการศึกษา
บทที่ 9 ความสัมพันธ์กับการวางแผนการศึกษากับองค์ประกอบอื่นๆ
บทที่ 10 การจัดทำโครงการ
บทที่ 11 การนำโครงการไปปฏิบัติ
บรรณานุกรม

กฏและระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA415(47291)
อ่านกันเถอะ...
กฏและระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน 3 หน่วย
(LEGAL ASPECTS OF SCHOOL ADMINISTRATIONS)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2536
บทที่2 : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
บทที่3 : แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
บทที่4 : (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
บทที่5 : พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
บทที่6 : ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการสอบบรรจุรับราชการ
บทที่7 : ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA423(H)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน หน่วย
(School and Personnel Administration)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การบริหารงานบุคคล
บทที่ 2: การวางแผนกำลังคน
บทที่ 3 : การกำหนดตำแหน่ง
บทที่ 4: การจำแนกตำแหน่ง
บทที่ 5การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล
บทที่ 6 :การบรรจุและแต่งตั้ง
บทที่ 7: การกำหนดเงินเดือน
บทที่ 8: การพัฒนาบุคลากร
บทที่ 9: การบำรุงรักษาขวัญ
บทที่10: วินัยและการให้พ้นจากงาน
บทที่11:การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บรรณานุกรม:Reference

หลักการบริหารโรงเรียนมัธยม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA433
อ่านกันเถอะ...
หลักการบริหารโรงเรียนมัธยม 3 หน่วย
(Principles of Secondary School Administration)
เป็น วิชาที่กล่าวถึงความรู้ที่เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการ ระบบและองค์การการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา รวมไปถึงการดำเนินการการจัดการบริหารด้านต่างๆ ของโรงเรียน เช่นด้านวิชาการ ด้านธุรการ ด้านการปกครอง ด้านแนะแนว และอื่น ๆ รวมไปถึงทัศนะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนมัธยมในประเทศไทย เปรียบเทียการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาบางประเทศเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษเป็นต้น

คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 :ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการมัธยมศึกษา
บทที่ 1 :ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการมัธยมศึกษา(ต่อ)
บทที่ 2 :การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
บทที่ 2 :การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา(ต่อ)
บทที่ 3 :การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
บทที่ 3 :การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา(ต่อ)
บรรณานุกรม:Reference

หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA433(50)
อ่านกันเถอะ...
หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 3 หน่วย
(Principles of Secondary School Administration)
ศึกษา ถึงความเป็นมาของการบริหารโรงเรียนในประเทศไทย และในต่างประเทศ

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 วิวัฒนาการของการบริหารโรงเรียน
บทที่2 ทฤษฏีและหลักการบริหารโรงเรียน
บทที่3 โครงสร้างและองค์กรการบริหารโรงเรียน
บทที่4 การบริหารโรงเรียนในปัจจุบัน
บทที่5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนมัธยมในปัจจุบัน
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

การบริหารกิจการนักเรียน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA436
อ่านกันเถอะ...
การบริหารกิจการนักเรียน 3 หน่วย
(Student Personnel Administration)
ศึกษา หลักและวิธีการบริหารกิจการนักเรียน เน้นในด้านการจัดบริการสวัสดิการ ให้แก่นักเรียน การปกครอง การใช้อำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร การจัดกจกรรมนักเรียน การจัดด้านการสอนและศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่า งๆ ที่เกี่ยวกับนักเรียน

คำนำ : Introduction
สารบัญ: Content
บทที่ 1 :ความหมายและความสำคัญของการบริหาร…
บทที่ 1 :ความหมายและความสำคัญของการบริหาร…(ต่อ)
บทที่ 2 :การรับนักเรียนเข้าเรียนและการโอนย้าย
บทที่ 3 : การจัดทำระเบียนนักเรียน
บทที่ 3 : การจัดทำระเบียนนักเรียน(ต่อ)
บทที่ 4 :การบริหารเกี่ยวกับระเบียบวินัย
บทที่ 4 :การบริหารเกี่ยวกับระเบียบวินัย(ต่อ)
บทที่ 5 : การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน
บทที่ 5 :การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน(ต่อ)
บทที่ 5 : การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน(ต่อ)
บทที่ 6 : การจัดบริการสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
บทที่ 7 : การจัดบริการสงเคราะห์และสวัสดิการนักเรียน
บทที่ 7 : การจัดบริการสงเคราะห์และสวัสดิการนักเรียน(ต่อ)
บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมนักเรียน
บทที่ 8 :การจัดกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
บรรณานุกรม :Reference

การบริหารกิจการนักเรียน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA436(S)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารกิจการนักเรียน หน่วย
(STUDENT PERSONNEL ADMINISTRATION)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : โครงสร้างการบริหารงานปกครอง
บทที่ 3 :การบริหารงานปกครอง
บทที่ 4 : การบริหารงานบุคลากร
บทที่ 5 : วิธีดำเนินการแก้ปัญหาและพัฒนา
บทที่ 6 :การบริหารงานบริการ
บทที่ 7 : การดำเนินการงานบริการ : งานห้องสมุด
บทที่ 8 :ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานบริการห้องสมุด
บทที่ 9 : แผนการดำเนินการของฝ่ายบริการ
บรรณานุกรม :Reference

โรงเรียนและชุมชนสัมพันธ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA437
อ่านกันเถอะ...
โรงเรียนและชุมชนสัมพันธ์ 3 หน่วย
(School and Community Relations)
ศึกษา หลักการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ได้แก่ ศึกษาแบบต่าง ๆ ของชุมชนในด้านโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการที่จะนำโรงเรียนเข้าไปปฏิบัติการร่วมและสร้างความ เปลี่ยนแปลงให้เกิดขี้นรวมทังการรับความคิดใหม่ การถ่ายทอดความคิดระหว่างกลุ่มโรงเรียนและชุมชนเพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้ และปรับตัวเข้าหากัน ศึกษาการดำเนินการของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนในต่าง ประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : โรงเรียนในประเทศไทย
บทที่ 2 : ชุมชนในประเทศไทย
บทที่ 2 : ชุมชนในประเทศไทย(ต่อ)
บทที่ 3 : โรงเรียนชุมชน
บทที่ 4 : หลักการสร้างความสัมพันธ์โรงเรียน
บทที่ 5 : หลักการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน
บทที่ 6 : หลักการดำเนินการเพื่อความสัมพันธ์…
บทที่ 7 : การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
บทที่ 8 : กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
บทที่ 9 : การจัดและบริหารโครงการในโรงเรียนชุมชน
ภาคผนวก :Supplement
ภาคผนวก :Supplement(ต่อ)
บรรณานุกรม :Reference

Written by SoClaimon

มีนาคม 16, 2010 at 8:51 am

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA437(47051)
อ่านกันเถอะ...
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 3 หน่วย
(SCHOOL AND COMMUNITY RELATIONS)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : โรงเรียนในประเทศไทย
บทที่ 2 : ชุมชนในประเทศไทย
บทที่ 3 : โรงเรียนชุมชน
บทที่ 4 : หลักการสร้างความสัมพันธ์โรงเรียน
บทที่ 5 : หลักการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน
บทที่ 6 : การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
บทที่ 7 : กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
บทที่ 8 : การจัดและบริหารโครงการในโรงเรียนชุมชน
บรรณานุกรม : Reference

การประชาสัมพันธ์โรงเรียน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA438
อ่านกันเถอะ...
การประชาสัมพันธ์โรงเรียน 3 หน่วย
(School Public Relations)
ศึกษา ความหมายและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์โรงเรียน องค์ประกอบของการจัดการประชาสัมพันธ์โรงเรียน หลักากรและวิธีการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์บุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง การพัฒนากรประชาสัมพันธ์โรงเรียน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธ์โรงเรียน

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
การประเมินผลก่อนเรียน
บทที่ 1 :ความหมายและวัตถุประสงค์…
บทที่ 1 :ความหมายและวัตถุประสงค์…(ต่อ)
บทที่ 1 : ความหมายและวัตถุประสงค์…(ต่อ)
บทที่ 2 : ลักษณะโดยทั่วไปของโรงเรียนในปัจจุบัน
บทที่ 3 :การทำความเข้าใจชุมชน
บทที่ 3 : การทำความเข้าใจชุมชน(ต่อ)
บทที่ 4 :นโยบาย วัตถุประสงค์…
บทที่ 5 :การบริหารการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
บทที่ 5 :การบริหารการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน(ต่อ)
บทที่ 9 :การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการบริการของโรงเรียน
บทที่10 : การนำเสนอด้วยวาจา
บทที่11 : การทำงานร่วมกับหนังสือพิมพ
บทที่12 : วิทยุ โทรทัศน์ และโสตทัศนูปกรณ
บทที่13 : การเตรียมการสิ่งพิมพ์ต่างๆ
บทที่14 : กิจกรรมและกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน
บทที่15 : การประเมินผลการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
บทที่16 : ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ…
บทที่16 :ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ…(ต่อ)
บทที่17 :การพัฒนาโครงการ
บทที่18 : การฝึกอบรม
บทที่19 :การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
บทที่19 :การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน(ต่อ)
บทที่20 :การจัดสรรงบประมาณโรงเรียน
การประเมินผลหลังเรียน
ภาคผนวก:Supplement
ภาคผนวก :Supplement