ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘EC’ Category

EC ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
EC111
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3 หน่วย
(Microeconomics 1)
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของ เศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิดในรูปต่าง ๆ ของการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค ระบบตลาด อุปสงค์ อุปทาน มูลค่าและราคา การตั้งราคา ในตลาดประเภทต่าง ๆ การจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิตในรูปดอกเบี้ย กำไร ค่าเช่า และค่าจ้างกำลังแรงงาน และประชากร แรงงาน และอุตสาหกรรมสัมพันธ์ บทบาทของรัฐเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยทั่ว ๆ ไป
EC111(H)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3 หน่วย
(MICROECONOMICS1)
EC111(S)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์จุลภาค1 3 หน่วย
(Microeconomics1)
EC112
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3 หน่วย
(Macroeconomics 1)
ศึกษาถึงรายได้ส่วนบุคคลกับราย ได้ประชาชาติ การบริโภค การออก การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความเจริญทางเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ ระบบการเงินและธนาคาร การให้สินเชื่อ เงินเฟ้อและเงินฝืด การคลัง นโยบายการเงิน ระบบเศรษฐกิจ หนี้สาธารณะ การมีงานทำและการว่าง การทำงานเต็มอัตรา
EC112(48101)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์มหภาค1 3 หน่วย
(MACROECONOMICS 1)
EC112(H)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์มหภาค1 หน่วย
(Macroeconomics1)
EC211
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3 หน่วย
(Microeconomics 2)
ศึกษาโดยละเอียดในทฤษฎีพฤติกรรม ผู้บริโภค วิเคราะห์แบบนับหน่วย (Cardinal Approach) และวิเคราะห์แบบเรียงลำดับ (Ordinal Approach) หลักดีมานด์และซัพพลาย ทฤษฎีการผลิต หลักการผสมปัจจัยการผลิดที่เสียต้นทุนต่ำที่สุด หลักการเลือกผลผลิตร่วม (Joint Product) ทฤษฎีต้นทุน ลักษณะโรงสร้างของตลาดประเภทต่าง ๆ การตั้งราคาและเงื่อนไขในตลาดต่าง ๆ หลักการซื้อปัจจัยในตลาดปัจจัย รวมทั้งด้านวิภาคกรรม (Distribution)
EC213
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 3 หน่วย
(Economic History)
ศึกษาในแง่ประวัติศาสตร์ความ เป็นมาของสถาบันทางเศรษฐกิจตั้งแต่ยุโรปสมัยกลาง การเปลี่ยนแปลงจากระบบฟิวดัลมาเป็นระบบนายทุนในยุโรป เหตุที่เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษและยุโรปใน ศตวรรษที่ 18 และ 19 การพัฒนาทางการเกษตรอุตสาหกรรม การค้า และการขนส่งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป รัศเซีย และญี่ปุ่น
EC213(48066)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 3 หน่วย
(Economic History)
EC214
อ่านกันเถอะ...
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(History of Economic Thought)
ศึกษาแนวความคิดของนักปราชญ์ทาง เศรษฐศาสตร์สมัยโบราณ สมัยพาณิชย์นิยม ฟิชิโอแครตส์ แนวคิดของสมิธ มัลธัส ริคาร์โด มาร์ค มาร์แชล เคนส์ ฯลฯ และพัฒนาการมาเป็นเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน
EC214(51)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจก่อนบุคคลาสสิกส์ 3 หน่วย
(Pre-Classical History of Economics Thoughts)
EC214(H)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ หน่วย
(Hand Book History of Economics Thought)
EC215
อ่านกันเถอะ...
คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Mathematics for Economists)
ศึกษาถึงความสามารถในการใช้ เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ Matrix and Linear Algebra, Differential and Integral Calculus, Xaxima and Minima และ Introduction to Linear Programming ที่ใช้วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน
EC216
อ่านกันเถอะ...
สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Statistics for Economicsts)
ศึกษาถึงการประยุกต์เครื่องมือ ทางสถิติกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ โดยศึกษาถึงการวิเคราะห์สมการถดถอยเส้นตรงแบบธรรมดาและเชิงซ้อน การวิเคราะห์สมการถดถอยที่ไม่ใช่เส้นตรง การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐมิติและเลขดัชนี
EC217(50)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิศาสตร์ 3 หน่วย
(Natural Resource Economics and Geography)
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิศาสตร์
EC299 (S)
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต หน่วย
(-)
EC300(48)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1 3 หน่วย
(Human Resuuroe Eoonomics 1)
EC300(51)
อ่านกันเถอะ...
เศรษญศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1 3 หน่วย
(human resource economics 1)
ศึกษา เศรษญศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
EC302
อ่านกันเถอะ...
ค่าจ้างและทฤษฎีค่าจ้าง 3 หน่วย
(Wage and Wage Theories)
ศึกษาทั้งเชิงทฤษฎีและเชิง สถาบันเกี่ยวกับทฤษีค่าจ้างและโครงสร้างค่าจ้าง หลักเบื้องต้นในการวิเคราะห์ภาคสนามเรื่องโครงสร้างค่าจ้างในตลาดแรงงานต่าง ๆ ศึกษาเฉพาะกรณีของประเทศไทย
EC303
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Economics of Labor Protectionand Labor Relations)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแรงงาน สัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง และการคุ้มครองแรงงานตลอดจนวิเคราะห์กฎหมายแรงงานในเชิงเศรษฐศาสตร์ ศึกษากรณีเฉพาะของปัญหาการคุ้มครองแรงงานสตรีและแรงงานเด็ก รวมทั้งปัญหาของการแรงงานสัมพันธ์และการเจรจาต่อรองร่วมในประเทศไทย
EC303(51)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 3 หน่วย
(economics of labor protection and labor relations)
ศึกษา ศึกษาวิวัฒนาการของระบบปรงงานสัมพันธ์และทั่วๆไป
EC305(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน หน่วย
(Labor Market Analysis)
EC305(S)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน หน่วย
(Labor Market Analysis)
EC312
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 3 หน่วย
(Macroeconomics 3)
ศึกษาวิเคราะห์ดุลยภาพของระบบ เศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์ (A Complete Macroeconomics Equilibrium) เน้นส่วนประกอบของส่นผลผลิต (Product Sector) เงินตรา (Money Sector) และส่วนแรงงาน (Labor Sector) เน้นเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิค สำนักเคนส์ เปรียบเทียบเคนส์และคลาสสิค ปรับปรุงตลอดทั้งแนวคิดแขนงสำนักต่าง ๆ เช่น ชิคาโก วิเคราะห์ความผันผวนของรายได้ประชาชาติ ภาวะเงินเฟ้อ สาเหตุด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ เน้นนโยบายเครื่องมือแก้ไข เน้นโดยละเอียดถึงความจำเริญทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Stabilization)
EC314
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีเงินเฟ้อ 3 หน่วย
(Theory of Inflation)
PR : EC 211 , EC 212 ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินเฟ้อ โดยนำเอาเครื่องมือทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาคมาใช้อธิบาย เนื้อหาที่สำคัญของวิชาน้ะเน้นศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อและอัตราดอก บี้ย สมการปริมาณเงิน การวิเคราะห์เส้นฟิลิปส์การวิเคราะห์เงินเฟ้อด้านอุปสงค์ แบบจำลองเงินเฟ้อ ว่าด้วยการบวกกำไรในราคาสินค้า (Mark-up inflation Model) แบบจำลองเงินเฟ้อว่าด้วยการคาดคะเน (Expectational Model)แบบจำลองเงินเฟ้อว่าด้วยผู้นำด้านค่าจ้าง (Wage Leadership Model) แบบจำลองเงินเฟ้อของนักเศรษฐศาสตร์การเงิน (Monetarist Model) แบบจำลองเงินเฟ้อด้านโครงสร้าง (Structural Model) และนโยบายลดภาวะเงินเฟ้อ
EC320
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3 หน่วย
(Industrial Economics)
EC321
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 หน่วย
(Business Economics)
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การจัดการ ความหมายและหลักการตัดสินใจในการลงทุนการเสี่ยวภัย และความไม่แน่นอน ใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ การคาดคะเนต้อนทุน ปริมาณการผลิต อุปสงค์ต่อผลผลิต การกำหนดราคาการโฆษณา กำไร
EC323
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเทคโนโลยี 3 หน่วย
(Economics of Technology)
เปรียบเทียบแนวความคิดทาง เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจวิศวกรรมศาสตร์และธุรกิจ ทบทวนทฤษฎีเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดทำ และผลของการ ประดิษฐ์คิดทำที่มีต่อองค์การธุรกิจแต่ละแห่ง และต่อเศรษฐกิจทั้งหมด วิเคราะห์ปัญหาพิเศษเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ในประเทศกำลังพัฒนา
EC323(48)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเทคโนโลยี 3 หน่วย
(ECONOMICS OF TECHNOLOGY )
EC324
อ่านกันเถอะ...
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Industrial Relations)
ศึกษาถึงพฤติกรรมและความ สัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจการอุตสาหกรรมโดยเสนอแนวทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การบริหารและ พัฒนาการทางสังคมที่เกี่ยวข้อง และการประยุกต์มาใช้การผลิต การบริหารการใช้แรงงานในอุตสาหกรรมอธิบายถึงวัตถุประสงค์ บทบาท และกลไกการทำงานของนายจ้าง แรงงานและรัฐบาลรวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่กำหนดรูปแบบขอบเขตของกฎเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติด้านแรงงานสัมพันธ์ใน อุตสาหกรรม
EC325
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์โครงสร้างและพฤติกรรมของอุตสาหกรรม 1 3 หน่วย
(Economics of Industrial Structure & Performance 1)
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของ อุตสาหกรรมในด้านโครงสร้างและพฤติกรรม โดยเน้นในเรื่องการรวมธุรกิจ การรวบรวมธุรกิจ การกระจายการลงทุน การวิเคราะห์ข้อมูล การวัดและการประเมินผล บทบาทของรัฐบาลที่มีต่ออุตสาหกรรม
EC326(48)
อ่านกันเถอะ...
นโยบายอุตสาหกรรม 3 หน่วย
(INDUSTRIAL POLTCY)
EC331
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 3 หน่วย
(Economics of Money and Banking)
ศึกษาตัวแปรทางการเงิน ระบบการเงิน ตลาดและสถาบันทางการเงิน เครื่องมือทางการเงิน การดำเนินการและบทบาทของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่มีต่อปริมาณเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งความรู้พทื้นฐานของทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน
EC332
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การเงิน 1 3 หน่วย
(Monetary Economics 1)
ศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีที่เกี่ยว กับความหมาย และการกำหนดขึ้นของปริมาณเงินอัตราดอกเบี้ย โครงสร้างของอัตราดอกเบี้ยและราคาซื้อขายของหลักทรัพย์ทางการเงินทฤษฎีอุป สงค์ทางการเงินในแนวคิดต่าง ๆ ทฤษฎีอุปทานของเงินโดยฐานของเงินสำรองและฐานของเงิน แนวคิดของปริมาณเงินที่เป็นตัวแปรที่ถูกกำหนดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เงื่อนไปและขบวนการปรับตัวของระบบเศรษฐกิจต่อการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ
EC341(48)
อ่านกันเถอะ...
การคลังรัฐบาล 3 หน่วย
(Public Finance)
EC342
อ่านกันเถอะ...
หลักการภาษีอากร 3 หน่วย
(Principles of Taxation)
ศึกษาโครงสร้างทั่วไปทางภาษี อากร ฐานภาษี อัตรภาษี ระบบภาษีอากร หลักการจัดเก็บภาระและผลกระทบของภาษีอากรระบบและวิธีการจัดเก็บภาษีอากร ประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ภาษีเงินได้ ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก ภาษีการค้า ภาษีสรรพสามิตร ภาษีศุลการกร และภาษีอื่น ๆ และการศึกษาจะเน้นการบรรยายเชิงเส้น(Graph)
EC343
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การภาษีอากรไทย 3 หน่วย
(The Economics of Thai Taxation)
PR : EC 111 , EC 112 ศึกษาโครงสร้างภาษีอากรของไทย ระบบและวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้ ภาษีการค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลการกร ภาษียานยนต์ ภาษีการพนัน และภาษีอากรของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแนวทางแก้ไขปรับปรุงระบบและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรของไทย
EC343(43)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ภาษีอาการไทย หน่วย
(THE ECONOMICS OF THAI TAXATION)
EC343(H)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ภาษีอากรไทย หน่วย
(The Economics of Thai Taxation)
EC344
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการผลิตและการตั้งราคาสินค้าสาธารณะ 3 หน่วย
(Pricing and Producing Theory of Public Goods)
ศึกษาลักษณะของสินค้าสาธารณะ สินค้ากึ่งสาธารณะ และสินค้าเอกชน ทฤษฎีการผลิตและการตั้งราคาสินค้าสาธารณะ ผลกระทบของสินค้าสาธารณะที่ก่อให้เกิดการประหยัดทางสังคม (external economy)และที่ก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคม (external diseconomy) การใช้เครื่องมือทางการคลัง เพื่อควบคุมผลกระทบภายนอกที่เกิดขึ้น
EC344(51)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการผลิตและการตั้งราคาสินค้าสาธารณะ 3 หน่วย
(Pricing & Producing Theory of Public Goods)
EC353
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ 3 หน่วย
(International Monetary Theories)
EC358
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยดุลการชำระเงิน 3 หน่วย
(The Economics of Balance of Payments)
PR : EC 212 and EC 351 ศึกษาองค์ประกอบของดุลการชำระเงิน การเกินดุลหรือการขาดดุล การวิเคราะห์ดุลการชำระเงินตามทฤษฎีคลาสสิคและทฤษฎีสมัยใหม่ การใช้นโยบายการเงินและการคลัง นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนและนโยบายการค้าในการปรับดุลการชำระเงิน ลักษณะของทุนสำรองระหว่างประเทศ สาเหตุและปัญหาดุลการชำระเงินของประเทศไทย
EC358(48)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยดุลการชำระเงิน 3 หน่วย
(The Economics of Balance of Payments)
EC359
อ่านกันเถอะ...
การค้าระหว่างประเทศของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม หน่วย
(International Trade of Socialist Economy )
EC362
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาเศรษฐกิจเบื้องต้น 3 หน่วย
(Principles of Economic Development)
ศึกษาความหมายของการพัฒฯและการ เจริญเติบโต สาเหตุของความด้อยพัฒนาและผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ ตัวแบบในการพัฒนาและการเจริญเติบโตของนักเศรษฐศาสตร์สำนักต่าง ๆ นโยบายและกลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผนเศรษฐกิจไทย
EC363
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์เมือง 3 หน่วย
(Urban Economics)
ศึกษาถึงสาเหตุที่มีการรวมตัว กันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นเมือง วิเคราะห์ถึงผลประโยชน์และต้นทุนของการรวมตัวกันนี้ โดยพิจารณาถึงปัจจัยการเลือกตั้ง การใช้ที่ดิน ราคาที่ดิน ทฤษฎีที่ตั้งของเมือง การกำหนดเขต (Zoning) สิ่งแวดล้อม ในเมืองการขนส่งในเมือง และนโยบายที่ควรเป็นต่อไปในอนคต ซึ่งรวมไปถึงการกำหนดขนาดที่เหมาะสมของเมืองด้วย
EC363 (S)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์เมือง หน่วย
(Urban Economics)
EC364
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค 3 หน่วย
(Regional Economics)
ศึกษาถึงความหมาย ทฤษฎี นโยบาย และการวางแผน เพื่อพัฒนาภูมิภาค รวมทั้งทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน ทฤษฎีการใช้ที่ดิน และการวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการขยายตัวของชุมชน อาทิเช่น การขาดแคลนที่อยู่อาศัย ความยากจน สิ่งแวดล้อมและการคมนาคมเป็นต้น
EC364(51)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค 3 หน่วย
(REGIONAL ECONOMICS)
EC365
อ่านกันเถอะ...
รายได้ประชาชาติและบัญชีสังคม 3 หน่วย
(National Income and Social Accounts)
ความหมายและการสำรวจรายได้ประชาชาติ รายการต่าง ๆ ในบัญีประชาชาติ การคำนวณรายได้ประชาชาติ สูตรต่าง ๆ ที่ใช้ในการคำนวณ
EC366
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 3 หน่วย
(Economics of Transportation)
ศึกษาการพัฒนาการขนส่งเพื่อช่วย ในการลดต้นทุนการผลิตและการตลาด ทฤษฎีการกำหนดราคาและการขนส่ง ผลเชื่อมโยงของการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของอุตสาหกรรม ศึกษาวิเคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศในประเทศไทย
EC367
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์โครงการพัฒนา 3 หน่วย
(Devlopment Projects Analysis)
ศึกษาถึงความหมายและความสำคัญ ของการใช้ทรัพยากรอันจำกัดให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการวางแผนโครงการพัฒนา การหลักในการวางแผนโครงการและวงจรโครงการหลักหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ โครงการโดยทั่วไป วิเคราะห์และประเมินค่าโครงการโดยหลักต้นทุน – ผลประโยชน์ (Cost – Benefit Analysis)การวิเคราะห์ต้นทุน – ประสิทธิผล (Cost – Effictiveness Analysis) การวิเคราะห์โครงการในกรณีที่มีความไม่แน่นอน และกรณีตัวอย่างของการวิเคราะห์โครงการ
EC367(H)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์โครงการพัฒนา หน่วย
(Development Project Analysis)
EC368 (S)
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม หน่วย
(Agricultural and industrial development)
EC371
อ่านกันเถอะ...
คณิตเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Mathematical Economics)
ศึกษาเรื่องกำหนดการเชิงเส้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการผลิต ทฤษฎีการแข่งขันสมการเชิงอนุพันธ์ สมการผลต่างสืบเนื่อง และการประยุกต์ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
EC376(48)
อ่านกันเถอะ...
หลัการวิจัยดำเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ 1 3 หน่วย
(OPERATIONS RESEARCE METHODS IN ECONoMIC ANALSIS 1)
EC376(EC475)
อ่านกันเถอะ...
หลักการวิจัยดำเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ 1 3 หน่วย
(Oparations Research Methods in Economic Analysis I)
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ วิธีการทางเชิงปริมาณเฉพาะแบบในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องราวทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีสาระสำคัญในเรื่อง ปัญหาการจัดสรรและการขนส่ง กำหนดการจำนวนเต็ม การจำลอง การประเมินวิเคราะห์โครงการและการควบคุมสินค้า คงคลัง
EC382
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การผลิตทางเกษตร 3 หน่วย
(Economics of Agricultural Production)
เป็นการศึกษาขอบเขตปัญหา ลักษณะและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์การผลิตทางเกษตร ลัษณะของการทำฟาร์มในปัจจุบัน การจัดองค์การและวิธีปฏิบัติงานฟาร์ม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตและผลผลิต ตลอดจนการตัดสินใจและการวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม
EC382(50)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การผลิตทางเกษตร 3 หน่วย
(Economies of Agricultural Production)
EC383
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับฟาร์ม 3 หน่วย
(Farm Economics)
ศึกษาความหมายของฟาร์ม เศรษฐศาสตร์ฟาร์ม ความสำคัญและจุดมุ่งหมายในการจัดฟาร์ม การตัดสินใจในการจัดการฟาร์ม หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์ม หลักการจัดองค์การและวิจัยวิธีปฏิบัติงาน การเริ่มธุรกิจฟาร์มหลักการวางแผนฟาร์ม และการวางแผนฟาร์มประเภทต่าง ๆ การบัญชีและบันทึกกิจการฟาร์ม การวิเคราะห์ธุรกิจฟาร์ม รวมทั้งการศึกษาภาคปฏิบัติด้วยการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานฟาร์มต่าง ๆ ในประเทศ
EC384
อ่านกันเถอะ...
ราคาผลิตผลเกษตรและรายได้ 3 หน่วย
(Agricultural Price and Income)
ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะและความสำคัญของราคาผลิตผลเกษตร กลไกของราคา ราคาตลาด ความยืดหยุ่นทางด้านอุปสงค์และอุปทาน วัฏจักรของราคาผลผลิตเกษตร ราคาภายในและต่างประเทศของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ การควบคุมราคาผลิตผลเกษตร การพยุงราคา การวัดรายได้ การรักษาระดับรายได้และแนวโน้มแห่งรายได้ของเกษตรกร รวมทั้งศึกษานโยบายขนส่งที่เกี่ยวกับราคาพืชเศรษฐกิจบางชนิดและรายได้ของ เกษตรกร
EC384(S)
อ่านกันเถอะ...
ราคาผลิตผลเกษตรและรายได้ หน่วย
(Agricultural Price and Income)
EC385
อ่านกันเถอะ...
การตลาดเกษตร 3 หน่วย
(Agricultural Marketing)
ศึกษาความหมายของการตลาดเกษตร ขอบเขต ลักษณะและความสำคัญของการตลาดเกษตร ความเข้าใจหลักการตลาดและการบริโภคสินค้าเกษตร หน้าที่และบริการตลาด การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการตลาดเกี่ยวกับต้นทุนการตลาด ส่วนเหลื่อมการตลาด อำนาจตลาด อำนาจต่อรอง การวิเคราะห์ราคาและตลาดสินค้าเกษตร บทบาทของรัฐบาลในตลาดสินค้าเกษตร ตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร รวมทั้งการศึกษาภาคปฏิบัติ การศึกษาดูงานองค์กรหรือหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการตลาดผลิต ผลิตผลการเกษตรที่สำคัญ ๆ ในประเทศ
EC387
อ่านกันเถอะ...
ธนกิจการเกษตร 3 หน่วย
(Agricultural Finance)
ความหมายของธนกิจการเกษตร ลักษณะ ขอบเขต และความสำคัญของธนกิจการเกษตร เกษตรการทำบัญชีฟาร์ม การวิเคราะห์การเงินและการลงทุน การจัดการเสี่ยงภัย การจัดเงินทุน และสินเชื่อการเกษตร การคิดดอกเบี้ย การชำระคืนเงินกู้ และการวิเคราะห์แหล่งหรือสถาบันให้กู้ยืมทางการเกษตร
EC388
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ที่ดิน 3 หน่วย
(Land Economics)
เพื่อให้นักศึกษาทราบถึง ความสำคัญของที่ดินโดยเฉพาะในทางด้านเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทานของที่ดิน ประชากรกับความต้องการที่ดิน หลักทางเศรษฐศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้กับที่ดิน กฎผลตอบแทนลดน้อยถอยลง ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของทรัพยากรที่ดิน ค่าเช่าที่ดินตามแนวความคิดของสำนักคลาสสิค การพัฒนาทรัพยากรที่ดิน การจำแนกและการใช้ที่ดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรที่ดิน การปรับปรุงระบบการถือครองที่ดินและปัจจัย ทางด้านสถาบันที่มีผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน
EC391
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทย 3 หน่วย
(Thai Economic History)
ประวัติศษสตร์เศรษฐกิจของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน การติดต่อค้าขายกับยุโรปและต่างประเทศ
EC391(48)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย 3 หน่วย
(Thai Economic History)
EC392
อ่านกันเถอะ...
ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 หน่วย
(History of Economic Development of Sounth Asia)
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทาง เศรษฐกิจของประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง เศรษฐกิจตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงนั้นหลักงจากที่ชาติ ตะวันตกแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในเขต การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ลำดับขั้นของการพัฒนาในอนาคต
EC392(S)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หน่วย
(Economic Development of South East Asia)
EC393(S)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา หน่วย
(American Economic History)
EC394
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต 3 หน่วย
(Russian Economic History)
PR : EC 213 ศึกษาพื้นฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเกษตรและอุตสาหกรรมในช่วงก่อนการ ปฏิวัติเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจและคอมมิวนิสต์ การก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม การจัดสรรทรัพยากร การบริหารและปัญหาแรงงานพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทางด้านการพัฒนา เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับประเทศด้อยพัฒนา
EC395 (H)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจญี่ปุ่น หน่วย
(Japanese Economic History)
EC396
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 หน่วย
(Economic History of the People’s Republic of Chaina)
PR : EC 213 ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทางเกษตร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิวัติปี 1949 แนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรม การค้าเป็นต้น ตลอดจนนโยบายการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยและแนวโมของการพัฒนาในอนาคต
EC396(47034)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 หน่วย
(Econmic History of the peple’s Republic of China)
EC396(S)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน หน่วย
(Economic History of the People’s Republic of China)
EC397
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Newly Industrialized Countries)
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทาง เศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ และวิเคราะห์เงื่อนไขที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศกลุ่ม อุตสาหกรรมใหม่ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะการกีดกันสินค้าของประเทศใน ยุโรปและอเมริกา และแนวโน้มการพัฒนาของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต
EC398
อ่านกันเถอะ...
ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา 3 หน่วย
(Historyof Economic Development of the Latin American Countries)
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทาง เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างเศรษฐกิจตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน แปลงนั้นหลังจากที่ชาติยุโรปแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในเขต อุปสรรคและปัญหาในการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ ลำดับขั้นในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในกลุ่มโดยเปรียบเทียบ และแนวโน้มของการพัฒนาในอนาคต
EC398(48)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจละตินอเมริกา 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Iatin America Countries)
EC398(51)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจละตินอเมริกา 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Latin America Countries)
ศึกษา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา
EC403
อ่านกันเถอะ...
สหภาพแรงงาน 3 หน่วย
(Labor Unions)
ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้างและบทบาทของสหภาพแรงงาน เนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย ประเภทของสหภาพของแรงงานกับผลกระทบต่อระบบแรงงานสัมพันธ์ของแต่ละประเทศ การจัดสหภาพแรงงานในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ การจัดองค์ประกอบภายในของสหภาพแรงงาน การจัดตั้งและบริหารสมาพันธ์แรงงาน เปรียบเทียบประเด็นสำคัญต่าง ๆ ระหว่างสหภาพแรงงานของไทยกับของประเทศพัฒนาแล้ว
EC403(51)
อ่านกันเถอะ...
สหภาพแรงงาน 3 หน่วย
(LABOR UNIONS)
ศึกษา การใช้แรงงาน ทฤษฎีสฟภาพแรงงาน
EC403(H)
อ่านกันเถอะ...
สหภาพแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ หน่วย
(Labor Unions and Relations)
EC405
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการเจรจาร่วมต่ออรอง หน่วย
(Theory of Collective Bargaining)
EC406
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การย้ายถิ่น 3 หน่วย
(Economics of Migration)
ศึกษาทั้งทางด้านทฤษฎีและงาน วิจัยเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ต่อการย้ายถิ่น การย้ายถิ่นกับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยพิจารณาทั้งการย้ายถิ่นภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ ศึกษากรณีเฉพาะกรณีเกี่ยวกับแนวโน้ม ลักษณะผลกระทบของการย้ายถิ่นของแรงงานทั้งภายในประเทศไทย และการเคลื่อนย้ายของแรงงานไทยไปต่างประเทศ
EC413
อ่านกันเถอะ...
วัฏจักรธุรกิจและการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(Business Cycles and Economic Forecastings)
ศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญ แลละการวิเคราะห์วัฏจักรธุรกิจ การบรรเทาความรุนแรงของวัฏจักรธุรกิจ ลักษณะกระบวนการพยากรณ์ภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและวางแผน
EC416(S)
อ่านกันเถอะ...
วิธีวิเคราะห์เศรษฐกิจ หน่วย
(Economic Analysis)
EC427
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีต้นทุนอุตสาหกรรม2 3 หน่วย
(Industrial Cost Theory 2)
ศึกษาต้นทุนการผลิตของ อุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นหลักเบื้องต้นในการคำนวณการวิเคราะห์ การพยากรณ์ การทำงบประมาณ การตัดสินใจลงทุนและขยายการผลิตด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทย
EC432
อ่านกันเถอะ...
เศรษศาสตร์การเงิน 2 3 หน่วย
(Monetary Economics 2)
ศึกษากลไกการส่งทอดทางการเงิน ทฤษฎีทางการเงินต่าง ๆ บทบาทของเงินและตัวแปรทางการเงินอื่น ๆ ต่อระบบเศรษกิจ โดยส่วนรวมในแนวคิดของสำนักต่าง ๆ ของเขตและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินนงโยบายการเงิน ประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ ในทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์สำนักเคนส์และนักการเงินนิยมเป้าหมาย มาตรการและยุทธวิธีทางการเงิน รูปแบบของการดำเนินโยบายการเงินนโยบานการเงินต่อการพัฒนาและความมีเสถียรภาพ ของระบบเศรษฐกิจ
EC441(47)
อ่านกันเถอะ...
การคลังท้องถิ่น 3 หน่วย
(LOCAL FINANCE)
EC442
อ่านกันเถอะ...
การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม 3 หน่วย
(Public Finance of Distribution)
วิเคราะห์เงินได้ที่เป็นตัว เงิน(earned income) และเงินได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน (unearned income) เพื่อนำไปสูทฤษฎีการกระจายความเป็นธรรม การใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อก่อให้เกิดการกระจายความเป็นธรรม การศึกษาเน้นตัวแบบและทฤษฎีการกระจายความเป็นธรรม
EC442(48)
อ่านกันเถอะ...
การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม 3 หน่วย
(Public Finance of Distrbution)
EC443
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีและนโยบายการคลัง 3 หน่วย
(Fiscal Theory and Policy)
ศึกษาโครงสร้างด้านรายได้ การใช้จ่าย และการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวกับระดับรายได้และการมีงานทำ เสถียรภาพของระดับราคา ค่าจ้าง อัตราดอกเบี้น การเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ และเสถียรภาพดุลการชำระเงิน และอื่น ๆ
EC443(H)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีและนโยบายการคลัง หน่วย
(Fiscal Theory and Policy)
EC445 (S)
อ่านกันเถอะ...
ข้าว : มาตรการยกระดับราคาข้าว หน่วย
(Rice : Measurement of Raising Price of Rice)
EC446
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ 3 หน่วย
(The Economics of Public Planning)
ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีกับการ วางแผนของรัฐของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยม วิธีการและขันตอนการวางแผนของแต่ละระบบเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์และการบรรลุเป้าหมายของแผนแต่ละระบบเศรษฐกิจ การใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผน
EC446 (S)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ หน่วย
(The Economics of Public Planning)
EC452
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการคุ้มกัน 3 หน่วย
(Economics of Protection)
ศึกษานโยบายคุ้นกันทั้งในทาง ทฤษฎีและทางปฏิบัติ โครงสร้างของนโยบายการคุ้มกันลักษณะของนโยบายที่เหมาะสม ผลของนโยบายที่มีต่อรายได้ของรัฐ การกระจายรายได้ การจ้างงาน การคุ้มครองอุตสาหกรรม อัตรการการค้าระหว่างประเทศ การผูกขาดของธุรกิจ การสะสมทุน และการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของนโยบาย
EC453
อ่านกันเถอะ...
การค้าระหว่างประเทศของไทย 3 หน่วย
(International Trade of Thailand)
ศึกษาบทบาทของสถาบันการค้า ระหว่างประเทศในการควบคุมหรือขยายหรือจัดระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศ บทบาทของภาครัฐบาลและเอกชนในประเทศไทยในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของ ประเทศไทย วิเคราะห์ภาวะการค้าระหว่างประเทศ จำแนกตามประเทศคู่ค้าและประเภทของสินค้า คาดประมาณผลการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยในอนาคต โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางสถิติ ศึกษาปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นำเสนอมาตรการที่เหมาะสมสำหรับเป็นเครื่องมือในการแก้ไขและปรับปรุงการค้า ระหว่างประเทศของประเทศไทย
EC454(S)
อ่านกันเถอะ...
การค้าต่างประเทศของประเทศไทย หน่วย
(Foreign Trade of Thailand)
EC461
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์พลังงาน 3 หน่วย
(Energy Economics)
ศึกษาภูมิหลังของทฤษฎีการใช้ พลังงาน ข้อถกเถียงในการใช้พลังงานและทรัพยากรการใช้ทรัพยากรพลังงานทุกประเภท ปัญหาและแนวทางแก้ไขการขาดแคลนพลังงาน การพัฒนาพลังงานกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายพลังงานแห่งชาติและข้อเสนอแนะ
EC465
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา 3 หน่วย
(Economics of Developing Countries)
ศึกษาลักษณะและปัญหาของประเทศ กำลังพัฒนา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยทฤษฎีและข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง การวิเคราะห์ถึงสาเหตุและผลที่เกิดจากความล้าหลัง เป้าหมายและนโยบายเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจำเริญทางเศรษฐกิจ บทบาทของประเทศที่พัฒนาแล้วในการแก้ไขปัญหาของประเทศกำลังพัฒนา การบริหารและการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ
EC472(48)
อ่านกันเถอะ...
การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม 3 หน่วย
(Public Finance of Distrbution)
EC473
อ่านกันเถอะ...
การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Operations Research Methods in Economic Analysis II)
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปรทางเศรษฐกิจ หลักในการสร้างแบบจำลอง แบบจำลองเศรษฐกิจเชิงสถิตย์ แบบจำลองเศรษฐกิจเชิงพลวัต แบบจำลองนโยบายเศรษฐกิจและแบบจำลองเชิงเศรษฐมิติ
EC473(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Economic Model Building)
EC482
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตร 3 หน่วย
(Economics of Technological Change in Agriculture)
เป็นการศึกษาถึงลักษณะของการ เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในแง่เศรษฐศาสตร์ การยอมรับเทคโนโลยีการเกษตร การแพร่กระจายเทคโน,ยีการเกษตร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่มีต่อเกษตรกร ผลผลิต การจ้างงานและเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งศึกษา เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตรของประเทศต่าง ๆ
EC486
อ่านกันเถอะ...
นโยบายการเกษตร 3 หน่วย
(Agricultural Policies)
ศึกษาขอบเขตลักษณะและความสำคัญ ของนโยบายการเกษตรการกำหนดนโยบายการเกษตรและการปฏิวัติ สภาพการเกษตรของไทย สภาพปัญหาของภาคการเกษตรนโยบายการเกษตรในเรื่องแผนพัฒนาฯ และนโยบายการเกษตรของบางประเทศเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
EC486(S)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจไทย หน่วย
(Agricultural Policies)
EC489(S)
อ่านกันเถอะ...
หน่วย
(The Thai Dairy Industry : Its Problems and Solutions in the Light of the Danish Co-operative Dairy System)
EC497
อ่านกันเถอะ...
ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 3 หน่วย
(Comparative Economic System)
เปรียบเทียบให้เห็นถึงลักษณะของ ระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ ของโลก ทั้งในด้านรูปแบบทางทฤษฎี (Thoeretical Model) เช่น ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม สังคมนิยม ฯลฯ และเปรียบเทียบทั้งในด้านปฏิบัติ กล่าวคือ เปียบเทียบลักษณะของกลุ่มประเทศกสิกรรม (Agricultural Economic Group) กับกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม (Industrial Economic Group) ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเปรียบเทียบได้อย่างเสรี
EC497(H)
อ่านกันเถอะ...
ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ หน่วย
(Comparative Economic System)
EC581
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การประมง 3 หน่วย
(Fisheries Economics)
ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากร ประมง ตลอดจนการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายการประมงของประเทศไทย ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการประมง เช่น การดำเนินงานของหน่วยธุรกิจในตลาดแข่งขัน ฟังก์ชั่นการผลิตทางการประมงผลผลิตทางการประมงทั้งแบบเสรีและแบบทางเศรษฐกิจ สวัสดิการทางการประมงการร่วมมือ ทำการประมงระหว่างประเทศ กฎระเบียบข้อบังคับทางการประมง บทบาทของสถาบัน เกษตรประมงในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพประมงทะเลการจัดการ ทรัพยากรประมง
EC583
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐกิจการเงินสหกรณ์การเกษตร 3 หน่วย
(Financial Economics of Agrcultural Cooperatives)
ศึกษาถึงเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ เน้นหลักและวิธีการเงินของสหกรณืการเกษตร แหล่งวิธีจัดหาแงะวิธีสงวนเงินทุน ตลอดจนนโยบาย แผน การควบคุมเงิน และการวิเคราะห์ การเงินของสหกรณ์การเกษตรโดยทั่วไป วิธีการจัดหาเงิน ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการเงินของสหกรณ์การเกษตรที่อยู่ในภาวะเศรษฐกิจกำลัง พัฒนา แหล่งเงินกู้และวิธีการให้สหกรณ์ ประเภทนี้ที่อยุ่ในภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวกู้เงิน

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC394
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต 3 หน่วย
(Russian Economic History)
PR : EC 213 ศึกษาพื้นฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเกษตรและอุตสาหกรรมในช่วงก่อนการ ปฏิวัติเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจและคอมมิวนิสต์ การก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม การจัดสรรทรัพยากร การบริหารและปัญหาแรงงานพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทางด้านการพัฒนา เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับประเทศด้อยพัฒนา

คำนำ : Introduction
บทนำ
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : สภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
บทที่ 2 :เศรษฐกิจรัสเซียสมัยคิวานถึงกลางศตวรรษที่17
บทที่ 3 : เศรษฐกิจรัสเซียสมัยกลางศตวรรษที่ 17-การเลิกทาสปี 1861
บทที่ 3 : เศรษฐกิจรัสเซียสมัยกลางศตวรรษที่ 17-การเลิกทาสปี 1861(ต่อ)
บทที่ 4 : เศรษฐกิจรัสเซียในช่วงปี 1861-1894
บทที่ 5 : เศรษฐกิจสมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2
บทที่ 6 : อิทธิพลของแนวความคิดสังคมนิยมต่อการปฏิวัติปี 1917
บทที่ 7 : ระบบเศรษฐกิจในช่วง 10 ปีแรกของสหภาพโซเวียต
บทที่ 7 : ระบบเศรษฐกิจในช่วง 10 ปีแรกของสหภาพโซเวียต(ต่อ)
บทที่ 8 : การก่อตั้งระบบเศรษฐกิจวางแผนส่วนกลางของสหภาพโซเวียต
บทที่ 9 :ระบบเศรษฐกิจช่วงก้าวกระโดดไปข้างหน้า
บทที่ 9 : ระบบเศรษฐกิจช่วงก้าวกระโดดไปข้างหน้า(ต่อ)
บทที่ 10 : เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตก่อนและระว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
บทที่ 11 : เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
บทที่ 11 :เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2(ต่อ)
บทที่ 12 :เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตในสมัยครุสเซฟ1956-1964
บทที่ 12 : เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตในสมัยครุสเซฟ1956-1964(ต่อ)
บทที่ 13 : การปฏิรูปและการดำเนินการทางเศรษฐกิจสมัยเบรสเนและโคซีกิน
บทที่ 13 : การปฏิรูปและการดำเนินการทางเศรษฐกิจสมัยเบรสเนและโคซีกิน(ต่อ)
glossary
เชิงอรรถ
บรรณานุกรม : reference

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจญี่ปุ่น

with 4 comments

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC395 (H)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจญี่ปุ่น หน่วย
(Japanese Economic History)

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC396
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 หน่วย
(Economic History of the People’s Republic of Chaina)
PR : EC 213 ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทางเกษตร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิวัติปี 1949 แนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรม การค้าเป็นต้น ตลอดจนนโยบายการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยและแนวโมของการพัฒนาในอนาคต

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : สาธารณรัฐประชาชนจีน
บทที่ 2 : พื้นฐานทางประวัติศาสตร์
บทที่ 3 : การฟื้นฟูและบูรณะเศรษฐกิจของประเทศ (1949-1952)
บทที่ 4 : การแปลงรูปสังคมนิยม :อุตสาหกรรมและการค้า
บทที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการเกษตร
บทที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการเกษตร(ต่อ)
บทที่ 6 :การควบคุมการบริโภค
บทที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการเกษตร(ต่อ)
บทที่ 7 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคประธานเหมา:ฉบับแรก
บทที่ 8 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคประธานเหมา:ฉบับที่2-4
บทที่ 9: การเกษตรและอุตสาหกรรม
บทที่ 9 : การเกษตรและอุตสาหกรรม(ต่อ)
บทที่10 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคหลังประธานเหมา
บทที่ 10 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคหลังประธานเหมา(ต่อ)
บทที่ 11 : การคลังสาธารณะ
บทที่ 12 : การเงินและการธนาคาร
บทที่ 13 : การค้าภายในประเทศ

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC396(47034)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 หน่วย
(Econmic History of the peaple’s Republic of China)

บทที่1: สาธารณรัฐประชาชนจีน
บทที่2 : พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ (การสถาปนาระบอบสาธารณรัฐประชาชนจีน)
บทที่3 : การฟื้นฟูและบูรณะเศรษฐกิจของประเทศ(1949-1952)
บทที่4 : การแปลงรูปเป็นสังคมนิยม :อุตสาหกรรมทางการค้า
บทที่5 : การแปลงรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ: ภาคการเกษตร
บทที่6 : การควบคุมการบริโภค
บทที่7 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคประธานเหมา : ช่วงแผนพัฒนาห้าปีฉบับแรก
บทที่8 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคประธานเหมา : ช่วงแผนพัฒนาฉบับ ที่ 2-4
บทที่9 : การเกษตรและการอุตสาหกรรม
บทที่10 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคหลังประธานเหมา
บทที่11 : การคลังสาธารณะ
บทที่12 : การเงินและการธนาคาร
บทที่13 : การค้าภายในประเทศ
บทที่14 : ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
บทที่15 : สภาพการดำรงชีพและแรงงาน
บทที่16 : ประชากรและการจ้างงาน
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บรรณานุกรม

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC396(S)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน หน่วย
(Economic History of the People’s Republic of China)

คำนำ : Intro
บทนำ : intro
บทที่ 1 : เศรษฐกิจในยุคศักดินา…
บทที่2 : เศรษฐกิจจีนในยุค สมัยอาณาจักรที่ 1
บทที่3 : เศรษฐกิจจีนในยุค สมัยอาณาจักรที่ 2
บทที่ 4 : เศรษฐกิจจีนในยุค สมัยอาณาจักรที่ 3
บทที่ 4 : เศรษฐกิจจีนในยุคสมัยอาณาจักรที่ 3(ต่อ)
บทที่ 5 : เศรษฐกิจจีนสมัยสาธารณรัฐจีน…
ภาคผนวก : supplement
บรรณานุกรม : Reference

ประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC397
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Newly Industrialized Countries)
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทาง เศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ และวิเคราะห์เงื่อนไขที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศกลุ่ม อุตสาหกรรมใหม่ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะการกีดกันสินค้าของประเทศใน ยุโรปและอเมริกา และแนวโน้มการพัฒนาของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต

คำนำ : Intro
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ :
บทที่ 2 : แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรมการค้า
บทที่3 : สาธารณรัฐเกาหลี
บทที่4 : ประเทศไต้หวัน
บทที่ 5 : สถานการณ์เกาหลี-ไต้หวัน : บทเรียนของประเทศไทย
บทที่ 5 : สถานการณ์เกาหลี-ไต้หวัน : บทเรียนของประเทศไทย(ต่อ)
บทที่ 6 : ฮ่องกง
บทที่ 6 : ฮ่องกง(ต่อ)
บทที่ 7 : สิงคโปร์
บทที่ 7 : สิงคโปร์(ต่อ)
บทสรุป : summarize
บรรณานุกรม : reference

ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC398
อ่านกันเถอะ...
ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Latin American Countries)
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทาง เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างเศรษฐกิจตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน แปลงนั้นหลังจากที่ชาติยุโรปแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในเขต อุปสรรคและปัญหาในการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ ลำดับขั้นในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในกลุ่มโดยเปรียบเทียบ และแนวโน้มของการพัฒนาในอนาคต

คำนำ : Intro
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ :
บทที่ 2 : ละตินอเมริกายุคก่อนโคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา
บทที่3 : การตั้งอาณานิคมของสเปนและโปรตุเกสในละตินอเมริกา
บทที่4 : ประเทศละตินในทวีปอเมริกาเหนือ
บทที่ 5 : ประเทศละตินในเขตอเมริกากลาง
บทที่6 : ประเทศละตินในเขตทวีปอเมริกาใต้
บทที่ 6 : ประเทศละตินในเขตทวีปอเมริกาใต้(ต่อ)
บทที่ 7 : ละตินอเมริกาภายหลังได้รับเอกราช
แบบฝึกหัด: test
บรรณานุกรม : reference

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจละตินอเมริกา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC398(48)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจละตินอเมริกา 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Latin America Countries)

คำนำ
สารบัญ
บทที่1บทนำ
บทที่2ละตินอเมริกายุคก่อนโคลัม มัสอันพบทวีปอเมริกา
บทที่3การตั้งอาณานิคมของสเปร และโปตุเกสในละตินอเมริกา
บทที่4ประเทศละตินอเมริกาใน ทวีปอเมริกาเหนือ
บทที่5ประเทศละตินอเมริกาใน เขตอเมริกากลาง
บทที่6ประเทศละตินอเมริกาในเขต ทวีปอเมริกาใต้
บทที่7ละตินอเมริกาภายหลังได้ รับเอกสาร
บรรณานุกรม

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจละตินอเมริกา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC398(51)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจละตินอเมริกา 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Latin America Countries)
ศึกษา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 สภาพทั่วไปของละตินอเมริกา
บทที่2 ละตินอเมริกายุคก่อนโคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา
บทที่3 การตั้งอาณานิคมของเสเปนและโปตุเกสในละตินอเมริกา
บทที่4 ประเทศละตินอเมริกาในทวีปอเมริกาเหนือ
บทที่5 ประเทศละตินอเมริกาในเขตอเมริกากลาง
บทที่6 ประเทศละตินอเมริกาในเขตทวีปอเมริกาใต้
บทที่7 ละตินอเมริกาภายไลงได้รัยเอกราช
บรรณารุกรม
ภาคผนวก

สหภาพแรงงาน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC403
อ่านกันเถอะ...
สหภาพแรงงาน 3 หน่วย
(Labor Unions)
ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้างและบทบาทของสหภาพแรงงาน เนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย ประเภทของสหภาพของแรงงานกับผลกระทบต่อระบบแรงงานสัมพันธ์ของแต่ละประเทศ การจัดสหภาพแรงงานในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ การจัดองค์ประกอบภายในของสหภาพแรงงาน การจัดตั้งและบริหารสมาพันธ์แรงงาน เปรียบเทียบประเด็นสำคัญต่าง ๆ ระหว่างสหภาพแรงงานของไทยกับของประเทศพัฒนาแล้ว

คำนำ : Introduction
คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
สารบัญ : Content
ประเมินผลก่อนเรียน
บทที่1 : แนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรฝ่ายลูกจ้าง
บทที่1 : แนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรฝ่ายลูกจ้าง(ต่อ)
บทที่2 : สหภาพแรงงานไทยและผลกระทบต่อแรงงานสัมพันธ์
บทที่3 : การจัดองค์ประกอบภายในของสหภาพแรงงานไทย
บทที่ 4 : สหภาพแรงงานไทยกัยสหภาพแรงงานในประเทศที่พัฒนาแล้ว
บทที่ 5 : ทฤษฎีสหภาพแรงงาน
บทที่ 6 : สาเหตุของความตกต่ำของสหภาพแรงงานทั่วโลก
ประเมินผลหลังเรียน
เฉลยประเมินผลก่อนเรียน
หนังสืออ้างอิง : Reference

Written by SoClaimon

มีนาคม 16, 2010 at 1:12 pm

สหภาพแรงงาน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC403(51)
อ่านกันเถอะ...
สหภาพแรงงาน 3 หน่วย
(LABOR UNIONS)
ศึกษา การใช้แรงงาน ทฤษฎีสฟภาพแรงงาน

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 วิวัฒนาการของการใช้แรงงาน
บทที่ การพัฒนาแรงงานสัมพันธ์
บทที่3 ทฤษฎีสหภาพแรงงาน
บทที่4 สหภาพแรงงานไทย
บทที่5 กรณีศึกษาการละเมิดสิทธิแรงงานด้านการต่อรอง
บทที่6 การเจรจาต่อรอง
ภาคผนวก

Written by SoClaimon

มีนาคม 16, 2010 at 1:11 pm

สหภาพแรงงานและแรงงานสัมพันธ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC403(H)
อ่านกันเถอะ...
สหภาพแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ หน่วย
(Labor Unions and Relations)

คำนำ : Intro
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : คำถามคำตอบ วิวัฒนาการของแรงงานสัมพันธ์
บทที่ 2 : คำถามคำตอบ การแรงงานสัมพันธ์ในประเทศต่างๆ
บทที่3 : คำถามคำตอบ การเจรจาร่วมต่อรอง
บทที่4 : คำถามคำตอบ การไกล่เกลี่ยและการระงับข้อพิพาทแรงงาน
บทที่ 5 : คำถามคำตอบ ประวัติการก่อตั้งสหภาพแรงงาน
บทที่ 6 : คำถามคำตอบ แรงงานไทยในอดีตและอนาคต
บทที่ 7 : คำถามคำตอบ การคุ้มครองแรงงาน
บทที่ 8 : คำถามคำตอบ มาตราการตรวจแรงงาน
บทที่ 9 : คำถามคำตอบ การประกันสังคมและความมั่นคงทางสังคม
บทที่ 10 : คำถามคำตอบ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
สรุป : summarize
สรุป : summarize (ต่อ)

ทฤษฎีการเจรจาร่วมต่อรอง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC405
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการเจรจาร่วมต่อรอง หน่วย
(Theory of Collective Bargaining)

ปก : Cover
คำนำ : Intro
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : กระบวนการเจรจาต่อรองร่วม
บทที่3 : เนื้อหาและขอบเขตของการเจรจาต่อรองร่วม
บทที่4 : การกำหนดอัตราค่าจ้าง กรณีอุปสงค์ต่อแรงงานคงที่
บทที่ 5 : การกำหนดอัตราค่าจ้าง กรณีอุปสงค์ต่อแรงงานเปลี่ยนแปลง
บทที่ 6 : ผลทางเศรษฐกิจของการเจรจาต่อรองร่วม
บทที่ 7 : รัฐบาลกับการเจรจาต่อรองร่วม
บทที่ 8 : กระบวนการเจรจาต่อรองร่วมในประเทศไทย
บทที่ 9 : รัฐบาลกับการเจรจาต่อรองร่วมในประเทศไทย
บรรณานุกรม : reference
ภาคผนวก : supplemen

เศรษฐศาสตร์การย้ายถิ่น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC406
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การย้ายถิ่น 3 หน่วย
(Economics of Migration)
ศึกษาทั้งทางด้านทฤษฎีและงาน วิจัยเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ต่อการย้ายถิ่น การย้ายถิ่นกับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยพิจารณาทั้งการย้ายถิ่นภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ ศึกษากรณีเฉพาะกรณีเกี่ยวกับแนวโน้ม ลักษณะผลกระทบของการย้ายถิ่นของแรงงานทั้งภายในประเทศไทย และการเคลื่อนย้ายของแรงงานไทยไปต่างประเทศ

ปก : Cover
คำนำ : Intro
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ตลาดแรงงานระหว่างประเทศ
บทที่ 2 : แนวความคิดที่ขัดแย้งเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
ตอนที่3 : การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
ตอนที่4 : ผลทางเศรษฐกิจและสังคมของการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
บทที่ 5 : มาตราการในการลดผลเสียของการอพยพแรงงานระหว่างประเทศ
บทที่ 6 : การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและผลที่มีต่อตลาดแรงงานระหว่างประเทศ
บทที่ 7 : กฏหมายและนโยบายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
บทที่ 8 : การเคลื่อนย้ายแรงงานของทวีปเอเชีย
บทที่ 9 : การเคลื่อนย้ายแรงงานของทวีปอัฟริกา
บทที่ 10 : การเคลื่อนย้ายแรงงานของทวีปออสเตรเลีย
บทที่ 11 :การเคลื่อนย้ายแรงงานของทวีปอเมริกา
บทที่ 12 : การเคลื่อนย้ายแรงงานของทวีปยุโรป
บทที่ 13 : การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศของไทย
บทที่ 14 :องค์การกรรมกรระหว่างประเทศ
บรรณานุกรม : reference