ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘ED’ Category

ED ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
ED
อ่านกันเถอะ...
หลักการอ้างอิงเชิงวิชาการ หน่วย
(Academic References Principles)
ED103
อ่านกันเถอะ...
ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน หน่วย
(Introduction to Modern Education)
ED103(S)
อ่านกันเถอะ...
ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน หน่วย
(INTRODUCTION TO MODERN EDUCATION)
ED201
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษสำหรับครู 3 หน่วย
(ENGLISH FOR TEACHERS 1)
ED202(S)(48)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2 หน่วย
(English of Teachers 2)
ED205
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาประเทศยุโรปตะวันตก หน่วย
(Education in Western Europe)
ED315
อ่านกันเถอะ...
การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา หน่วย
(Teaching Mathematics in Secondary School)
ED318(S)
อ่านกันเถอะ...
หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียน หน่วย
(TEACHING OF HISTORY IN SECONDARY SCHOOL)
ED319
อ่านกันเถอะ...
การสอนวิชาภูมิศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา หน่วย
(Teaching of Geography in Secondary School)
ED319(H)
อ่านกันเถอะ...
การสอนภูมิสาสตร์ในระดับมัธยมฯ หน่วย
(HANDBOOK FOR TEACHING OF GEOGRAPHY IN SECONDARY SCHOOL)
ED319(S)
อ่านกันเถอะ...
หนังสืออ่านประกอบ การสอนวิชา ภูมิศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา หน่วย
(-)
ED320
อ่านกันเถอะ...
การสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษา หน่วย
(Teaching French in Secondary Schools)
ED323
อ่านกันเถอะ...
การสอนทักษะวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หน่วย
(Teaching of Self-strudy Skills)
ED332
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 หน่วย
(Teaching Behavior in English 2)
ED332(30)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 2 หน่วย
(TEACHING BEHAVER IN ENGLISH)
ED341
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 1 หน่วย
(Teaching Behavior in History 1)
ED341(S)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์ หน่วย
(TEACHING BEHAVIOR IN HISTORY)
ED342
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 2 หน่วย
(Teaching Behavior in History 2)
ED342 (25)
อ่านกันเถอะ...
ทักษะการสอนแบบจุลภาค หน่วย
(MICRO-TEACHING SKILL)
ED342(S)
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย หน่วย
(PLANNING IN TEACHING OF THAI HISTORY)
ED351
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 1 หน่วย
(Teaching Behavior in Social Studies 1)
ED361
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 1 หน่วย
(Teaching Behavior in Mathematics)
ED363
อ่านกันเถอะ...
การสอนสถิติในระดับมัธยมศึกษา หน่วย
(Teaching Statistics in Secondary Schools)
ED371
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในขั้นมัธยมศึกษา 1เรื่อง การจัดการและเทคนิคการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หน่วย
(-)
ED371 (22)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษา หน่วย
(-)
ED372
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ 2 3 หน่วย
(Teaching Behavior in Science 2)
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะการสอนที่สำคัญในเรื่องากรนำเข้าสู่บทเรียน การใช้คำถาม การสรุปบทเรียน และกรสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การใช้สื่อการเรียน การสอน การวัดและประเมินผล การวางแผนการสอนและฝึกหัดสอน ตลอดจนการจัดสอนซ่อมเสริม การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนและการแก้ปัญหาในการเรียนการสอนวิทยา ศาสตร์
ED381(H)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 1 หน่วย
(HANDBOOK FOR TEACHING BEHAVIOR IN GEOGRAPHY I)
ED381(S)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ (1)(หลักวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ) หน่วย
(-)
ED382
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอน วิชาภูมิศาสตร์2 หน่วย
(Teaching Behavior in Geography)
ED382(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือพฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 2 หน่วย
(-)
ED382(S)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 2 หน่วย
(TEACHING bEHAVIOR IN GEOGRAPHY II)
ED403(H)
อ่านกันเถอะ...
หลัการบริหารโรงเรียนมัธยม หน่วย
(PRINCIPES OF SCHOOL ADMINISTRATION)
ED405(S)
อ่านกันเถอะ...
เทคโนโลยีทางการศึกษา หน่วย
(Educational Technology)
ED406 (S)
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ หน่วย
(Introduction to Special Education)
ED408
อ่านกันเถอะ...
การบริหารกิจการนักเรียน หน่วย
(Student Personnel Administration)
ED408(H)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารกิจการนักเรียน หน่วย
(Student Personnel Administration)
ED409
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษาในปัจจุบัน หน่วย
(Problem and Trends in Education)
ED413
อ่านกันเถอะ...
การฝึกสอน หน่วย
(Student Teaching)
ED453
อ่านกันเถอะ...
การสอนค่านิยมในโรงเรียนมัธยม หน่วย
(Teaching Value Concept in Secondary School)
ED501
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา จิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา หน่วย
(Knowledge of Education Education Psychology and Education Technology)
ED503(S)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง หน่วย
(Introduction to Adult and Continuing Education)
ED505
อ่านกันเถอะ...
การเงินโรงเรียน หน่วย
(School Finance)
ED506
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน หน่วย
(School and Personnel Administration)
ED506(H)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานบุคคลากรในโรงเรียน หน่วย
(School and Personnel Administration)
ED506(S)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานบุคลกรในโรงเรียน หน่วย
(School and Personnel Administration)
ED801
อ่านกันเถอะ...
อภิธานศัพท์เทคโนโลยีการศึกษา หน่วย
(Grossary of Educational Teachnology English/Thai)

หลักการอ้างอิงเชิงวิชาการ

leave a comment »

รายวิชา EDหลักการอ้างอิงเชิงวิชาการ (Academic References Principles).

รายวิชา ED หลักการอ้างอิงเชิงวิชาการ (Academic References Principles)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรม…
บทที่ 3 : การอ้างอิงแบบ APA
บทที่ 3 : การอ้างอิงแบบ APA(ต่อ)
บทที่ 4 :รูปแบบของการวิจัย
บทที่ 5 :การวางแผนการวิจัย
บทที่ 6 : การเสนอรายงานการวิจัย
บทที่ 6 : การเสนอรายงานการวิจัย(ต่อ)
บทที่ 6 :การเสนอรายงานการวิจัย(ต่อ)
ภาคผนวก :Supplement
ภาคผนวก :Supplement(ต่อ)

ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน

leave a comment »

รายวิชา ED103ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน (Introduction to Modern Education).

รายวิชา ED103 ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน (Introduction to Modern Education)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา
บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา(ต่อ)
บทที่ 2 : องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
บทที่ 3 : การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับ
บทที่ 3 : การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับ(ต่อ)
บทที่ 4 : การศึกษาของประเทศไทย
บทที่ 4 : การศึกษาของประเทศไทย(ต่อ)
บทที่ 5 : ภาพพจน์ของการศึกษาของโลกในปัจจุบันและอนาคต
บรรณานุกรม :Reference

ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน

leave a comment »

รายวิชา ED103(S)ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน (INTRODUCTION TO MODERN EDUCATION).

รายวิชา ED103(S) ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน (INTRODUCTION TO MODERN EDUCATION)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา
บทที่ 2 :องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
บทที่ 3 :การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับ
บทที่ 3 : การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับ(ต่อ)
บทที่ 4 : การศึกษาของประเทศไทย
บทที่ 4 :การศึกษาของประเทศไทย(ต่อ)
บทที่ 4 : การศึกษาของประเทศไทย(ต่อ)
บทที่ 5 : ภาพพจน์ของการศึกษาของโลกในปัจจุบันและอนาคต

ภาษาอังกฤษสำหรับครู

leave a comment »

ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2

leave a comment »

รายวิชา ED202(S)(48)ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2 (English of Teachers 2).

รายวิชา ED202(S)(48) ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2 (English of Teachers 2)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
Introduction
Content
Unit 1 : Teaching and Learning
Unit 2 : Classroom Management
Unit 3 : Instructional Media
Unit 4 : Instructional Evaluation
References

การศึกษาประเทศยุโรปตะวันตก

leave a comment »

รายวิชา ED205การศึกษาประเทศยุโรปตะวันตก (Education in Western Europe).

รายวิชา ED205 การศึกษาประเทศยุโรปตะวันตก (Education in Western Europe)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : ประเทศสแกนดิเนเวีย
บทที่ 2 : ประเทศเดนมาร์ก
บทที่ 3 :ประเทศนอร์เวย์
บทที่ 4 : ประเทศฟินแลนด์
บทที่ 5 : ประเทศอังกฤษ
บทที่ 5 : ประเทศอังกฤษ(ต่อ)
บทที่ 6 :ประเทศฝรั่งเศส
บทที่ 6 :ประเทศฝรั่งเศส(ต่อ)
บทที่ 7 :ประเทศเยอรมันตะวันตก
บทที่ 7 : ประเทศเยอรมันตะวันตก(ต่อ)
บทที่ 8 :ประเทศเนเธอร์แลนด์
บทที่ 9 :ประเทศเบลเยี่ยม
บทที่10 : ประเทศสเปญ
หนังสืออ้างอิง :Reference

การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

leave a comment »

รายวิชา ED315การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (Teaching Mathematics in Secondary School).

รายวิชา ED315 การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (Teaching Mathematics in Secondary School)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : คณิตศาสตร์
บทที่ 2 : จิตวิทยา
บทที่ 3 :ทฤษฎีการสอนและ Concept…
บทที่ 4 : วิธีการสอนคณิตศาตร์
บทที่ 4 : วิธีการสอนคณิตศาตร์(ต่อ)
บทที่ 5 : หลักการสอนคณิตศาสตร์
บทที่ 6 : การสอนแก้ปัญหาและรูปแบบ…
บทที่ 7 : การวัดผลการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
บทที่ 8 : ปัญหาการสอนคณิตศาตร์
บรรณานุกรม :Reference

หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียน

leave a comment »

รายวิชา ED318(S)หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียน (TEACHING OF HISTORY IN SECONDARY SCHOOL).

รายวิชา ED318(S) หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียน (TEACHING OF HISTORY IN SECONDARY SCHOOL)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : ปฐมนิเทศการเรียนการสอนและธรรมชาติวิชาประวัติศาสตร์
บทที่ 2 : ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประวัติความเป็นมา…
บทที่ 3 :ปรัชญาการศึกษาและปรัชญาประวัติศาสตร์
บทที่ 4 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์
บทที่ 4 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 5 : ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน
บทที่ 6 : หลักการและวิธีการสอนประวัติศาสตร์
บทที่ 6 : หลักการและวิธีการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 7 : เทคนิคและกลวิธีการสอนประวัติศาสตร์แบบต่าง ๆ
บทที่ 7 : เทคนิคและกลวิธีการสอนประวัติศาสตร์แบบต่าง ๆ(ต่อ)
บทที่ 8 : กิจกรรมประกอบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
บทที่ 9 : สื่อการสอนประวัติศาสตร์
บทที่10 : แผนการสอนประวัติศาสตร์
บทที่11 : การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
บทที่12 : ปัญหาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
บทที่13 : การเตรียมตัวของครูประวัติศาสตร์
บทที่14 : ปัจฉิมนิเทศ
บรรณานุกรม :Reference

การสอนวิชาภูมิศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

leave a comment »

รายวิชา ED319การสอนวิชาภูมิศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (Teaching of Geography in Secondary School).

รายวิชา ED319 การสอนวิชาภูมิศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (Teaching of Geography in Secondary School)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : ความหมายและขอบเขตของวิชาภูมิศาสตร์
บทที่ 2 :วิวัฒนาการและมโนคติของวิชาภูมิศาสตร์
บทที่ 2 : วิวัฒนาการและมโนคติของวิชาภูมิศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 3 : หลักเกณฑ์ในการสอนวิชาภูมิศาสตร์
บทที่ 3 : หลักเกณฑ์ในการสอนวิชาภูมิศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 4 : ปัญหาการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา…
บทที่ 5 : ความสำคัญของการสอนวิชาภูมิศาสตร์
บทที่ 5 : ความสำคัญของการสอนวิชาภูมิศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 5 : ความสำคัญของการสอนวิชาภูมิศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 6 : การพิจารณาหลักสูตรใหม่ประกอบหนังสือ…
บทที่ 7 : การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการสอน…
บทที่ 7 : การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการสอน…(ต่อ)
บทที่ 7 : การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการสอน…(ต่อ)
บทที่8 : การจัดทำโครงการสอนวิชาภูมิศาสตร์
บทที่ 9 : การทำบันทึกการสอนวิชาภูมิสาสตร์
บทที่10 : การฝึกปฏิบัติสอนหน้าชั้น
ภาคผนวก :Supplement
บรรณานุกรม :Reference

การสอนภูมิศาสตร์ในระดับมัธยมฯ

leave a comment »

รายวิชา ED319(H)การสอนภูมิสาสตร์ในระดับมัธยมฯ (HANDBOOK FOR TEACHING OF GEOGRAPHY IN SECONDARY SCHOOL).

รายวิชา ED319(H) การสอนภูมิสาสตร์ในระดับมัธยมฯ (HANDBOOK FOR TEACHING OF GEOGRAPHY IN SECONDARY SCHOOL)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
เนื้อหาตำรา (โปรดใช้ Navigation Paneในการอ่าน)(ต่อ)

หนังสืออ่านประกอบการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา

leave a comment »

รายวิชา ED319(S)หนังสืออ่านประกอบ การสอนวิชา ภูมิศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา (-).

รายวิชา ED319(S) หนังสืออ่านประกอบ การสอนวิชา ภูมิศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา (-)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทนำ
ขอบเขตและมโนคติของวิชาภูมิศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์..
ส่วนประกอบของโลกและการผันแปร…
ลักษณะภูมิประเทศของเปลือกโลก
บรรยากาศ
ลักษณะภูมิอากาศและพีชพรรณธรรมชาติ
ธรรมชาติของทะเลและมหาสมุทร
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับลักษณะภูมิประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ…
การกระจายของประชากรในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร
การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ…
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม(ต่อ)
การทำเหมืองแร่ การอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า
การทำเหมืองแร่ การอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า(ต่อ)
บรรณานุกรม

การสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษา

leave a comment »

รายวิชา ED320การสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษา (Teaching French in Secondary Schools).

รายวิชา ED320 การสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษา (Teaching French in Secondary Schools)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ภาษาศาสตร์กับการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส
บทที่ 3 : การสอนทักษะต่าง ๆ
บทที่ 4 : การวางแผนการสอน
บทที่ 5 : การผลิตและการเลือกใช้สื่อการสอน
บทที่ 6 : การวิเคราะห์หนังสือแบบเรียนและหนังสืออ่านประกอบ
บทที่ 7 : การวัดและประเมินผล
บทที่ 8 : ปัญหาในการสอนภาษาฝรั่งเศสและการแก้ปัญหา
บทที่ 9 : บทสรุป
บรรณานุกรม:Reference

การสอนทักษะวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

leave a comment »

รายวิชา ED323การสอนทักษะวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Teaching of Self-strudy Skills).

รายวิชา ED323 การสอนทักษะวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Teaching of Self-strudy Skills)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
บทนำ : Introduction
บทที่ 1 : การสอนทักษะวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บทที่ 2 : องค์ประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา…
บทที่ 3 : กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
บทที่ 3 : กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ(ต่อ)
บทที่ 4 : ทักษะการฟัง
บทที่ 5 : ทักษะการอ่าน
บทที่ 6 : ทักษะการเขียน
บทที่ 7 : ทักษะการจำ
บทที่ 8 : ทักษะการสอบ
บทที่ 9 : วิธีเรียนวิชาการแขนงต่าง ๆ
บรรณานุกรม :Reference

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2

leave a comment »

รายวิชา ED332พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 (Teaching Behavior in English 2).

รายวิชา ED332 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 (Teaching Behavior in English 2)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : แนวความคิดการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
บทที่ 2 : การสอนคำศัพท์
บทที่ 3 : การสอนไวยกรณ์
บทที่ 4 : การสอน ฟัง – พูด
บทที่ 5 : การสอนอ่าน
บทที่ 6 : การสอนเขียน
บทที่ 7 : สื่อการสอนภาษาอังกฤษ
บทที่ 7 : สื่อการสอนภาษาอังกฤษ(ต่อ)
บทที่ 8 : การประเมินผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
บทที่ 8 : การประเมินผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ(ต่อ)
บทที่ 9 : การวางแผนการสอน
ภาคผนวก :Supplement
หนังสืออ้างอิง