ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘มหาวิทยาลัยรามคำแหง’ Category

การออกเสียงภาษาอังกฤษ

leave a comment »

รายวิชา EN203การออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Pronunciation).

รายวิชา EN203 การออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Pronunciation)

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
คำนำ
บทที่ 1 : ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน
บทที่ 2 : การใช้สัทอักษรแทนเสียง
บทที่ 3 : อวัยวะและการจำแนกประเภทเสียงสระและพยัญชนะ
บทที่ 4 : เสียงสระในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
บทที่ 5 : เสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
บทที่ 6 : การลงเสียงเน้นหนักในคำที่มีมากกว่า 1 พยางค์
บทที่ 7 : การลงเสียงเน้นหนักในคำประสมและวลี
บทที่ 8 : การเปลี่ยนแปลงเสียงพยัญชนะและสระ
บทที่ 9 : ทำนองเสียงในวลีและประโยค
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
Advertisements

การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้

leave a comment »

รายวิชา EN204การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้ (Controlled Conversation).

รายวิชา EN204 การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้ (Controlled Conversation)

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
Introduction
Chapter1 : Ways of Greeting and Bidding Farewell
Chapter2 : How to Get Information and…..
Chapter3 : How to Express Appreciations and….
Chapter4 : Making Requests and Commands
Chapter5 : Ways of Making an Advice, A Suggestion
Chapter5 : Ways of Making an Advice, A Suggestion(ต่อ)
Chapter6 : Ways to Express Ability and …..
Chapter7 : Ways of Express Affirmation or Denial and….
Chapter7 : Ways of Express Affirmation or Denial and….(ต่อ)
Chapter8 : Way to Express an Offer/Liking and…..
Chapter9 : Way to Express Warning/Consideration/…..
Chapter10 : Ways of Expressing Emotions
บรรณานุกรม : Reference

การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้

leave a comment »

รายวิชา EN204(50)การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้ (Controlled Conversation).

รายวิชา EN204(50) การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้ (Controlled Conversation)

since the manuscript of the first edition of this book was completed in1997,it

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 ways of greeting and bidding farewell
บทที่2 how to get information and types of guestions and answering techniques
บทที่3 how to wxpress appreciations and cpmpliments
บทที่4 making requwsts and commands
บทที่5 ways of making an advice a suggwstion and aninvitaion
บทที่6 ways to express ablity and possibilty/objcctives
บทที่7 ways of ecpressing affirmation or denial and agreement or disagreement
บทที่8 way to express an offer/liking and disliking
บทที่9 ways to express warning/connsideration /sympathy
บทที่10 ways of expressing em

การเขียนประโยคต่าง ๆ และอนุเฉทสั้น ๆ

leave a comment »

รายวิชา EN205การเขียนประโยคต่าง ๆ และอนุเฉทสั้น ๆ (Sentences and Short Paragraphs).

รายวิชา EN205 การเขียนประโยคต่าง ๆ และอนุเฉทสั้น ๆ (Sentences and Short Paragraphs)

ศึกษาความมุ่งหมายและความหมายขององคืประกอบในกระบวน การสนทนาปและฝึกสนทนาในเรื่องต่างๆที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษมักจะสนทนากัน โดยเรียนรู้วัฒนธรรมที่เป้นพื้นฐานและธรรมเนียมปฎิบัติที่ควบคู่กับเรื่อง สนทนาตลอดจนท่าทางท่ใช้ประกอบกับถ้อยคำและประโยคตามแบบเจ้สของภาาา วข้อสนทนาและประโยคต่างๆที่ใช้สนทนาเป้นไปตามที่กำหนดไว้ในบทเรียน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
เนื้อหา
เนื้อหา(ต่อ)
บรรณานุกรม : reference

การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉท

leave a comment »

รายวิชา EN205 (S)การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉท (Sentences and Short Paragraphs).

รายวิชา EN205 (S) การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉท (Sentences and Short Paragraphs)

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
Sentences
Compound Sentences
Complex Sentences
Complex Sentences(ต่อ)
Participle
Infinitive
Gerund
Paragraph
Test
Test(ต่อ)
Answer to Exercise
Answer to Test
บรรณานุกรม : Reference

การเขียนประโยคต่าง ๆและอนุเฉทสั้น ๆ

leave a comment »

รายวิชา EN205(51)การเขียนประโยคต่าง ๆและอนุเฉทสั้น ๆ (Sentences and Short Paragraphs).

รายวิชา EN205(51) การเขียนประโยคต่าง ๆและอนุเฉทสั้น ๆ (Sentences and Short Paragraphs)

ศึกษา ลีลาการเขียนประโยคที่ซับซ้อนและหลากหลาย รวมวิธีการเขียนอนุเฉทโดยสังเขป

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 ส่วนประกอบของประโยค
บทที่2 ประโยค
บทที่3 ประโยคความรวม
บทที่4 คุณานุประโยค
บทที่5 วิเศษณานุประโยค
บทที่6 นามานุประโยค
บทที่7 การเขียนประโยคที่มีคำขยายเป็น Particple
บทที่8 การเขียนประโยคที่มี Gerund
บทที่9 การเขียนประโยคที่มี Infinitive
บทที่10 การเครียมเขียนอนุเฉท
บทที่11 การเขียนอนุเฉท
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

การเขียนอนุเฉกชนิดต่างๆ

leave a comment »

รายวิชา EN206(48)การเขียนอนุเฉกชนิต่างๆ (PARAGRAPH WRITING OF DIFFERENT FORMS).

รายวิชา EN206(48) การเขียนอนุเฉกชนิต่างๆ (PARAGRAPH WRITING OF DIFFERENT FORMS)

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 ความหมายและรูปแบบของอนุเฉก
บทที่2 องคืประกอบพื้นฐานของอนุเฉก
บทที่3 องค์ประกอบภายในของอนุเฉก
บทที่4 หลักการเขียนอนุเฉกเชิงบรรยาย
บทที่5 กิจกรรมการเขียนอนุเฉกเชิงบรรยาย
บทที่6 หลักการเขียนอนุเฉกเชิงพรรรณนา
บทที่7 กิจกรรมการเขียนอนุเฉกเชิงพรรณนาแบบเสนอรายละเอียด
บทที่8 กิจกกรมการเขียนอนุเฉกเชิงพรรรนาทิศทางและขั้นตอน
บทที่9 ข้อผิดพลาดที่สำคัญในการเขียนและการแก้ไขอนุเฉก
ภาคผนวก
บรรณานุกรม