ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘คณะเกษตร’ Category

หลักคหกรรมศาสตร์ Principles of Home Economics

with one comment

ประมวลการสอน

ภาคปลาย ปีการศึกษา  2551 (ภาคพิเศษ)

1.  คณะ   เกษตร                         ภาควิชา   คหกรรมศาสตร์

2.  รหัสวิชา   006511                   ชื่อวิชา  (ไทย)  หลักคหกรรมศาสตร์

จำนวนหน่วยกิต  4(4-0)               (อังกฤษ)  Principles of Home Economics

3.  ผู้สอน/ คณะผู้สอน

 1. ผศ.ดร.ขจีจรัส  ภิรมย์ธรรมศิริ
 2. รศ.สุวิทย์  รัตนานันท์
 3. รศ.สุดาวดี  เหมทานนท์
 4. รศ.ดร.ทัศนีย์  ลิ้มสุวรรณ
 5. ผศ.ดร. อัญชนีย์  อุทัยพัฒนาชีพ
 6. อ.วสพร  นิชรัตน์

4.  การให้นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำนอกเวลาเรียน

ตามเวลานัดหมายเป็นรายบุคคล หรือติดต่อทางโทรศัพท์และ e-mail

ผศ.ดร.ขจีจรัส   ภิรมย์ธรรมศิริ      :     โทรศัพท์  02-579-5514  ต่อ  110, 081-658-3334

e-mail  agrkap@ku.ac.th

ห้องทำงาน  HE 212

รศ.สุวิทย์  รัตนานันท์                     :     โทรศัพท์  02-579-5514 ต่อ 115, 01-628-6948

e-mail   suwirat2004@yahoo.com

ห้องทำงาน  HE 115

รศ.สุดาวดี  เหมทานนท์                 :     โทรศัพท์  02-579-5514 ต่อ 112, 09-043-4399

e-mail   agrsdh@ku.ac.th

ห้องทำงาน  HE 113

รศ.ดร.ทัศนีย์  ลิ้มสุวรรณ               :     โทรศัพท์  02-579-5514 ต่อ 102

e-mail   tasaneelim45@yahoo.com

ห้องทำงาน  HE 106

ผศ.ดร. อัญชนีย์  อุทัยพัฒนาชีพ :       โทรศัพท์  02-579-5514  ต่อ 121

e-mail   agranu@ku.ac.th

ห้องทำงาน  HE 111

อ.วสพร  นิชรัตน์                            :     โทรศัพท์  02-579-4627 ต่อ 106, 01-404-9969

e-mail   agrwpn@ku.ac.th

ห้องทำงาน  HE 205

5.  จุดประสงค์ของวิชา

5.1    เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา ทฤษฎีและหลักการสำคัญของคหกรรมศาสตร์

5.2    เพื่อให้นิสิตรู้สถานการณ์ปัจจุบันของศาสตร์ต่าง ๆ ทางคหกรรมศาสตร์และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

5.3    เพื่อให้นิสิตสามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ด้วยตนเอง

5.4    เพื่อให้นิสิตสามารถประยุกต์ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเอง ครอบครัวและชุมชน

6.  คำอธิบายรายวิชา

ปรัชญาของคหกรรมศาสตร์ ทฤษฎี หลักการและพัฒนาการ สถานการณ์ปัจจุบันด้านการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน อาหารและโภชนาการ พัฒนาการครอบครัวและเด็ก สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มและศิลปสัมพันธ์ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

7.  เค้าโครงรายวิชา

1.บทนำ: ปรัชญาและความสำคัญของคหกรรมศาสตร์

2. หลักการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. ศาสตร์ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็ก

3.1  ทฤษฎี หลักการ พัฒนาการที่สำคัญและสถานการณ์ปัจจุบัน

3.2  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

4. ศาสตร์ทางอาหารและโภชนาการ

4.1  ทฤษฎี หลักการ พัฒนาการที่สำคัญและสถานการณ์ปัจจุบัน

4.2  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

5. ศาสตร์ทางสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

5.1  ทฤษฎี หลักการ พัฒนาการที่สำคัญและสถานการณ์ปัจจุบัน

5.2  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

6. ศาสตร์ทางศิลปสัมพันธ์

6.1  ทฤษฎี หลักการ พัฒนาการที่สำคัญและสถานการณ์ปัจจุบัน

6.2  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

6.3 กรณีศึกษาเรื่องคหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

8.  วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ได้แก่การบรรยาย การอภิปราย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การนำเสนอรายงานและกรณีศึกษา

9.  อุปกรณ์สื่อการสอน

ได้แก่ เครื่อง LCD คอมพิวเตอร์ เอกสารประกอบการเรียนการสอนและตัวอย่างจริง

10.  การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

จำนวนเปอร์เซ็นต์

10.1       การสอบ

สอบครั้งที่ 1                                                                                          10

สอบครั้งที่ 2                                                                                          15

สอบครั้งที่ 3                                                                                          15

สอบครั้งที่ 4                                                                                          15

สอบครั้งที่ 5                                                                                          15

10.2       รายงานกลุ่ม: เรื่องคหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  25

10.3       แฟ้มวิชา                                                                                                      5

11.  การประเมินผลการเรียน

ตัดเกรดโดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

³ 80      เปอร์เซ็นต์                            เกรด       A

75-79     เปอร์เซ็นต์                            เกรด       B+

70-74     เปอร์เซ็นต์                            เกรด       B

65-69     เปอร์เซ็นต์                           เกรด       C+

60-64     เปอร์เซ็นต์                           เกรด       C

55-59     เปอร์เซ็นต์                           เกรด       D+

50-55     เปอร์เซ็นต์                           เกรด       D

<50       เปอร์เซ็นต์                           เกรด       F

ทั้งนี้อาจปรับเปลี่ยนตามค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

12. เอกสารอ่านประกอบ

12.1       ชลูด  นิ่มเสมอ.  2534.  องค์ประกอบของศิลปะ.  ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, กรุงเทพฯ.

12.2       วัฒนะ  จูฑะวิภาต.  2527.  การออกแบบ.  บริษัท สารมวลชน จำกัด, กรุงเทพฯ.

12.3       อารี  สุทธิพันธุ์.  2528.  ศิลปนิยม.  สำนักพิมพ์กระดาษสา, กรุงเทพฯ.

12.4       Sigelman, C. K.  1999.  Life-Span Human Development.  3rd Edition.  Cole Publishing Company.  Pacific Grove.  678 p.

12.5       Knox D. and C. Schacht.  1999.  Marriage and the Family. Wadsworth Publishing Company.  Belmont.  408 p.

12.6       Grosvenor, M. B. and L. A. Smolin.  2002.  Nutrition: from Science to life.  Fort Worth: Harcourt Brace College Publisher.  725 p.

12.7       Tortora, P. G. and B. J. Collier.  1997.  Understanding Textiles.  5th ed.  Prentice – Hall, Inc.  Columbus, ohio.  530 p.

12.8       Whitney, E. N. et al.  2001.  Nutrition for health and health care.  Boston: Jones and Bartlett Publishers.  730 p.

12.9       Zinn, M. B. and D. S. Eitzen.  1990.  Diversity in Families.  2nded.  Harper Collins,. Inc.  New York.  511 p.

13. กิจกรรมการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ วัน/ เดือน/ ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน
1. 2 พ.ย. 51(8.30-8.45 น.)

(8.45-9.30 น.)

(9.30-12.30 น.)

ชี้แจงประมวลการสอนบทนำ ปรัชญาและความสำคัญของ

คหกรรมศาสตร์

หลักการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน

-บรรยาย/อภิปราย

บรรยาย/อภิปราย

อ.วสพรอ.วสพร

อ.วสพร

2. 9 พ.ย. 51(8.30-10.30 น.)

(10.30-12.30 น.)

คุณภาพชีวิตและหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์หลักการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บรรยาย/อภิปรายบรรยาย/อภิปราย อ.วสพรอ.วสพร
3. 16 พ.ย. 51(8.30-10.30 น.)

(10.30-12.30 น.)

สอบครั้งที่ 1 (บทที่ 1-2)ศาสตร์ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็ก: ทฤษฎีสำคัญ สอบข้อเขียนบรรยาย/อภิปราย อ.วสพรอ.วสพร
4. 23 พ.ย. 51(8.30-10.30 น.)

(10.30-12.30 น.)

ศาสตร์ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็ก: หลักการสำคัญศาสตร์ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็ก: พัฒนาการที่สำคัญและสถานการณ์ปัจจุบัน บรรยาย/อภิปรายบรรยาย/อภิปราย อ.วสพรอ.วสพร
5. 30 พ.ย. 51(8.30-10.30 น.)

(10.30-12.30 น.)

ศาสตร์ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็ก: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมศาสตร์ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็ก: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) บรรยาย/อภิปรายบรรยาย/อภิปราย อ.วสพรอ.วสพร
6. 7 ธ.ค. 51(8.30-10.30 น.)

(10.30-12.30 น.)

สอบครั้งที่ 2 (บทที่ 3)ศาสตร์ทางอาหารและโภชนาการ: ทฤษฎีสำคัญ สอบข้อเขียนบรรยาย/อภิปราย อ.วสพรรศ.ดร.ทัศนีย์
สัปดาห์ที่ วัน/ เดือน/ ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน
7. 14 ธ.ค. 51(8.30-10.30 น.)

(10.30-12.30 น.)

ศาสตร์ทางอาหารและโภชนาการ: หลักการสำคัญศาสตร์ทางอาหารและโภชนาการ: พัฒนาการที่สำคัญและสถานการณ์ปัจจุบัน บรรยาย/อภิปรายบรรยาย/อภิปราย รศ.ดร.ทัศนีย์รศ.ดร.ทัศนีย์
8. 21 ธ.ค. 51(8.30-10.30 น.)

(10.30-12.30 น.)

ศาสตร์ทางอาหารและโภชนาการ: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมศาสตร์ทางอาหารและโภชนาการ: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) บรรยาย/อภิปรายบรรยาย/อภิปราย ผศ.ดร.อัญชนีย์ผศ.ดร.อัญชนีย์
9. 28 ธ.ค. 51(8.30-10.30 น.)

(10.30-12.30 น.)

สอบครั้งที่ 3 (บทที่ 4)ศาสตร์ทางด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม: ทฤษฎีสำคัญ สอบข้อเขียนบรรยาย/อภิปราย รศ.ดร.ทัศนีย์ และ ผศ.ดร.อัญชนีย์ผศ.ดร.ขจีจรัส
10. 4 ม.ค. 52(8.30-10.30 น.)

(10.30-12.30 น.)

ศาสตร์ทางด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม: หลักการสำคัญศาสตร์ทางด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม: พัฒนาการที่สำคัญและสถานการณ์ปัจจุบัน บรรยาย/อภิปรายบรรยาย/อภิปราย ผศ.ดร.ขจีจรัสผศ.ดร.ขจีจรัส
11. 11 ม.ค. 52(8.30-10.30 น.)

(10.30-12.30 น.)

ศาสตร์ทางด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมศาสตร์ทางด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) บรรยาย/อภิปรายบรรยาย/อภิปราย ผศ.ดร.ขจีจรัสผศ.ดร.ขจีจรัส
12. 18 ม.ค. 52(8.30-10.30 น.)

(10.30-12.30 น.)

สอบครั้งที่ 4 (บทที่ 5)ศาสตร์ทางศิลปสัมพันธ์: ทฤษฎีสำคัญ สอบข้อเขียนบรรยาย/อภิปราย ผศ.ดร.ขจีจรัสรศ.สุดาวดี
13. 25 ม.ค. 52(8.30-10.30 น.)

(10.30-12.30 น.)

ศาสตร์ทางศิลปสัมพันธ์: หลักการสำคัญศาสตร์ทางศิลปสัมพันธ์: พัฒนาการที่สำคัญและสถานการณ์ปัจจุบัน บรรยาย/อภิปรายบรรยาย/อภิปราย รศ.สุดาวดีรศ.สุดาวดี
สัปดาห์ที่ วัน/ เดือน/ ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน
14. 8 ก.พ. 52(8.30-10.30 น.)

(10.30-12.30 น.)

ศาสตร์ทางศิลปสัมพันธ์: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมศาสตร์ทางศิลปสัมพันธ์: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) บรรยาย/อภิปรายบรรยาย/อภิปราย รศ.สุวิทย์รศ.สุวิทย์
15. 15 ก.พ. 52(8.30-10.30 น.)

(10.30-12.30 น.)

สอบครั้งที่ 5 (บทที่ 6)รายงานกลุ่มเรื่องคหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สอบข้อเขียนรายงาน/อภิปราย รศ.สุดาวดี และรศ.สุวิทย์ผศ.ดร.ขจีจรัส

และคณะ

16. 22 ก.พ. 52(8.30-12.30 น.) รายงานเรื่องคหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รายงาน/อภิปราย ผศ.ดร.ขจีจรัสและคณะ
17. 1 มี.ค. 52(8.30-12.30 น.) รายงานเรื่องคหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รายงาน/อภิปราย ผศ.ดร.ขจีจรัสและคณะ

ลงนาม……….……………………………..(ผู้รายงาน)

(ผศ.ดร.ขจีจรัส  ภิรมย์ธรรมศิริ)

วันที่ 17 ตุลาคม 2551

สภาวะครอบครัว Family Study

leave a comment »

แผนการสอน Course Syllabus

ภาคต้น ปีการศึกษา 2546

1.  คณะ เกษตร                                       ภาควิชา คหกรรมศาสตร์

2.  รหัสวิชา 006531                                  ชื่อวิชา (ไทย) สภาวะครอบครัว

จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต (3-0)            (อังกฤษ) Family  Study

3. เนื้อหารายวิชา (course description)

การสำรวจสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวระดับต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ให้ได้แนวทางในการพัฒนาสภาวะครอบครัว

4.  วัตถุประสงค์ของวิชา

4.1    นิสิตเรียนรู้เรื่องสภาวะครอบครัวและทฤษฎีครอบครัว

4.2    นิสิตสามารถวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวได้จากการศึกษารายกรณี

4.3    นิสิตสามารถสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาสภาวะครอบครัวได้จากการศึกษารายกรณี

5.  หัวข้อวิชา (course outline)

 1. บทนำ
 2. โครงสร้างพื้นฐานโดยทั่วไปของครอบครัวไทย
 3. ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์กับคุณภาพชีวิต
 4. ครอบครัวกับคุณภาพชีวิต
 5. แนวคิดและทฤษฎีครอบครัว
 6. วิกฤติการณ์ครอบครัวและปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไข
 7. การวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว จากการศึกษารายกรณี
 8. การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาเพื่อป้องกันสภาวะครอบครัววิกฤติและพัฒนาให้สภาวะครอบครัวเข้มแข็ง จากการศึกษารายกรณี
 9. การเสนอรายงานการศึกษารายกรณี

6.  วิธีการสอน

บรรยาย  ค้นคว้า  สำรวจ  อภิปราย  วิจัยรายกรณี

7.  อุปกรณ์และสื่อการสอน

7.1    เอกสารประกอบการสอน

7.2    คอมพิวเตอร์ เครื่อง LCD

8.  การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

การสอบ    50%

การรายงานผลการวิเคราะห์และการสังเคราะห์แนวการพัฒนาป้องกัน แก้ไขสภาวะครอบครัวจากการศึกษารายกรณี    30%

การค้นคว้า    20%

รวม       100%

9.  การประเมินผลการเรียน

ใช้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

10.  การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำในด้านการเรียน

ตามเวลานัดหมาย

รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา นวจินดา              ตึกคุณชวนชม  จันทระเปารยะ ห้อง 205

โทร. 02-5795514 ต่อ 106   agracn @ ku.ac.th

อาจารย์วรรณวิมล  ด้วงกลัด                                               ตึกอนุบาลคหกรรมศาสตร์ ชั้น 2

โทร. 02-5790113 ต่อ 1316    agrwad@ku.ac.th

11.  เอกสารอ่านประกอบ

 1. สนิท สมัครการ.  2543.  มีเงินก็นับว่าน้อง มีทองก็นับว่าพี่: ระบบครอบครัวและเครือญาติของไทย.   โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, กรุงเทพฯ.  88 น.
 2. David M. Klein and James M. White.  1996 .  Family Theories an Introduction, Understanding Families.Sage Publication, London.  294 p.
 3. Werasit Sittitrai ,et al. 1991. Family size and family well-being : the views of Thai villagers.  Institute of Population Studies.  Chulalongkorn University. Series; no. 182/91. IPS publication,  Bangkok. 35 p.
 4. Luciano L’abate.  1994.  Family Evaluation: A Phychological Approach.  Sage Publications, Thousand Oakes  California.  184 p.
 5. Morgan, D. H. J.  1985. The family, politics and social theory. Routledge & Kegan Paul, London. 320 p.
 6. R.C.Sharma.  1988.  Population, Resources Environment and Quality of Life.  Handbook of Pedagogical Aspects and Knowledge Base of Population Education. Second Edition.  Dhampat Rai & Son Education, Delhi.  487 p.
 7. Richard A hunt, Lary Hof and Ritda De Maria.  1998.  Marriage Enrichment: Preparation Mentoring and Outreach.  Brunner/Mazel, Philadelphia.  275 p.

12.  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน
1 4 พ.ย 46 1. บทนำ

2. โครงสร้างพื้นฐานโดยทั่วไปของครอบครัวไทย

บรรยาย อภิปราย รศ.ดรอัจฉรา
2-4 11 ,18,25

พ.ย.46

3. ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์กับคุณภาพชีวิต

7.1      ทฤษฎีคุณภาพชีวิต

7.2      คุณภาพชีวิตเชิงบุคคลวัยต่างๆ

4. ครอบครัวกับคุณภาพชีวิต

4.1    หน้าที่พื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว

4.2    ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของครอบครัวกับ

คุณภาพชีวิตบุคคล

บรรยาย อภิปราย รศ.ดรอัจฉรา
5 2 ธ.ค.46 5. แนวคิดและทฤษฎีครอบครัว บรรยาย อภิปราย รศ.ดรอัจฉรา
6-7 9,16 ธ.ค.46 การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีครอบครัว

5.1    แนวคิดเรื่องการสร้างชีวิตครอบครัว   วัฏจักรชีวิต

ครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูบุตร การปรับตัวในชีวิต

สมรส ความสัมพันธ์ในครอบครัว การวางแผนชีวิต

ครอบครัว

5.2    ทฤษฎีทางจิตวิทยาในเรื่องการปรับตัวและการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

บรรยาย อภิปราย อาจารย์

วรรณวิมล

8 23 ธ.ค.46 6.  วิกฤติการณ์ครอบครัวและปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไข บรรยาย อภิปราย อาจารย์

วรรณวิมล

9-10 6-13 ม.ค.47 7.การวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว

จากการศึกษารายกรณี

(รายงานความก้าวหน้าครั้งที่1 วันที่ 13 มกราคม 2546)

วิจัยการศึกษา

รายกรณี

รศ.ดรอัจฉรา

อาจารย์

วรรณวิมล

11-12 20-27ม.ค.47 8. การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาสภาวะครอบครัวจาก

การศึกษารายกรณี

(รายงานความก้าวหน้าครั้งที่2 วันที่ 27 มกราคม  2546)

วิจัยการศึกษา

รายกรณี

รศ.ดรอัจฉรา

อาจารย์

วรรณวิมล

13-14 10-17ก.พ.47 9. การเสนอรายงานการศึกษารายกรณี การวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว และการสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาเพื่อป้องกันสภาวะครอบครัววิกฤติและพัฒนาให้สภาวะครอบครัวเข้มแข็ง การรายงาน รศ.ดรอัจฉรา

อาจารย์

วรรณวิมล

15 24 ก.พ. 47 สอบ-

13.  ผู้สอน 1.   รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา  นวจินดา

2.   อาจารย์วรรณวิมล  ด้วงกลัด

ลงนาม …………………………  (ผู้รายงาน)

(รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  นวจินดา )

วันที่   4 พฤศจิกายน  2546

ทฤษฎีการเล่น Theories of Play

leave a comment »

ประมวลการสอน Course Syllabus

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2547

1.  คณะ เกษตร                                  ภาควิชา คหกรรมศาสตร์

2.  รหัสวิชา 006533                            ชื่อวิชา  (ไทย)     ทฤษฎีการเล่น

จำนวน    3(2-2)  หน่วยกิต                       (อังกฤษ)       Theories of Play

3.  เนื้อหารายวิชา (course description)

การใช้ทฤษฎีการเล่นเพื่อสร้างรากฐานการดำรงชีวิตในสังคม   การใช้การเล่นบำบัดพฤติกรรมที่ผิดปกติ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม

4.   วัตถุประสงค์ของวิชา

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเรื่องทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเล่น  การใช้การเล่นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านสติปัญญา อารมณ์  ร่างกาย และสังคมของเด็ก

5.   หัวข้อวิชา (course outline)

5.1      บทนำ

5.2      ความหมาย ประวัติความเป็นมา และความสำคัญของการเล่น

5.3      ทฤษฏีเกี่ยวกับการเล่น

5.4      ลักษณะพัฒนาการทางการเล่น พฤติกรรมการเล่น ประเภทของการเล่น

5.5      การเล่นเพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

5.6      การละเล่นของไทย  การเล่นเกม

5.7      ประโยชน์และความสำคัญของของเล่น

5.8      ของเล่นพื้นบ้านไทย  ของเล่นเฟรอเบล  และมอนเตสซอรี่

5.9      การเล่นเพื่อบำบัดพฤติกรรม

5.10  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเล่น

6.  วิธีการสอน

บรรยาย  ค้นคว้า รายงาน สังเกตการเล่นของเด็ก  ทดลองจัดกิจกรรมการเล่น

7. อุปกรณ์และสื่อการสอน

7.1     เอกสารประกอบการสอน

7.2     สไลด์   เครื่องฉายสไลด์

7.3     ตัวอย่างของเล่น

8.   การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

8.1   การสอบข้อเขียน         30 %

8.2   ทำรายงานและรายงานหน้าชั้นเรียน   20%

8.3   ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ   5%

8.4   ทดลองจัดกิจกรรมการเล่น (5 กิจกรรม)    25%

8.5   ทดลองใช้ของเล่น      10%

8.6   รายงานการสังเกตเล่นของเด็ก   10%

9.  การประเมินผลการเรียน

ใช้เกณฑ์อิงเกณฑ์โดยประเมินจาก

1. ประเมินผลจากความสนใจและความตั้งใจของนิสิตจาก

1.1    การเข้าชั้นเรียน

1.2    การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

 1. ประเมินผลจากผลงานของนิสิตจาก
  1. การสอบข้อเขียน
  2. การทำรายงานและรายงานหน้าชั้นเรียน
  3. การทำกิจกรรมในภาคปฏิบัติการ

โดยกำหนดคะแนน ดังนี้

85                           =             A

80-84                     =             B+

75-71       =             B

70-74                     =             C+

65-69                     =             C

60-64                     =             D+

55-59                     =             D

54                           =             F

10. การให้โอกาสนอกเวลาแก่นิสิตเข้าพบและคำแนะนำในด้านการเรียน

จะแจ้งให้ทราบในชั้นเรียน

11.   เอกสารอ่านประกอบ

จะแจ้งให้ทราบในชั้นเรียน

12. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ เนื้อหา กิจกรรม
1 บทนำ บรรยาย
2 ความหมาย ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของการเล่น บรรยาย
3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่น บรรยาย
4 ลักษณะพัฒนาการ พฤติกรรม และประเภทของการเล่น บรรยาย
5 การเล่นเพื่อพัฒนา ร่างกาย อารมณ์  สังคม บรรยาย
6 การเล่นเพื่อพัฒนาสติปัญญา  การเล่นเกม  การละเล่นของไทย บรรยาย
7 ประวัติ และความสำคัญของของเล่น บรรยาย
8 ของเล่นพื้นบ้านไทย  ของเล่นเฟรอเบล และมอนเตสซอรี่ บรรยาย
9 สังเกตการเล่นของเด็กทารก   –  2  ขวบ ปฏิบัติการ
10 สังเกตการเล่นของเด็กอายุ 2-4  ขวบ ปฏิบัติการ
11 สังเกตการเล่นของเด็กอายุ 4-6  ขวบ ปฏิบัติการ
12 ทดลองจัดการเล่นเพื่อส่งเสริมร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ปฏิบัติการ
13 ทดลองจัดการเล่นเกม  ทดลองการใช้ของเล่นที่ประดิษฐ์ ปฏิบัติการ
14 การเล่นที่บำบัดพฤติกรรมที่ผิดปกติ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเล่น

รายงานหน้าชั้น
15 สอบ สอบข้อเขียน

13.   ผู้สอน อาจารย์  พัชรี   วาศวิท

ลงนาม  ……………………………………..       (ผู้รายงาน)

(น.ส.พัชรี   วาศวิท)

วันที่  1   พฤศจิกายน   2547

การศึกษาพฤติกรรมเด็กก่อนวัยเรียน Preschool Child Behavior Study

leave a comment »

แผนการสอน Course Syllabus

1.  คณะ เกษตร                                ภาควิชา คหกรรมศาสตร์

2.  รหัสวิชา 006534                           ชื่อวิชา (ไทย)  การศึกษาพฤติกรรมเด็กก่อนวัยเรียน

จำนวน 2  หน่วยกิต                                  (อังกฤษ)  Preschool Child Behavior  Study

3.  เนื้อหารายวิชา (course description)

ทฤษฏีและปัจจัยในการศึกษาพฤติกรรมเด็กก่อนวัยเรียน ปัญหา พฤติกรรม บทบาทของผู้ศึกษาพฤติกรรมการฝึกการศึกษาพฤติกรรมแบบต่างๆ การวิเคราะห์ พฤติกรรม และการสรุปผล

4.  จุดประสงค์ของวิชา

1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมเด็กก่อนวัยเรียน ตามปัจจัยและทฤษฎี ในการแก้ปัญหา

2.  เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาและวิจัยทางด้านพฤติกรรมสำหรับเด็ก ก่อนวัยเรียน

5.  หัวข้อวิชา (course outline)

5.1    ความสำคัญของการศึกษาพฤติกรรม เด็กก่อนวัยเรียน

5.2    ประวัติการศึกษาพฤติกรรม

5.3    ทฤษฎีและปัจจัยในการศึกษาพฤติกรรม

5.4    ปัญหาพฤติกรรมเด็ก

5.5    วิธีการศึกษาพฤติกรรมเด็กแบบต่างๆ

5.6    การวิเคราะห์ผล

5.7    การสรุปผล

6.  วิธีการสอน และระบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

บรรยายทฤษฎี ปัจจัย ปัญหา วิธีการ ฝึกการศึกษาพฤติกรรมแบบต่างๆ การวิเคราะห์พฤติกรรม การสรุปผล จากพฤติกรรมจริง ของเด็กในโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร

ทำรายงานการศึกษา พฤติกรรม การวิเคราะห์ การสรุปผล ค้นคว้าทฤษฎี และปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ตามที่ต้องการศึกษา

7.  อุปกรณ์สื่อการสอน

แผ่นใส เทปบันทึกเสียง สไลด์ แบบบันทึก ของเล่นเด็ก อุปกรณ์ทางจิตวิทยา ฯลฯ

8.  การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

8.1  สอบข้อเขียน                                                                 40           เปอร์เซ็นต์

8.2  คะแนนการเขียนรายงานการวิเคราะห์                         20           เปอร์เซ็นต์

8.3  คะแนนการฝึก การบันทึกผลการศึกษาพฤติกรรม     40           เปอร์เซ็นต์

9.  การประเมินผลการเรียน

ประเมินผลอิงเกณฑ์

A                             =             85  >       %

B+                          =             80-85     %

B                             =             75-80     %

C+                          =             70-75     %

C                             =             65-70     %

D+                          =             60-65     %

D                             =             55-60    %

10.  การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำ ในด้านการเรียน

วันจันทร์  พุธ  ศุกร์              เวลา       10.00-12.00 น.

11.  เอกสารอ่านประกอบ โปรดระบุชื่อเอกสารตามหลักการอ้างอิง (ควรระบุ บทที่/หน้า/ทั้งเล่ม)

11.1  นัฐนันท์  หัศบำเรอ,  เด็กก่อนวัยเรียน,  2539.  357  หน้า

11.2    กษมน  หัศบำเรอ,  การพัฒนาทางกายภาพสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน, 2544.

11.3    กษมน  หัศบำเรอ,  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก่อนวัยเรียน, 2544.

11.4     กษมน  หัศบำเรอ,  เทคนิคการสอนเด็กก่อนวัยเรียน,  2544.

11.5    กษมน  หัศบำเรอ,  แนวโน้มการจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน,  2544.

12.  ตัวอย่างตารางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน
1 ความสำคัญของการศึกษาพฤติกรรมเด็ก บรรยาย 2 ชม.
2 ประวัติการศึกษาเรื่องเด็ก บรรยาย 2 ชม.
3 ทฤษฏีพัฒนาการ บรรยาย 2 ชม.
4 ทฤษฎีพัฒนาการ (ต่อ) บรรยาย 2 ชม.
5 ปัญหาพฤติกรรม บรรยาย 2 ชม.
6 ปัญหาพฤติกรรม (ต่อ) บรรยาย 2 ชม.
7 วิธีการศึกษาเด็ก บรรยาย 2 ชม.
สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน
8 การสังเกตพฤติกรรม บรรยาย 2 ชม.
9 ฝึกการสังเกตพฤติกรรม ปฏิบัติ 4 ชม.
10 การบันทึกพฤติกรรม บรรยาย 2 ชม.
11 ฝึกการบันทึกพฤติกรรม ปฏิบัติ 4 ชม.
12 การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี บรรยาย 2 ชม.
13 การทำสังคมมิติ บรรยาย 2 ชม.
14 การสัมภาษณ์ บรรยาย 1 ชม.
15 ฝึกการสัมภาษณ์ ปฏิบัติ 2 ชม.
16 การวิเคราะห์ และสรุปผล บรรยาย 1 ชม.
ฝึกการวิเคราะห์ และสรุปผล บรรยาย 1 ชม.
แจกข้อสอบ เทคโฮม (Takehome test) ปฏิบัติ 2 ชม.

บรรยาย  24    ชั่วโมง

ปฏิบัติ    12     ชั่วโมง

3.  ผู้สอน/คณะผู้สอน

รศ.กษมน  หัศบำเรอ

ลงนาม                                                   (ผู้รายงาน)

(นางกษมน  หัศบำเรอ)

วันที่

การพัฒนาสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก่อนวัยเรียน Cognitive and creative Thinking for the Preschool Child

leave a comment »

แผนการสอน (Course Syllabus)

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2546

1.  คณะ เกษตร                      ภาควิชา คหกรรมศาสตร์

2.  รหัสวิชา 006536           ชื่อวิชา (ไทย) การพัฒนาสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก่อนวัยเรียน

จำนวนหน่วยกิต 3  (2-2)

(อังกฤษ) Cognitive and creative Thinking for the Preschool Child

3.  เนื้อหารายวิชา (Course Description)

ทฤษฎีทางสติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก่อนวัยเรียน  การพัฒนาความสามารถด้วยการจัดกิจกรรม เสริมสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก่อนวัยเรียน การวิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน  การเลือกกิจกรรมการทดลองและศึกษาปัญหา

4.  วัตถุประสงค์ของวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

5.  หัวข้อวิชา (Course Outline)

5.1  การพัฒนาสติปัญญา (ผศ.ปัทมาวดี)                                         15  ชม.

5.2  ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์                                         2  ชม.

5.3  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์                                  5  ชม.

5.4  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์                                                6   ชม.

5.5  การจัดศูนย์การเรียนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์           2   ชม.

6.  วิธีสอน

6.1  บรรยายเนื้อหาในแต่ละบท

6.2  ให้นิสิตค้นคว้ากิจกรรมต่าง ๆ , และงานวิจัย

6.3  เสนอกิจกรรม และงานวิจัยในชั้นเรียน

6.4  สร้างสื่อใหม่ ๆ

6.5  เขียนรายงาน การค้นคว้า และสรุป

6.6  จัดศูนย์การเรียน

7.  อุปกรณ์และสื่อการสอน

7.1  แผ่นใส

7.2  สไลด์

7.3  ตัวอย่างอุปกรณ์

8.  การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

8.1  การค้นคว้า และเสนอ กิจกรรม และงานวิจัย                         30  เปอร์เซ็นต์

8.2  สร้างสื่อ ทดลอง และวิเคราะห์                                 20  เปอร์เซ็นต์

8.3  เขียนรายงาน สรุปผล เสนอแนะ                                              30  เปอร์เซ็นต์

8.4  จัดศูนย์การเรียน วัดผลเด็ก                                                         20  เปอร์เซ็นต์

9.  การประเมินผลการเรียน

85  – >                    =             A

80 – 85                   =             B+

75 – 80                   =             B

70 – 75                   =             C+

65 – 70                   =             C

60 – 65                   =             D+

55 – 60                   =             D

10. การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำในการเรียน

10.1  ให้นิสิตนัดหมายมาพบนอกเวลา  หากมีปัญหา และข้อสงสัย

10.2  ค้นคว้าทำรายงาน, สร้างสื่อ

11.  เอกสารอ่านประกอบ

นัฐนันท์  หัศบำเรอ  เด็กก่อนวัยเรียน. 2539.  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กรุงเทพฯ.  357  หน้า

12.  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา กิจกรรม
1-2 ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ บรรยาย 2 ชม.
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ บรรยาย 2 ชม.
วิเคราะห์เนื้อหา และสรุป ปฏิบัติการ 4 ชม.
3-4 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ บรรยาย 2 ชม.
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านการเล่น ค้นคว้าเสนอ บรรยาย 2 ชม.
รายงาน และวิเคราะห์ ปฏิบัติการ 4 ชม.

12.  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน(ต่อ)

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา กิจกรรม
5-6 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านการเคลื่อนไหวและจังหวะ บรรยาย 2 ชม.
การส่งเสริมด้านศิลปสร้างสรรค์ บรรยาย 2 ชม.
เสนอรายงานการค้นคว้ากิจกรรมและการวิเคราะห์ ปฏิบัติการ 4 ชม.
7 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนเนื้อหาวิชา บรรยาย 2 ชม.
การจัดศูนย์การเรียน ปฏิบัติการ 2 ชม.
รวม บรรยาย  14  ชม.
ปฏิบัติ    14  ชม.
สรุปผล    1   ชม.

13.  ผู้สอน

ผศ.กษมน  หัศบำเรอ

การพัฒนาทางร่างกายสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน Physical Development for the Preschool Child

leave a comment »

ประมวลการสอน Course Syllabus

ภาคต้น ปีการศึกษา 2549

1.  คณะ เกษตร                            ภาควิชา คหกรรมศาสตร์

2.  รหัสวิชา 006537                ชื่อวิชา (ไทย) การพัฒนาทางร่างกายสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

จำนวนหน่วยกิต 3 (2-2) หน่วยกิต (อังกฤษ) Physical Development for the Preschool Child

3. เนื้อหารายวิชา (course description)

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน การพัฒนาความสามารถทางด้านร่างกายโดยการจัดกิจกรรม อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมในโรงเรียน

4.  วัตถุประสงค์ของวิชา

1.     เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน

2. เพื่อให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านร่างกาย ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน

5.  หัวข้อวิชา (course outline)

หัวข้อบรรยาย

1.  พัฒนาการและธรรมชาติของเด็กวัยก่อนเรียน

2.  พัฒนาการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของเด็กวัยก่อนเรียน

3.  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางร่างกายของเด็กวัยก่อนเรียน

4.  อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อพัฒนาการทางร่างกายของเด็กวัยก่อนเรียน

5.  โปรแกรมการพัฒนาทางร่างกายของเด็กวัยก่อนเรียน

6.  การพัฒนาโปรแกรมและวิธีการประเมินการพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน

หัวข้อปฏิบัติการ

1.  การประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน

2.  การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน

 • จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
 • จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
 • จัดกิจกรรมการละเล่นและสันทนาการ

3.  การประเมินผลจัดกิจกรรม

6.  วิธีการสอนแลระบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนยฺ์กลาง

ได้แก่การบรรยาย การอภิปราย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

7.  อุปกรณ์และสื่อการสอน

Power point/ LCD เอกสารประกอบการสอนและตัวอย่างจริง

8.  การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

8.1  สอบข้อเขียน                                                                        50          เปอร์เซ็นต์

8.2  โครงการจัดกิจกรรม                                                            5            เปอร์เซ็นต์

8.3  การทดลองจัดกิจกรรม                                                        30           เปอร์เซ็นต์

8.4  รายงานการประเมินผลและวิเคราะห์การจัดกิจกรรม        10           เปอร์เซ็นต์

8.5  ความสนใจ                                                                            5            เปอร์เซ็นต์

รวม                         100 เปอร์เซนต์

9.  การประเมินผลการเรียน

ตัดเกรดโดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

≥ 85      เปอร์เซนต์            =             A

80-84     เปอร์เซนต์            =             B+

75-79     เปอร์เซ็นต์            =             B

70-74     เปอร์เซ็นต์            =             C+

65-69     เปอร์เซ็นต์            =             C

60-65     เปอร์เซ็นต์            =             D+

55-60     เปอร์เซ็นต์            =             D

< 55      เปอร์เซ็นต์              =             F

ทั้งนี้อาจปรับเปลี่ยนตามค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

10.  การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำในด้านการเรียน

ตามเวลานัดหมายเป็นรายบุคคลหรือติดต่อทางโทรศัพท์และ e-mail

อาจารย์วสพร  นิชรัตน์ (ผู้จัดการรายวิชาและผู้สอน)

โทรศัพท์  01-404-9969

e-mail     agrwpn@ku.ac.th

ห้องทำงาน           HE 205

อาจารย์พัชรี  วาศวิท (ผู้สอน)

โทรศัพท์  01-668-4878

e-mail

ห้องทำงาน           ตึกวิทยบริการ ชั้น 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร  จารุรังษี (ผู้สอน)

ห้องทำงาน           สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 1. เอกสารอ่านประกอบ

Gallahue. D. L. and Ozmun, J. C.  2002. Understanding Motor Development Infants, Children, Adolescents and Adults. 5th ed,  Mc Graw Hill, New York . 492  p.

Payne ,G. V. and Isaacs, L. D. 2002. Human Motor Development A Lifespan Approach.  5nd ed.  Mc Graw  Hill, New York. USA. 522 p.

Bee, H. 2000. The Developing Child. 9th ed. Allyn and Bacon. Needham Height, M.A. 575 p.

 1. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

รายวิชาการพัฒนาทางร่างกายสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน 006537

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา กิจกรรม

การเรียนการสอน

ผู้สอน
1

2

3

4

5

6

7

8

9-13

14

15

18 มิ.ย.49

(15.00-19.00 น.)

25 มิ.ย.49

(15.00-19.00 น.)

1 ก.ค.49

(08.00-12.00 น.)

9 ก.ค.49

(13.00-17.00 น.)

15 ก.ค.49

(08.00-12.00 น.)

30 ก.ค.49

(16.00-20.00 น.)

19 ส.ค.49

(08.00-12.00 น.)

21 ส.ค.49

(18.00 – 22.00)

กันยายน 49

(18.00-20.00 น.)

22 ก.ย.49

24 ก.ย.49

ชี้แจงประมวลการสอน

พัฒนาการและธรรมชาติของเด็กวัยก่อนเรียน

พัฒนาการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของเด็กวัยก่อนเรียน

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางร่างกายของเด็กวัยก่อนเรียน

อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อพัฒนาการทางร่างกายของเด็กวัยก่อนเรียน

โปรแกรมการพัฒนาทางร่างกายของเด็กวัยก่อนเรียน

โปรแกรมการพัฒนาทางร่างกายของเด็กวัยก่อนเรียน (กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ)

วิธีการประเมินการพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน

การพัฒนาโปรแกรมและวิธีการประเมินการพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน

การพัฒนาโปรแกรมและวิธีการประเมินการพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน (ต่อ)

การเขียนแผนการสอนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกายในเด็กวัยก่อนเรียน

ทดลองจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน

 • จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
 • จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
 • จัดกิจกรรมการละเล่นและ    สันทนาการ

การทดลองจัดกิจกรรม

แจกข้อสอบข้อเขียน

การนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมกลุ่ม

บรรยาย

บรรยาย

บรรยาย

บรรยาย

ปฏิบัติการ

บรรยาย

บรรยาย

บรรยาย

บรรยาย

ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการ

(ตามเวลานัดหมายกับผู้สอน)

ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการ

อ.วสพร

อ.วสพร

อ.วสพร

อ.พัชรี

ผศ.เอมอร

ผศ.เอมอร

อ.วสพร

อ.พัชรี

อ.พัชรี

อ.วสพร

อ.พัชรี

อ.วสพร

อ.พัชรี

อ.วสพร

13.  ผู้สอน อาจารย์วสพร  นิชรัตน์

อาจารย์พัชรี  วาศวิท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร  จารุรังษี

การศึกษาอนุบาลเปรียบเทียบ Comparative Study in Nursery School

leave a comment »

แผนการสอน Course Syllabus

ภาค      ปีการศึกษา

1.  คณะ เกษตร                                      ภาควิชา คหกรรมศาสตร์

2.  รหัสวิชา 006538                          ชื่อวิชา (ไทย) การศึกษาอนุบาลเปรียบเทียบ

จำนวนหน่วยกิต 2(1-2)                     (อังกฤษ) Comparative Study in Nursery School

3. เนื้อหารายวิชา (course description)

การศึกษาโปรแกรมอนุบาลแบบต่างๆ งานวิจัย วิเคราะห์เปรียบเทียบ การประเมินผล และ

การนำโปรแกรมอนุบาลต่างๆ ไปประยุกต์ใช้

4.  วัตถุประสงค์ของวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการจัดโปรแกรมอนุบาลแบบต่างๆ ในด้านโครงสร้างการบริหารงานทั่วไป บุคลากรและการจัดหลักสูตร การเปรียบเทียบหลักสูตร การสอน การประเมิน

ผล ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการนำไปประยุกต์ใช้

5.  หัวข้อวิชา (course outline)  (ดังรายละเอียดข้อ 12)

5.1    การวิเคราะห์ รูปแบบของโปรแกรมอนุบาลแบบต่างๆ

5.2    การวิเคราะห์ การบริหารงานทั่วไป และบุคลากร

5.3    การวิเคราะห์ การพัฒนาหลักสูตรของโปรแกรมต่างๆ

5.4    การวิเคราะห์ และการพัฒนาบทเรียน

5.5    การวิเคราะห์ และการพัฒนาวิธีการสอน

5.6    การสำรวจ การจัดโปรแกรมต่างๆ

5.7    การประเมินผล โปรแกรมต่างๆ

5.8    การประยุกต์ และเปรียบเทียบโปรแกรมต่างๆ

6.  วิธีการสอน

6.1  บรรยายเนื้อหาในบทต่างๆ

6.2    ค้นคว้า การจัดหลักสูตรและโปรแกรมในปัจจุบัน

6.3     ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6.4    ดูงานโปรแกรมแบบต่างๆ

6.5    วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบที่ค้นคว้า

7.  อุปกรณ์และสื่อการสอน

7.1    หลักสูตรการสอนระดับปฐมวัย

7.2    แผ่นใส

7.3    สไลด์

7.4    รูปภาพ

7.5    เทปบันทึกเสียง

8.  การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

8.1  สอบข้อเขียน                                 50           เปอร์เซ็นต์

8.2  รายงานสำรวจโปรแกรม                            10           เปอร์เซ็นต์

8.3  รายงานการวิเคราะห์                                  20           เปอร์เซ็นต์

8.4  เสนองานวิจัย                                               10           เปอร์เซ็นต์

8.5  รายงานการค้นคว้า                                      10           เปอร์เซ็นต์

9.  การประเมินผลการเรียน

85  >       =  A

80-85        =  B+

75-80        =  B

70-75        =  C+

65-70        =  C

60-65        =  D+

55-60     =  D

10.  การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำในด้านการเรียน

10.1    ให้นัดหมาย ปรึกษาปัญหา หรือข้อสงสัยในการค้นคว้าและการเรียน

10.2    ค้นคว้ารายงาน

10.3

11.  เอกสารอ่านประกอบ

กษมน  หัศบำเรอ.  กลวิธีการสอนก่อนวัยเรียน.  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 2543.

กษมน  หัศบำเรอ.  แนวโน้มการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 2544.

12.  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา กิจกรรม
1 การวิเคราะห์รูปแบบของโปรแกรมอนุบาลแบบต่างๆ บรรยาย 1 ชม.

ปฏิบัติการ 2 ชม.

2 การวิเคราะห์ การบริหารงานทั่วไป และบุคลากร บรรยาย 1 ชม.

ปฏิบัติการ 2 ชม.

3 การวิเคราะห์ และการพัฒนาหลักสูตรของโปรแกรมต่างๆ บรรยาย 1 ชม.

ปฏิบัติการ 2 ชม.

4 การวิเคราะห์ และการพัฒนาบทเรียน บรรยาย 1 ชม.

ปฏิบัติการ 2 ชม.

5-6 การวิเคราะห์ และการพัฒนาวิธีสอน บรรยาย 2 ชม.

ปฏิบัติการ 4 ชม.

7-8 การดูงานโรงเรียนเอกชน บรรยาย 2 ชม.

ปฏิบัติการ 4 ชม.

9-10 การดูงานโรงเรียนรัฐบาล บรรยาย 2 ชม.

ปฏิบัติการ 4 ชม.

11-12 การดูงานโปรแกรมนอกระบบ บรรยาย 2 ชม.

ปฏิบัติการ 4 ชม.

13 การประเมินผลโปรแกรมต่างๆ บรรยาย 1 ชม.

ปฏิบัติการ 2 ชม.

14 การประยุกต์ และเปรียบเทียบโปรแกรมต่างๆ บรรยาย 1 ชม.

ปฏิบัติการ 2 ชม.

15 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บรรยาย 1 ชม.

ปฏิบัติการ 2 ชม.

บรรยาย  15  ชม.

ปฏิบัติการ 30 ชม

13.  ผู้สอน รศ.กษมน  หัศบำเรอ