ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘ภาควิชากีฏวิทยา’ Category

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา

leave a comment »

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชากีฏวิทยา

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545

1.  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กีฏวิทยา)

ภาษาอังกฤษ               Doctor of Philosophy Program (Entomology)

2.  ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม                        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (กีฏวิทยา)

ชื่อย่อ                         ปร.ด. (กีฏวิทยา)

ชื่อเต็ม                        Doctor of Philosophy (Entomology)

ชื่อย่อ                         Ph.D. (Entomology)

3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

ผู้สมัครเข้าเรียนต้องสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทสาขากีฏวิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.  วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.  ระบบการศึกษา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6.  ระยะเวลาศึกษา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.    การลงทะเบียน

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8.    การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9.    จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

5-10 คน หรือตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำแต่ละภาคการศึกษา

10.  โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรแบบ 2(2)

จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

1.  วิชาเอกไม่น้อยกว่า    12  หน่วยกิต

2.  วิชารองไม่น้อยกว่า      9  หน่วยกิต

3.  จำนวนหน่วยกิตวิชาเรียนข้อ 1 และ 2 รวมกันต้องไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

4.  วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า   16  หน่วยกิต

รายวิชาที่ต้องเรียน

ก) รายวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต  ได้แก่วิชาต่างๆ ในภาควิชากีฏวิทยาดังต่อไปนี้ หรือวิชาในภาควิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีเลขรหัสสามตัวหลังตั้งแต่ 500 ขึ้นไป (ไม่เกิน 3 หน่วยกิต) ทั้งนี้ให้อยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต หัวหน้าภาควิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

004521  การใช้รังสีทางกีฏวิทยา                                                  3(2-3)

(Application of Radiation in Entomology)

004522  นิเวศวิทยาของแมลงในน้ำ                                             3(2-3)

(Ecology of Aquatic Insects)

004523  วิทยาเห็บไร                                                                  3(2-3)

(Acarology)

004531  การจัดการแมลงผสมเกสร                                              3(2-3)

(Insect Pollinator Management)

004532  กีฏวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์                             3(2-3)

(Medical and Veterinary Entomology)

004533  การควบคุมแมลงพาหะนำโรค                                        3(2-3)

(Insect Vector Control)

004534  แมลงศัตรูในเคหสถานและชุมชนเมือง                              (2-3)

(Household and Urban Insect Pests)

004535  แมลงนำโรคมาสู่พืช                                                      3(2-3)

(Insect Transmission of Plant Pathogens)

004541  สรีรวิทยาของแมลง                                                       3(2-3)

(Insect Physiology)

004551  การจัดระบบอนุกรมวิธานทางกีฏวิทยา                             3(2-3)

(Systematic Entomology)

004552  การจัดหมวดหมู่ตัวอ่อนแมลง                                         3(2-3)

(Classification of Immature Insect)

004553  อนุกรมวิธานของแมลง                                                          3(2-3)

(Insect Taxonomy)

004561  กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม                                                      3(2-3)

(Environmental Entomology)

004571  การควบคุมแมลงศัตรูและวัชพืชโดยชีววิธี                        3(2-3)

(Biological Control of Insect Pests and Weeds)

004572  ระบบการจัดการศัตรูพืช                                                 3(2-3)

(Pest Management Systems)

004573  พืชต้านทานแมลง                                                         3(2-3)

(Plant Resistance to Insects)

004574  โรควิทยาของแมลง                                                       3(2-3)

(Insect Pathology)

004575  แมลงศัตรูแมลง                                                            3(2-3)

(Entomophagous Insects)

004581  พิษวิทยาขั้นสูงของสารฆ่าแมลง I                                   3(2-3)

(Advanced Insecticide Toxicology I)

004596  เรื่องเฉพาะทางกีฏวิทยา                                                 3(2-3)

(Selected Topics in Entomology)

004621  dการใช้รังสีทางกีฏวิทยาขั้นสูง                                        3(2-3)

(Advanced Radiation Entomology)

004641  สรีรวิทยาของแมลงขั้นสูง                                               3(2-3)

(Advanced Insect Physiology)

004651  อนุกรมวิธานของแมลงขั้นสูง                                          3(2-3)

(Advanced Insect Taxonomy)

004661  นิเวศวิทยาประชากร                                                      3(2-3)

(Population Ecology)

004681  สารที่เป็นพิษต่อแมลงขั้นสูง                                           3(2-3)

(Advanced Insect Toxicology)

004681  การวิเคราะห์พิษตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์        3(2-3)

004683  พิษของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในน้ำ           3(2-3)

(Pesticide Pollution in Water)

004697  สัมมนา                                                                       1,1

(Seminar)

004698  ปัญหาพิเศษ                                                                1-3

(Special Problems)

ข)   วิชารอง ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาที่มีเลขรหัสสามตัวหลังตั้งแต่ 400 ขึ้นไปของภาควิชาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต หัวหน้าภาควิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ค)  วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  16  หน่วยกิต

004699  วิทยานิพนธ์                                                                 1-16

(Thesis)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช

leave a comment »

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543

1.  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช

ภาษาอังกฤษ      Bachelor of Science Program in Pest Management

2.  ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม   :           วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการศัตรูพืช)

ชื่อย่อ   :           วท.บ. (การจัดการศัตรูพืช)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม   :           Bachelor of Science (Pest Management)

ชื่อย่อ   :           B.S. (Pest Management)

3.   หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชากีฏวิทยา ภาควิชาโรคพืช ภาควิชาพืชไร่นา และ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.1 เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชในประเทศและต่างประเทศ

4.2    เพื่อผลิตบัณฑิตสนองความต้องการของภาคเอกชนและภาครัฐ และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของสังคม

4.3 เพื่อใช้เป็นฐานในการปรับปรุง และ/หรือพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้านเกษตรต่อไป

5.  กำหนดการเปิดสอน

เริ่มใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่นี้ในภาคต้นปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป

6.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.  วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8.  ระบบการศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9.  ระยะเวลาการศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10. การลงทะเบียนเรียน

ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12. จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

ปีละ 40 คน

13.  โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต  ประกอบด้วย

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                 31    หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                        7      หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาภาษา                                                                        12      หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                               7      หน่วยกิต

– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                               3      หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาพลศึกษา                                                                     2      หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                   102     หน่วยกิต

– วิชาแกน                                                                                56      หน่วยกิต

แกนวิทยาศาสตร์                                              31      หน่วยกิต

แกนเกษตรศาสตร์                                            25      หน่วยกิต

– วิชาเฉพาะบังคับ                                                                    37      หน่วยกิต

– วิชาเฉพาะเลือก (4 กลุ่ม)                                                           9      หน่วยกิต

(3)   หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                   6 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

leave a comment »

คำอธิบายรายวิชา

004521  การใช้รังสีทางกีฏวิทยา 3(2-3)

พื้นฐาน :   004312 และ 004541

การใช้ประโยชน์ของรังสีปรมาณูและรังสีไอโซโทปในการศึกษาวิจัยและป้องกันกำจัดแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

004522  นิเวศวิทยาของแมลงในน้ำ 3(2-3)

ลักษณะอิทธิพลทางเคมี ฟิสิกส์ และสรีรวิทยาของสภาพแวดล้อมที่มีต่อแมลงในน้ำ อาหารและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ การเพาะเลี้ยงและการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของแมลงในน้ำเพื่อการประมง มีการศึกษานอกสถานที่

004523  วิทยาเห็บไร 3(2-3)

ลักษณะภายนอกและภายในของไรและเห็บ  การจำแนกประเภทของไรและเห็บ  นิสัยและแหล่งที่อยู่  การเก็บรักษาและเตรียมตัวอย่างเพื่อการศึกษาทางอนุกรมวิธาน  การเจริญเติบโต  ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของไรและเห็บ  คุณและโทษของไรและเห็บ  การป้องกันกำจัด  มีการศึกษานอกสถานที่

004531   การจัดการแมลงผสมเกสร 3(2-3)

พื้นฐาน :  424111

ความสำคัญของแมลงผสมเกสรที่มีต่อพืช กลไกการผสมเกสรด้วยวิธีต่าง ๆ     ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและแมลงผสมเกสร พฤติกรรมการหาอาหารของผึ้งและ ลักษณะแมลงต่าง ๆ ในการผสมเกสร การผสมเกสรในพืชชนิดต่าง ๆ การจำแนกและวินิจฉัยผสมเกสรที่สำคัญ มีการศึกษานอกสถานที่

004532  กีฏวิทยาทางการแพทย์และสัตว์แพทย์ 3(2-3)

พื้นฐาน :  015241

ลักษณะของแมลง แมง เห็บ ไร และสัตว์ต่าง ๆ ในไฟลั่มอาร์โทรโปดาที่ มีความสำคัญทางการแพทย์และสัตวแพทย์ ชีวประวัติ วิธีการแพร่โรคมาสู่มนุษย์และสัตว์ ประโยชน์และโทษของสารพิษ ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับแมลง   แมลงกับโรค วิธีการป้องกันกำจัด มีการศึกษานอกสถานที่

004533  การควบคุมแมลงพาหะนำโรค 3(2-3)

พื้นฐาน : 015241

การควบคุมประชากรแมลง   ไร    และ    อาร์โทรปอดพาหะนำโรคต่าง ๆโดยวิธีธรรมชาติและชีววิธี   หลักการควบคุมโดยวิธีทางพันธุศาสตร์  และวิธีเคมีโดยเน้นการใช้สารฆ่าแมลงและฆ่าไร โทษของสารเคมีที่มีพิษต่อคน สัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ  ผลตกค้างของสารเคมีในอาหารวิธีการควบคุมที่ได้ผลในปัจจุบัน

004534  แมลงศัตรูในเคหสถานและชุมชนเมือง 3(2-3)

พื้นฐาน : 015241

ชนิดและความสำคัญของแมลงศัตรู ที่อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัยและเขตชุมชน ปัญหาและความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ    การควบคุมและกำจัด  มีการศึกษานอกสถานที่

004535  แมลงนำโรคมาสู่พืช 3(2-3)

พื้นฐาน :  015281 และ  004312

แมลงพาหะนำโรคมาสู่พืชเศรษฐกิจของประเทศ  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีต่อแมลงพาหะกับการนำโรคเข้าสู่พืช  ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงกับโรค  การระบาดความร้ายแรงของโรค  วิธีป้องกันและกำจัด  มีการศึกษานอกสถานที่

004541  สรีรวิทยาของแมลง 3(2-3)

พื้นฐาน :  015241

หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของแมลง การเจริญเติบโต โครงสร้าง กระบวนการ และระบบอันเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของแมลง

004551  การจัดระบบอนุกรมวิธานทางกีฏวิทยา 3(2-3)

พื้นฐาน :  004441

วิวัฒนาการแบ่งหมวดหมู่แมลงทั้งในอดีตและปัจจุบันการวางรูปและการวินิจฉัยวงศ์ของแมลง   การเก็บ และการรักษาตัวอย่างแมลงในอันดับต่าง ๆ

004552  การจัดหมวดหมู่ตัวอ่อนแมลง 3(2-3)

พื้นฐาน :  004441

การแบ่งหมวดหมู่ การวางรูป การวินิจฉัยวงศ์ของตัวอ่อนของแมลงในอันดับที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นแมลงศัตรูพืช มนุษย์ และสัตว์เลี้ยง วิธีการเก็บตัวอ่อนของแมลง

004553  อนุกรมวิธานของแมลง 3(2-3)

พื้นฐาน :  004441

ทฤษฎีและหลักต่าง ๆ ทางอนุกรมวิธาน โดยเฉพาะแนวความคิดเกี่ยวข้องกับสปีชีร์และกระบวนการเกิดสปีชีร์ใหม่ วิธีการทำงานทางอนุกรมวิธานของแมลง การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ กฎการตั้งชื่อสัตว์ทางสัตววิทยา

004561  กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0)

พื้นฐาน :  004461

ความสัมพันธ์ของแมลงกับสิ่งแวดล้อม การปรับตัวของแมลงเพื่อความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  พิษของยาปราบศัตรูพืชที่สะสมในสภาพแวดล้อม ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อันเนื่องมาจากการใช้สารเคมี

004571  การควบคุมแมลงศัตรูและวัชพืชโดยชีววิธี 3(2-3)

พื้นฐาน :  004461

หลักในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ชีวินทรีย์ต่าง ๆ ที่เป็นศัตรูธรรมชาติของแมลงและวัชพืช วิธีการนำชีวินทรีย์มาใช้ การอนุรักษ์เพื่อเพิ่มพูนปริมาณในการควบคุมศัตรูพืชและวัชพืช การบริหารวิธีการควบคุมโดยชีววิธีสมัยใหม่ และการประสานวิธีควบคุมศัตรูพืชแบบอื่น

004572  ระบบการจัดการศัตรูพืช 3(2-3)

พื้นฐาน :  004461

คำนิยามและหลักการบริหารศัตรูพืช และการบริหารศัตรูพืชแบบบูรณภาพ แนวทางและปรัชญาพื้นฐานทางนิเวศวิทยา พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ และพื้นฐานทางสังคมของการบริหารศัตรูพืชกลยุทธในการบริหารศัตรูพืช วิธีการควบคุมในการบริหารศัตรูพืชแบบบูรณภาพ สถานภาพของการบริหารศัตรูพืชแบบบูรณภาพ ข้อจำกัดและอนาคตของการบริหารศัตรูพืช

004573  พืชต้านทานแมลง 3(2-3)

พื้นฐาน :  004312

หลักการและสาเหตุที่ทำให้พืชมีความต้านทานต่อการระบาดทำลายของแมลง เทคนิคที่สำคัญในการศึกษาจากพืชที่มีความต้านทานต่อแมลง ประโยชน์ของพืชที่มีความต้านทานต่อแมลง มีการศึกษานอกสถานที่

004574  โรควิทยาของแมลง 3(2-3)

พื้นฐาน :  004312  และ 419211

เชื้อจุลินทรีย์ต่าง  ๆ  ได้แก่  เชื้อรา  บักเตรี  วิสา  ไส้เดือนฝอย  และริคเคทเซีย  ซึ่งทำให้เกิดโรคกับแมลงต่าง ๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ทางการเกษตร  การป่าไม้  การประมง  การอุตสาหกรรม การแพทย์และสัตวแพทย์  การใช้ประโยชน์จากเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้ในการควบคุมแมลง  มีการศึกษานอกสถานที่

004575 แมลงศัตรูแมลง 3(2-3)

พื้นฐาน :  015241

บทบาทของแมลงศัตรูแมลงในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี คุณลักษณะทางชีววิทยาอาหาร การเพาะเลี้ยง  และนิเวศวิทยาของแมลงศัตรูแมลงชนิดที่มีความสำคัญและการสำรวจแมลงศัตรูแมลงในภาคสนาม

004581  พิษวิทยาขั้นสูงของสารฆ่าแมลง I 3(2-3)

พื้นฐาน :  004541  และ  403311

พิษวิทยาของสารเคมีกลุ่มต่าง ๆ ที่ใช้เป็นสารฆ่าแมลงที่มีต่อผลการดำรงชีพของแมลง องค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญของสารฆ่าแมลงและแนวทางการผลิตสารใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการกำจัดแมลงโดยฆ่าแมลงโดยตรง และยับยั้งการเจริญเติบโตตามปกติของแมลง กลไกการเกิดเป็นพิษและเป้าหมายสำคัญในตัวแมลงที่ทำให้แมลงได้รับพิษสัมพันธ์กับระบบต่าง ๆ ของการดำรงชีพของแมลง รายละเอียดทางเข้าสู่ตัวแมลงในระยะการเจริญเติบโตและนิสัยของแมลง การเคลื่อนย้ายของสารฆ่าแมลงและการเสื่อมสลายในสภาพธรรมชาติ ผลกระทบของสารพิษตกค้างที่มีต่อสัตว์เลี้ยงและมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในระบบนิเวศ กลไกของการต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในแมลง  และการจัดการเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาการต้านทานของแมลงศัตรูพืชที่สำคัญต่อสารฆ่าแมลง

004591  ระเบียบวิธีวิจัยทางกีฏวิทยา 3(2-3)

พื้นฐาน :  004312 และ 422111

หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางกีฏวิทยา การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

004596 เรื่องเฉพาะทางกีฏวิทยา 3(2-3)

เรื่องเฉพาะทางกีฏวิทยาในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปแต่ละภาคการศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่

004597  สัมมนา 1

นำเสนอผลงานและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจสาขาวิชากีฏวิทยา ในระดับปริญญาโท

004598  ปัญหาพิเศษ 1-3

การศึกษาค้นคว้าทางกีฏวิทยา ระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

004599  วิทยานิพนธ์ 1-12

วิจัยในระดับปริญญาโท แล้วเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์

011399  การฝึกงาน I 2 (0-10)

การฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืช รวมทั้งการเกษตรเบื้องต้น

011411  การจัดการศัตรูพืชเบื้องต้น 3 (2-3)

การศึกษาชนิดของศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของการระบาด วิธีการสุ่มตัวอย่างและระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจ เทคนิคการจัดการศัตรูพืชแบบต่าง ๆ รวมทั้งการเขตกรรม วิธีทางกายภาพ ชีววิธี การใช้พันธุ์ต้านทาน การใช้สารเคมีและการจัดการสภาพแวดล้อม

011431  สัตว์มีกระดูกสันหลังศัตรูพืชทางการเกษตร 3 (2-3)

พื้นฐาน : 424111

การศึกษาชนิด  ชีพจักร การเจริญเติบโต ความสำคัญ ของสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์อื่น ๆ ลักษณะการทำลายให้เกิดความเสียหายแก่พืชเศรษฐกิจและผลิตผลทางการเกษตร

011432  ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชและการจัดการ 3 (2-3)

พื้นฐาน : 011411

คุณลักษณะทางชีววิทยาและนิเวศวิทยาของศัตรูธรรมชาติ การใช้ศัตรูธรรมชาติในการจัดการแมลงศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช

011433  กฎหมาย พระราชบัญญัติอารักขาพืช 2 (2-0)

ประวัติและความสำคัญของกฎหมาย พระราชบัญญัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการอารักขาพืชและวัตถุมีพิษทางการเกษตร

011441  การจัดการศัตรูพืชเศรษฐกิจ 4 (3-3)

กลยุทธในการวางแผนและการจัดการควบคุมการระบาดของศัตรูพืชไร่ พืชสวน ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

011443  การจัดการศัตรูพืชภายหลังการเก็บเกี่ยว 3 (2-3)

ความสำคัญของศัตรูพืชภายหลังการเก็บเกี่ยว การวางแผนและการจัดการควบคุมการระบาด

011451   นิเวศวิทยาของศัตรูพืชทางการเกษตร 3 (2-3)

ระบบนิเวศทางการเกษตรทั่วไป ปัจจัยที่เกิดจากสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตของพืชและศัตรูพืช บทบาทของศัตรูพืชต่อกระบวนการผลิต ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต การแพร่กระจายและการระบาดวิธีต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงของประชากรและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การควบคุมศัตรูพืชโดยอาศัยนิเวศวิทยา มีการศึกษานอกสถานที่

011452  การพยากรณ์การระบาดและการประเมินความเสียหายจากศัตรูพืช 3 (2-3)

พื้นฐาน : 011411

หลักการ วิธีการ ขั้นตอนพยากรณ์การระบาด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปัญหาในการดำเนินการ วิธีการและขั้นตอนในการประเมินความเสียหายที่เกิดจากศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ

011471  สารเคมีและการใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช 4 (3-3)

พื้นฐาน : 403221

สมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของสารกำจัดศัตรูพืช ปฏิกิริยา รูปแบบและองค์ประกอบของสารเคมีเหล่านี้ วิธีการใช้เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Chemical and physical properties of the pesticides.  Chemical reaction and their formulation.  The application of pesticide in controlling the pests.

011472  เทคโนโลยีการใช้สารและเครื่องมือกำจัดศัตรูพืช 3 (2-3)

ประวัติและความสำคัญของการใช้สารกำจัดศัตรูพืช รูปแบบและองค์ประกอบของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างละอองน้ำยาและหัวฉีดประเภทต่าง ๆ ในการกำจัดศัตรูพืช ชนิดของเครื่องมือและกลไกการทำงาน เครื่องมือที่ใช้แรงงาน เครื่องยนต์ เครื่องที่ใช้ประจุไฟฟ้าทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศ การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม การทดสอบประสิทธิภาพความเหมาะสมของการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือ

011491  วิธีวิจัยทางการจัดการศัตรูพืช 3 (2-3)

พื้นฐาน : 011411

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในงานวิจัยทางการจัดการศัตรูพืช การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การวิเคราะห์และการตีความผลงานวิจัย และการเขียนรายงานผลงานวิจัย

011496  เรื่องเฉพาะทางการจัดการศัตรูพืช 1-3

เรื่องเฉพาะทางการจัดการศัตรูพืชในระดับปริญญาตรี เรื่องอาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละภาคการศึกษา

011497  สัมมนา 1

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการจัดการศัตรูพืชในระดับปริญญาตรี

011498  ปัญหาพิเศษ 1-3 

การศึกษาค้นคว้าทางการจัดการศัตรูพืชระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

011499  การฝึกงาน II  2 (0-10)

พื้นฐาน : 011399

การฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะด้านการจัดการศัตรูพืช โดยรวมถึงการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัด โรค แมลง วัชพืช

MODULE  I    อนุกรมวิธานทางกีฏวิทยา

วิวัฒนาการการแบ่งหมวดหมู่ของแมลงทั้งในอดีตและปัจจุบัน การวางรูปและการวินิจฉัยวงศ์ของแมลง พร้อมทั้งการเก็บรักษาแมลงในอันดับต่างๆ

MODULE  II    กีฏวิทยาทางการเกษตร

แมลงที่มีความสำคัญทางการเกษตร รวมทั้งแมลงที่มีประโยชน์และแมลงศัตรูพืช ชีววิทยา ลักษณะโครงสร้าง นิเวศวิทยา ความสำคัญทางเศรษฐกิจ เขตการระบาดและแพร่กระจาย การป้องกันกำจัดแมลงศัตรู  การควบคุมและแนวทางการจัดการ

MODULE  III    สารเคมีฆ่าแมลงและการควบคุม

ประวัติของสารกำจัดแมลง การพัฒนาสารกำจัดแมลง การขึ้นทะเบียนสารและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ชนิดของสารกำจัดแมลง กลไกการออกฤทธิ์และคุณสมบัติต่าง ๆ ของสารกำจัดแมลง รูปแบบและการนำไปใช้ การเคลื่อนย้ายสารกำจัดแมลงอย่างปลอดภัย เทคนิคการฉีดพ่นสารและเครื่องมือฉีดพ่นสารวิธีการวิจัย พิษตกค้างของสารกำจัดแมลงที่เกี่ยวข้องกับคนและสิ่งแวดล้อม

MODULE  IV   การจัดการแมลงศัตรูพืช

ชนิดของศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช  ปัจจัยต่าง ๆ  ซึ่งเป็นสาเหตุของการระบาด   วิธีการสุ่มตัวอย่าง   การวัดความเสียหาย  ระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจ  เทคนิคการจัดการศัตรูพืชโดยใช้วิธีการควบคุมศัตรูพืชหลาย ๆ วิธีมาใช้ร่วมกัน   และการจัดการสิ่งแวดล้อม

MODULE  V    การจัดการแมลงหลังการเก็บเกี่ยว

ความสำคัญของแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว ชีวประวัติ และการป้องกันกำจัดแมลง  ทำลายเมล็ดและผลิตภัณฑ์ อาหาร ในโกดังและโรงสี การวางแผนและจัดการเพื่อการกำจัด

MODULE  VI    การควบคุมแมลงโดยชีววิธี

การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี การนำชีวินทรีย์หรือศัตรูธรรมชาติชนิดต่างๆ มาใช้ในระบบนิเวศการเกษตรและชุมชน  การเพาะเลี้ยง  อนุรักษ์   และเพิ่มพูนปริมาณชีวินทรีย์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช และวัชพืช   การบริหารวิธีการควบคุม  และการประสานการควบคุมโดยชีววิธี  เทคนิคทางโมเลกุลที่นำมาใช้ในการจำแนกชนิดของชีวินทรีย์ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรศัตรูธรรมชาติ

MODULE VII    กีฏวิทยาทางการแพทย์

ความสัมพันธ์ระหว่างคน สัตว์ และแมลงที่ทำให้เกิดโรค ระบาดวิทยาของโรคต่างๆ ที่มีแมลงเป็นพาหะ แมลงพาหะนำโรคที่สำคัญ และการควบคุมป้องกันโดยวิธีการต่างๆ แนวทางควบคุมในอนาคต

MODULE VIII    แมลงศัตรูในเคหสถานและสังคมเมือง

ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากแมลง เห็บ ไร และสัตว์จำพวกอาร์โทรปอดอื่นๆ รวมทั้ง หนู และสัตว์มีพิษที่พบในเขตชุมชนโดยเฉพาะในบ้านเรือน  บริเวณที่อยู่อาศัย ตลอดจนโรงเรือนและโรงเก็บผลิตผลทางการเกษตร  ผลกระทบต่อชุมชนที่พบในสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม  การจัดการควบคุมและกำจัดแมลงและสัตว์เหล่านี้ด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมโดยไม่เป็นพิษต่อ สุขภาพมนุษย์และทำลายสิ่งแวดล้อม

MODULE  IX    กีฏวิทยาทางด้านสภาวะแวดล้อม

ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงกับสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อแมลง การปรับตัวของแมลงเพื่อความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มลภาวะที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของแมลง  พิษของสารกำจัดศัตรูพืชที่สะสมอยู่ในสภาพแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองอันเนื่องมาจากการใช้สารเคมี

MODULE X   การจัดการเห็บไร

อนุกรมวิธานของไรศัตรูพืชและไรตัวห้ำ ชีววิทยา การแพร่กระจาย   การเปลี่ยนแปลงของประชากร    และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่มีต่อจำนวนประชากรและการขยายพันธุ์ของไร    การจัดการไรศัตรูพืช การขยายพันธุ์ไรตัวห้ำและเชื้อรากำจัดไรศัตรูพืช      การทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห้ำและเชื้อรา  ที่มีต่อไรศัตรูพืช

MODULE XI  การเฝ้าระวังแมลงพาหะนำโรคและระบบฐานข้อมูล

ชีววิทยา นิเวศวิทยา  ความหนาแน่นของประชากรพาหะที่เกี่ยวข้องกับทางระบาดวิทยาในประชากรมนุษย์  สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านนิเวศวิทยาต่าง ๆ แหล่งที่อยู่อาศัยกับพาหะนำโรคโดยใช้ระบบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ซึ่งสามารถทำนายการระบาดของโรคที่มีแมลงเป็นพาหะของมนุษย์ได้

หลักสูตร ภาควิชากีฏวิทยา

leave a comment »

หลักสูตร ภาควิชากีฏวิทยา.


หลักสูตร ภาควิชากีฏวิทยา

ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบ่งสายงานออกเป็น 14 สาขาวิชา ได้แก่

1. อนุกรมวิธานของแมลง (Systematic Entomology) ศึกษาและวิจัยการจำแนกชนิด การจัดหมวดหมู่ และชีววิทยาของแมลง การเก็บรักษาตัวอย่างแมลงและการจัดการพิพิธภัณฑ์แมลง

2. สัณฐานวิทยาของแมลง (Insect Morphology) ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับกายวิภาคและหน้าที่ของอวัยวะหรือโครงสร้างต่าง ๆ ของแมลง วิวัฒนาการของแมลง การเจริญเติบโต และการปรับตัวของแมลง

3. กีฏวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Entomology) ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแมลงที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม สาขาย่อยที่เกี่ยวข้องคือ การเลี้ยงไหม (Sericulture) และการเลี้ยงผึ้ง (Apiculture) นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึง ครั่ง แมลงผสมเกสร และการจัดการผลิตผลต่าง ๆ จากแมลงในทางอุตสาหกรรม

4. กีฏวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์ (Medical and Veterinary Entomology) ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแมลง แมง เห็บ และไร ที่มีความสำคัญทางการแพทย์และสัตวแพทย์ การนำโรคมาสู่มนุษย์และสัตว์ และการป้องกันกำจัด

5. กีฏวิทยาป่าไม้ (Forest Entomology) ศึกษาและวิจัยด้านแมลงที่เป็นศัตรูทำลายต้นไม้ สวนป่า หรือป่าไม้ รวมทั้งการควบคุมศัตรูเหล่านี้

6. พิษวิทยาและสรีรวิทยาของแมลง (Insect Toxicology and Insect Physiology) พิษวิทยาของแมลงเป็นการศึกษาวิจัยสมบัติและชนิดของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปฏิกิริยาการเกิดพิษในแมลง ความเป็นพิษต่อแมลงและสัตว์อื่น ๆ และผลกระทบของสารกำจัดศัตรูพืชที่มีต่อมนุษย์และสัตว์ สรีรวิทยาของแมลงเป็นการศึกษาวิจัยถึงระบบต่าง ๆ ในร่างกายแมลง และหน้าที่ของระบบนั้น ๆ รวมทั้งชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาของแมลง

7. แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ (Stored Product Insects) ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแมลงและไรที่เป็นศัตรูทำลายผลิตผลทางการเกษตรหลัง เก็บเกี่ยว การป้องกันกำจัด และการจัดการผลิตผลทางการเกษตร

8. แมลงพาหะนำโรคมาสู่พืช (Insect Vectors of Plant Diseases) ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแมลงที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคมาสู่พืช กระบวนการแพร่กระจายของเชื้อโรค ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำโรค และความสัมพันธ์ของแมลงกับพืชที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดโรค

9. นิเวศวิทยาของแมลงและการจัดการศัตรูพืช (Insect Ecology and Integrated Pest Management) ศึกษาวิจัยถึงปัจจัยต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการแพร่ระบาดของแมลง ศึกษาวิจัยแนวทางในการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

10. โรควิทยาของแมลง (Insect Pathology) ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์และกระบวนการเกิดโรคกับแมลง รวมทั้งการนำจุลินทรีย์ไปใช้ในการควบคุมแมลง

11. การควบคุมแมลงโดยชีววิธี (Biological Control) ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรูธรรมชาติของแมลงและวัชพืช และแนวทางการใช้ประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืช

12. กีฏวิทยาชุมชน (Urban Entomology) ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแมลงและสิ่งมีชีวิตใกล้เคียงแมลงที่เป็นศัตรูในชุมชน บ้านเรือนที่อยู่อาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาด

13. วิทยาเห็บไร (Acarology) ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการวินิจฉัยชนิดของไรและเห็บ ชีววิทยาสัณฐานวิทยา และนิเวศวิทยาของไรและเห็บ รวมทั้งการป้องกันกำจัด

14. ชีววิทยาแมลงผสมเกสร (Pollination Biology) ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแมลงผสมเกสรและแนวทางจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต

ปรัชญา และปณิธาน

ร่วมกันทำงานสู่ความเป็นเลิศทางกีฏวิทยา เพื่อการพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตด้านกีฏวิทยาทุกระดับที่มี คุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม พัฒนางานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร และประเทศชาติโดยรวม ให้บริการทางวิชาการด้านกีฏวิทยาแก่สังคม

วัตถุประสงค์

ภาควิชากีฏวิทยา มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้


ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 0-2942-8350, 0-2561-3478
แฟกซ์ 0-2561-4882

ภาควิชากีฏวิทยา

with 2 comments

Department of Entomology, Fac. of Agriculture, KU..

ภาควิชากีฏวิทยา td {valign:top;}

ที่ตั้ง วิทยาเขตบางเขน ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 2
ประวัติ : เริ่มเปิดสอนเมื่อปี 2486 ใช้ชื่อ แผนกกีฏวิทยาและโรคพืช ภายใต้หลักสูตร กสิกรรมและสัตวบาล
2509 ตั้งคณะเกษตร – เป็นแผนกกีฏวิทยาและโรคพืช
2503 เปิดหลักสูตร วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
2512 เปลี่ยนจาก แผนก เป็น ภาควิชา
2518 แยกเป็นภาควิชากีฏวิทยา
2521 เปิดหลักสูตรปร.ด. สาขากีฏวิทยา
2531 เปิดหลักสูตร วท.บ. ( เกษตรศาสตร์ ) สาขาการจัดการศัตรูพืช
2541 เปิดหลักสูตร ปร.ด. (กาญจนาภิเษก)
2545 เปิดหลักสูตร วท.ม. (กีฏวิทยา) นานาชาติ
2546 แยกเป็นภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร และภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

ส่วนการบริหารของภาควิชากีฏวิทยา

หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา รองศาสตราจารย์ ดร.จริยา จันทร์ไพแสง

ประวัติภาควิชากีฏวิทยา

ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดทำการสอนทางด้านแมลงในระดับอุดมศึกษา ภาควิชากีฏวิทยาถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมๆ กับการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 ในสมัยแรกภาควิชากีฏวิทยาและภาควิชาโรคพืชจะอยู่รวมกันเป็นแผนกวิชากีฏวิทยา และโรคพืช ซึ่งเป็น 1 ใน 6 แผนกวิชาของคณะเกษตรในสมัยนั้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าแผนกวิชากีฏวิทยาและโรคพืชจะเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 แต่ก็ยังไม่เคยมีหัวหน้าแผนกอย่างเป็นทางการเลย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2498 อาจารย์ ดร. ก่าน ชลวิจารณ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองพืชพรรณ ได้มาทำหน้าที่บริหารโดยเป็นหัวหน้าแผนกกีฏวิทยาและโรคพืชเป็นท่านแรก ในช่วงที่อาจารย์ ดร. ก่าน ชลวิจารณ์ เป็นหัวหน้าแผนกฯ อยู่นั้น (พ.ศ. 2498-2504) งานทางด้านกีฏวิทยายังไม่ก้าวหน้าไปเท่าใดนัก ทั้งนี้เพราะเรายังขาดทรัพยากรบุคคลที่จะมาปฏิบัติงานสอนและวิจัยนั่นเอง บุคลากรทางด้านกีฏวิทยาในสมัยนั้นมีอยู่เพียง 2 ท่านด้วยกัน คือ อาจารย์อารียัน มันยีกุล ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษ รับหน้าที่สอนวิชากีฏวิทยาเบื้องต้นภาคบรรยาย ส่วนภาคปฏิบัติการนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์เข้มแข็ง สีตะธนี ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำของแผนกฯ เพียงท่านเดียวในขณะนั้น

ในปี พ.ศ.2501 ดร. สุธรรม อารีกุล ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับปริญญาเอกทางด้านกีฏวิทยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กลับมาปฏิบัติราชการที่แผนกฯ ท่านผู้นี้ได้เป็นแรงสำคัญที่ทำให้งาน ด้านกีฏวิทยาขยายตัวขึ้นอย่างมาก นอกจากท่านจะต้องรับผิดชอบงานสอนหลายๆ วิชาในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ท่านยังได้สร้างกำลังคนให้กับแผนกฯ อีกเป็นจำนวนมาก จึงทำให้แผนกกีฏวิทยามีบุคลากรเพิ่มขึ้น อีกหลายท่าน ได้แก่ อาจารย์สมพร พัฒนกำจร อาจารย์สว่าง เจริญยิ่ง อาจารย์ขวัญชัย สมบัติศิริ อาจารย์ณรรฐพล วัลลีย์ลักษณ์ อาจารย์วาลุลี นพรัตน์ และอาจารย์บรรพต ณ ป้อมเพชร เป็นต้น »…. อ่านต่อ

ลิงค์ด่วนไป … ฯลฯ …
ภาควิชากีฏวิทยา ภาควิชาเกษตรกล วิธาน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาปฐพีวิทยา ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาพืชไร่นา ภาควิชาส่งเสริมและ นิเทศศาสตร์เกษตร ภาควิชาสัตวบาล ภาควิชาโรคพืช หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาเกษตรเขตร้อน หลักสูตร 2 ปริญญานานาชาติ สาขาการจัดการศัตรูพืช สาขาเคมีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร … อื่น ๆ ระบบ หนังสือเวียนคณะเกษตร

ปรัชญา และปณิธาน

ร่วมกันทำงานสู่ความเป็นเลิศทางกีฏวิทยา เพื่อการพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตด้านกีฏวิทยาทุกระดับที่มี คุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม พัฒนางานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร และประเทศชาติโดยรวม ให้บริการทางวิชาการด้านกีฏวิทยาแก่สังคม

วัตถุประสงค์

ภาควิชากีฏวิทยา มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้


ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 0-2942-8350, 0-2561-3478
แฟกซ์ 0-2561-4882