ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘คณะเกษตร’ Category

สีและการย้อม Dyes and Dyeing

leave a comment »

แผนการสอน Course Syllabus

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2546

1.  คณะ เกษตร               ภาควิชา คหกรรมศาสตร์

2.  รหัสวิชา 006544              ชื่อวิชา (ไทย) สีและการย้อม

จำนวน 3(3-0) หน่วยกิต (อังกฤษ) Dyes and Dyeing

3. เนื้อหารายวิชา (course description)

โครงสร้างและสมบัติทางเคมีของสีย้อมชนิดต่างๆ วิธีการย้อม และการวัดค่าสีในสิ่งทอ

4.  วัตถุประสงค์ของวิชา

1.   เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติของสีย้อมชนิดต่างๆ

2.  เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการย้อมสี

3.  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ในเรื่องทฤษฎีสี และการวัดสีในสิ่งทอ

4.  เพื่อให้นิสิตสามารถใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสีย้อม เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิจัยต่อไป

5. เพื่อให้นิสิตสามารถเลือกและดูแลผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีการย้อมและพิมพ์ได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น

5.  หัวข้อวิชา (course outline)

 1. บทนำ : สีและการย้อมสี
 2. ประเภทของสีย้อม
 3. สีไดเรกท์และการย้อม
 4. สีแวตและการย้อม
 5. สีซัลเฟอร์และการย้อม
 6. สีรีแอคตีฟและการย้อม
 7. สีอะโซอิกและการย้อม
 8. สีดีสเพิสและการย้อม
 9. สีแอสิดและการย้อม
 10. สีเบสิกและการย้อม
 11. พิกเมนต์และการย้อม

6.  วิธีการสอนและระบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย ศึกษาด้วยตนเอง  การทำการบ้าน และการรายงาน

7.  อุปกรณ์และสื่อการสอน

 1. เอกสารประกอบการสอน
 2. แผ่นใส/เครื่องฉายข้ามศีรษะ

8.  การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

จำนวนเปอร์เซ็นต์

1.  การสอบ

สอบย่อยครั้งที่ 1                                                                   25

สอบย่อยครั้งที่ 2                                                                   25

สอบปลายภาค                                                                                                      25

2.    การบ้าน                                                                      15

3.    ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ                                            5

4.    แฟ้มวิชา                                                                                                                           5

9.  การประเมินผลการเรียน

80  เปอร์เซ็นต์                                              A

75-79   เปอร์เซ็นต์                                             B+

70-74   เปอร์เซ็นต์                                             B

65-69   เปอร์เซ็นต์                                             C+

60-64   เปอร์เซ็นต์                                             C

55-59   เปอร์เซ็นต์                                             D+

50-54   เปอร์เซ็นต์                                             D

< 55            เปอร์เซ็นต์                                            F

10.  การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำในด้านการเรียน

วันอังคาร              9.00-12.00 น.

ห้องทำงาน       HE 212

โทรศัพท์         02-5795514  ต่อ 110

11.  เอกสารอ่านประกอบ

Aspland, J.R.  1991-1993.   A series on dyeing.  Textile chemist and Colorist, Vol. 23, No.  10 – Vol.  25,  No.  11.

Celikiz,  G. and R.  G. Kuehni (editors), 1983.  Color Technology in the Textile Industry.  AATCC, Research Triangle Park.  210 p.

– 3 –

12.  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี

เนื้อหา

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

30 ต.ค. 2546

6 พ.ย. 2546

13 พ.ย. 2546

20 พ.ย. 2546

27 พ.ย. 2546

4 ธ.ค. 2546

11 ธ.ค. 2546

18 ธ.ค. 2546

25 ธ.ค. 2546

1 ม.ค. 2547

8 ม.ค. 2547

15 ม.ค. 2547

22 ม.ค. 2547

29 ม.ค. 2547

5 ก.พ. 2547

12 ก.พ. 2547

19 ก.พ. 2547

26 ก.พ. 2547

ชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนการเรียน

บทนำ

ประเภทของสีย้อมสิ่งทอ

สีไดเรกท์และการย้อม

สีไดเรกท์และการย้อม (ต่อ)

สีแวตและการย้อม

สีแวตและการย้อม (ต่อ)

สีซัลเฟอร์และการย้อม

สอบย่อย ครั้งที่ 1 (บทนำ ประเภทสีย้อม

สีไดเรกท์และสีแวต)

สีรีแอคดีฟและการย้อม

สีอะโซอิกและการย้อม

หยุดวันขึ้นปีใหม่

สีดีสเพิรสและการย้อม

สีแอสิดและการย้อม

สีเบสิกและการย้อม

สอบย่อย ครั้งที่ 2 (สีซัลเฟอร์ สีรีแอคดีฟ

สีอะโซอิก สีดีสเพิรส)

หยุดงานเกษตรแฟร์

พิกเมนต์และการย้อม

การวัดสี

สอบปลายภาค (สีแอสิด สีเบสิก พิกเมนต์)

บรรยาย/อภิปราย

บรรยาย/อภิปราย

บรรยาย/อภิปราย

บรรยาย/อภิปราย

บรรยาย/อภิปราย

บรรยาย/อภิปราย

สอบข้อเขียน

บรรยาย/อภิปราย

บรรยาย/อภิปราย

บรรยาย/อภิปราย

บรรยาย/อภิปราย

บรรยาย/อภิปราย

สอบข้อเขียน

บรรยาย/อภิปราย

บรรยาย/อภิปราย

สอบข้อเขียน

 1. ผู้สอน ผศ.ขจีจรัส  ภิรมย์ธรรมศิริ, Ph.D. (Textile Science)

ลงนาม                                                                   (ผู้รายงาน)

(ผศ.ดร.ขจีจรัส       ภิรมย์ธรรมศิริ)

วันที่  27 ตุลาคม  2546

การตัดเย็บอุตสาหกรรม Commercial Clothing Construction

leave a comment »

แผนการสอน (Course Syllabus)

ภาคต้น ปีการศึกษา  2546

1.  คณะ เกษตร                                   ภาควิชา     คหกรรมศาสตร์

2.  รหัสวิชา 006542                        ชื่อวิชา    (ไทย)  การตัดเย็บอุตสาหกรรม

(อังกฤษ)  Commercial Clothing Construction

3.  เนื้อหารายวิชา (Course Description)

หลักการสร้างแบบตัดและเทคนิคการตัดเย็บเพื่อผลิตเป็นจำนวนมาก การใช้และดูแลรักษาเครื่องจักรตัดเย็บอุตสาหกรรม

4.  วัตถุประสงค์ของวิชา

 1. นิสิตสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรตัดเย็บอุตสาหกรรมได้เหมาะสมกับลักษณะงาน
 2. นิสิตสามารถสร้างแบบตัดอุตสาหกรรม และลด-ขยายแบบตัดอุตสาหกรรมได้

3.  นิสิตสามารถอธิบายและเลือกวิธีการตัดเย็บสำหรับการผลิตเป็นจำนวนมากได้

5.  วิธีสอน

5.1    บรรยาย

5.2  อภิปรายและปฏิบัติการ

5.3  ศึกษานอกสถานที่

6.  การวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน

1.  ภาคบรรยาย                                     40           เปอร์เซ็นต์

–  สอบข้อเขียน                               20

–  รายงาน                                        20

2.  ภาคปฏิบัติการ                                60           เปอร์เซ็นต์

รวม                                  100                เปอร์เซ็นต์

7.  การประเมินผลการเรียน

ตัดเกรดโดยเกณฑ์ดังต่อไปนี้

แต้มคะแนน ระดับคะแนน

90    เปอร์เซ็นต์                                                                A

85-89     เปอร์เซ็นต์                                                            B+

80-84     เปอร์เซ็นต์                                                            B

75-79     เปอร์เซ็นต์                                                            C+

70-74     เปอร์เซ็นต์                                                            C

65-69     เปอร์เซ็นต์                                                            D+

60-64     เปอร์เซ็นต์                                                              D

<   60      เปอร์เซ็นต์                                                            F

8.  การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำด้านการเรียน

วันพุธ     เวลา    9.00-10.00 น.

ห้องทำงาน  HE 211 โทรศัพท์ 579-5514 ต่อ 118   E- mail  =  agrsuk@ku.ac.th

9.  เอกสารอ่านประกอบ

กมล  พรหมหล้าวรรณ.  2543.  อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปเบื้องต้น.  โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ  191 น.

ศรีกาญจนา  พลอาสา.  2540.  การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเชิงอุตสาหกรรม. บริษัทสร้างสรรค์บุ๊คส์ จำกัด กรุงเทพฯ   252 น.

Aldrich, W.  1990.  Metric Pattern Cutting.  Blackwell Scientific Publications, London.  160 p.

Cooklin, G.   997.  Garment Technology  for  Fashion  Designers. Blackwell Science  Ltd., Oxford. 152  p.

10.  กิจกรรมเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

ภาคบรรยาย

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน
1

2

3-6

7

8

9

2 มิ.ย. 46

10 มิ.ย. 46

17 มิ.ย. 46

24 มิ.ย. 46

1, 8 ก.ค. 46

14 ก.ค. 46

21 ก.ค. 46

28 ก.ค. 46

บทนำ

ทิศทางอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

โครงสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป

หยุดวันเข้าพรรษา

สอบกลางภาค

กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป

บรรยาย

บรรยาย

บรรยาย

บรรยาย

บรรยาย

ภาคปฏิบัติการ

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา กิจกรรรมการเรียนการสอน
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

12 มิ.ย. 46

19  มิ.ย. 46

26 มิ.ย. 46

3 ก.ค. 46

10 ก.ค. 46

17 ก.ค. 46

24 ก.ค. 46

31 ก.ค. 46

7 ส.ค. 46

11,14 ส.ค. 46

18,21 ส.ค. 46

25 ส.ค. 46

28 ส.ค. 46

1,4 ก.ย. 46

8 ก.ย. 46

11 ก.ย. 46

5, 8 ก.ย. 46

ความหมายและประโยชน์ของการวางแบบด้วยคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์การวางแบบด้วยคอมพิวเตอร์

กระบวนการวางแบบด้วยคอมพิวเตอร์

การสร้างแบบตัดด้วยคอมพิวเตอร์

การตรวจสอบและแก้ไขแบบตัด

วิธีการนำแบบตัดเข้าเครื่องโดยการวาดแบบตัด

สอบกลางภาค

วิธีการนำแบบตัดเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์

การลดขยายแบบตัด

การสร้างแบบตัดด้วยมือ

การสร้างแบบตัดด้วยมือ (ต่อ)

ขั้นตอนการปรับขนาดแบบตัด

การสร้างแบบตัดด้วยมือ (ต่อ)

การลดขยายแบบตัดด้วยมือ

ศึกษานอกสถานที่

เสนอรายงาน

ทบทวนและอภิปราย

อธิบาย, ปฏิบัติการ

อธิบาย, ปฏิบัติการ

อธิบาย, ปฏิบัติการ

อธิบาย, ปฏิบัติการ

อธิบาย, ปฏิบัติการ

อธิบาย, ปฏิบัติการ

อธิบาย, ปฏิบัติการ

อธิบาย, ปฏิบัติการ

อธิบาย, ปฏิบัติการ

อธิบาย, ปฏิบัติการ

อธิบาย, ปฏิบัติการ

อธิบาย, ปฏิบัติการ

อธิบาย, ปฏิบัติการ

ศึกษานอกสถานที่

รายงาน

อภิปราย

13.  ผู้สอน

อ.สุธีลักษณ์  ไกรสุวรรณ

อาจารย์พิเศษ

ลงนาม………………………………..(ผู้รายงาน)

(สุธีลักษณ์   ไกรสุวรรณ)

วันที่…………………………

การพัฒนาสิ่งทอพื้นเมือง Development of Native Textiles

leave a comment »

ประมวลการสอน

ภาคปลาย ปีการศึกษา  2551

1.  คณะ   เกษตร                                 ภาควิชา   คหกรรมศาสตร์

2.  รหัสวิชา   006548                    ชื่อวิชา  (ไทย)  การพัฒนาสิ่งทอพื้นเมือง

จำนวนหน่วยกิต  3(3-0)                (อังกฤษ)  Development of  Native Textiles

3.  ผู้สอน/ คณะผู้สอน

 1. ผศ.ดร.ขจีจรัส  ภิรมย์ธรรมศิริ
 2. อ.ศรันยา  เกษมบุญญากร
 3. อ.รุ่งทิพย์  ลุยเลา

4.  การให้นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำนอกเวลาเรียน

ตามเวลานัดหมายเป็นรายบุคคล หรือติดต่อทางโทรศัพท์และ e-mail

ผศ.ดร.ขจีจรัส   ภิรมย์ธรรมศิริ      :     โทรศัพท์  02-579-5514  ต่อ  110, 081-658-3334

e-mail  agrkap@ku.ac.th

ห้องทำงาน  HE 212

อ.ศรันยา  เกษมบุญญากร              :     โทรศัพท์  02-5795514  ต่อ  118

e-mail   agrsyp@ku.ac.th

ห้องทำงาน  HE 211

อ.รุ่งทิพย์  ลุยเลา                              :     โทรศัพท์  02-579-5514  ต่อ  110, 09-822-8640

e-mail  agrrtl@ku.ac.th

ห้องทำงาน  HE 212

5.  จุดประสงค์ของวิชา

5.1    เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะสิ่งทอพื้นเมืองภาคต่างๆ

5.2    เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเทคนิคการผลิตผ้าพื้นเมืองไทย

5.3    เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนาสิ่งทอพื้นเมืองได้

5.4    เพื่อให้นิสิตสามารถเลือกและใช้สิ่งทอพื้นเมืองได้อย่างเหมาะสม

5.5    เพื่อให้นิสิตสามารถแนะนำ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอพื้นเมือง

5.6    เพื่อให้นิสิตเห็นคุณค่าและความสำคัญในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไทย

6.  คำอธิบายรายวิชา

ลักษณะเฉพาะของสิ่งทอพื้นเมืองไทย อุปกรณ์และเทคนิคการผลิต การประเมินและพัฒนาคุณภาพและการออกแบบ

7.  เค้าโครงรายวิชา

 1. ความสำคัญของสิ่งทอพื้นเมืองไทย
 2. อุปกรณ์สำหรับผลิตสิ่งทอพื้นเมือง
 3. กรรมวิธีผลิตเส้นใยและเส้นด้าย
 4. การย้อมสีสิ่งทอพื้นเมือง
 5. รูปแบบการทอผ้าพื้นเมืองไทย
 6. เทคนิคการทอ
 7. เทคนิคการทำลวดลาย
 8. ลักษณะของสิ่งทอพื้นเมืองภาคต่าง ๆ
 9. การประเมินปัญหาด้านลวดลาย รูปแบบและคุณภาพสิ่งทอ
 10. การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสิ่งทอพื้นเมือง
 11. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและนำเสนอรายงาน

8.  วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ได้แก่การบรรยาย  อภิปราย  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การรายงานหน้าชั้น การปฏิบัติการและการศึกษานอกสถานที่

9.  อุปกรณ์สื่อการสอน

ได้แก่  power point และ LCD เอกสารประกอบการสอน ตัวอย่างจริง วีดิทัศน์เรื่องเส้นไหมใยหม่อน

10.  การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

จำนวนเปอร์เซ็นต์

10.1       การสอบ

สอบครั้งที่ 1                                                                                          30

สอบครั้งที่ 2                                                                                          30

10.2       รายงาน การศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคล                                               30

10.3       ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ                                                       5

10.4       แฟ้มวิชา                                                                                                      5

11.  การประเมินผลการเรียน

ตัดเกรดโดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

³ 85      เปอร์เซ็นต์                            เกรด       A

80-84     เปอร์เซ็นต์                            เกรด       B+

75-79     เปอร์เซ็นต์                            เกรด       B

70-74     เปอร์เซ็นต์                           เกรด       C+

65-69     เปอร์เซ็นต์                           เกรด       C

60-64     เปอร์เซ็นต์                           เกรด       D+

55-59     เปอร์เซ็นต์                           เกรด       D

<55       เปอร์เซ็นต์                           เกรด       F

ทั้งนี้อาจปรับเปลี่ยนตามค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

12. เอกสารอ่านประกอบ

12.1       กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. มปป. ผ้าทอลายขิด. กรุงเทพฯ: หจก.  เบรนบ๊อกซ์.  (ทั้งเล่ม)

12.2       ทรงพันธ์ วรรณมาศ. 2523. ผ้าไทยลายอีสาน. กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู. (ทั้งเล่ม)

12.3       ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล และแพทรีเวีย ซีสแมน. 2530. ผ้าลานนา ยวน ลื้อ.    กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งกรุฟ จำกัด. (ทั้งเล่ม)

12.4       นิรนาม.  มปป.  มัดหมี่ไหมไทยสายใยชนบท.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ.  (ทั้งเล่ม)

12.5       วิบูลย์   ลี้สุวรรณ.  (บรรณาธิการ)  2530.  ผ้าไทย : พัฒนาการทางอุตสาหกรรม และสังคม.  กรุงเทพฯ.  อัมรินทร์พริ้นติ้งกรุฟ จำกัด. (ทั้งเล่ม)

12.6       สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.  2537.  ผ้าไทย.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา  ลาดพร้าว.  (ทั้งเล่ม)

12.7       อัจฉรา   ภานุรัตน์,  เครือจิต   ศรีบุญนาค  และวารุณี   สุวรรณานนท์.  มปป.  ผ้าไหมในวิถีไทยกุย  และไทยเขมร.  สุรินทร์ : รุ่งธนาเกียรติ  ออฟเซ็ทการพิมพ์.  (ทั้งเล่ม)

12.8       มหาวิทยาลัยศิลปากร.  2543.  ผ้าทอพื้นเมืองในภาคอีสาน.  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ.

12.9       มหาวิทยาลัยศิลปากร.  2543.  ผ้าทอพื้นเมืองในภาคกลาง.  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ.

12.10   มหาวิทยาลัยศิลปากร.  2543.  ผ้าทอพื้นเมืองในภาคใต้.  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ.

12.11   มหาวิทยาลัยศิลปากร.  2543.  ผ้าทอพื้นเมืองในภาคเหนือ.  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ.

12.12   Conway, S. 1992. Thai Textiles. Milan : New Interitho SpA.  (ทั้งเล่ม)

12.13   National Identity board. 1994. Thai Textiles : Threads of a Cultural Heritage. Bangkok : Amarin Printing and Publishing Public Company.  (ทั้งเล่ม)

12.14   Sharples, J. 1994. Thai Silk. Bangkok : Allied Printers.  (ทั้งเล่ม)

13. กิจกรรมการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ วัน/ เดือน/ ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน
1. 30 ต.ค. 51 ชี้แจงประมวลการสอน

ความสำคัญของสิ่งทอพื้นเมืองไทย

บรรยาย

บรรยาย/อภิปราย

ผศ.ดร.ขจีจรัส

ผศ.ดร.ขจีจรัส

2. 6 พ.ย. 51 อุปกรณ์สำหรับผลิตสิ่งทอพื้นเมือง บรรยาย/อภิปราย ผศ.ดร.ขจีจรัส
3. 13 พ.ย. 51 กรรมวิธีผลิตเส้นใยและเส้นด้าย บรรยาย/อภิปราย ผศ.ดร.ขจีจรัส
4. 20 พ.ย. 51 การย้อมสีสิ่งทอพื้นเมือง บรรยาย/อภิปราย อ.ศรันยา
5. 27 พ.ย. 51 รูปแบบการทอผ้าพื้นเมืองไทย บรรยาย/อภิปราย ผศ.ดร.ขจีจรัส
6. 4 ธ.ค. 51 เทคนิคการทอ บรรยาย/อภิปราย ผศ.ดร.ขจีจรัส
7. 11 ธ.ค. 51 เทคนิคการทำลวดลายผ้า บรรยาย/อภิปราย ผศ.ดร.ขจีจรัส
8. 18 ธ.ค. 51 สอบกลางภาค สอบข้อเขียน ผศ.ดร.ขจีจรัส
9. 25 ธ.ค. 51 ลักษณะของสิ่งทอพื้นเมืองภาคต่าง ๆ บรรยาย/อภิปราย/ดูวีดิทัศน์ ผศ.ดร.ขจีจรัส
10. 8 ม.ค. 52 ลักษณะของสิ่งทอพื้นเมืองภาคต่าง ๆ (ต่อ) บรรยาย/อภิปราย/ดูวีดิทัศน์ ผศ.ดร.ขจีจรัส
11. 15 ม.ค. 52 การประเมินปัญหาด้านลวดลาย รูปแบบและคุณภาพสิ่งทอ บรรยาย อ.รุ่งทิพย์
12. 22 ม.ค. 52 การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสิ่งทอพื้นเมือง บรรยาย/อภิปราย อ.รุ่งทิพย์
13. 29 ม.ค. 52 การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสิ่งทอพื้นเมือง (ต่อ) บรรยาย/อภิปราย อ.รุ่งทิพย์
14. 12 ก.พ. 52 การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสิ่งทอพื้นเมือง (ต่อ) ศึกษาดูงาน ผศ.ดร.ขจีจรัส

และอาจารย์พิเศษ

15. 19 ก.พ. 52 การนำเสนอรายงานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รายงาน/อภิปราย ผศ.ดร.ขจีจรัส
16. 26 ก.พ. 52 สอบปลายภาค สอบข้อเขียน ผศ.ดร.ขจีจรัส

อ.รุ่งทิพย์

ลงนาม……….……………………………..(ผู้รายงาน)

(ผศ.ดร.ขจีจรัส  ภิรมย์ธรรมศิริ)

วันที่ 17 ตุลาคม 2551

การพัฒนาสิ่งทอพื้นเมือง Development of Native Textiles

leave a comment »

ประมวลการสอน

ภาคปลาย ปีการศึกษา  2551 (ภาคพิเศษ)

1.  คณะ เกษตร                                 ภาควิชา   คหกรรมศาสตร์

2.  รหัสวิชา   006548                 ชื่อวิชา  (ไทย)  การพัฒนาสิ่งทอพื้นเมือง

จำนวนหน่วยกิต  3(3-0)             (อังกฤษ)  Development of  Native Textiles

3.  ผู้สอน/ คณะผู้สอน

 1. ผศ.ดร.ขจีจรัส  ภิรมย์ธรรมศิริ
 2. อ.ศรันยา  เกษมบุญญากร
 3. อ.รุ่งทิพย์  ลุยเลา

4.  การให้นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำนอกเวลาเรียน

ตามเวลานัดหมายเป็นรายบุคคล หรือติดต่อทางโทรศัพท์และ e-mail

ผศ.ดร.ขจีจรัส   ภิรมย์ธรรมศิริ      :     โทรศัพท์  02-579-5514  ต่อ  110, 081-658-3334

e-mail  agrkap@ku.ac.th

ห้องทำงาน  HE 212

อ.ศรันยา  เกษมบุญญากร              :     โทรศัพท์  02-5795514  ต่อ  118

e-mail   agrsyp@ku.ac.th

ห้องทำงาน  HE 211

อ.รุ่งทิพย์  ลุยเลา                              :     โทรศัพท์  02-579-5514  ต่อ  110, 09-822-8640

e-mail  agrrtl@ku.ac.th

ห้องทำงาน  HE 212

5.  จุดประสงค์ของวิชา

5.1    เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะสิ่งทอพื้นเมืองภาคต่างๆ

5.2    เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเทคนิคการผลิตผ้าพื้นเมืองไทย

5.3    เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนาสิ่งทอพื้นเมืองได้

5.4    เพื่อให้นิสิตสามารถเลือกและใช้สิ่งทอพื้นเมืองได้อย่างเหมาะสม

5.5    เพื่อให้นิสิตสามารถแนะนำ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอพื้นเมือง

5.6    เพื่อให้นิสิตเห็นคุณค่าและความสำคัญในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไทย

6.  คำอธิบายรายวิชา

ลักษณะเฉพาะของสิ่งทอพื้นเมืองไทย อุปกรณ์และเทคนิคการผลิต การประเมินและพัฒนาคุณภาพและการออกแบบ

7.  เค้าโครงรายวิชา

 1. ความสำคัญของสิ่งทอพื้นเมืองไทย
 2. อุปกรณ์สำหรับผลิตสิ่งทอพื้นเมือง
 3. กรรมวิธีผลิตเส้นใยและเส้นด้าย
 4. การย้อมสีสิ่งทอพื้นเมือง
 5. รูปแบบการทอผ้าพื้นเมืองไทย
 6. เทคนิคการทอ
 7. เทคนิคการทำลวดลาย
 8. ลักษณะของสิ่งทอพื้นเมืองภาคต่าง ๆ
 9. การประเมินปัญหาด้านลวดลาย รูปแบบและคุณภาพสิ่งทอ
 10. การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสิ่งทอพื้นเมือง
 11. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและนำเสนอรายงาน

8.  วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ได้แก่การบรรยาย  อภิปราย  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การรายงานหน้าชั้น การปฏิบัติการและการศึกษานอกสถานที่

9.  อุปกรณ์สื่อการสอน

ได้แก่  power point และ LCD เอกสารประกอบการสอน ตัวอย่างจริง วีดิทัศน์เรื่องเส้นไหมใยหม่อน

10.  การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

จำนวนเปอร์เซ็นต์

10.1       การสอบ

สอบครั้งที่ 1                                                                                          30

สอบครั้งที่ 2                                                                                          30

10.2       รายงาน การศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคล                                               30

10.3       ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ                                                       5

10.4       แฟ้มวิชา                                                                                                      5

11.  การประเมินผลการเรียน

ตัดเกรดโดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

³ 85      เปอร์เซ็นต์                            เกรด       A

80-84     เปอร์เซ็นต์                            เกรด       B+

75-79     เปอร์เซ็นต์                            เกรด       B

70-74     เปอร์เซ็นต์                           เกรด       C+

65-69     เปอร์เซ็นต์                           เกรด       C

60-64     เปอร์เซ็นต์                           เกรด       D+

55-59     เปอร์เซ็นต์                           เกรด       D

<55       เปอร์เซ็นต์                           เกรด       F

ทั้งนี้อาจปรับเปลี่ยนตามค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

12. เอกสารอ่านประกอบ

12.1       กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. มปป. ผ้าทอลายขิด. กรุงเทพฯ: หจก.  เบรนบ๊อกซ์.  (ทั้งเล่ม)

12.2       ทรงพันธ์ วรรณมาศ. 2523. ผ้าไทยลายอีสาน. กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู. (ทั้งเล่ม)

12.3       ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล และแพทรีเวีย ซีสแมน. 2530. ผ้าลานนา ยวน ลื้อ.    กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งกรุฟ จำกัด. (ทั้งเล่ม)

12.4       นิรนาม.  มปป.  มัดหมี่ไหมไทยสายใยชนบท.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ.  (ทั้งเล่ม)

12.5       วิบูลย์   ลี้สุวรรณ.  (บรรณาธิการ)  2530.  ผ้าไทย : พัฒนาการทางอุตสาหกรรม และสังคม.  กรุงเทพฯ.  อัมรินทร์พริ้นติ้งกรุฟ จำกัด. (ทั้งเล่ม)

12.6       สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.  2537.  ผ้าไทย.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา  ลาดพร้าว.  (ทั้งเล่ม)

12.7       อัจฉรา   ภานุรัตน์,  เครือจิต   ศรีบุญนาค  และวารุณี   สุวรรณานนท์.  มปป.  ผ้าไหมในวิถีไทยกุย  และไทยเขมร.  สุรินทร์ : รุ่งธนาเกียรติ  ออฟเซ็ทการพิมพ์.  (ทั้งเล่ม)

12.8       มหาวิทยาลัยศิลปากร.  2543.  ผ้าทอพื้นเมืองในภาคอีสาน.  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ.

12.9       มหาวิทยาลัยศิลปากร.  2543.  ผ้าทอพื้นเมืองในภาคกลาง.  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ.

12.10   มหาวิทยาลัยศิลปากร.  2543.  ผ้าทอพื้นเมืองในภาคใต้.  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ.

12.11   มหาวิทยาลัยศิลปากร.  2543.  ผ้าทอพื้นเมืองในภาคเหนือ.  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ.

12.12   Conway, S. 1992. Thai Textiles. Milan : New Interitho SpA.  (ทั้งเล่ม)

12.13   National Identity board. 1994. Thai Textiles : Threads of a Cultural Heritage. Bangkok : Amarin Printing and Publishing Public Company.  (ทั้งเล่ม)

12.14   Sharples, J. 1994. Thai Silk. Bangkok : Allied Printers.  (ทั้งเล่ม)

13. กิจกรรมการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ วัน/ เดือน/ ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน
1. 2 พ.ย. 51 ชี้แจงประมวลการสอน

ความสำคัญของสิ่งทอพื้นเมืองไทย

บรรยาย

บรรยาย/อภิปราย

ผศ.ดร.ขจีจรัส

ผศ.ดร.ขจีจรัส

2. 9 พ.ย. 51 อุปกรณ์สำหรับผลิตสิ่งทอพื้นเมือง บรรยาย/อภิปราย ผศ.ดร.ขจีจรัส
3. 16 พ.ย. 51 กรรมวิธีผลิตเส้นใยและเส้นด้าย บรรยาย/อภิปราย ผศ.ดร.ขจีจรัส
4. 23 พ.ย. 51 การย้อมสีสิ่งทอพื้นเมือง บรรยาย/อภิปราย อ.ศรันยา
5. 30 พ.ย. 51 รูปแบบการทอผ้าพื้นเมืองไทย บรรยาย/อภิปราย ผศ.ดร.ขจีจรัส
6. 7 ธ.ค. 51 เทคนิคการทอ บรรยาย/อภิปราย ผศ.ดร.ขจีจรัส
7. 14 ธ.ค. 51 เทคนิคการทำลวดลายผ้า บรรยาย/อภิปราย ผศ.ดร.ขจีจรัส
8. 21 ธ.ค. 51 สอบกลางภาค สอบข้อเขียน ผศ.ดร.ขจีจรัส
9. 28 ธ.ค. 51 ลักษณะของสิ่งทอพื้นเมืองภาคต่าง ๆ บรรยาย/อภิปราย/ดูวีดิทัศน์ ผศ.ดร.ขจีจรัส
10. 4 ม.ค. 52 ลักษณะของสิ่งทอพื้นเมืองภาคต่าง ๆ (ต่อ) บรรยาย/อภิปราย/ดูวีดิทัศน์ ผศ.ดร.ขจีจรัส
11. 11 ม.ค. 52 การประเมินปัญหาด้านลวดลาย รูปแบบและคุณภาพสิ่งทอ บรรยาย อ.รุ่งทิพย์
12. 18 ม.ค. 52 การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสิ่งทอพื้นเมือง บรรยาย/อภิปราย อ.รุ่งทิพย์
13. 25 ม.ค. 52 การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสิ่งทอพื้นเมือง (ต่อ) บรรยาย/อภิปราย อ.รุ่งทิพย์
14. 8 ก.พ. 52 การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสิ่งทอพื้นเมือง (ต่อ) ศึกษาดูงาน ผศ.ดร.ขจีจรัส

และอาจารย์พิเศษ

15. 15 ก.พ. 52 การนำเสนอรายงานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รายงาน/อภิปราย ผศ.ดร.ขจีจรัส
16. 22 ก.พ. 52 สอบปลายภาค สอบข้อเขียน ผศ.ดร.ขจีจรัส

อ.รุ่งทิพย์

ลงนาม……….……………………………..(ผู้รายงาน)

(ผศ.ดร.ขจีจรัส  ภิรมย์ธรรมศิริ)

วันที่ 17 ตุลาคม 2551

พัฒนาการด้านสิ่งทอ Development in Textiles

leave a comment »

แผนการสอน Course Syllabus

ภาคต้น ปีการศึกษา 2544

1.  คณะ เกษตร                               ภาควิชา คหกรรมศาสตร์

2.  รหัสวิชา 006549                   ชื่อวิชา (ไทย) พัฒนาการด้านสิ่งทอ

จำนวน 3(2-2) หน่วยกิต (อังกฤษ) Development in Textiles

3. เนื้อหารายวิชา (course description)

พัฒนาการด้านสิ่งทอที่เกี่ยวกับวัตถุดิบและกรรมวิธีในการผลิตเส้นใย เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งทอ

4.  วัตถุประสงค์ของวิชา

ให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต และพัฒนาสิ่งทอ

ให้นิสิตสามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ทางด้านสิ่งทอได้ด้วยตนเอง
ให้นิสิตสามารถเลือกใช้ และจัดการผลิตภัณฑ์สิ่งทอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.  หัวข้อวิชา (course outline)

1.บทนำเรื่องพัฒนาการทางด้านสิ่งทอ

2.พัฒนาการทางด้านเส้นใย

2.1  แนวโน้มของการพัฒนาเส้นใยประดิษฐ์

2.2  พัฒนาการของเส้นใยประดิษฐ์ที่สำคัญ

2.3    ใยไมโคร

2.4    ใยประดิษฐ์อื่นๆ

2.5    ใยสารผสมที่สำคัญ

2.6    เส้นใยสำหรับอนาคต

3.  พัฒนาการทางด้านเส้นด้าย

3.1    พัฒนาการทางด้านการผลิตเส้นด้าย

3.2    พัฒนาการทางด้านลักษณะและคุณสมบัติของเส้นด้าย

4.  พัฒนาการทางด้านผืนผ้า

4.1    พัฒนาการของผ้าทอ

4.2    พัฒนาการของผ้าถัก

4.3    พัฒนาการของผ้าถัก-ทอ และผ้าถัก-เย็บ

4.4    พัฒนาการของผ้าไม่ทอ

4.5    พัฒนาการของผ้ายืด

4.6    พัฒนาการของผ้าด้ายผสม

5.1 พัฒนาการทางด้านการให้สีสิ่งทอ
5.2 พัฒนาการทางด้านการย้อมสีสิ่งทอ
5.3 พัฒนาการทางด้านการตกแต่งสิ่งทอ
5.4 พัฒนาการทางด้านการตกแต่งสิ่งทอ

6.1    พัฒนาการทางด้านการเตรียมสิ่งทอ

6.2    เทคโนโลยีใหม่ในการตกแต่งสิ่งทอ

6.3    พัฒนาการทางด้านการอบแห้งผ้า

6.  วิธีการสอน

 1. บรรยาย
 2. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 3. อภิปราย
 4. รายงานหน้าชั้น

7.  อุปกรณ์และสื่อการสอน

 1. เอกสารประกอบการสอน
 2. แผ่นใส/เครื่องฉายข้ามศีรษะ
 3. วีดิทัศน์
 4. ตัวอย่างจริง

8.  การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

จำนวนเปอร์เซ็นต์

1.  การสอบ

สอบย่อยครั้งที่ 1                                                          20

สอบย่อยครั้งที่ 2                                                          20

สอบปลายภาค                                                               30

2.    การศึกษาค้นคว้า/รายงานหน้าชั้น/การบ้าน        25

3.    ความสนใจ                                                                  5

9.  การประเมินผลการเรียน

ตัดเกรดโดยใช้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10.  การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำในด้านการเรียน

วันพุธ  8.00-10.00 น.

11.  เอกสารอ่านประกอบ

ขจีจรัส  ภิรมย์ธรรมศิริ.  2540.  เคมีอินทรีย์ : พื้นฐานสำหรับการเรียนรู้เรื่องสิ่งทอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  กรุงเทพฯ.  65 น.

มณฑา  จันทร์เกตุเลี้ยด.  2541.  วิทยาศาสตร์สิ่งทอเบื้องต้น.  สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์.  กรุงเทพฯ.  330 น.

อัจฉราพร  ไศละสุต  และชิเวรุ  วาตานาเบ.  2520.  วิศวกรรมสิ่งทอ.  สมาคมส่งเสริมความรู้ด้านเทคนิคระหว่างประเทศ.  โตเกียว.

Frones, R.E. and R.D. Gribert (editors).  1992.  Polymer and Fiber Science : Recent Advanaces.  VCH publishers, Inc.  New York.  403 p.

Gohl, E.P.G. and L.D. Vilensky.  1990.  Textile Science.  Longman Cheshire, Melbourne.  218  p.

Hongu, T. and G.O. Phillips (editors).  1990.  New Fibers. Ellis Horwood Limited. New York.  221 p.

Young, R.J. and P.A. Lovell. 1991.  Introduction to Polymers, 2 nd.ed.  Chapman & Hall.  New York.  442 p.

Joseph,  M.L.  1986.  Introductory Textile Science, 5th ed. CBS College Publishing. New York.  442 p.

Lewin, M. and E.M. Pearce (editors).  1985.  Handbook of Fiber Science and Thechnology : Volum IV Fiber Chemistry.  Marcel Dekker, Inc. New york.  1090  p.

Lewin, M. and J. Preston (editors).  1985.  Handbook of Fiber Science and Technology : Volum III High Technology Fibers Part A.  Marcel Dekker, Inc. New york. 397 p.

Raheel,  M.  (editor).  1994.  Protective Clothing Systems and Materials.  Marcel Dekker, Inc. New York.  262 p.

วารสารเพื่อการค้นคว้า

วารสารพลาสติก

วารสารเทคโนโลยี

วารสารเทคโนโลยีวัสดุ

Colorway

TTIS Textile Digest

Textile Chemist and Colorist  & American  Dyestuff Reporter

Textile Research Journal

Textile World

Textile Technology Digest

Textile Industries

Japan Textile News

Apparel Digest

12.  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี

เนื้อหา

กิจกรรม
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

4  มิ.ย.  2544

8  มิ.ย. 2544

11  มิ.ย. 2544

15  มิ.ย. 2544

18  มิ.ย. 2544

22  มิ.ย. 2544

25  มิ.ย. 2544

29  มิ.ย. 2544

2  ก.ค. 2544

6  ก.ค. 2544

9  ก.ค. 2544

13  ก.ค. 2544

16  ก.ค. 2544

20  ก.ค. 2544

23  ก.ค. 2544

27  ก.ค. 2544

30 ก.ค. 2544

3  ส.ค. 2544

6  ส.ค. 2544

10 ส.ค. 2544

13  ส.ค. 2544

17 ส.ค. 2544

วัตถุประสงค์, บทนำ

แนวโน้มการพัฒนาใยประดิษฐ์

พัฒนาการของใยประดิษฐ์ที่สำคัญ

พัฒนาการของใยประดิษฐ์ที่สำคัญ (ต่อ)

พัฒนาการของใยประดิษฐ์ที่สำคัญ (ต่อ)

ใยไมโคร, ใยประดิษฐ์อื่นๆ

ใยสารผสม, ใยสำหรับอนาคต

พัฒนาการด้านเส้นใย

สอบย่อยครั้งที่ 1

หยุดวันเข้าพรรษา

พัฒนาการทางด้านการผลิตเส้นด้าย

พัฒนาการด้านลักษณะและสมบัติเส้นด้าย

พัฒนาการทางด้านเส้นด้าย

หยุดวันพระราชทานปริญญา

พัฒนาการของผ้าทอ

พัฒนาการของผ้าทอ (ต่อ)

พัฒนาการของผ้าถัก

พัฒนาการของผ้าถัก-ทอ และผ้าถัก-เย็บ

พัฒนาการของผ้าไม่ทอ

พัฒนาการของผ้ายืด

พัฒนาการของผ้าด้ายผสม

หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนพรรษา

สอบย่อยครั้งที่ 2

บรรยาย, อภิปราย

บรรยาย, อภิปราย

บรรยาย, อภิปราย

บรรยาย, อภิปราย

บรรยาย, อภิปราย

บรรยาย, อภิปราย

บรรยาย, อภิปราย

ศึกษาค้นคว้า

สอบข้อเขียน

บรรยาย, อภิปราย

บรรยาย, อภิปราย

ศึกษาค้นคว้า

บรรยาย วีดิทัศน์

บรรยาย, อภิปราย

บรรยาย, อภิปราย

บรรยาย, อภิปราย

บรรยาย, อภิปราย

บรรยาย, อภิปราย

บรรยาย, อภิปราย

สอบข้อเขียน

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี

เนื้อหา

กิจกรรม
12.

13.

14.

15.

16.

17.

20 ส.ค. 2544

24 ส.ค. 2544

27 ส.ค. 2544

31  ส.ค. 2544

3  ก.ย. 2544

7  ก.ย. 2544

10  ก.ย. 2544

14   ก.ย. 2544

17  ก.ย. 2544

21  ก.ย. 2544

24  ก.ย. 2544

พัฒนาการทางด้านการย้อมสี

พัฒนาการทางด้านการย้อมสี (ต่อ)

พัฒนาการทางด้านการพิมพ์ผ้า

พัฒนาการทางด้านการตกแต่งสิ่งทอ

พัฒนาการทางด้านการตกแต่งสิ่งทอ (ต่อ)

พัฒนาการทางด้านการให้สีและตกแต่งสิ่งทอ

พัฒนาการด้านสิ่งทอ

พัฒนาการด้านสิ่งทอ

พัฒนาการด้านสิ่งทอ

พัฒนาการด้านสิ่งทอ

สอบปลายภาค

บรรยาย, อภิปราย

บรรยาย, อภิปราย

บรรยาย, อภิปราย

บรรยาย, อภิปราย

บรรยาย, อภิปราย

ศึกษาค้นคว้า

รายงานหน้าชั้น/อภิปราย

รายงานหน้าชั้น/อภิปราย

รายงานหน้าชั้น/อภิปราย

รายงานหน้าชั้น/อภิปราย

สอบข้อเขียน

13.  ผู้สอน/คณะผู้สอน ขจีจรัส  ภิรมย์ธรรมศิริ, Ph.D. (Textile Science)

อาหารจากธัญชาติและพืชหัว Foods from Cereals and Tubers

leave a comment »

แผนการสอน (Course Syllabus)

ภาคต้น ปีการศึกษา 2551

1.  คณะ เกษตร                           ภาควิชา คหกรรมศาสตร์

2.  รหัสวิชา 006551                         ชื่อวิชา อาหารจากธัญชาติและพืชหัว

จำนวน 3 หน่วยกิต (2-3)                      Foods from Cereals and Tubers

3.  เนื้อหารายวิชา (Course description)

การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพระหว่างการเก็บของธัญชาติและพืชหัว คุณค่าทางโภชนาการ และการทำผลิตภัณฑ์อาหารเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยเน้นเทคนิคการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ

4.  จุดประสงค์ของวิชา

4.1  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆจากธัญชาติและพืชหัว

4.2  เพื่อให้มีทักษะในการผลิตอาหารจากธัญชาติและพืชหัวเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้

4.2  เพื่อให้สามารถเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการกับการผลิตอาหารจากธัญชาติและพืชหัวได้

5.  หัวข้อวิชา (Course outline)

5.1  การบรรยาย

5.1.1   ความสำคัญของอาหารจากธัญชาติและพืชหัว

5.1.2   ประเภทของธัญชาติและพืชหัว คุณค่าทางโภชนาการ การเลือกซื้อ และการเก็บรักษา

5.1.3   การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพของธัญชาติและพืชหัว

5.1.4   ผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญชาติและพืชหัวและการนำไปใช้ประโยชน์

5.1.5   กรรมวิธีการผลิตแป้ง และการเก็บรักษา

5.1.6   ประเภทของแป้งดัดแปรและการนำไปใช้ประโยชน์

5.1.7   การใช้ประโยชน์จากธัญชาติและพืชหัวในด้านสุขภาพและโภชนาการ

5.1.8   แนวโน้มการใช้ประโยชน์จากธัญชาติและพืชหัว

5.1.9   กรณีศึกษาอาหารจากธัญชาติและพืชหัว

การปฏิบัติ

5.2.1        การแปรรูปอาหารจากธัญชาติและพืชหัว

5.2.2        การแปรรูปแป้ง

5.2.3        การตรวจสอบคุณสมบัติของแป้งและผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญชาติและพืชหัว

6.  วิธีการสอน

การบรรยาย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กิจกรรมประกอบการเรียน การจัดทำราย

งาน การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน

7.  อุปกรณ์สื่อการสอน

เอกสารและสื่อประกอบคำบรรยาย Power point

8.  การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

8.1  การสอบ

สอบกลางภาค                                                    40 %

สอบปลายภาค                                                   30 %

8.2    งานมอบหมาย

ภาคปฏิบัติ                                                         15 %

กิจกรรม มอบหมาย                                             10 %

การเข้าเรียนและความสนใจในการเรียน                   5 %

9.  การประเมินผลการเรียน

อิงเกณฑ์ ดังนี้

85  % ขึ้นไป      =          A                      60-64   =          D+

80-84               =          B+                    55-59   =          D

75-76               =          B                      ต่ำกว่า 54  =     F

70-74               =          C+

65-69               =          C

10.  การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำในด้านการเรียน

หลังเวลาเรียนหรือตามเวลานัดหมายหรือผ่านทาง E-mail: tasaneelim45@yahoo.com

11.  เอกสารอ่านประกอบ

เอกสารประกอบการสอน

รายงานวิจัยในวารสารวิชาการ เช่น โภชนาการสาร วารสารคหเศรษฐศาสตร์ Journal of Asian Regional Association for Home Economics, American Journal of Dietetic Association.

12.  ตารางกิจกรรมการเรียน

สัปดาห์ที่ วันเดือนปี เนื้อหา กิจกรรม
1 2 มิย. 51 แนะนำรายวิชา และกิจกรรมการเรียน บรรยาย
แนะนำภาคปฏิบัติและงานมอบหมาย ปฏิบัติ
2 9 มิย. 51 ความสำคัญของอาหารจากธัญพืชและพืชหัว บรรยาย
การแปรรูปอาหารจากธัญพืช ภาคปฏิบัติ
3 16 มิย. 51 ประเภทของธัญพืช คุณค่าทางโภชนาการ

การเลือกซื้อ   และการเก็บรักษา

บรรยาย
การแปรรูปอาหารจากธัญพืช ภาคปฏิบัติ
4 23 มิย. 51 ผลิตภัณฑ์จากธัญพืชและการนำไปใช้ประโยชน์ บรรยาย
การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากธัญพืช ภาคปฏิบัติ
5 30 มิย. 51 ประเภทและคุณสมบัติของแป้ง บรรยาย
การศึกษาความแตกต่างของแป้งแต่ละชนิด ภาคปฏิบัติ
6 7 กค. 51 การตรวจสอบคุณสมบัติของแป้ง บรรยาย
วิธีตรวจสอบคุณสมบัติของแป้ง ภาคปฏิบัติ
7 14 กค. 51 กรรมวิธีการผลิตแป้ง และการเก็บรักษา บรรยาย
การผลิตแป้งและการตรวจสอบคุณภาพ ภาคปฏิบัติ
8 21 กค. 51 ประเภทของแป้งดัดแปรและการนำไปใช้ประโยชน์ บรรยาย
การเปรียบเทียบการใช้แป้งดัดแปรกับแป้งธรรมดา ภาคปฏิบัติ
9 28 กค. 51 สอบกลางภาค
10 4 สค. 51 ประเภทของพืชหัว คุณค่าทางโภชนาการ

การเลือกซื้อ และการเก็บรักษา

สอบ
การแปรรูปจากพืชหัว ภาคปฏิบัติ
11 11 สค. 51 ผลิตภัณฑ์จากพืชหัวและการนำไปใช้ประโยชน์ บรรยาย
การแปรรูปจากพืชหัว ภาคปฏิบัติ
12 18 สค. 51 ผลิตภัณฑ์จากพืชหัวและการนำไปใช้ประโยชน์ (ต่อ) บรรยาย
การตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์จากพืชหัว ภาคปฏิบัติ
13 25 สค. 51 การใช้ประโยชน์จากธัญพืชและพืชหัวในด้านสุขภาพและโภชนาการ บรรยาย
งานมอบหมาย ภาคปฏิบัติ+ศึกษาค้นคว้า
14 1 กย. 51 แนวโน้มการใช้ประโยชน์จากธัญพืชและพืชหัว บรรยาย
งานมอบหมาย ภาคปฏิบัติ+ศึกษาค้นคว้า
15 8 กย. 51 ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์จากธัญพืชและพืชหัว บรรยาย
งานมอบหมาย ภาคปฏิบัติ+ศึกษาค้นคว้า
16 15 กย. 51 กรณีศึกษา ภาคปฏิบัติ+ศึกษาค้นคว้า
17 22 กย. 51 สอบปลายภาค สอบ

อาจารย์ผู้สอน รศ. ดร. ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

อาจารย์ ดร. น้องนุช ศิริวงศ์

อาจารย์ ดร. ศิริพร เรียบร้อย

อาจารย์พิเศษ

ลงชื่อ

(รศ. ดร. ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ)

2 มิถุนายน 2551

Applied Nutrition and Food Development

leave a comment »

แผนการสอน (Course Syllabus)

ภาคต้น ปีการศึกษา 2549

1.  คณะ เกษตร                           ภาควิชา คหกรรมศาสตร์

2.  รหัสวิชา 006555               ชื่อวิชา Applied Nutrition and Food Development

จำนวนกิต 3  หน่วยกิต

จำนวนชั่วโมงสอน บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. เนื้อหารายวิชา (Course description)

บทบาทของสารอาหารต่อสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงของสารอาหารในกระบวนการผลิต ความจำเป็นและวิธีการปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการสำหรับอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพทางโภชนาการของอาหาร

4. วัตถุประสงค์ของวิชา

4.1   เพื่อให้นิสิตเรียนรู้การประยุกต์ใช้โภชนศาสตร์ในการปรับปรุงคุณภาพของอาหาร

4.3   เพื่อให้นิสิตเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพทางโภชนาการของอาหาร

5. หัวข้อวิชา (Course outline)

5.1  หัวข้อบรรยาย

5.1.1        บทบาทของสารอาหารต่อสุขภาพและคุณภาพอาหาร

5.1.2        การเปลี่ยนแปลงของสารอาหารในกระบวนการผลิต

5.1.3        ความสมดุลและปฏิสัมพันธ์ของสารอาหาร

5.1.4        การปรับปรุงคุณภาพของพลังงานและสารอาหาร

5.1.5        อาหารเพื่อสุขภาพ

5.1.6        ฉลากโภชนาการ

5.1.7        กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพทางโภชนาการของอาหาร

5.2 หัวข้อภาคปฏิบัติ

5.2.1        กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารในท้องตลาด

5.2.2        การจัดทำฉลากโภชนาการ

5.2.3        การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบต่างๆ

6. วิธีการสอน

การบรรยาย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กิจกรรมประกอบการเรียน ภาคปฏิบัติ

การจัดทำรายงาน การนำเสนอในชั้นเรียน

7. อุปกรณ์สื่อการสอน

เอกสารและสื่อประกอบคำบรรยาย แผ่นใส / เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ / คอมพิวเตอร์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารในท้องตลาด ภาคปฏิบัติ

8.   การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

8.1  การสอบ                                                               ร้อยละ

8.1.1         สอบกลางภาค                                        40

8.1.2         สอบปลายภาค                                       20

8.2  งานมอบหมาย

8.2.1        ภาคปฏิบัติ                                             25

8.2.2        การศึกษาค้นคว้าและรายงาน                   10

8.2.3        การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วม                    5

9 การประเมินผลการเรียน

อิงเกณฑ์ ดังนี้

85                    =          A                      65 – 69                        =          C

80 – 84                        =          B+                    60 – 64                        =          D+

75 – 79                        =          B                      55 – 59                        =          D

70 – 74                        =          C+                   ต่ำกว่า 54          =          F

10 การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำในด้านการเรียน

เวลาเรียน           บรรยาย             วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 13.00 น.

โทรศัพท์            02-579-0113  ต่อ 2010

E-mail               tasaneelim45@yahoo.com

11. เอกสารอ่านประกอบ

เอกสารประกอบการบรรยาย

เอกสารรายงานวิจัยและในวารสารวิชาการ เช่น โภชนาการสาร อาหาร American Journal of Dietetic Association, American Journal of Food Science

12. ตารางกิจกรรมการเรียน

สัปดาห์ที่ วัน เดือน ปี เนื้อหา กิจกรรม
1 11 มิ.ย.. 49 แนะนำวิชา บรรยาย
บทบาทของสารอาหารต่อสุขภาพและคุณภาพอาหาร
2 18 มิ.ย. 49 การแปรรูปกับคุณภาพทางโภชนาการ บรรยาย
การแปรรูปกับคุณภาพทางโภชนาการ
3 25 มิ.ย. 49 แนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหาร บรรยาย
แนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหาร
4 2 ก.ค. 49 ความสมดุลและปฏิสัมพันธ์ของสารอาหาร บรรยาย
หลักการปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร
5 9 ก.ค. 49 การปรับปรุงคุณภาพของพลังงาน บรรยาย
การปรับปรุงคุณภาพของสารอาหาร
6 16 ก.ค. 49 การปรับปรุงคุณภาพของสารอาหาร บรรยาย
สารทดแทนสารอาหาร
8 23 ก.ค. 49 สอบกลางภาค สอบ
9 30 ก.ค. 49 การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ บรรยาย
กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารในท้องตลาด การนำเสนอ
10 6 ส.ค. 49 กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร บรรยาย
ฉลากโภชนาการ
11 13 ส.ค. 49 กรณีศึกษาการปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการ บรรยาย
กรณีศึกษาการปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการ
12 20 ส.ค. 49 การจัดทำฉลากโภชนาการ ปฏิบัติ
การจัดทำฉลากโภชนาการ
13 27 ส.ค. 49 การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร ปฏิบัติ
ปฏิบัติการ (ต่อ)
สัปดาห์ที่ วัน เดือน ปี เนื้อหา กิจกรรม
14 3 ก.ย. 49 การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการ ปฏิบัติ
ปฏิบัติการ (ต่อ)
15 10 ก.ย. 49 การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการ ปฏิบัติ
ปฏิบัติการ (ต่อ)
16 17 ก.ย. 49 การนำเสนอรายงาน การนำเสนอ
17 24 ก.ย. 49 สอบปลายภาค สอบ

อาจารย์ผู้สอน    ร.ศ. ดร. ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

อาจารย์สุจิตตา เรืองรัศมี

อาจารย์ (พิเศษ)

ผู้รายงาน …………………………………………………….

(รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ)

5 มิถุนายน 2549

แผนการสอน (Course Syllabus)

ภาคต้น ปีการศึกษา 2549

1.  คณะ เกษตร                           ภาควิชา คหกรรมศาสตร์

2.  รหัสวิชา 006555                                    ชื่อวิชา Applied Nutrition and Food Development

จำนวนกิต 3  หน่วยกิต

จำนวนชั่วโมงสอน บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. เนื้อหารายวิชา (Course description)

บทบาทของสารอาหารต่อสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงของสารอาหารในกระบวนการผลิต ความจำเป็นและวิธีการปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการสำหรับอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพทางโภชนาการของอาหาร

4. วัตถุประสงค์ของวิชา

4.1   เพื่อให้นิสิตเรียนรู้การประยุกต์ใช้โภชนศาสตร์ในการปรับปรุงคุณภาพของอาหาร

4.3   เพื่อให้นิสิตเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพทางโภชนาการ

ของอาหาร

5. หัวข้อวิชา (Course outline)

5.1  หัวข้อบรรยาย

5.1.1 บทบาทของสารอาหารต่อสุขภาพและคุณภาพอาหาร

5.1.2 การเปลี่ยนแปลงของสารอาหารในกระบวนการผลิต

5.1.3 ความสมดุลและปฏิสัมพันธ์ของสารอาหาร

5.1.4 การปรับปรุงคุณภาพของพลังงานและสารอาหาร

5.1.5 อาหารเพื่อสุขภาพ

5.1.6 ฉลากโภชนาการ

5.1.7 กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพทางโภชนาการของอาหาร

5.2 หัวข้อภาคปฏิบัติ

5.2.1 กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารในท้องตลาด

5.2.2 การจัดทำฉลากโภชนาการ

5.2.3 การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบต่างๆ

6. วิธีการสอน

การบรรยาย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กิจกรรมประกอบการเรียน ภาคปฏิบัติ

การจัดทำรายงาน การนำเสนอในชั้นเรียน

7. อุปกรณ์สื่อการสอน

เอกสารและสื่อประกอบคำบรรยาย แผ่นใส / เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ / คอมพิวเตอร์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารในท้องตลาด ภาคปฏิบัติ

8.   การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

8.1 การสอบ ร้อยละ

8.1.1         สอบกลางภาค                                        40

8.1.2         สอบปลายภาค                                       20

8.2 งานมอบหมาย

8.2.1 ภาคปฏิบัติ 25

8.2.2 การศึกษาค้นคว้าและรายงาน 10

8.2.3 การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วม 5

9 การประเมินผลการเรียน

อิงเกณฑ์ ดังนี้

85                    =          A                      65 – 69                        =          C

80 – 84                        =          B+                    60 – 64                        =          D+

75 – 79                        =          B                      55 – 59                        =          D

70 – 74                        =          C+                   ต่ำกว่า 54          =          F

10 การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำในด้านการเรียน

เวลาเรียน บรรยาย             วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 13.00 น.

โทรศัพท์            02-579-0113  ต่อ 2010

E-mail               tasaneelim45@yahoo.com


11. เอกสารอ่านประกอบ

เอกสารประกอบการบรรยาย

เอกสารรายงานวิจัยและในวารสารวิชาการ เช่น โภชนาการสาร อาหาร American Journal of Dietetic Association, American Journal of Food Science

12. ตารางกิจกรรมการเรียน

สัปดาห์ที่

วัน เดือน ปี

เนื้อหา

กิจกรรม

1

11 มิ.ย.. 49

แนะนำวิชา

บรรยาย

บทบาทของสารอาหารต่อสุขภาพและคุณภาพอาหาร

2

18 มิ.ย. 49

การแปรรูปกับคุณภาพทางโภชนาการ

บรรยาย

การแปรรูปกับคุณภาพทางโภชนาการ

3

25 มิ.ย. 49

แนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหาร

บรรยาย

แนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหาร

4

2 ก.ค. 49

ความสมดุลและปฏิสัมพันธ์ของสารอาหาร

บรรยาย

หลักการปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร

5

9 ก.ค. 49

การปรับปรุงคุณภาพของพลังงาน

บรรยาย

การปรับปรุงคุณภาพของสารอาหาร

6

16 ก.ค. 49

การปรับปรุงคุณภาพของสารอาหาร

บรรยาย

สารทดแทนสารอาหาร

8

23 ก.ค. 49

สอบกลางภาค

สอบ

9

30 ก.ค. 49

การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ

บรรยาย

กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารในท้องตลาด

การนำเสนอ

10

6 ส.ค. 49

กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร

บรรยาย

ฉลากโภชนาการ

11

13 ส.ค. 49

กรณีศึกษาการปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการ

บรรยาย

กรณีศึกษาการปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการ

12

20 ส.ค. 49

การจัดทำฉลากโภชนาการ

ปฏิบัติ

การจัดทำฉลากโภชนาการ

13

27 ส.ค. 49

การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร

ปฏิบัติ

ปฏิบัติการ (ต่อ)

สัปดาห์ที่

วัน เดือน ปี

เนื้อหา

กิจกรรม

14

3 ก.ย. 49

การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการ

ปฏิบัติ

ปฏิบัติการ (ต่อ)

15

10 ก.ย. 49

การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการ

ปฏิบัติ

ปฏิบัติการ (ต่อ)

16

17 ก.ย. 49

การนำเสนอรายงาน

การนำเสนอ

17

24 ก.ย. 49

สอบปลายภาค

สอบ

อาจารย์ผู้สอน ร.ศ. ดร. ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

อาจารย์สุจิตตา เรืองรัศมี

อาจารย์ (พิเศษ)

ผู้รายงาน …………………………………………………….

(รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ)

5 มิถุนายน 2549