ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘ปริญญาตรี’ Category

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

leave a comment »

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Home Economics
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
ชื่อย่อ : วท.บ. (คหกรรมศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Home Economics)
ชื่อย่อ : B.S. (Home Economics)
3.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ให้มีความ
เหมาะสมกับความต้องการบุคลากรด้านคหกรรมศาสตร์ ที่จะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมสำหรับงานด้านวิชาการ วิจัย
ธุรกิจ และส่งเสริมเผยแพร่ ซึ่งสอดคล้องกับแผนและเกณฑ์กำหนดของทบวงมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
5. กำหนดการเปิดสอน
จะเริ่มใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้ในภาคต้นปีการศึกษา 2541
6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. ระบบการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. ระยะเวลาการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. การลงทะเบียนเรียน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12. อาจารย์ผู้สอน
(เอกสารผนวกที่ 1)
13. จำนวนนิสิต
ปีการศึกษา จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 รวม
จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
2541 50 – – – 50 –
2542 60 50 – – 110 –
2543 80 60 50 – 190 –
2544 80 80 60 50 270 50
2545 80 80 80 60 300 60
14. สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
15.ห้องสมุด
หนังสือ/ตำรา วารสาร และเอกสารวิชาการต่างๆ ใช้บริการของสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดภาควิชาคหกรรมศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
16. งบประมาณ
ใช้งบประมาณของคณะเกษตร (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)
3
17. หลักสูตร
17.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้างของหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะบังคับ 60 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 28 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์ 32 หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะเลือก 41 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
17.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(2-2)
(Mathematics and Computers in Everyday Life)
1.2 ภาษา 12 หน่วยกิต
355xxx ภาษาอังกฤษ (English) 9( – )
999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) 3(3-0)
1.3 มนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต
371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด (The Use of Library Resources) 1(1-0)
999031 มรดกอารยธรรมโลก (The Heritage of World Civilizations) 3(3-0)
1.4 สังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
459111 จิตวิทยาทั่วไป (Genneral Psychology) 3(3-0)
999141 มนุษย์กับสังคม (Man and Society) 3(3-0)
และเลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิตจาก
102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Economics) 3(3-0)
999041 เศรษฐกิจเพื่อการดำเนินชีวิต (Economics for Better Living) 3(3-0)
4
1.5 พลศึกษา 2 หน่วยกิต
175xxx กิจกรรมพลศึกษา (Physical Education Activity) 1,1(0-2)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะบังคับ ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 28 หน่วยกิต
403111 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3(2-3)
403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ (Laboratory in General Chemistry) 1(0-3)
403221 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 4(4-0)
403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Organic Chemistry) 1(0-3)
419211 จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology) 3(3-0)
419214 จุลชีววิทยาทั่วไปภาคปฏิบัติการ (Laboratory in General Microbiology) 1(0-3)
420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป (Abridged Physics) 4(3-3)
422111 หลักสถิติ I (Principles of Statistics I) 3(3-0)
423251 สรีรวิทยาของมนุษย์ (Human Physiology) 3(2-3)
424111 หลักชีววิทยา (Principles of Biology) 3(3-0)
424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Biology) 1(0-3)
2.1.2 กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์ 32 หน่วยกิต
006121** หลักศิลป์และการประยุกต์ (Principles of Art and Application) 3(2-3)
006151** หลักการประกอบอาหาร (Principles of Cookery) 3(2-3)
006171* การจัดการทรัพยากรบ้านเรือน และการบริโภค 3(3-0)
(Home Resources and Consumption Management)
006231* การพัฒนาการมนุษย์ และครอบครัว (Human and Family Development)4(3-2)
006241** สิ่งทอเบื้องต้น (Fundamental of Textiles) 3(3-0)
006244* การจัดการเครื่องแต่งกาย (Clothing Management) 3(2-3)
006282** โภชนศาสตร์มนุษย์ (Human Nutriton) 3(3-0)
006311** เทคนิคการสาธิต (Demonstration Techniques) 3(1-4)
006399** การฝึกงานเบื้องต้น (General Practicum) 2(0-10)
006497** สัมมนา (Seminar) 1(1-0)
006498** ปัญหาพิเศษ (Special Problems) 2(0-4)
006499** การฝึกงานเฉพาะด้าน (Specific Practicum) 2(0-10)
5
2.2 วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต
เลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้
2.2.1 สาขาศิลปสัมพันธ์
เรียนวิชาต่อไปนี้ 18 หน่วยกิต
006221* หลักการวาดเส้น (Principles of Drawing) 3(1-4)
006222* การออกแบบขั้นพื้นฐาน (Fundarmental of Design) 3(1-4)
006224** ตกแต่งภายใน I (Interior Decoration I) 3(1-4)
006321** การจัดดอกไม้ I (Flower Arrangemant I) 3(1-4)
006325** ศิลปะสำหรับเด็ก (Art for Children) 3(1-4)
006327** ประวัติทัศนศิลป์ (History of Visual Art) 3(3-0)
และเลือกเรียนแขนงใดแขนงหนึ่งต่อไปนี้
2.2.1.1 แขนงวิชาตกแต่งภายใน 23 หน่วยกิต
เรียนวิชาต่อไปนี้ 18 หน่วยกิต
006324** การเขียนแบบทัศนียภาพ (Perspective Drawing) 3(1-4)
006421* การจัดดอกไม้ II (Flower Arrangemant II) 3(1-4)
006422* การออกแบบเครื่องเรือน (Furniture Design) 3(1-4)
006424** การตกแต่งภายใน II (Interior Decoration II) 3(1-4)
006425** การจัดการอาคาร (Building Management) 3(2-2)
006427** ประวัติเครื่องเรือน (History of Furniture) 3(3-0)
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
001351 หลักการถ่ายรูป (Principles of Photography) 3(2-2)
006243* ผ้าในอาคาร (Interior Fabrics) 3(3-0)
006326** เครื่องปั้นดินเผา I (Ceramic I) 3(1-4)
006496** เรื่องเฉพาะทางคหกรรมศาสตร์ (Selected Topics in Home Economics) 1-3
217112 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Design Fundamentals) 3(2-0)
459471 จิตวิทยาผู ้บริโภค (Consumer Psychology) 3(3-0)
2.2.1.2 แขนงวิชาออกแบบหัตถกรรม 23 หน่วยกิต
เรียนวิชาต่อไปนี้ 18 หน่วยกิต
006223** ศิลปหัตถกรรม (Handicraft) 3(1-4)
006322* บรรจุภัณฑ์ในงานคหกรรม (Home Economic Packaging) 3(1-4)
006323* ศิลปะงานเครื่องประดับ (Accessory Crafts) 3(1-4)
006326** เครื่องปั้นดินเผา I (Ceramic I) 3(1-4)
006347** การออกแบบลวดลายผ้า (Fabric Design) 3(1-4)
6
006423* การพัฒนาหัตถกรรม (Handicraft Development) 3(1-4)
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
001351 หลักการถ่ายรูป (Principles of Photography) 3(2-2)
006421* การจัดดอกไม้ II (Flower Arrangemant II) 3(1-4)
006426** เครื่องปั้นดินเผา II (Ceramic II) 3(1-4)
459471 จิตวิทยาผู้บริโภค (Consumer Psychology) 3(3-0)
459472 จิตวิทยาโฆษณาเพื่อการตลาด (Psychology of Advertesing for Marketing) 3(3-0)
2.2.2 สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย
เรียนวิชาต่อไปนี้ 11 หน่วยกิต
006242* ปฏิบัติการสิ่งทอเบื้องต้น (Laboratory in Fundarmental of Textiles) 1(0-2)
006243* ผ้าในอาคาร (Interior Fabrics) 3(3-0)
006245** เทคนิคการวาดภาพแฟชั่น (Fashion Drawing Techniques) 1(0-2)
006246** หลักการตัดเย็บ (Principles of Clothing Construction) 3(1-4)
006345** การออกแบบเครื่องแต่งกาย I (Costume Design I) 3(2-2)
2.2.2.1 แขนงวิชาตกแต่งภายใน 30 หน่วยกิต
เรียนวิชาต่อไปนี้ 18 หน่วยกิต
006344** เครื่องแต่งกายกับมนุษย์ (Clothing and Man) 3(3-0)
006346** การตัดเย็บโดยการสร้างแบบกระดาษ (Clothing Construction by Flat Pattern) 3(0-6)
006348** ประวัติเครื่องแต่งกาย (History of Costume) 3(3-0)
006444** เสื้อผ้าเด็ก (Clothing for Children) 3(2-2)
006448** เสื้อผ้าผู้สูงอายุและผู้พิการ (Clothing for the Elderly and the Handicap) 3(2-2)
006449* ธุรกิจเครื่องแต่งกาย (Apparel Business) 3(3-0)
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
006326* ศิลปะงานเครื่องประดับ (Accessory Crafts) 3(1-4)
006349* การทำความสะอาดสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย (Textile and Clothing Detergency) 3(3-0)
006442* ปัญหาการบริโภคสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย 3(3-0)
(Consumption Problems in Textiles and Clothing)
006443** สิ่งทอพื้นเมือง (Native Textiles) 3(2-2)
006445** การออกแบบเครื่องแต่งกาย II (Costume Design II) 3(1-4)
006446** การตัดเย็บโดยการจับจีบ (Clothing Construction by Draping) 3(0-6)
006496** เรื่องเฉพาะทางคหกรรมศาสตร์ (Selected Topics in Home Economics) 1-3
7
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
006322* บรรจุภัณฑ์ในงานคหกรรม (Home Economic Packaging) 3(1-4)
006471* ครอบครัวสมัยใหม่กับคุณภาพชีวิต (Modern Family and Quality of Life) 3(3-0)
130101 การบัญชีทั่วไป (General Accounting) 3(2-2)
459471 จิตวิทยาผู้บริโภค (Consumer Psychology) 3(3-0)
2.2.2.2 แขนงวิชาสิ่งทอ 30 หน่วยกิต
เรียนวิชาต่อไปนี้ 18 หน่วยกิต
006341* การย้อมสีสิ่งทอ (Textile Dyeing) 3(2-3)
006342** การทดสอบคุณภาพสิ่งทอ (Textile Quality Testing) 3(2-3)
006343** การออกแบบและตัดเย็บผ้าในอาคาร (Design and Construction of Interior Fabrics) 3(1-4)
006347** การออกแบบลวดลายผ้า (Fabrics Design) 3(1-4)
006441** เส้นใยผ้า (Textile Fibers) 3(2-2)
006443** สิ่งทอพื้นเมือง (Native Textiles) 3(2-2)
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
006349* การทำความสะอาดสิ่งทอ และเครื่องแต่งกาย (Textile and Clothing Detergency) 3(3-0)
006442* ปัญหาการบริโภคสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย 3(3-0)
(Consumption Problems in Textiles and Clothing)
006447* การออกแบบผ้าทอมือ (Hand Woven Fabric Design) 3(0-6)
006449* ธุรกิจเครื่องแต่งกาย (Apparel Business) 3(3-0)
006496** เรื่องเฉพาะทางคหกรรมศาสตร์ (Selected Topics in Home Economics) 1-3
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
006322* บรรจุภัณฑ์ในงานคหกรรม (Home Economic Packaging) 3(1-4)
006471* ครอบครัวสมัยใหม่กับคุณภาพชีวิต (Modern Family and Quality of Life) 3(3-0)
130101 การบัญชีทั่วไป (General Accounting) 3(2-2)
459471 จิตวิทยาผู้บริโภค (Consumer Psychology) 3(3-0)
2.2.3 สาขาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
เรียนวิชาต่อไปนี้ 18 หน่วยกิต
006272** สุขภาพอนามัยครอบครัว (Family Health and Hygiene) 3(2-2)
006331** การอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน (Presschool Child Rearing) 3(2-2)
006371* การสื่อสารและความสัมพันธ์ในครอบครัว 3(3-0)
(Family Communication and Relationship)
006435* การจัดโครงการเด็กทารก (Program Administration for Infancy) 3(2-2)
8
006437* การจัดโครงการกิจกรรมสำหรับเยาวชน 3(2-2)
(Activities Program Administration for Young)
006438* การจัดโครงการสำหรับผู้สูงอายุ (Program Administration for Elderly) 3(2-2)
และเลือกเรียนแขนงใดแขนงหนึ่งต่อไปนี้
2.2.3.1 แขนงวิชาพัฒนาการครอบครัว 23 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
006433* การบริหารโครงการเด็กก่อนวัยเรียน 3(2-2)
(Program Administration for the Preschool Child)
006434** โรงเรียนอนุบาล (Kindergarten School) 3(2-3)
006436* การจัดโครงการสำหรับเด็กพิเศษ (Program Administration for Exceptional Child) 3(2-2)
006471* ครอบครัวสมัยใหม่กับคุณภาพชีวิต (Modern Family and Quality of Life) 3(2-2)
006472* วิกฤตการณ์ในครอบครัวและการแนะแนว (Family Crisis and Guidance)3(3-0)
006496** เรื่องเฉพาะทางคหกรรมศาสตร์ (Selected Topics in Home Economics) 1-3
102481 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว (Economics of Household Finance) 3(3-0)
459263 จิตวิทยาวัยรุ่น (Psychology of Adolescence) 3(3-0)
456439 พฤติกรรมผิดปกติในเด็กและเยาวชน 3(3-0)
(Behavioral Disorder in Childhood and Adolescents)
459463 จิตวิทยาผู้ใหญ่และวัยชรา (Adulthood and Old Age Psychology) 3(3-0)
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
006224** ตกแต่งภายใน I (Interior Decoration I) 3(1-4)
006243* ผ้าในอาคาร (Interior Fabrics) 3(3-0)
006321** การจัดดอกไม้ I (Flower Arrangemant I) 3(1-4)
006356* การจัดการอาหาร (Cuisine Management) 3(1-6)
006381** โภชนศาสตร์ครอบครัว (Family Nutrition) 3(3-0)
006421* การจัดการดอกไม้ II (Flower Arrangemant II) 3(1-4)
006444** เสื้อผ้าเด็ก (Clothing for Children) 3(2-2)
130101 การบัญชีทั่วไป (General Accounting) 3(2-2)
2.2.3.2 แขนงวิชาพัฒนาการเด็ก 23 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
006325** ศิลปะสำหรับเด็ก (Art for Children) 3(1-4)
006332** กิจกรรมและการเล่นของเด็กก่อนวัยเรียน (Activity and Play for Preschool Child) 3(2-2)
006333** กิจกรรมเข้าจังหวะและดนตรีสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน 3(2-2)
(Rhythmic Arts and Music for Preschool Child)
9
006431** นิทานสำหรับเด็ก (Stories for Young Child) 3(2-2)
006432** เทคนิคการสอนเด็กก่อนวัยเรียน (Teaching Techniques for Preschool Child) 3(2-2)
006433** การบริหารโครงการเด็กก่อนวัยเรียน 3(2-2)
(Program Administration for the Preschool Child)
006434** โรงเรียนอนุบาล (Kindergarten School) 3(2-3)
006436* การจัดโครงการสำหรับเด็กพิเศษ (Program Administration for Exceptional Child) 3(2-2)
006471* ครอบครัวสมัยใหม่กับคุณภาพชีวิต (Modern Family and Quality of Life) 3(2-2)
006472* วิกฤตการณ์ในครอบครัวและการแนะแนว (Family Crisis and Guidance)3(3-0)
006496** เรื่องเฉพาะทางคหกรรมศาสตร์ (Selected Topics in Home Economics) 1-3
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
006224** ตกแต่งภายใน I (Interior Decoration I) 3(1-4)
006444** เสื้อผ้าเด็ก (Clothing for Children) 3(2-2)
006452** การจัดบริการอาหารสถานศึกษา (School Food Service) 3(1-6)
130101 การบัญชีทั่วไป (General Accounting) 3(2-2)
459262 จิตวิทยาเด็ก (Children Psychology) 3(3-0)
459263 จิตวิทยาวัยรุ่น (Psychology of Adolescence) 3(3-0)
459335 จิตวิทยาเด็กพิเศษ (Psychology of the Exceptional Children) 3(3-0)
459342 จิตวิทยาเด็กไม่พูด (Psychology of Non-Verbal Child) 3(3-0)
2.2.4 สาขาอาหารและโภชนาการ
เรียนวิชาต่อไปนี้ 19 หน่วยกิต
006251** สุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation) 3(3-0)
006283** ปฏิบัติการทางโภชนศาสตร์มนุษย์ (Laboratory in Human Nutrition) 1(0-2)
006351** การจัดเตรียมอาหาร (Food Preparation) 3(1-6)
006353** หลักการถนอมอาหาร (Principles of Food Preservation) 3(2-2)
006354** วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร( Science of Cookery) 3(2-2)
006381** โภชนศาสตร์ครอบครัว (Family Nutrition) 3(2-3)
402311 ชีวเคมี I (Biochemistry I) 2(2-0)
402312 ชีวเคมี I ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Biochemistry I) 1(0-3)
และเลือกเรียนแขนงใดแขนงหนึ่งต่อไปนี้
2.2.4.1 แขนงวิชาอาหารและการจัดการ 22 หน่วยกิต
เรียนวิชาต่อไปนี้ 11 หน่วยกิต
006352* หลักการบริการอาหาร (Principles of Food Service) 2(1-3)
006355* การจัดเตรียมเครื่องดื่ม (Beverage Operation) 3(2-3)
10
006356* การจัดการอาหาร (Cuisine Management) 3(1-6)
006451** การจัดบริการอาหารในสถาบัน (Institutional Food Management) 3(1-6)
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
006452** การจัดบริการอาหารในสถานศึกษา (School Food Service) 3(1-6)
006453** การถนอมอาหารขั้นสูง (Advanced Food Preservation) 3(2-2)
006454** อาหารอบจากแป้ง (Bakery) 3(1-6)
006455* อาหารนานาชาติ (International Cuisine) 3(1-6)
006456* การผลิตขนมไทย (Thai Dessert Production) 3(1-6)
006496** เรื่องเฉพาะทางคหกรรมศาสตร์ (Selected Topics in Home Economics) 1-3
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
006224* ตกแต่งภายใน I (Interior Decoration I) 3(1-4)
006243* ผ้าในอาคาร (Interior Fabrics) 3(3-0)
006321** การจัดดอกไม้ I (Flower Arrangemant I) 3(1-4)
006322* บรรจุภัณฑ์ในงานคหกรรม (Home Economic Packaging) 3(1-4)
130101 การบัญชีทั่วไป (General Accounting) 3(2-2)
351214 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Travel Industry) 3(3-0)
459471 จิตวิทยาผู้บริโภค (Consumer Psychology) 3(3-0)
459472 จิตวิทยาโฆษณาเพื่อการตลาด (Psychology of Advertesing for Marketing) 3(3-0)
2.2.4.2 แขนงวิชาโภชนศาสตร์และโภชนบำบัด 22 หน่วยกิต
เรียนวิชาต่อไปนี้ 12 หน่วยกิต
006356* การจัดการอาหาร (Cuisine Management) 3(1-6)
006383** โภชนบำบัด (Diet Therapy) 3(2-3)
006451** การจัดบริการอาหารในสถาบัน (Institutional Food Management) 3(1-6)
402313* ชีวเคมี II (Biochemistry II) 3(3-0)
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
006382** โภชนศาสตร์ชุมชน (Community Nutrition) 3(2-3)
006454** อาหารอบจากแป้ง (Bakery) 3(1-6)
006455* อาหารนานาชาติ (International Cuisine) 3(1-6)
006481** การวิเคราะห์อาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition Assessment) 3(1-4)
006482** การจัดการโภชนาการในโรงพยาบาล (Hospital Dietetics Management) 3(2-3)
006483* โภชนาการทางหลอดเลือดดำ (Parenteral Nutrition) 3(3-0)
006496** เรื่องเฉพาะทางคหกรรมศาสตร์ (Selected Topics in Home Economics) 1-3
459471 จิตวิทยาผู้บริโภค (Consumer Psychology) 3(3-0)
11
2. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น 137 หน่วยกิต
ความหมายของเลขตัวกลางของเลขสามตัวท้ายในหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์
1. สาขาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
2. สาขาศิลปสัมพันธ์
3. สาขาพัฒนาการเด็ก
4. สาขาสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย
5. สาขาอาหาร
7. สาขาพัฒนาการครอบครัว
8. สาขาโภชนศาสตร์
9. ฝึกงาน สัมมนา ปัญหาพิเศษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร

leave a comment »

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Agricultural Chemistry
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีการเกษตร)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เคมีการเกษตร)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Agricultural Chemistry)
ชื่อย่อ : B.S. (Agricultural Chemistry)
3.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร สมบัติ
การผสมปรุงแต่งสารกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร การนำมาใช้ประโยชน์ การทดสอบ การวิเคราะห์คุณภาพ การ
สลายและการเปลี่ยนแปลงของสารกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรในธรรมชาติ ผลตกค้างของสารเคมีในผลิตผล
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้สารเคมีในวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อที่จะนำไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์กับชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในหน่วยงานต่างๆทั้งของรัฐ
และเอกชนอันจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติต่อไป
4.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งพื้นฐานและประยุกต์ ในการใช้สารเคมีในทางการเกษตรที่
ถูกต้อง ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
5. กำหนดการเปิดสอน
ใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป
6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. ระบบการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. ระยะเวลาการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. การลงทะเบียนเรียน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12. อาจารย์ผู้สอน
(เอกสารผนวกที่ 1)
13. จำนวนนิสิต
ปีการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 รวม จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
2541 35 – – – 35 –
2542 35 35 – – 70 –
2543 40 35 35 – 110 –
2544 40 40 35 35 150 –
2545 40 40 40 35 155 35
14. สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนที่มีอยู่ในคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งวิทยาเขต
บางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15.ห้องสมุด
หนังสือ/ตำรา วารสาร และเอกสารวิชาการต่างๆ ใช้บริการจากห้องสมุดคณะ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16. งบประมาณ
ใช้งบประมาณของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
17. หลักสูตร
17.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้างของหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต
– วิชาแกน 53 หน่วยกิต
แกนวิทยาศาสตร์ 33 หน่วยกิต
แกนเกษตรศาสตร์ 20 หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะบังคับ 39 หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะเลือก 12 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
4
17.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(2-2)
(Mathematics and Computers in Everyday Life)
1.2 ภาษา 12 หน่วยกิต
355xxxภาษาอังกฤษ 9( – )
999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0)
(Thai Language for Communication)
1.3 สังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0)
(Introduction to Economics)
999141 มนุษย์กับสังคม 3(3-0)
(Man and Society)
371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1(1-0)
(The Use of Library Resources)
1.4 มนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
351213 ศิลปะการติดต่อ 3(3-0)
(Public Relation Arts)
999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต 3(3-0)
(Arts of Living )
1.5 พลศึกษา 2 หน่วยกิต
175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1,1(0-2)
(Physical Education Activity)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน 53 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 33 หน่วยกิต
401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3(2-3)
(General Botany)
401351 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 3(2-3)
(Introductory Plant Physiology)
403113 เคมีทั่วไป I 3(3-0)
(General Chemistry I)
403114 เคมีทั่วไป I ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in General Chemistry I)
5
403115 เคมีทั่วไป II 3(3-0)
(General Chemistry II)
403116 เคมีทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in General Chemistry II)
417116 คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 4(4-0)
(Elementary Applied Mathematics)
419211 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0)
(General Microbiology)
419214 จุลชีววิทยาทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in General Microbiology)
420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 4(3-3)
(Abridged Physics)
422111 หลักสถิติ I 3(3-0)
(Principles of Statistics I)
424111 หลักชีววิทยา 3(3-0)
(Principles of Biology)
424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in Biology)
2.1.2 กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์ 20 หน่วยกิต
015111 เกษตรศาสตร์ทั่วไป 1(1-0)
(Overview in Agriculture)
015221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3(3-0)
(Animal Science and Technology)
015231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2(2-0)
(Crop Science and Technology)
015241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3(2-3)
(Introduction to Entomology)
005201 เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร 3(2-3)
(Farm Engine and Farm Machinery)
หรือ
015251 อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร 3(2-3)
(Agricultural Machinery and Equipment)
015261วิทยาศาสตร์ทางดิน 3(2-3)
(Soil Science)
015271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน 2(2-0)
(Horticultural Science and Technology)
6
015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3(2-3)
(Introductory Plant Pathology)
2.2 วิชาเฉพาะบังคับ 39 หน่วยกิต
011411 หลักการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเบื้องต้น 3(2-3)
(Fundamentals of Pest Management)
011471 สารเคมีและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 4(3-3)
(Pesticides and Their Application)
012399** การฝึกงานทางเคมีการเกษตร I 2(0-10)
(Practice in Agricultural Chemistry I)
012431 การวิเคราะห์ทางเคมีการเกษตร 4(3-3)
(Chemical Analysis in Agriculture)
012481**สารเคมีที่ใช้ในทางปฐพีวิทยา 3(3-0)
(Chemical Used in Soil Science)
012497 สัมมนา 1
(Seminar)
012498 ปัญหาพิเศษ 2
(Special Problems)
012499**การฝึกงานทางเคมีการเกษตร II 2(0-10)
(Practice in Agricultural Chemistry II)
402311 ชีวเคมี I 2(2-0)
(Biochemistry I)
402312 ชีวเคมี I ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in Biochemistry I)
402313 ชีวเคมี II 3(3-0)
(Biochemistry II)
402432 ชีวเคมีของพืช 3(3-0)
(Plant Biochemistry)
หรือ
402482 ชีวเคมีการเกษตร 3(3-0)
(Agricultural Biochemistry)
403221 เคมีอินทรีย์ 4(4-0)
(Organic Chemistry)
403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in Organic Chemistry)
** รายวิชาที่ปรับปรุง
7
403231 เคมีปริมาณวิเคราะห์ 2(2-0)
(Chemical Quantitative Analysis)
403232 เคมีปริมาณวิเคราะห์ภาคปฏิบัติการ 2(0-6)
(Laboratory in Chemical Quantitative Analysis)
2.3 วิชาเฉพาะเลือก 12 หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
003211 พืชไร่เศรษฐกิจ 2(2-0)
(Economic Crops)
003212 ปฏิบัติการพืชไร่เศรษฐกิจ 1(0-3)
(Laboratory in Economic Crops)
003413 พืชน้ำมัน 3(2-3)
(Oil Crops)
003419 ชีววิทยาวัชพืช 2(2-0)
(Weed Biology)
004312 แมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 3(2-3)
(Economic Entomology)
004334 แมลงศัตรูผลผลิตในโรงเก็บ 3(2-3)
(Insect Pests of Stored Products)
007454 การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสวน 3(2-2)
(Plant Growth Regulators in Horticulture)
008481 การวินิจฉัยโรคพืช 3(1-6)
(Diagnosis of Plant Diseases)
008482 โรคของเมล็ดพันธุ์ 3(2-3)
(Seed Pathology)
009321 ปุ๋ย 3(3-0)
(Fertilizers and Manures)
009421 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3(3-0)
(Soil Fertility)
009423 เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 3(3-0)
(Chemical Fertilizer Technology and Usage)
009431 เคมีของดิน 3(3-0)
(Soil Chemistry)
009481 มลพิษของดินและการจัดการ 3(3-0)
(Soils Pollution and Its Management)
012432 พิษวิทยาของสารกำจัดศัตรูพืช 4(3-3)
(Pesticide Toxicology)
8
012482**สารเคมีที่ใช้ในการเกษตรกับสภาวะแวดล้อม 3(3-0)
(Agricultural Chemicals and Their Environmental Impacts)
012491 วิธีวิจัยทางเคมีการเกษตร 3(2-3)
(Research Methodology in Agricultural Chemistry)
012496 เรื่องเฉพาะทางเคมีการเกษตร 1-3
(Selected Topics in Agricultural Chemistry)
119111 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น 3(3-0)
(Introduction to Agricultural Economics)
119331 หลักการตลาดเกษตร 3(3-0)
(Principles of Agricultural Marketing)
119371 ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น 3(3-0)
(Introduction to Agribusiness)
403325 สารอินทรีย์ธรรมชาติขั้นพื้นฐาน 3(3-0)
(Fundamental of Natural Products)
403451 เคมีของอาหาร 3(2-3)
(Food Chemistry)
403452 เคมีอุตสาหกรรม 3(3-0)
(Industrial Chemistry)
403455 เคมีสิ่งแวดล้อม 3(3-0)
(Environmental Chemistry)
451222 ภูมิศาสตร์การเกษตร 3(3-0)
(Geography of Agriculture)
453111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0)
(Introduction to Law)
** รายวิชาที่ปรับปรุง
9
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ความหมายของเลขรหัสตัวกลาง
สาขาเคมีการเกษตรใช้รหัส 012 นำหน้า ส่วนรหัส 3 ตัวหลังนั้น เลขตัวกลางมีความหมายดังนี้
เลขตัวกลาง ความหมาย
3 หมวดวิชาการวิเคราะห์ทางเคมี
8 หมวดวิชาสารเคมี
9 หมวดวิชาฝึกงาน ปัญหาพิเศษ สัมมนา
10
17.4 แนวการจัดรายวิชาเรียนแต่ละภาคการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคต้น
วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
015111 เกษตรศาสตร์ทั่วไป 1(1-0)
(Overview in Agriculture)
015271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน 2(2-0)
(Horticultural Science and Technology)
175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2)
(Physical Education Activities)
355xxx ภาษาอังกฤษ 3(3-0)
(Foundation English)
403113 เคมีทั่วไป I 3(3-0)
(General Chemistry I)
403114 เคมีทั่วไป I ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in General Chemistry I)
424111 หลักชีววิทยา 3(3-0)
(Principles of Biology)
424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in Biology)
รวม 15
ปีที่ 1 ภาคปลาย
015221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3(3-0)
(Animal Science and Technology)
015231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2(2-0)
(Crop Science and Technology)
355xxx ภาษาอังกฤษ 3(3-0)
(Foundation English)
401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3(2-3)
(General Botany)
403115 เคมีทั่วไป II 3(3-0)
(General Chemistry II)
403116 เคมีทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in General Chemistry II)
417116 คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 4(4-0)
(Elementary Applied Mathematics)
รวม 19
11
ปีที่ 2 ภาคต้น
วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3(2-3)
(Soil Science)
175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2)
(Physical Education Activities)
355xxx ภาษาอังกฤษ 3(3-0)
(Foundation English)
420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 4(3-3)
(Abridged Physics)
999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต 3(3-0)
(Public Relation Arts)
999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(2-2)
(Mathematics and Computers in Everyday Life)
รวม 17
ปีที่ 2 ภาคปลาย
005201 เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร 3(2-3)
(Farm Engine and Farm Machinery)
หรือ
015251 อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร 3(2-3)
(Agricultural Machinery and Equipment)
015399 การฝึกงานทางเคมีการเกษตร I 2(0-10)
(Practice in Agricultural Chemistry I)
102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0)
(Introduction to Economics)
401351 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 3(2-3)
(Introductory Plant Physiology)
403221 เคมีอินทรีย์ 4(4-0)
(Organic Chemistry)
403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in Organic Chemistry)
403231 เคมีปริมาณวิเคราะห์ 2(2-0)
(Chemical Quantitative Analysis)
403232 เคมีปริมาณวิเคราะห์ภาคปฏิบัติการ 2(0-6)
(Laboratory in Chemistry Quantitative Analysis)
รวม 20
12
ปีที่ 3 ภาคต้น
วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
015241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3(2-3)
(Introduction in Entomology)
015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3(2-3)
(Introductory Plant Pathology)
371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1(1-0)
(The Use of Library Resources)
402311 ชีวเคมี I 2(2-0)
(Biochemistry I)
402312 ชีวเคมี I ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in Biochemistry I)
419211 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0)
(General Microbiology)
419214 จุลชีววิทยาทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in General Microbiology)
999141 มนุษย์กับสังคม 3(3-0)
(Man and Society)
รวม 17
ปีที่ 3 ภาคปลาย
011411 หลักการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเบื้องต้น 3(2-3)
(Fundamentals of Pest Management)
012499 การฝึกงานทางเคมีการเกษตร II 2(0-10)
(Practice in Agricultural Chemistry II)
351213 ศิลปะการติดต่อ 3(3-0)
(Public Relation Arts)
402313 ชีวเคมี II 3(3-0)
(Biochemistry II)
422111 หลักสถิติ I 3(3-0)
(Principles of Statistics I)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(-)
xxxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3(-)
รวม 20
13
ปีที่ 4 ภาคต้น
วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
011471 สารเคมีและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 4(3-3)
(Pesticides and Their Application)
012431 การวิเคราะห์เคมีทางการเกษตร 4(3-3)
(Chemical Analysis in Agriculture)
012481 สารเคมีที่ใช้ในทางปฐพีวิทยา 3(3-0)
(Chemical Used in Soil Science)
012498 ปัญหาพิเศษ 2
(Special Problems)
999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0)
(Thai Language for Communication)
xxxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3(-)
รวม 19
ปีที่ 4 ภาคปลาย
012497 สัมมนา 1(1-0)
(Seminar)
402432 ชีวเคมีของพืช 3(3-0)
(Plant Biochemistry)
หรือ
402482 ชีวเคมีการเกษตร 3(3-0)
(Agricultural Biochemistry)
xxxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3(-)
xxxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3(-)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(-)
รวม 13
14
17.5 คำอธิบายรายวิชา
012399**การฝึกงานทางเคมีการเกษตร I 2(0-10)
(Practice in Agricultural Chemistry I)
การฝึกปฏิบัติงานทางด้านการใช้สารเคมีทางการเกษตร รวมทั้งงานการเกษตรเบื้องต้น
Practice in agricultural chemicals and usage including basic agricultural work.
012431 การวิเคราะห์เคมีทางการเกษตร 4(3-3)
(Chemical Analysis in Agriculture)
พื้นฐาน : 403231
หลักการและการประยุกต์ใช้วิธีโครมาโตกราฟฟี เคมีไฟฟ้าสเปกโตรสโคฟีเชิงอะตอมและเชิง
โมเลกุล การวิเคราะห์โครงสร้างของสารโดยวิธีทางสเปกโตรสโคฟี เคมีรังสีและปฏิบัติการที่เน้นการ
วิเคราะห์ทางเคมีการเกษตร
Principle and application on chromatography,atomic and molecular electrochemical
spectroscopy ,analysis on structure formular of components by spectroscopy and radiochemistry , with
laboratory practice emphasised on agricultural analysis.
012432 พิษวิทยาของสารกำจัดศัตรูพืช 4(3-3)
(Pesticide Toxicology)
พื้นฐาน : 012431
โครงสร้างทางเคมี การสลายตัว การเปลี่ยนแปลงภายใต้สภาวะต่างๆและการวิเคราะห์ปริมาณ
ของสารกำจัดศัตรูพืชโดยการใช้โครมาโตรกราฟฟี
Structure formula and toxicity of pesticides,degradation and decomposition of pesticides
under various condition , with methods in quantitative analysis by chromatography.
012481**สารเคมีที่ใช้ในทางปฐพีวิทยา 3(3-0)
(Chemical Used in Soil Science)
พื้นฐาน : 015261
สมบัติทางเคมี ฟิสิกส์และชีวภาพรวมทั้งปฏิกิริยาในดินของสารเคมีที่ให้อาหารแร่ธาตุแก่พืช
สารเคมีที่ใช้ในการแก้ไขปรับปรุงสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และชีวภาพของดินให้เหมาะสมแก่การ
เจริญเติบโตของพืช
Chemical , physical and biological properties and the reaction in soil of chemicals used as
for plant nutrients.
012482**สารเคมีที่ใช้ในการเกษตรกับสภาวะแวดล้อม 3(3-0)
(Agricultural Chemicals and Their Environmental Impacts)
พื้นฐาน : 015261
การเคลื่อนที่ การแพร่กระจาย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุง
ดิน สารเคมีที่ใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสารเคมีอื่นๆที่ใช้ในการเกษตร
** รหัสวิชาปรับปรุง
15
Movement , distribution and environment impact of chemicals used for soil improvement.
Pesticides and other agro-chemicals.
012491 วิธีวิจัยทางเคมีการเกษตร 3(2-3)
(Research Methodology on Agricultural Chemistry)
หลักการทำงานและการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเคมีการเกษตร วิธีการ
เขียนเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานผลการวิจัย การวิเคราะห์และการประเมินผลงาน
Research method on agricultural chemistry , utilization of scientific equipments in
agricultural chemistry . Writing method on research proposal and report , result analysis and result
assessment.
012496 เรื่องเฉพาะทางเคมีการเกษตร 1-3
(Selected Topics in Agricultural Chemistry)
ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางเคมีการเกษตร เรื่องอาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละภาคการศึกษา
Topics will be selected from various fields of agricultural chemistry. These topics may be
varied from semester to semester.
012497 สัมมนา 1
(Seminar)
สัมมนาระดับปริญญาตรี
Seminar for undergraduate study.
012498 ปัญหาพิเศษ 2
(Special Problems)
การศึกษาและค้นคว้าขั้นปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Undergraduate research submitted as a report.
012499**การฝึกงานทางเคมีการเกษตร II 2(0-10)
(Practice in Agricultural Chemistry II)
พื้นฐาน : 012399
การฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะด้านวิเคราะห์ การใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดโรค แมลง
และวัชพืช
Specific practicum in pesticide analysis.
** รหัสวิชาปรับปรุง
16
เอกสารผนวกหมายเลข 2.
แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
1. รหัสวิชา 012399 2(0-10)
ชื่อวิชาภาษาไทย การฝึกงานทางเคมีการเกษตร I
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Practice in Agricultural Chemistry I
วิชาพื้นฐาน –
สาขาวิชาเคมีการเกษตร คณะเกษตร
2. เหตุผล ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิตเพื่อให้เหมาะสม
3. รายวิชาที่เปิดอยู่ในหมวดวิชา ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( x ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีการเกษตร
( x ) เฉพาะบังคับ
( ) เฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรีสำหรับนิสิตปริญญาตรี
4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
012399 การฝึกงาน I
3(0-10)
Practice in Agricultural Chemistry I
วิชาพื้นฐาน : –
คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
การฝึกปฏิบัติงานทางด้านการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรรวมทั้งงานการเกษตรเบื้องต้น
Practice in agricultural chemicals and
usage including basic agricultural work.
012399 การฝึกงานทางเคมีการเกษตร I
2(0-10)
Practice in Agricultural Chemistry I
วิชาพื้นฐาน : –
คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
คงเดิม
ป รับ ป รุง ชื่อ
ร า ย วิช า ล ด
จำนวนหน่วยกิต
โดยจำนวนชั่วโมง
การฝึกงานยังคง
เดิม
5. เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)
คงเดิม
วันที่ 16 เมษายน 2542
17
แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
1. รหัสวิชา 012481 3(3-0)
ชื่อวิชาภาษาไทย สารเคมีที่ใช้ในทางปฐพีวิทยา
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Chemical Used in Soil Science
วิชาพื้นฐาน 015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน (Soil Science)
สาขาวิชาเคมีการเกษตร คณะเกษตร
2. เหตุผล เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเลือกเรียนเป็นวิชาโทในหลักสูตรเกษตรศาสตร์
3. รายวิชาที่เปิดอยู่ในหมวดวิชา ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( x ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีการเกษตร
( ) เฉพาะบังคับ
( x ) เฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรีสำหรับนิสิตปริญญาตรี
4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
012481 สารเคมีที่ใช้ในทางปฐพีวิทยา
3(3-0)
Chemical Used in Soil Science
วิชาพื้นฐาน : 009111
คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
สมบัติทางเคมี ฟิสิกส์และชีวภาพรวมทั้ง
ปฏิกิริยาในดินของสารเคมีที่ให้อาหารแร่
ธาตุแก่พืช สารเคมีที่ใช้ในการแก้ไข
ปรับปรุงสมบัติทางเคมี ทางกายภาพและ
ทางชีวภาพของดินให้เหมาะสมแก่การ
เจริญเติบโตของพืช
Chemical , physical and biological
properties and the reaction in soil of
chemicals used as plant nutrients.
012481 สารเคมีที่ใช้ในทางปฐพีวิทยา
3(3-0)
Chemical Used in Soil Science
วิชาพื้นฐาน : 015261
คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
คงเดิม
ปรับปรุงวิชา
พื้นฐาน
5. เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)
คงเดิม
16 เมษายน 2542
18
แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
1. รหัสวิชา 012482 3(3-0)
ชื่อวิชาภาษาไทย สารเคมีที่ใช้ในการเกษตรกับสภาวะแวดล้อม
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Agricultural Chemicals and Their Environmental Impacts
วิชาพื้นฐาน 015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน (Soil Science)
สาขาวิชาเคมีการเกษตร คณะเกษตร
2. เหตุผล เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเลือกเรียนเป็นวิชาโทในหลักสูตรเกษตรศาสตร์
3. รายวิชาที่เปิดอยู่ในหมวดวิชา ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( x ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีการเกษตร
( ) เฉพาะบังคับ
( x ) เฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรีสำหรับนิสิตปริญญาตรี
4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
012482 สารเคมีที่ใช้ในการเกษตรกับ
สภาวะแวดล้อม 3(3-0)
Agricultural Chemicals and Their
Environmental Impacts
วิชาพื้นฐาน : 009111
คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
การเคลื่อนที่ การแพร่กระจาย ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมของสารเคมีที่ใช้ในการ
ปรับปรุงดิน สารเคมีที่ใช้ป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชและสารเคมีอื่นๆที่ใช้ในการเกษตร
Movement , distribution , influences and
relationships of chemicals use for soil
improvement including pesticides and
other agro-chemical in environment.
012482 สารเคมีที่ใช้ในการเกษตรกับ
สภาวะแวดล้อม 3(3-0)
Agricultural Chemicals and Their
Environmental Impacts
วิชาพื้นฐาน : 015261
คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
การเคลื่อนที่ การแพร่กระจาย และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสารเคมีที่ใช้
ในการปรับปรุงดิน สารเคมีที่ใช้ป้องกัน
กำจัดศัตรูพืชและสารเคมีอื่นๆที่ใช้ใน
การเกษตร
Movement,distribution and environment
impact of chemicals used for soil
improvement ,pesticides and other agrochemicals.
ปรับปรุงวิชา
พื้นฐานและ
คำอธิบายรายวิชา
5. เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)
คงเดิม
16 เมษายน 2542
19
แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
1. รหัสวิชา 012499 2(0-10)
ชื่อวิชาภาษาไทย การฝึกงานทางเคมีการเกษตร II
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Practice in Agricultural Chemistry II
วิชาพื้นฐาน 012399 การฝึกงานทางเคมีการเกษตร I (Practice in Agricultural Chemistry I)
สาขาวิชาเคมีการเกษตร คณะเกษตร
2. เหตุผล ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิตเพื่อให้เหมาะสม
3. รายวิชาที่เปิดอยู่ในหมวดวิชา ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( x ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีการเกษตร
( x ) เฉพาะบังคับ
( ) เฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรีสำหรับนิสิตปริญญาตรี
4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
012499 การฝึกงาน II
3(0-10)
Practice in Agricultural Chemistry II
วิชาพื้นฐาน : –
คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
การฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะด้านวิเคราะห์
การใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดโรค
แมลง และวัชพืช
Specific practicum in pesticide analysis.
012499 การฝึกงานทางเคมีการเกษตร II
2(0-10)
Practice in Agricultural Chemistry II
วิชาพื้นฐาน : 012399
คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
คงเดิม
-ปรับปรุงชื่อ
รายวิชาลดจำนวน
หน่วยกิตลง โดย
จำนวนชั่วโมงการ
ฝึกงานยังคงเดิม
-เพิ่มวิชาพื้นฐาน
5. เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)
คงเดิม
16 เมษายน 2542

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช

leave a comment »

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Pest Management
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการศัตรูพืช)
ชื่อย่อ : วท.บ. (การจัดการศัตรูพืช)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Pest Management)
ชื่อย่อ : B.S. (Pest Management)
3.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชากีฏวิทยา ภาควิชาโรคพืช ภาควิชาพืชไร่นา และภาควิชาพืชสวน คณะ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาขาวิชาการ
จัดการศัตรูพืชในประเทศและต่างประเทศ
4.2 เพื่อผลิตบัณฑิตสนองความต้องการของภาคเอกชนและภาครัฐ และมีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของสังคม
4.3 เพื่อใช้เป็นฐานในการปรับปรุง และ/หรือพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอกในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้านเกษตรต่อไป
5. กำหนดการเปิดสอน
จะเริ่มใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้ในภาคต้นปีการศึกษา 2541
6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. ระบบการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. ระยะเวลาการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. การลงทะเบียนเรียน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12. อาจารย์ผู้สอน
(เอกสารผนวกที่ 1)
13. จำนวนนิสิต
ปีการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 รวม จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
2541 35 – – – 35 –
2542 35 35 – – 70 –
2543 40 35 35 – 110 –
2544 40 40 35 35 150 –
2545 40 40 40 35 155 35
14. สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนที่มีอยู่ในคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15.ห้องสมุด
หนังสือ/ตำรา วารสาร และเอกสารวิชาการต่างๆ ใช้บริการจากห้องสมุดของภาควิชา
ต่าง ๆ ในคณะเกษตร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 2 วิทยาเขตและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
16. งบประมาณ
ใช้งบประมาณของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
17. หลักสูตร
17.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้างของหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 7 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
– วิชาแกน 56 หน่วยกิต
แกนวิทยาศาสตร์ 31 หน่วยกิต
แกนเกษตรศาสตร์ 25 หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะบังคับ 37 หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะเลือก(4 กลุ่ม) 9 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
4
17.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต
1.1 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 7 หน่วยกิต
420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 4(3-3)
(Abridged Physics)
และเลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิตจากวิชา 999xxx วิชาบูรณาการกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.2 ภาษา 12 หน่วยกิต
355xxx ภาษาอังกฤษ 9( – )
(English)
999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0)
(Thai Language for Communication)
1.3 สังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0)
(Introduction to Economics)
371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1(1-0)
(The Use of Library Resources)
และเลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิตจากวิชา 999xxx วิชาบูรณาการกลุ่มสังคมศาสตร์
1.4 มนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
และเลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิตจากวิชา 999xxx วิชาบูรณาการกลุ่มมนุษยศาสตร์
1.5 พลศึกษา 2 หน่วยกิต
175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1,1(0-2)
(Physical Education Activity)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน 56 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 31 หน่วยกิต
401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3(2-3)
(General Botany)
403111 เคมีทั่วไป 4(4-0)
(General Chemistry)
403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in General Chemistry)
403221 เคมีอินทรีย์ 4(4-0)
(Organic Chemistry)
5
403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in Organic Chemistry)
416311 หลักพันธุศาสตร์ 3(3-0)
(Principles of Genetics)
417116 คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 4(4-0)
(Elementary Applied Mathematics)
419211 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0)
(General Microbiology)
419214 จุลชีววิทยาทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in General Microbiology)
422111 หลักสถิติ I 3(3-0)
(Principles of Statistics I)
424111 หลักชีววิทยา 3(3-0)
(Principles of Biology)
424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in Biology)
2.1.2 กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์ 25 หน่วยกิต
005201 เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร 3(2-3)
(Farm Engine and Farm Machinery) หรือ
015251 อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร 3(2-3)
(Agricultural Machinery and Equipment)
015111 เกษตรศาสตร์ทั่วไป 1(1-0)
(Overview in Agriculture)
015151 คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์เกษตร 2(1-3)
(Computer for Agricultural Science)
015211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3(3-0)
(Agricultural Extension and Technology Transfer)
015221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3(3-0)
(Animal Science and Technology)
015231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2(2-0)
(Crop Science and Technology)
015241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3(2-3)
(Introduction to Entomology)
6
015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3(2-3)
(Soil Science)
015271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน 2(2-0)
(Horticultural Science and Technology)
015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3(2-3)
(Introductory Plant Pathology)
2.3 วิชาเฉพาะบังคับ 37 หน่วยกิต
003419 ชีววิทยาวัชพืช 2(2-0)
(Weed Biology)
004312 แมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 3(2-3)
(Economic Entomology)
008481 การวินิจฉัยโรคพืช 3(1-6)
(Diagnosis of Plant Diseases)
001399** การฝึกงาน I 2(0-10)
(Practice in Pest Management I)
011411 หลักการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเบื้องต้น 3(2-3)
(Fundamentals of Pest Management)
011451 นิเวศวิทยาของศัตรูพืชทางการเกษตร 3(2-3)
(Ecology of Crop Pests)
011471 สารเคมีและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 4(3-3)
(Pesticides and Their Application)
012399** การฝึกงานทางเคมีการเกษตร I 2(0-10)
(Practice in Agricultural Chemistry I)
012431 การวิเคราะห์ทางเคมีการเกษตร 4(3-3)
(Chemical Analysis in Agriculture)
012481**สารเคมีที่ใช้ในทางปฐพีวิทยา 3(3-0)
(Chemical Used in Soil Science)
011497**สัมมนา 1
(Seminar)
011498**ปัญหาพิเศษ 2
(Special Problems)
011499**การฝึกงาน II 2(0-10)
(Practice in Pest Management II)
** รายวิชาที่ปรับปรุง
7
119111 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น 3(3-0)
(Introduction to Agricultural Economics)
011431 สัตว์มีกระดูกสันหลังศัตรูพืชทางการเกษตร 3(2-3)
(Vertebrate Pests of Agricultural Crops)
011432** ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชและการจัดการ 3(2-3)
(Natural Enemies of Crop Pests and Management)
011433 กฎหมายพระราชบัญญัติอารักขาพืช 2(2-0)
(Plant Protection Laws)
011441 การจัดการศัตรูพืชเศรษฐกิจ 4(3-3)
(Management of Economic Crop Pests)
011443 การจัดการศัตรูพืชภายหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3)
(Postharvest Pest Management)
011452 การพยากรณ์การระบาดและการประเมินความเสียหายจากสัตรูพืช 3(2-3)
(Forecasting of Pest Outbreaks and Crop Loss Assessment)
011472 เทคโนโลยีการใช้สารและเครื่องมือกำจัดศัตรูพืช 3(2-3)
(Pesticde Application Technology)
011491** วิธีวิจัยทางการจัดการศัตรูพืช 3(2-3)
(Research Methodology in Pest Management)
011496** เรื่องเฉพาะทางการจัดการศัตรูพืช 1-3
(Selected Topics in Pest Management)
2.4 วิชาเฉพาะเลือก 9 หน่วยกิต
เลือกเรียนได้ 1 แขนงวิชาจาก 4 แขนงวิชา ดังนี้
1. แขนงวิชาธุรกิจเกษตร 9 หน่วยกิต
เลือกเรียน 9 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
119221 หลักการจัดการฟาร์ม 3(3-0)
(Principles of Farm Management)
119331 หลักการตลาดเกษตร 3(3-0)
(Principles of Agricultural Marketing)
119371 ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น 3(3-0)
(Introduction to Agribusiness)
119372 กระบวนการทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0)
(Agribusiness Process)
** รายวิชาที่ปรับปรุง
8
131211 การเงินธุรกิจ 3(3-0)
(Business Finance)
132111 หลักการจัดการ 3(3-0)
(Principles of Management)
132141 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ 3(3-0)
(Introduction to Business Law)
134111 หลักการตลาด 3(3-0)
(Principles of Marketing)
355233 การเขียนโต้ตอบ 3(3-0)
(Correspondence)
2. แขนงวิชาวิจัยทางการจัดการศัตรูพืช 9 หน่วยกิต
เลือกเรียน 9 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
011491** วิธีวิจัยทางการจัดการศัตรูพืช 3(2-3)
(Research Methodology in Pest Management)
355224 อังกฤษวิชาการ 3(3-0)
(Technical English)
401351 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 3(2-3)
(Introduction Plant Physiology)
402311 ชีวเคมี I 2(2-0)
(Biochemistry I)
402312 ชีวเคมี II ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in Biochemistry I)
402313 ชีวเคมี II 3(3-0)
(Biochemistry II)
402314 ชีวเคมี II ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in Biochemistry II)
422413 สถิติวิเคราะห์และการวางแผนการทดลอง 3(3-0)
(Statistical Analysis and Experimental Designs)
422427 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 3(3-0)
(Statistical Analysis and Experimental Packages)
** รายวิชาที่ปรับปรุง
9
3. แขนงวิชาสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร 9 หน่วยกิต
003421 ภูมิอากาศของพืช 3(3-0)
(Plant Climate)
004461 นิเวศวิทยาของแมลง 3(2-3)
(Insect Ecology)
009422 ความสัมพันธ์ระหว่างดินและพืช 3(3-0)
(Soil and Plant Relationships)
009472 การอนุรักษ์ดินและน้ำ 3(3-0)
(Soil and Water Conservation)
009481 มลพิษของดินละการจัดการ 3(3-0)
(Soil Pollution and its Management)
119405 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 3(3-0)
(Economics of Sustainable Agriculture)
301201 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3(3-0)
(Resource and Environmental Conservation)
355224 อังกฤษวิชาการ 3(3-0)
(Technical English)
401481 นิเวศวิทยาของพืช 3(3-0)
(Plant Ecology)
422411 สถิติทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0)
(Statistics for Environmental Science)
4. แขนงวิชาเฉพาะบุคคล 9 หน่วยกิต
เลือกเรียน 9 หน่วยกิตจากวิชาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้นิสิตร่างแผนการศึกษาวิชา
เฉพาะเลือกแขนงวิชาเฉพาะบุคคลผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ประธานสาขาการจัดการศัตรูพืชอนุมัติ
และให้คณบดีฯ ให้ความเห็นชอบ ภายในภาคต้นปีการศึกษาที่ 3
หมายเหตุ รายวิชาในแขนงวิชาต่าง ๆ หากเรียนเป็นวิชาเฉพาะบังคับแล้ว ให้เลือกเรียนรายวิชาในแขนง
นั้นอีกจนครบ 9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ความหมายของเลขตัวกลางของรหัสวิชาสามตัวท้ายสาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช
เลขตัวกลาง ความหมาย
1 หมวดวิชาพื้นฐาน
3 หมวดวิชาศัตรูพืช และการป้องกันกำจัด
5 หมวดวิชาสภาพแวดล้อม
7 หมวดวิชาเทคนิคการประยุกต์ใช้สารเคมี
9 หมวดวิชาฝึกงาน สัมมนา ปัญหาพิเศษ การวิจัย
10

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)

leave a comment »

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Science Program in Tropical Agriculture (International Program)
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เกษตรเขตร้อน)
ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Tropical Agriculture)
ชื่อย่อ : B.S. (Tropical Agriculture)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คณะเกษตรจัดการศึกษา และการบริการวิชาการ เพื่อมุ่งถ่ายทอดวิทยาการด้านการเกษตร ระบบเกษตรกรรม
และเทคนิคการผลิตเชิงคุณภาพ อันก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศ
และเพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในทางวิชาการ รวมทั้งมีคุณธรรมและจิตสำนึกที่รับผิดชอบ
ต่อวิชาชีพ
โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) มีวัตถุประสงค์
ดังนี้
4.1 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพซึ่งมีความรู้ทางด้านเกษตรเขตร้อนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงานและผู้ประกอบการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ด้วยการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ
4.2 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีความสนใจในวิชาชีพเกษตร
สำหรับใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพของตนภายหลังจบการศึกษา
4.3 เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการทั้งในส่วนของหลักสูตรและรูปแบบแนวคิดในการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการ ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสู่ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.4 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ประสงค์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก
4.5 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและภาษาระหว่างนิสิตที่มาจากประเทศต่างๆ และระหว่างนิสิตกับ
อาจารย์ผู้สอน
5. กำหนดการเปิดสอน
ปีการศึกษา 2547
6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีผลการสอบภาษาอังกฤษ
IELS ไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือเทียบเท่า
7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
8. ระบบการศึกษา
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. ระยะเวลาการศึกษา
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. การลงทะเบียนเรียน
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12. อาจารย์ผู้สอน
(เอกสารผนวกที่ 1)
13. จำนวนนิสิต
ปีการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 รวม จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
2547
2548
2549
2550
2551
80
80
80
80
80

80
80
80
80


80
80
8080
80
80
160
240
320
320
คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษาตลอดหลักสูตรปี
ละ 80 คน เริ่มจบปีการศึกษา 2551
14. สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15. ห้องสมุด
ใช้บริการจากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดของคณะเกษตรและห้องสมุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
16. งบประมาณ
ตามที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน
17. หลักสูตร
17.1 จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้างของหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต
ก. วิชาแกน 37 หน่วยกิต
ข. วิชาเฉพาะบังคับ 33 หน่วยกิต
ค. วิชาเฉพาะเลือก 17 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
3
17.3 รายวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต
417116 คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 4 (4-0)
(Elementary Applied Mathematics)
420115 ปฏิบัติการฟิสิกส์อย่างสังเขป 1 (0-3)
(Laboratory in Abridged Physics)
420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 3 (3-0)
(Abridged Physics)
– กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
355xxx ภาษาอังกฤษ 12 ( – )
(English)
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0)
(Introduction to Economics)
999141 มนุษย์กับสังคม 3 (3-0)
(Man and Society)
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต
371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1 (1-0)
(The Use of Library Resources)
999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต 3 (3-0)
(Arts of Living)
– กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1,1 (0-2)
(Physical Education Activities)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต
ก. วิชาแกน 37 หน่วยกิต
005201 เครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 3 (2-3)
(Farm Engine and Farm Machinery)
015211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3 (3-0)
(Agricultural Extension and Technology Transfer)
015221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3 (3-0)
(Animal Science and Technology)
015231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2 (2-0)
(Crop Science and Technology)
015241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)
(Introduction to Entomology)
015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3 (2-3)
(Soil Science)
4
015271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน 2 (2-0)
(Horticultural Science and Technology)
015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)
(Introductory Plant Pathology)
401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3 (2-3)
(General Botany)
401351 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 3 (2-3)
(Introductory Plant Physiology)
403111 เคมีทั่วไป 4 (4-0)
(General Chemistry)
403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)
(Laboratory in General Chemistry)
424111 หลักชีววิทยา 3 (3-0)
(Principle of Biology)
424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)
(Laboratory in Biology)
ข. วิชาเฉพาะบังคับ จำนวน 33 หน่วยกิต
001466 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3 (3-0)
(Agricultural Information Technology)
002302 ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ 3 (3-0)
(Animal Resources and Management)
003211 พืชไร่เศรษฐกิจ 2 (2-0)
(Economic Crops)
003212 ปฏิบัติการพืชไร่เศรษฐกิจ 1 (0-3)
(Laboratory in Economic Crops)
003417 หลักการควบคุมวัชพืช 3 (2-3)
(Principles of Weed Control)
004372 การจัดการแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3)
(Economic Insects Management)
005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร 3 (3-0)
(Geographical Information System for Agriculture)
006151 สุขาภิบาลอาหาร 3 (3-0)
(Food Sanitation)
007311 หลักการพืชสวน 3 (2-2)
(Principles of Horticulture)
007371 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3)
(Principles of Plant Propagation)
008469 โรคของพืชเศรษฐกิจ 3 (2-3)
(Diseases of Economic Crops)
009421 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (3-0)
(Soil Fertility)
5
ค. วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต
ค.1 เลือกกลุ่มวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
กลุ่มวิชาฝึกงาน
015299 การฝึกงานเบื้องต้น 2
(General Practicum)
015399 การฝึกงานเฉพาะด้าน 3
(Specific Practicum)
หรือ
กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
015390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 (1-0)
(Co-operative Education Preparation)
015490 สหกิจศึกษา 6
(Co-operative Education)
ค.2 เลือกเรียนจากรายวิชาอื่น ๆ หรือรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
119221 หลักการจัดการฟาร์ม 3 (3-0)
(Principles of Farm Management)
119331 หลักการตลาดเกษตร 3 (3-0)
(Principles of Agricultural Marketing)
119371 ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น 3 (3-0)
(Introduction to Agribusiness)
132111 หลักการจัดการ 3 (3-0)
(Principles of Management)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
เลขสามตัวหน้า (001) หมายถึง วิชาในสาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
6 หมายถึง กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์เกษตร
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
เลขสามตัวหน้า (002) หมายถึง วิชาในสาขาสัตวบาล
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
0 หมายถึง กลุ่มวิชาสำหรับนิสิตนอกหลักสูตร
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
เลขสามตัวหน้า (003) หมายถึง วิชาในสาขาพืชไร่นา
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
1-2 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
6
เลขสามตัวหน้า (004) หมายถึง วิชาในสาขากีฏวิทยา
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
7 หมายถึง กลุ่มวิชาการป้องกันกำจัด
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
เลขสามตัวหน้า (005) หมายถึง วิชาในสาขาเกษตรกลวิธาน
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
0 หมายถึง กลุ่มวิชาสำหรับนิสิตนอกหลักสูตร
7 หมายถึง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
เลขสามตัวหน้า (007) หมายถึง วิชาในสาขาพืชสวน
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชาพืชสวนทั่วไป
7 หมายถึง กลุ่มวิชาปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพ
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
เลขสามตัวหน้า (008) หมายถึง วิชาในสาขาโรคพืช
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
6 หมายถึง กลุ่มวิชาโรคพืชชนิดที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
เลขสามตัวหน้า (009) หมายถึง วิชาในสาขาปฐพีวิทยา
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
2 หมายถึง กลุ่มวิชาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
เลขสามตัวหน้า (015) หมายถึง วิชาในสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
0 หมายถึง กลุ่มวิชาสำหรับนิสิตนอกหลักสูตร
1 หมายถึง กลุ่มวิชาทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
2 หมายถึง กลุ่มวิชาทางสัตวบาล
3 หมายถึง กลุ่มวิชาทางพืชไร่นา
4 หมายถึง กลุ่มวิชาทางกีฏวิทยา
6 หมายถึง กลุ่มวิชาทางปฐพีวิทยา
7 หมายถึง กลุ่มวิชาทางพืชสวน
8 หมายถึง กลุ่มวิชาทางโรคพืช
9 หมายถึง กลุ่มวิชาทาง ฝึกงาน
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
7
17.4 ตัวอย่างแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1 (1-0)
(Use of Library Resources)
403111 เคมีทั่วไป 4 (4-0)
(General Chemistry)
403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)
(Laboratory in General Chemistry)
420115 ปฏิบัติการฟิสิกส์อย่างสังเขป 1 (0-3)
(Laboratory in Abridged Physics)
420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 3 (3-0)
(Abridged Physics)
424111 หลักชีววิทยา 3 (3-0)
(Principle of Biology)
424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)
(Laboratory in Biology)
175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2)
(Physical Education Activities)
355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)
(English)
รวม 18(14-11)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
009421 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (3-0)
(Soil Fertility)
015221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3 (3-0)
(Animal Science and Technology)
015271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสว 2 (2-0)
(Horticultural Science and Technology)
417116 คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 4 (4-0)
(Elementary Applied Mathematics)
175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2)
(Physical Education Activities)
355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)
(English)
รวม 16 (15-2)
8
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
015231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2 (2-0)
(Crop Science and Technology)
015241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)
(Introduction to Entomology)
015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3 (2-3)
(Soil Science)
401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3 (2-3)
(General Botany)
355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)
(English)
รวม 14 (14-9)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
004372* การจัดการแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3)
(Economic Insects Management)
005201 เครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 3 (2-3)
(Farm Engine and Farm Machinery)
007371 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3)
(Principles of Plant Propagation)
401351 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 3 (2-3)
(Introductory Plant Physiology)
วิชาเลือกเสรี 3 ( – )
รวม 15 (-)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
002302 ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ 3 (3-0)
(Animal Resources and Management)
003417 หลักการควบคุมวัชพืช 3 (2-3)
(Principles of Weed Control)
003211 พืชไร่เศรษฐกิจ 2 (2-0)
(Economic Crops)
003212 ปฏิบัติการพืชไร่เศรษฐกิจ 1 (0-3)
(Laboratory in Economic Crops)
015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)
(Introductory Plant Pathology)
102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0)
(Introduction to Economics)
รวม 15 (11-9)
9
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร 3 (3-0)
(Geographical Information System for Agriculture)
008469 โรคของพืชเศรษฐกิจ 3 (2-3)
(Diseases of Economic Crops)
015211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3 (3-0)
(Agricultural Extension and Technology Transfer)
015299 การฝึกงานเบื้องต้น 2
(General Practicum)
355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)
(English)
วิชาเฉพาะเลือก 3 ( – )
รวม 17 ( – )
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
007311 หลักการพืชสวน 3 (2-2)
(Principles of Horticulture)
015399 การฝึกงานเฉพาะด้าน 3
(Specific Practicum)
999033 ศิลปการดำเนินชีวิต 3 (3-0)
(Arts of Living)
999141 มนุษย์กับสังคม 3 (3-0)
(Man and Society)
วิชาเฉพาะเลือก 3 ( – )
รวม 15 ( – )
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
001466 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3 (3-0)
(Agricultural Information Technology)
006151 สุขาภิบาลอาหาร 3 (3-0)
(Food Sanitation)
วิชาเฉพาะเลือก 6 ( – )
วิชาเลือกเสรี 3 ( – )
รวม 15 ( – )
สำหรับผู้ที่เลือกสหกิจศึกษา
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
004372 การจัดการแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3)
(Economic Insects Management)
005201 เครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 3 (2-3)
(Farm Engine and Farm Machinery)
007371 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3)
(Principles of Plant Propagation)
401351 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 3 (2-3)
(Introductory Plant Physiology)
999033 ศิลปการดำเนินชีวิต 3 (3-0)
(Arts of Living)
วิชาเลือกเสรี 3 ( – )
รวม 18 ( – )
10
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
002302 ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ 3 (3-0)
(Animal Resources and Management)
003417 หลักการควบคุมวัชพืช 3 (2-3)
(Principles of Weed Control)
003211 พืชไร่เศรษฐกิจ 2 (2-0)
(Economic Crops)
003212 ปฏิบัติการพืชไร่เศรษฐกิจ 1 (0-3)
(Laboratory in Economic Crops)
015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)
(Introductory Plant Pathology)
102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0)
(Introduction to Economics)
999141 มนุษย์กับสังคม 3 (3-0)
(Man and Society)
รวม 18 ( – )
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร 3 (3-0)
(Geographical Information System for Agriculture)
008469 โรคของพืชเศรษฐกิจ 3 (2-3)
(Diseases of Economic Crops)
009421 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (3-0)
(Soil Fertility)
015211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3 (3-0)
(Agricultural Extension and Technology Transfer)
015390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 (1-0)
(Co-opeerative Education Preparation)
355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)
(English)
วิชาเฉพาะเลือก 3 ( – )
รวม 19 ( – )
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
015490 สหกิจศึกษา 6
(Co-operative Education)
รวม 6
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
001466 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3 (3-0)
(Agricultural Information Technology)
006151 สุขาภิบาลอาหาร 3 (3-0)
(Food Sanitation)
007311 หลักการพืชสวน 3 (2-2)
(Principles of Horticulture)
วิชาเฉพาะเลือก 6 ( – )
วิชาเลือกเสรี 3 ( – )
รวม 18 ( – )
11
คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
001466 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3 (3-0)
(Agricultural Information Technology)
ทฤษฎี หลักการและแนวคิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบาย บทบาท และการประยุกต์ใช้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบของเทคโนโลยีกับการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแนวโน้ม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
Theory, principles and concept of information technology, policy, role and application and related
organization. Impact of agriculture. Human resource development and trends of agriculture information
technology.
002302 ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ 3 (3-0)
(Animal Resources and Management)
ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ เทคโนโลยีการลดของเสียให้น้อยที่สุด และการบำบัดของเสียจาก
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การเพิ่มมูลค่าของของเสีย และการนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์
Animal resources and management, waste minimizing technologies, animal farm wastes
treatment and value-adding and recycling of animal wastes.
003211 พืชไร่เศรษฐกิจ 2 (2-0)
(Economic Crops)
วิชาพื้นฐาน : 003111 หรือ 015231
พืชไร่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ความสำคัญ แหล่งปลูก สภาพภูมิอากาศและดินที่เหมาะสม
การเขตกรรมและเก็บเกี่ยว ตลอดจนการใช้ประโยชน์ ปัญหาในการผลิตและแนวทางในการแก้ไข
The most important economic crops, their significance, production area, suitable soils and climates,
cultural practices and harvest requirements, including utilization, production problems and solutions.
003212 ปฏิบัติการพืชไร่เศรษฐกิจ 1 (0-3)
(Laboratory in Economic Crops)
วิชาพื้นฐาน : 003111 หรือ 015231
พฤกษศาสตร์ของพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญ ที่ได้กล่าวมาแล้วในวิชา 003211 (พืชไร่เศรษฐกิจ)
รวมถึงปฏิบัติการในแปลงปลูกและในห้องปฏิบัติการ
Botanical details of the most important economic crops indicated in 003211 (Economic Crops),
including field practicum and laboratory observed.
003417 วัชพืชและหลักการควบคุม 3 (2-3)
(Weeds and Principles of their Control)
วิชาพื้นฐาน : 401351
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืช วิธีการที่ใช้ควบคุมวัชพืช โดยมุ่งเน้นการใช้สารป้องกันกำจัด
วัชพืช
Biology and ecology of weeds. Methods of weed control with emphasis on herbicide.
12
004372 การจัดการแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3)
(Economic Insects Management)
พื้นฐาน : 015241
ชีววิทยา นิเวศวิทยา ของแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ลักษณะความ
เสียหายของพืชที่เกิดจากแมลงศัตรูพืช หลักการ และกลยุทธ์ในการจัดการศัตรูพืช แมลงที่มีประโยชน์ใน
การเกษตร แมลงที่เป็นอาหาร
Biology and ecology of economic insects in Thailand. Damage characteristics of plants caused
by important insect pests. Principles and strategies of pests management. Benefical insects in
agriculture edible insects.
005201 เครื่องยนต์เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 3 (2-3)
(Farm Engine and Farm Machinery)
ส่วนประกอบ หน้าที่ การบำรุงรักษา การซ่อมบำรุง การแก้ไขข้อบกพร่องเครื่องต้นกำลัง และ
เครื่องจักรกลทุ่นแรงในการเกษตร ตลอดจนความปลอดภัยในไร่นา มีการศึกษานอกสถานที่
Components, functions, repair, maintenance and service of power source and farm machinery.
Safety practice in farm operation. Field trip.
005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร 3 (3-0)
(Geographical Information System for Agriculture)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น องค์ประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
โครงสร้างข้อมูล การจัดการข้อมูลและการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การออกแบบระบบและประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร
Fundamental of geographical information system (GIS). Essential elements of geographical
information system. Data structure, data management and GIS manipulation. Computor software in
GIS. System design and application in agriculture.
006151 สุขาภิบาลอาหาร 3 (3-0)
(Food Sanitation)
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารไม่สะอาดปลอดภัย โรคและพิษภัยจากการบริโภคอาหารไม่สะอาด
หลักสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการผลิตอาหาร กฎหมายอาหารของไทย
Causative factors of unsafe food. Food borne illness and food toxicity. Principles of food
sanitation and safety in food production. Thai food regulations.
007311 หลักการพืชสวน 3 (2-2)
(Principles of Horticulture)
พื้นฐาน : 015271
หลักการเพาะปลูกตามสรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของไม้ผล ผัก และไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อการยังชีพ
และเพื่อการค้า
Principles of growing fruit, vegetable and ornamental crops based on their physiology and
ecology for sustainable and commercial purposes.
13
007371 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3)
(Principles of Plant Propagation)
วิชาพื้นฐาน : 401114
การสร้างและจัดการสถานที่เพื่อใช้ในงานการขยายพันธุ์พืช หลักการขยายพันธุ์พืช โดยเมล็ด โดย
การตัดชำโดยการติดตา-ต่อกิ่งและที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีเบื้องต้นในการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีต่าง ๆ
Site establishment and management in plant propagation. Principles of propagation by seed,
cutting, budding, grafting. Basic concepts in plant propagation.
008469 โรคของพืชเศรษฐกิจ 3 (2-3)
(Diseases of Economic Crops)
วิชาพื้นฐาน : 015281
ความสำคัญของโรคพืช ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชผักเศรษฐกิจของประเทศ กลไกการติด
เชื้อและการพัฒนาการของโรค ผลของสภาพแวดล้อม อาการของพืชที่เป็นโรค เชื้อสาเหตุ และการ
วินิจฉัย วิทยาการระบาดและการจัดการโรคพืช
Importance of diseases of economic field, fruit, ornamental and vegetable crops, infection
mechanism and diseases development, environmental effects, symptomatology, causal agents and
diagnosis, epidemiology and plant diseases management.
009421 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (3-0)
(Soil Fertility)
วิชาพื้นฐาน : 009111 หรือ 015261
ปัจจัยที่ควบคุมการให้ผลผลิตของพืช ธรรมชาติและ ความสำคัญของธาตุอาหารของพืชในดิน การ
ใช้ปุ๋ย หลักการตรวจ ประเมินผลและแก้ปัญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน
Factors controlling plant productivity; nature and importance of plant nutrients in soils; fertilizer
uses; methods to test, assess and solve soil fertility problems.
015211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3 (3-0)
(Agricultural Extension and Technology Transfer)
แนวคิดและหลักการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ การติดต่อสื่อสารเพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การวางแผนและประเมินผล การส่งเสริมแบบยั่งยืน การส่งเสริมเปรียบเทียบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีทางการเกษตร กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย วิธีการใช้สื่อ
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
Concept, meaning, philosophy and principles of agricultural extension, learning and
communication processes for the transfer of technology. Program planning and evaluation for sustainable
agricultural extension, comparative extension work, agricultural information and technology. Innovation
and adoption process for target audience. Media communication for technology transfer.
015221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3 (3-0)
(Animal Science and Technology)
ความสำคัญของการผลิตสัตว์ ความสัมพันธ์กับการเกษตรสาขาอื่น ๆ หลักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ การจัดการฟาร์มและสภาพแวดล้อม ผลผลิตขั้นปฐมและผลิตภัณฑ์จากสัตว์
การตลาดปศุสัตว์ แนวโน้มการผลิตสัตว์ในอนาคต
Importance of animal production, relationship to other agricultural production sectors, science
and technology in animal production, farm management and the environment, primary products and
animal products, livestock marketing, future trend of animal production.
14
015231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2 (2-0)
(Crop Science and Technology)
ความสำคัญของพืชไร่ต่อระบบนิเวศของโลก การจำแนกและตั้งชื่อพืช ถิ่นกำเนิด สรีรวิทยาการผลิต
พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ หลักการเพาะปลูกและนิเวศวิทยาการผลิต ระบบการปลูกและการจัดการ
วิทยาการและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจ
Significances of field crop to global ecosystem, classification and center of origin, production
physiology, crop improvement, cultural practices and production ecology, cropping system and
management, seed science and technology of economic crops.
015241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)
(Introduction to Entomology)
วิชาพื้นฐาน : 424111 หรือ 424113
กายวิภาค สรีรวิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของแมลง การจำแนกแมลง แมลงที่เป็น
ประโยชน์ แมลงที่เป็นโทษ และการจัดการแมลงศัตรู วิธีจัดเก็บและรักษาตัวอย่างแมลงเพื่อการศึกษาและ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์
Anatomy, physiology, biology, ecology and behavior of insects, classification of insects,
beneficial and harmful insects and insect pest management, collecting and preserving insects for
scientific studies and researches.
015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3 (2-3)
(Soil Science)
วิชาพื้นฐาน : 403111
การกำเนิด การสำรวจ และจำแนกดิน สมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และจุลชีววิทยาของดิน ธาตุอาหารพืช
การใช้ปุ๋ย และการจัดการอินทรียวัตถุในดิน การเสื่อมโทรมของดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ ข้อสนเทศทาง
ดิน สำหรับการประยุกต์ใช้เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
Genesis, survey and classification, physical, chemical and microbiological properties of soil;
plant nutrients; fertilizer utilization and soil organic matter management; soil degradation; soil and water
conservation; soil information for agricultural and environmental uses.
015271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน 2 (2-0)
(Horticultural Science and Technology)
ความสำคัญของพืชสวนต่อเศรษฐสังคม และสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิต
การขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป การตลาด และการขนส่ง ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ
พืชผัก เครื่องเทศสมุนไพร และพืชสวนอื่น ๆ
Socio-economic and environmental significance of horticulture; science and technology of
production, propagation, harvesting, storage, processing; marketing and transport of fruit, flower,
vegetable, ornamental, herb, spices and other horticultural crops.
15
015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)
(Introductory Plant Pathology)
พื้นฐาน : 424111 และ 424112 หรือ 424113 และ 424112
ประวัติและความสำคัญของโรคพืช ทฤษฎีโรคพืช การพัฒนาการของโรค สาเหตุโรค ลักษณะ
อาการ การแพร่ระบาด การจำแนกเชื้อ การวินิจฉัย หลักการป้องกันกำจัด และเทคโนโลยีชีวภาพทาง
โรคพืช
History and importance of plant diseases; plant disease concepts; disease development; etiology,
symptomatology, epidemiology, classification, diagnosis; principles of plant disease control;
biotechnology in plant pathology.
015299 การฝึกงานเบื้องต้น 2
(General Practicum)
การฝึกปฏิบัติงานทั่วไปทางการเกษตรด้านพืชไร่ พืชสวน พืชอาหารสัตว์ การจัดการศัตรูพืช ดิน
และปุ๋ย การเลี้ยงสัตว์ และเกษตรกลวิธาน
Farm practices in agronomy, horticulture, forage crops, pest management, soil and fertilizer;
animal husbandry and farm machinery.
015390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 (1-0)
(Cooperative Education Preparation)
หลักการ แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ
เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนรายงาน
Principles, concepts, process and step of cooperative education. Related rules and regulations.
Basic knowledge and techniques in job application. Basic knowledge and techniques in working.
Communication and human relations. Personality development. Quality management system in
workplace. Project presentation technique. Report writing.
015399 การฝึกงานเฉพาะด้าน 3
(Specific Practicum)
พื้นฐาน : 015299
การฝึกงานเฉพาะด้านเกษตรเขตร้อน มีการศึกษานอกสถานที่
Specific practicum in tropical agriculture. Field trip required.
015490 สหกิจศึกษา 6
(Co-operative Education)
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราวเพื่อให้ได้ประสบการณ์จากการ
ไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
On the job training as a temporary employee in order to get experiences from the assignment.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน

leave a comment »

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547

1. ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน

Bachelor of Science Program in Tropical Agriculture

2. ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เกษตรเขตร้อน)
ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Tropical Agriculture)
ชื่อย่อ : B.S. (Tropical Agriculture)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

คณะเกษตรจัดการศึกษา และการบริการวิชาการ เพื่อมุ่งถ่ายทอดวิทยาการด้านการเกษตร ระบบเกษตรกรรมและเทคนิคการผลิตเชิงคุณภาพ อันก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศและเพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในทางวิชาการ รวมทั้งมีคุณธรรมและจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อวิชาชีพ

โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน มีวัตถุประสงค์ดังนี้

4.1 เพื่อสนองต่อความต้องการของประเทศ ในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงานด้านเกษตรเขตร้อน ให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน
4.2 เพื่อผลิตบุคลากรนักเกษตรเขตร้อนในระดับปริญญาตรีที่มีความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ เพื่อไปประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจการเกษตรของประเทศ
4.3 เพื่อส่งเสริมการศึกษาสาขาวิชาเกษตรเขตร้อนในประเทศไทย
4.4 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตมีสาขาที่น่าสนใจ และอาจจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้เลือกเรียนเพิ่มขึ้น

5. กำหนดการเปิดสอน

ปีการศึกษา 2547

6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8. ระบบการศึกษา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9. ระยะเวลาการศึกษา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10. การลงทะเบียนเรียน

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12. อาจารย์ผู้สอน (เอกสารผนวกที่ 1)

13. จำนวนนิสิต

ปีการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 รวม จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
2547
2548
2549
2550
2551

คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษาตลอดหลักสูตรปีละ 100 คน เริ่มจบปี 2551

14. สถานที่และอุปกรณ์การสอน

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15. ห้องสมุด

ใช้บริการจากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดของคณะเกษตรและห้องสมุดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

16. งบประมาณ

ตามที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน

17. หลักสูตร

17.1 จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้างของหลักสูตร

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต

ก. วิชาแกน 37 หน่วยกิต
ข. วิชาเฉพาะบังคับ 33 หน่วยกิต
ค. วิชาเฉพาะเลือก 17 หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

17.3 รายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต

417116 คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 4 (4-0)

(Elementary Applied Mathematics)

420115 ปฏิบัติการฟิสิกส์อย่างสังเขป 1 (0-3)

(Laboratory in Abridged Physics)

420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 3 (3-0)

(Abridged Physics)

– กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

355xxx ภาษาอังกฤษ 9 ( – )

(English)

999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0)

(Thai Language for Communication)

– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0)

(Introduction to Economics)

999141 มนุษย์กับสังคม 3 (3-0)

(Man and Society)

– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต

371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1 (1-0)

(The Use of Library Resources)

999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต 3 (3-0)

(Arts of Living)

– กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต

175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1,1 (0-2)

(Physical Education Activities)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต

ก. วิชาแกน 37 หน่วยกิต

005201 เครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 3 (2-3)

(Farm Engine and Farm Machinery)

015211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Extension and Technology Transfer)

015221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3 (3-0)

(Animal Science and Technology)

015231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2 (2-0)

(Crop Science and Technology)

015241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)

(Introduction to Entomology)

015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3 (2-3)

(Soil Science)

015271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน 2 (2-0)

(Horticultural Science and Technology)

015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)

(Introductory Plant Pathology)

401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3 (2-3)

(General Botany)

401351 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 3 (2-3)

(Introductory Plant Physiology)

403111 เคมีทั่วไป 4 (4-0)

(General Chemistry)

403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in General Chemistry)

424111 หลักชีววิทยา 3 (3-0)

(Principle of Biology)

424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in Biology)

ข. วิชาเฉพาะบังคับ จำนวน 33 หน่วยกิต

001466 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Information Technology)

002302 ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ 3 (3-0)

(Animal Resources and Management)

003211 พืชไร่เศรษฐกิจ 2 (2-0)

(Economic Crops)

003212 ปฏิบัติการพืชไร่เศรษฐกิจ 1 (0-3)

(Laboratory in Economic Crops)

003417 หลักการควบคุมวัชพืช 3 (2-3)

(Principles of Weed Control)

004372 การจัดการแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Economic Insects Management)

005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร 3 (3-0)

(Geographical Information System for Agriculture)

006151 สุขาภิบาลอาหาร 3 (3-0)

(Food Sanitation)

007311 หลักการพืชสวน 3 (2-2)

(Principles of Horticulture)

007371 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3)

(Principles of Plant Propagation)

008469 โรคของพืชเศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Diseases of Economic Crops)

009421 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (3-0)

(Soil Fertility)

ค. วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต

1. เลือกกลุ่มวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา

กลุ่มวิชาฝึกงาน

015299 การฝึกงานเบื้องต้น 2

(General Practicum)

015399 การฝึกงานเฉพาะด้าน 3

(Specific Practicum)

หรือ

กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

015390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 (1-0)

(Co-operative Education Preparation)

015490 สหกิจศึกษา 6

(Co-operative Education)

2. เลือกเรียนจากรายวิชาอื่น ๆ หรือรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

119221 หลักการจัดการฟาร์ม 3 (3-0)

(Principles of Farm Management)

119331 หลักการตลาดเกษตร 3 (3-0)

(Principles of Agricultural Marketing)

119371 ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น 3 (3-0)

(Introduction to Agribusiness)

132111 หลักการจัดการ 3 (3-0)

(Principles of Management)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน

เลขสามตัวหน้า (001) หมายถึง วิชาในสาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
6 หมายถึง กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์เกษตร
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

เลขสามตัวหน้า (002) หมายถึง วิชาในสาขาสัตวบาล

เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
0 หมายถึง กลุ่มวิชาสำหรับนิสิตนอกหลักสูตร
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

เลขสามตัวหน้า (003) หมายถึง วิชาในสาขาพืชไร่นา

เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
1-2 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

เลขสามตัวหน้า (004) หมายถึง วิชาในสาขากีฏวิทยา

เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
7 หมายถึง กลุ่มวิชาการป้องกันกำจัด
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

เลขสามตัวหน้า (005) หมายถึง วิชาในสาขาเกษตรกลวิธาน

เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
0 หมายถึง กลุ่มวิชาสำหรับนิสิตนอกหลักสูตร
7 หมายถึง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

เลขสามตัวหน้า (007) หมายถึง วิชาในสาขาพืชสวน

เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชาพืชสวนทั่วไป
7 หมายถึง กลุ่มวิชาปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพ
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

เลขสามตัวหน้า (008) หมายถึง วิชาในสาขาโรคพืช

เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
6 หมายถึง กลุ่มวิชาโรคพืชชนิดที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

เลขสามตัวหน้า (009) หมายถึง วิชาในสาขาปฐพีวิทยา

เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
2 หมายถึง กลุ่มวิชาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

เลขสามตัวหน้า (015) หมายถึง วิชาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี

เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
0 หมายถึง กลุ่มวิชาสำหรับนิสิตนอกหลักสูตร
1 หมายถึง กลุ่มวิชาทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
2 หมายถึง กลุ่มวิชาทางสัตวบาล
3 หมายถึง กลุ่มวิชาทางพืชไร่นา
4 หมายถึง กลุ่มวิชาทางกีฏวิทยา
6 หมายถึง กลุ่มวิชาทางปฐพีวิทยา
7 หมายถึง กลุ่มวิชาทางพืชสวน
8 หมายถึง กลุ่มวิชาทางโรคพืช
9 หมายถึง กลุ่มวิชาทาง ฝึกงาน
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

17.4 ตัวอย่างแผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1 (1-0)

(Use of Library Resources)

403111 เคมีทั่วไป 4 (4-0)

(General Chemistry)

403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in General Chemistry)

420115 ปฏิบัติการฟิสิกส์อย่างสังเขป 1 (0-3)

(Laboratory in Abridged Physics)

420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 3 (3-0)

(Abridged Physics)

424111 หลักชีววิทยา 3 (3-0)

(Principle of Biology)

424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in Biology)

175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2)

(Physical Education Activities)

355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)

(English)

รวม 18 (14-11)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

009421 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (3-0)

(Soil Fertility)

015221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3 (3-0)

(Animal Science and Technology)

015271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน 2 (2-0)

(Horticultural Science and Technology)

417116 คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 4 (4-0)

(Elementary Applied Mathematics)

175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2)

(Physical Education Activities)

355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)

(English)

รวม 16 (15-2)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

015231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2 (2-0)

(Crop Science and Technology)

015241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)

(Introduction to Entomology)

015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3 (2-3)

(Soil Science)

401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3 (2-3)

(General Botany)

355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)

(English)

รวม 14 (14-9)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

004372 การจัดการแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Economic Insects Management)

005201 เครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 3 (2-3)

(Farm Engine and Farm Machinery)

007371 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3)

(Principles of Plant Propagation)

401351 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 3 (2-3)

(Introductory Plant Physiology)

วิชาเลือกเสรี 3 ( – )
รวม 15 (-)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

002302 ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ 3 (3-0)

(Animal Resources and Management)

003417 หลักการควบคุมวัชพืช 3 (2-3)

(Principles of Weed Control)

003211 พืชไร่เศรษฐกิจ 2 (2-0)

(Economic Crops)

003212 ปฏิบัติการพืชไร่เศรษฐกิจ 1 (0-3)

(Laboratory in Economic Crops)

015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)

(Introductory Plant Pathology)

102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0)

(Introduction to Economics)

รวม 15 (11-9)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร 3 (3-0)

(Geographical Information System for Agriculture)

008469 โรคของพืชเศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Diseases of Economic Crops)

015211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Extension and Technology Transfer)

015299 การฝึกงานเบื้องต้น 2

(General Practicum)

355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)

(English)

วิชาเฉพาะเลือก 3 ( – )
รวม 17 ( – )

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

007311 หลักการพืชสวน 3 (2-2)

(Principles of Horticulture)

015399 การฝึกงานเฉพาะด้าน 3

(Specific Practicum)

999033 ศิลปการดำเนินชีวิต 3 (3-0)

(Arts of Living)

999141 มนุษย์กับสังคม 3 (3-0)

(Man and Society)

วิชาเฉพาะเลือก 3 ( – )
รวม 15 ( – )

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

001466 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Information Technology)

006151 สุขาภิบาลอาหาร 3 (3-0)

(Food Sanitation)

วิชาเฉพาะเลือก 6 ( – )
วิชาเลือกเสรี 3 ( – )
รวม 15 ( – )

สำหรับผู้ที่เลือกสหกิจศึกษา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

004372 การจัดการแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Economic Insects Management)

005201 เครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 3 (2-3)

(Farm Engine and Farm Machinery)

007371 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3)

(Principles of Plant Propagation)

401351 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 3 (2-3)

(Introductory Plant Physiology)

999033 ศิลปการดำเนินชีวิต 3 (3-0)

(Arts of Living)

วิชาเลือกเสรี 3 ( – )
รวม 18 ( – )

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

002302 ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ 3 (3-0)

(Animal Resources and Management)

003417 หลักการควบคุมวัชพืช 3 (2-3)

(Principles of Weed Control)

003211 พืชไร่เศรษฐกิจ 2 (2-0)

(Economic Crops)

003212 ปฏิบัติการพืชไร่เศรษฐกิจ 1 (0-3)

(Laboratory in Economic Crops)

015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)

(Introductory Plant Pathology)

102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0)

(Introduction to Economics)

999141 มนุษย์กับสังคม 3 (3-0)

(Man and Society)

รวม 18 ( – )

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร 3 (3-0)

(Geographical Information System for Agriculture)

008469 โรคของพืชเศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Diseases of Economic Crops)

009421 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (3-0)

(Soil Fertility)

015211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Extension and Technology Transfer)

015390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 (1-0)

(Co-opeerative Education Preparation)

355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)

(English)

วิชาเฉพาะเลือก 3 ( – )
รวม 19 ( – )

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

015490 สหกิจศึกษา 6

(Co-operative Education)

รวม 6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

001466 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Information Technology)

006151 สุขาภิบาลอาหาร 3 (3-0)

(Food Sanitation)

007311 หลักการพืชสวน 3 (2-2)

(Principles of Horticulture)

วิชาเฉพาะเลือก 6 ( – )
วิชาเลือกเสรี 3 ( – )
รวม 18 ( – )

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

001466 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Information Technology)
ทฤษฎี หลักการและแนวคิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบาย บทบาท และการประยุกต์ใช้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบของเทคโนโลยีกับการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
Theory, principles and concept of information technology, policy, role and application and related organization. Impact of agriculture. Human resource development and trends of agriculture information technology.

002302 ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ 3 (3-0)

(Animal Resources and Management)
ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ เทคโนโลยีการลดของเสียให้น้อยที่สุด และการบำบัดของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การเพิ่มมูลค่าของของเสีย และการนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์
Animal resources and management, waste minimizing technologies, animal farm wastes treatment and value-adding and recycling of animal wastes.

003211 พืชไร่เศรษฐกิจ 2 (2-0)

(Economic Crops)
วิชาพื้นฐาน : 003111 หรือ 015231
พืชไร่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ความสำคัญ แหล่งปลูก สภาพภูมิอากาศและดินที่เหมาะสม การเขตกรรมและเก็บเกี่ยว ตลอดจนการใช้ประโยชน์ ปัญหาในการผลิตและแนวทางในการแก้ไข
The most important economic crops, their significance, production area, suitable soils and climates, cultural practices and harvest requirements, including utilization, production problems and solutions.

003212 ปฏิบัติการพืชไร่เศรษฐกิจ 1 (0-3)

(Laboratory in Economic Crops)
วิชาพื้นฐาน : 003111 หรือ 015231
พฤกษศาสตร์ของพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญ ที่ได้กล่าวมาแล้วในวิชา 003211 (พืชไร่เศรษฐกิจ) รวมถึงปฏิบัติการในแปลงปลูกและในห้องปฏิบัติการ
Botanical details of the most important economic crops indicated in 003211 (Economic Crops), including field practicum and laboratory observed.

003417 วัชพืชและหลักการควบคุม 3 (2-3)

(Weeds and Principles of their Control)
วิชาพื้นฐาน : 401351
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืช วิธีการที่ใช้ควบคุมวัชพืช โดยมุ่งเน้นการใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืช
Biology and ecology of weeds. Methods of weed control with emphasis on herbicide.

004372 การจัดการแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Economic Insects Management)
พื้นฐาน : 015241
ชีววิทยา นิเวศวิทยา ของแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ลักษณะความเสียหายของพืชที่เกิดจากแมลงศัตรูพืช หลักการ และกลยุทธ์ในการจัดการศัตรูพืช แมลงที่มีประโยชน์ในการเกษตร แมลงที่เป็นอาหาร
Biology and ecology of economic insects in Thailand. Damage characteristics of plants caused by important insect pests. Principles and strategies of pests management. Benefical insects in agriculture edible insects.

005201 เครื่องยนต์เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 3 (2-3)

(Farm Engine and Farm Machinery)
ส่วนประกอบ หน้าที่ การบำรุงรักษา การซ่อมบำรุง การแก้ไขข้อบกพร่องเครื่องต้นกำลัง และเครื่องจักรกลทุ่นแรงในการเกษตร ตลอดจนความปลอดภัยในไร่นา มีการศึกษานอกสถานที่
Components, functions, repair, maintenance and service of power source and farm machinery. Safety practice in farm operation. Field trip.

005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร 3 (3-0)

(Geographical Information System for Agriculture)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น องค์ประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงสร้างข้อมูล การจัดการข้อมูลและการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การออกแบบระบบและประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร
Fundamental of geographical information system (GIS). Essential elements of geographical information system. Data structure, data management and GIS manipulation. Computor software in GIS. System design and application in agriculture.

006151 สุขาภิบาลอาหาร 3 (3-0)

(Food Sanitation)
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารไม่สะอาดปลอดภัย โรคและพิษภัยจากการบริโภคอาหารไม่สะอาด หลักสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการผลิตอาหาร กฎหมายอาหารของไทย
Causative factors of unsafe food. Food borne illness and food toxicity. Principles of food sanitation and safety in food production. Thai food regulations.

007311 หลักการพืชสวน 3 (2-2)

(Principles of Horticulture)
วิชาพื้นฐาน : 015271
หลักการเพาะปลูกตามสรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของไม้ผล ผัก และไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อการยังชีพและเพื่อการค้า
Principles of growing fruit, vegetable and ornamental crops based on their physiology and ecology for sustainable and commercial purposes.

007371 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3)

(Principles of Plant Propagation)
วิชาพื้นฐาน : 401114
การสร้างและจัดการสถานที่เพื่อใช้ในงานการขยายพันธุ์พืช หลักการขยายพันธุ์พืช โดยเมล็ด โดยการตัดชำโดยการติดตา-ต่อกิ่งและที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีเบื้องต้นในการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีต่าง ๆ
Site establishment and management in plant propagation. Principles of propagation by seed, cutting, budding, grafting. Basic concepts in plant propagation.

008469 โรคของพืชเศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Diseases of Economic Crops)
วิชาพื้นฐาน : 015281
ความสำคัญของโรคพืช ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชผักเศรษฐกิจของประเทศ กลไกการติดเชื้อและการพัฒนาการของโรค ผลของสภาพแวดล้อม อาการของพืชที่เป็นโรค เชื้อสาเหตุ และการวินิจฉัย วิทยาการระบาดและการจัดการโรคพืช
Importance of diseases of economic field, fruit, ornamental and vegetable crops, infection mechanism and diseases development, environmental effects, symptomatology, causal agents and diagnosis, epidemiology and plant diseases management.

009421 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (3-0)

(Soil Fertility)
วิชาพื้นฐาน : 009111 หรือ 015261
ปัจจัยที่ควบคุมการให้ผลผลิตของพืช ธรรมชาติและ ความสำคัญของธาตุอาหารของพืชในดิน การใช้ปุ๋ย หลักการตรวจ ประเมินผลและแก้ปัญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน
Factors controlling plant productivity; nature and importance of plant nutrients in soils; fertilizer uses; methods to test, assess and solve soil fertility problems.

015211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Extension and Technology Transfer)
แนวคิดและหลักการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ การติดต่อสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวางแผนและประเมินผล การส่งเสริมแบบยั่งยืน การส่งเสริมเปรียบเทียบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการเกษตร กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย วิธีการใช้สื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
Concept, meaning, philosophy and principles of agricultural extension, learning and communication processes for the transfer of technology. Program planning and evaluation for sustainable agricultural extension, comparative extension work, agricultural information and technology. Innovation and adoption process for target audience. Media communication for technology transfer.

015221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3 (3-0)

(Animal Science and Technology)
ความสำคัญของการผลิตสัตว์ ความสัมพันธ์กับการเกษตรสาขาอื่น ๆ หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ การจัดการฟาร์มและสภาพแวดล้อม ผลผลิตขั้นปฐมและผลิตภัณฑ์จากสัตว์การตลาดปศุสัตว์ แนวโน้มการผลิตสัตว์ในอนาคต
Importance of animal production, relationship to other agricultural production sectors, science and technology in animal production, farm management and the environment, primary products and animal products, livestock marketing, future trend of animal production.

015231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2 (2-0)

(Crop Science and Technology)
ความสำคัญของพืชไร่ต่อระบบนิเวศของโลก การจำแนกและตั้งชื่อพืช ถิ่นกำเนิด สรีรวิทยาการผลิตพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ หลักการเพาะปลูกและนิเวศวิทยาการผลิต ระบบการปลูกและการจัดการวิทยาการและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจ
Significances of field crop to global ecosystem, classification and center of origin, production physiology, crop improvement, cultural practices and production ecology, cropping system and management, seed science and technology of economic crops.

015241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)

(Introduction to Entomology)
วิชาพื้นฐาน : 424111 หรือ 424113
กายวิภาค สรีรวิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของแมลง การจำแนกแมลง แมลงที่เป็นประโยชน์ แมลงที่เป็นโทษ และการจัดการแมลงศัตรู วิธีจัดเก็บและรักษาตัวอย่างแมลงเพื่อการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
Anatomy, physiology, biology, ecology and behavior of insects, classification of insects, beneficial and harmful insects and insect pest management, collecting and preserving insects for scientific studies and researches.

015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3 (2-3)

(Soil Science)
วิชาพื้นฐาน : 403111
การกำเนิด การสำรวจ และจำแนกดิน สมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และจุลชีววิทยาของดิน ธาตุอาหารพืช การใช้ปุ๋ย และการจัดการอินทรียวัตถุในดิน การเสื่อมโทรมของดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ ข้อสนเทศทางดิน สำหรับการประยุกต์ใช้เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
Genesis, survey and classification, physical, chemical and microbiological properties of soil; plant nutrients; fertilizer utilization and soil organic matter management; soil degradation; soil and water conservation; soil information for agricultural and environmental uses.

015271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน 2 (2-0)

(Horticultural Science and Technology)
ความสำคัญของพืชสวนต่อเศรษฐสังคม และสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิต การขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป การตลาด และการขนส่ง ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก เครื่องเทศสมุนไพร และพืชสวนอื่น ๆ
Socio-economic and environmental significance of horticulture; science and technology of production, propagation, harvesting, storage, processing; marketing and transport of fruit, flower, vegetable, ornamental, herb, spices and other horticultural crops.

015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)

(Introductory Plant Pathology)
วิชาพื้นฐาน : 424111 และ 424112 หรือ 424113 และ 424112
ประวัติและความสำคัญของโรคพืช ทฤษฎีโรคพืช การพัฒนาการของโรค สาเหตุโรค ลักษณะอาการ การแพร่ระบาด การจำแนกเชื้อ การวินิจฉัย หลักการป้องกันกำจัด และเทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช
History and importance of plant diseases; plant disease concepts; disease development; etiology, symptomatology, epidemiology, classification, diagnosis; principles of plant disease control; biotechnology in plant pathology.

015299 การฝึกงานเบื้องต้น 2

(General Practicum)
การฝึกปฏิบัติงานทั่วไปทางการเกษตรด้านพืชไร่ พืชสวน พืชอาหารสัตว์ การจัดการศัตรูพืช ดินและปุ๋ย การเลี้ยงสัตว์ และเกษตรกลวิธาน
Farm practices in agronomy, horticulture, forage crops, pest management, soil and fertilizer; animal husbandry and farm machinery.

015390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 (1-0)

(Cooperative Education Preparation)
หลักการ แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการเทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนรายงาน
Principles, concepts, process and step of cooperative education. Related rules and regulations. Basic knowledge and techniques in job application. Basic knowledge and techniques in working. Communication and human relations. Personality development. Quality management system in workplace. Project presentation technique. Report writing.

015399 การฝึกงานเฉพาะด้าน 3

(Specific Practicum)
พื้นฐาน : 015299
การฝึกงานเฉพาะด้านเกษตรเขตร้อน มีการศึกษานอกสถานที่
Specific practicum in tropical agriculture. Field trip required.

015490 สหกิจศึกษา 6

(Co-operative Education)

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราวเพื่อให้ได้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

On the job training as a temporary employee in order to get experiences from the assignment.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร

leave a comment »

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547

1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร

Bachelor of Science Program in Agricultural Sciences

2. ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร)

ชื่อย่อ วท.บ. (วิทยาศาสตร์เกษตร)

ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Agricultural Sciences)

ชื่อย่อ B.S. (Agricultural Sciences)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

คณะเกษตรจัดการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อมุ่งถ่ายทอดวิทยาการด้านการเกษตร ระบบเกษตรกรรม และเทคนิคการผลิตเชิงคุณภาพ อันก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศ และเพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในทางวิชาการ รวมทั้งมีคุณธรรมและจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อวิชาชีพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อสนองต่อความต้องการของประเทศ ในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์เกษตร ให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน

2. เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์เกษตรที่มีความใฝ่รู้ และมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางด้านการเกษตร

3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์เกษตรในประเทศไทย

4. เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรม ระเบียบ วินัย ความคิดสร้างสรรค์ ตรงต่อเวลา สุจริต ขยันหมั่นเพียร สำนึกในจรรยาแห่งวิชาชีพเกษตรและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

5. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตมีสาขาที่น่าสนใจ และอาจจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้เลือกเรียนเพิ่มขึ้น

5. กำหนดการเปิดสอน

ปีการศึกษา 2547

6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

8. ระบบการศึกษา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

9. ระยะเวลาการศึกษา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

10. การลงทะเบียนเรียน

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

12. อาจารย์ผู้สอน (เอกสารผนวกที่ 1)

13. จำนวนนิสิต

ปีการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 รวม จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
2547 200 – – – 200
2548 200 200 – – 400
2549 200 200 200 – 600
2550 200 200 200 200 800
2551 200 200 200 200 800
คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษาตลอด
หลักสูตรปีละ 200 คน เริ่มจบ
พ.ศ. 2551

14. สถานที่และอุปกรณ์การสอน

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15. ห้องสมุด

ใช้บริการจากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดคณะเกษตรและห้องสมุดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

16. งบประมาณ

ใช้งบประมาณของคณะเกษตร

17. หลักสูตร

17.1 จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

17.2 โครงสร้างของหลักสูตร

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 7 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต

– วิชาแกน 58 หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะบังคับ 30 หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะเลือก 12 หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

17.3 รายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 7 หน่วยกิต

417116 คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 4 (4-0)

(Elementary Applied Mathematics)

999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3 (2-2)

(Mathematics and Computers in Everyday Life)

กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

355xxx ภาษาอังกฤษ 9 ( – )

(English)

999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0)

(Thai Language for Communication)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต

102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0)

(Introduction to Economics)

371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1 (1-0)

(The Use of Library Resources)

999141 มนุษย์กับสังคม 3 (3-0)

(Man and Society)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต

999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต 3 (3-0)

(Arts of Living)

กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต

175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1,1 (0-2)

(Physical Education Activities)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต

วิชาแกน 58 หน่วยกิต

005201 เครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 3 (2-3)

(Farm Engine and Farm Machinery)

015211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Extension and Technology Transfer)

015221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3 (3-0)

(Animal Science and Technology)

015231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2 (2-0)

(Crop Science and Technology)

015241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)

(Introduction to Entomology)

015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3 (2-3)

(Soil Science)

015271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน 2 (2-0)

(Horticultural Science and Technology)

015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)

(Introductory Plant Pathology)

015299 การฝึกงานเบื้องต้น 2 (0-10)

(General Practicum)

403111 เคมีทั่วไป 4 (4-0)

(General Chemistry)

403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in General Chemistry)

403221 เคมีอินทรีย์ 4 (4-0)

(Organic Chemistry)

403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in Organic Chemistry)

416311 หลักพันธุศาสตร์ 3 (3-0)

(Principles of Genetics)

416312 พันธุศาสตร์ภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in Genetics)

419211 จุลชีววิทยาทั่วไป 3 (3-0)

(General Microbiology)

419214 จุลชีววิทยาทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in General Microbiology)

422111 หลักสถิติ I 3 (3-0)

(Principles of Statistics I)

424111 หลักชีววิทยา 3 (3-0)

(Principle of Biology)

424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in Biology)

และเลือก 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้

401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3 (2-3)

(General Botany)

423113 สัตววิทยาทั่วไป 3 (2-3)

(General Zoology)

และเลือก 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้

002341 ∗∗ สรีรวิทยาเบื้องต้นของสัตว์เลี้ยง 3 (2-3)

(Introductory Physiology of Domestic Animals)

401351 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 3 (2-3)

(Introductory Plant Physiology)

และเลือก 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้

420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 3(3-0)

(Abridged Physics)

422311 หลักสถิติ II 3 (3-0)

(Principles of Statistics II)

วิชาเฉพาะบังคับ 30 หน่วยกิต

ให้นิสิตเลือกเรียนหนึ่งสาขาจากสาขาวิชาต่อไปนี้

สาขาทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

001466 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Information Technology)

002302 ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ 3 (3-0)

∗∗วิชาปรับปรุง

(Animal Resources and Management)

003421 ∗∗ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพในการผลิตพืช 3 (3-0)

(Physical Environment for Crop Production)

004324∗ ทรัพยากรแมลงและความหลากหลาย 3 (3-0)

(Insect Resources and Diversity)

005333 ระบบการชลประทานแบบฉีดฝอยและแบบน้ำหยด 3 (2-3)

(Sprinkler and Drip Irrigation System)

007311 หลักการพืชสวน 3 (2-2)

(Principles of Horticulture)

008371 หลักการควบคุมโรคพืช 3 (2-3)

(Principles of Plant Disease Control)

009421 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (3-0)

(Soil Fertility)

009442 การสำรวจดิน 3 (2-3)

(Soil Survey)

009472 การอนุรักษ์ดินและน้ำ 3 (3-0)

(Soil and Water Conservation)

สาขาวิทยาศาสตร์เกษตรทั่วไป

001466 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Information Technology)

002302 ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ 3 (3-0)

(Animal Resources and Management)

003211 พืชไร่เศรษฐกิจ 2 (2-0)

(Economic Crops)

003212 ปฏิบัติการพืชไร่เศรษฐกิจ 1 (0-3)

(Laboratory in Economic Crops)

003417 วัชพืชและหลักการควบคุม 3 (2-2)

(Weeds and Principles of their Control)

004372 การจัดการแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Economic Insects Management)

005333 ระบบการชลประทานแบบฉีดฝอยและแบบน้ำหยด 3 (2-3)

(Sprinkler and Dir Irrigation System)

∗ วิชาเปิดใหม่
∗∗วิชาปรับปรุง

007311 หลักการพืชสวน 3 (2-2)

(Principles of Horticulture)

007371 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3)

(Principles of Plant Propagation)

008469 โรคของพืชเศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Diseases of Economic Crops)

009421 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (3-0)

(Soil Fertility)

สาขาวิทยาศาสตร์ด้านพืช

015471∗∗ หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 3 (3-0)

(Principles of Plant Breeding)

015497∗ สัมมนา 1

(Seminar)

015499∗ การฝึกงานเฉพาะด้าน 3

(Specific Practicum)

402311 ชีวเคมี I 2 (2-0)

(Biochemistry I)

402312 ชีวเคมี I ภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in Biochemistry I)

422462 หลักการวางแผนการทดลอง 3 (3-0)

(Principles of Experimental Designs)

และเลือกรายวิชาต่อไปนี้อีก 17 หน่วยกิต

003211 พืชไร่เศรษฐกิจ 2 (2-0)

(Economic Crops)

003212 ปฏิบัติการพืชไร่เศรษฐกิจ 1 (0-3)

(Laboratory in Economic Crops)

003417 วัชพืชและหลักการควบคุม 3 (2-2)

(Weeds and Principles of their Control)

003421∗∗ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพในการผลิตพืช 3 (3-0)

(Physical Environment for Crop Production
∗ วิชาเปิดใหม่
∗∗วิชาปรับปรุง

003451 สรีรวิทยาการผลิตพืช 3 (3-0)

(Physiology of Field Crop Production)

003461∗∗ ระบบการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural System)

005449 การจัดการโรงเรือนปลูกพืชในเขตร้อนชื้น 3 (3-0)

(Tropical Greenhouse and Equipment)

007311 หลักการพืชสวน 3 (2-2)

(Principles of Horticulture)

007371 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3)

(Principles of Plant Propagation)

007422 การจัดการการผลิตผัก 3 (2-2)

(Vegetable Production Management)

007431 ไม้ดอก 3 (2-2)

(Floriculture)

007444 การจัดการสวนไม้ผล 3 (2-2)

(Orchard Management)

007491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางพืชสวน 1 (1-0)

(Basic Research Methods in Horticulture)

007498 ปัญหาพิเศษ 2

(Special Problems)

009421 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (3-0)

(Soil Fertility)

015472∗ แมลงศัตรูและโรคของพืชเศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Insect Pests and Diseases of Economic Crops)

สาขาวิทยาศาสตร์ด้านสัตว์

002321 โภชนศาสตร์สัตว์ 3 (3-0)

(Animal Nutrition)

002322 การวิเคราะห์อาหารสัตว์ 2 (1-3)

(Feed Analysis)

002331 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3 (3-0)

(Animal Breeding)

002411 การผลิตสัตว์ปีก 3 (3-0)

(Poultry Production)

∗ วิชาเปิดใหม่
∗∗วิชาปรับปรุง

002412 การผลิตสุกร 3 (3-0)

(Swine Production)

002413 การผลิตโค-กระบือเนื้อ 3 (3-0)

(Beef Production)

002414 การผลิตโคนม 3 (3-0)

(Dairy Production)

002497 สัมมนา 1

(Seminar)

402311 ชีวเคมี I 2 (2-0)

(Biochemistry I)

402312 ชีวเคมี I ภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in Biochemistry I)

และเลือกเรียนอีก 6 หน่วยกิตจากรายวิชาดังต่อไปนี้

002499 การฝึกงานเฉพาะด้าน 3

(Special Practicum)

004336 ∗ แมลงศัตรูของสัตว์เศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Insect Affecting Economic Animals)

005424 โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ 3 (2-3)

(Animal Housing and Equipment)

วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาอื่นๆในคณะเกษตรและ/หรือรายวิชาดังต่อไปนี้

015390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 (1-0)

(Cooperative Education Preparation)

015490 สหกิจศึกษา 6

(Cooperative Education)

119111 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น 3 (3-0)

(Introduction to Agricultural Economics)

119221 หลักการจัดการฟาร์ม 3 (3-0)

(Principles of Farm Management)

119331 หลักการตลาดเกษตร 3 (3-0)

(Principles of Agricultural Marketing)

119371 ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น 3 (3-0)

(Introduction to Agribusiness)
∗วิชาเปิดใหม่

130101 การบัญชีทั่วไป 3 (2-2)

(General Accounting)

130111 หลักการบัญชีขั้นต้น 3 (2-3)

(Principles of Accounting Introductory)

131211 การเงินธุรกิจ 3 (3-0)

(Business Finance)

131313 การเงินบุคคล 3 (3-0)

(Personal Finance)

132111 หลักการจัดการ 3 (3-0)

(Principles of Management)

134111 หลักการตลาด 3 (3-0)

(Principles of Marketing)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร

เลขสามตัวหน้า 001 หมายถึง วิชาในสาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้

1 หมายถึง กลุ่มวิชาส่งเสริมการเกษตร
2 หมายถึง กลุ่มวิชาพัฒนาการเคหกิจชนบท
3 หมายถึง กลุ่มวิชาพัฒนาการยุวเกษตรและผู้นำ
4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประชากร
5 หมายถึง กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์เกษตร
6 หมายถึง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ในงานส่งเสริม
9 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกงาน วิจัย สัมมนา ปัญหาพิเศษ

เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
เลขสามตัวหน้า 002 หมายถึง วิชาในสาขาสัตวบาล
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้

0 หมายถึง กลุ่มวิชาสำหรับนิสิตนอกหลักสูตร
1 หมายถึง กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์
2 หมายถึง กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์
3 หมายถึง กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์
4 หมายถึง กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
5 หมายถึง กลุ่มวิชาสุขภาพสัตว์
6 หมายถึง กลุ่มวิชาผลผลิตขั้นปฐม
7 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
8 หมายถึง กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อม
9 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกงาน วิจัย สัมมนา ปัญหาพิเศษ

เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
เลขสามตัวหน้า 003 หมายถึง วิชาในสาขาพืชไร่นา
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้

1-2 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่
5 หมายถึง กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการผลิตพืชไร่
6 หมายถึง กลุ่มวิชาระบบการปลูกพืช
7 หมายถึง กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช
8 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่
9 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกงาน วิจัย สัมมนา ปัญหาพิเศษ

เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
เลขสามตัวหน้า 004 หมายถึง วิชาในสาขากีฏวิทยา
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้

0 – 1 หมายถึง กลุ่มวิชากีฏวิทยาเบื้องต้น
2 หมายถึง กลุ่มวิชากีฏวิทยาประยุกต์
3 หมายถึง กลุ่มวิชาเกี่ยวกับแมลงเศรษฐกิจ
4 หมายถึง กลุ่มวิชาเกี่ยวกับสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยา
5 หมายถึง กลุ่มวิชาอนุกรมวิธาน
6 หมายถึง กลุ่มวิชานิเวศวิทยา
7 หมายถึง กลุ่มวิชาการป้องกันกำจัด
8 หมายถึง กลุ่มวิชาสารที่เป็นพิษต่อแมลง
9 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกงาน วิจัย สัมมนา ปัญหาพิเศษ

เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
เลขสามตัวหน้า 005 หมายถึง วิชาในสาขาเกษตรกลวิธาน
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้

0 – 1 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านเกษตรกลวิธาน
2 หมายถึง กลุ่มวิชาเครื่องต้นกำลังและเครื่องทุ่นแรงการเกษตร
3 หมายถึง กลุ่มวิชาพัฒนาดินและน้ำ
4 หมายถึง กลุ่มวิชาอาคารและสิ่งแวดล้อมการเกษตร
5 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
7 หมายถึง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม
9 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกงาน วิจัย สัมมนา ปัญหาพิเศษ

เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
เลขสามตัวหน้า 007 หมายถึง วิชาในสาขาพืชสวน
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้

0 หมายถึง กลุ่มวิชาทั่วไป สำหรับนิสิตนอกสาขา
1 หมายถึง กลุ่มวิชาพืชสวนทั่วไป
2 หมายถึง กลุ่มวิชาผัก
3 หมายถึง กลุ่มวิชาไม้ดอกไม้ประดับ
4 หมายถึง กลุ่มวิชาไม้ผล
5 หมายถึง กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
6 หมายถึง กลุ่มวิชาพืชสวนเพื่อสภาพแวดล้อม
7 หมายถึง กลุ่มวิชาปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพ
8 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและเมล็ด
9 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกงาน วิจัย สัมมนา ปัญหาพิเศษ

เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
เลขสามตัวหน้า 008 หมายถึง วิชาในสาขาโรคพืช
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้

1 หมายถึง กลุ่มวิชาโรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
2 หมายถึง กลุ่มวิชาโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
3 หมายถึง กลุ่มวิชาโรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย
4 หมายถึง กลุ่มวิชาโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส
5 หมายถึง กลุ่มวิชาโรคพืชวิทยาระดับโมเลกุล
6 หมายถึง กลุ่มวิชาโรคพืชชนิดที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต
7 หมายถึง กลุ่มวิชาการควบคุมโรคพืช
8 หมายถึง กลุ่มวิชาการวินิจฉัยโรคพืช
9 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกงาน สัมมนา วิจัย ปัญหาพิเศษ

เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
เลขสามตัวหน้า 009 หมายถึง วิชาในสาขาปฐพีวิทยา
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี

เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้

0 หมายถึง กลุ่มวิชาสำหรับนิสิตนอกหลักสูตร
1 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางปฐพี
2 หมายถึง กลุ่มวิชาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีของดิน
4 หมายถึง กลุ่มวิชาสำรวจและจำแนกดิน
5 หมายถึง กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาของดิน
6 หมายถึง กลุ่มวิชาฟิสิกส์ของดิน
7 หมายถึง กลุ่มวิชาอนุรักษ์และการจัดการดิน
8 หมายถึง กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อมทางปฐพีวิทยา
9 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกงาน วิจัย สัมมนา ปัญหาพิเศษ

เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

ลขสามตัวหน้า 015 หมายถึง วิชากลางคณะเกษตร

เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้

เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี

เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
2 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านสัตวบาล
3 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านพืชไร่นา
4 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านกีฏวิทยา
5 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านเกษตรกลวิธาน
7 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านพืชสวน
8 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านโรคพืช
9 หมายถึง กลุ่มวิชาดฝึกงาน วิจัย สัมมนา ปัญหาพิเศษ สหกิจ

เลขตัวท้ายหมายถึงลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

17.4 ตัวอย่างแผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1 (1-0)

(Use of Library Resources)

403111 เคมีทั่วไป 4 (4-0)

(General Chemistry)

403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in General Chemistry)

424111 หลักชีววิทยา 3 (3-0)

(Principle of Biology)

424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in Biology)

999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3 (2-2)

(Mathematics and Computer in Everyday Life)

175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2)

(Physical Education Activities)

355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)

(English) รวม 17 (13-10)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

015221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3 (3-0)

(Animal Science and Technology)

015271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน 2 (2-0)

(Horticultural Science and Technology)

403221 เคมีอินทรีย์ 4 (4-0)

(Organic Chemistry)

403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in Organic Chemistry)

417116 คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 4 (4-0)

(Elementary Applied Mathematics)

175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2)

(Physical Education Activities)

355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)

(English) รวม 18 (16-5)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

015231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2 (2-0)

(Crop Science and Technology)

015241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)

(Introduction to Entomology)

015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3 (2-3)

(Soil Science)

422111 หลักสถิติ I 3 (3-0)

(Principles of Statistics I)

401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3 (2-3)

(General Botany)

423113 สัตววิทยาทั่วไป 3 (2-3)

(General Zoology)

355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)

(English) รวม 17 (14-9)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

005201 เครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 3 (2-3)

(Farm Engine and Farm Machinery)

015299 การฝึกงานเบื้องต้น 2 (0-10)

(General Practicum)

419211 จุลชีววิทยาทั่วไป 3 (3-0)

(General Microbiology)

419214 จุลชีววิทยาทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in General Microbiology)

401351 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 3 (2-3)

(Introductory Plant Physiology)

002343 สรีรวิทยาเบื้องต้นของสัตว์เลี้ยง 3 (2-3)

(Introductory Physiology of Domestic Animals)

420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 3 (3-0)

(Abridged Physics)

422311 หลักสถิติ II 3 (3-0)

(Principles of Statistics II)

วิชาเฉพาะบังคับ 3 ( – )

รวม 18( – )

หรือ
หรือ
หรือ

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)

(Introductory Plant Pathology)

102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0)

(Introduction to Economics)

416311 หลักพันธุศาสตร์ 3 (3-0)

(Principles of Genetics)

416312 พันธุศาสตร์ภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in Genetics)

วิชาเฉพาะบังคับ 6 ( – )
วิชาเฉพาะเลือก 3 ( – )

รวม 19 ( – )

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

015211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Extension and Technology Transfer)

999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0)

(Thai Language for Communication)

วิชาเฉพาะบังคับ 9 ( – )
วิชาเลือกเสรี 3 ( – )

รวม 18 ( – )

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

999033 ศิลปการดำเนินชีวิต 3 (3-0)

(Arts of Living)

999141 มนุษย์กับสังคม 3 (3-0)

(Man and Society)

วิชาเฉพาะบังคับ 9 ( – )
วิชาเฉพาะเลือก 3 ( – )

รวม 18 ( – )

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

วิชาเฉพาะบังคับ 3 ( – )
วิชาเฉพาะเลือก 6 ( – )
วิชาเลือกเสรี 3 ( – )

รวม 12 ( – )

ตัวอย่างแผนการศึกษา (สหกิจศึกษา)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1 (1-0)

(Use of Library Resources)

403111 เคมีทั่วไป 4 (4-0)

(General Chemistry)

403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in General Chemistry)

424111 หลักชีววิทยา 3 (3-0)

(Principle of Biology)

424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in Biology)

999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3 (2-2)

(Mathematics and Computer in Everyday Life)

175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2)

(Physical Education Activities)

355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)

(English) รวม 17 (13-10)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

015221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3 (3-0)

(Animal Science and Technology)

015271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน 2 (2-0)

(Horticultural Science and Technology)

403221 เคมีอินทรีย์ 4 (4-0)

(Organic Chemistry)

403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in Organic Chemistry)

417116 คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 4 (4-0)

(Elementary Applied Mathematics)

175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2)

(Physical Education Activities)

355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)

(English) รวม 18 (16-5)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

999033 ศิลปการดำเนินชีวิต 3 (3-0)

(Arts of Living)

015231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2 (2-0)

(Crop Science and Technology)

015241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)

(Introduction to Entomology)

015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3 (2-3)

(Soil Science)

422111 หลักสถิติ I 3 (3-0)

(Principles of Statistics I)

401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3 (2-3)

(General Botany)

423113 สัตววิทยาทั่วไป 3 (2-3)

(General Zoology)

355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)

(English) รวม 20 (17-9)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

999141 มนุษย์กับสังคม 3 (3-0)

(Man and Society)

005201 เครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 3 (2-3)

(Farm Engine and Farm Machinery)

419211 จุลชีววิทยาทั่วไป 3 (3-0)

(General Microbiology)

419214 จุลชีววิทยาทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in General Microbiology)

401351 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 3 (2-3)

(Introductory Plant Physiology)

002343 สรีรวิทยาเบื้องต้นของสัตว์เลี้ยง 3 (2-3)

(Introductory Physiology of Domestic Animals)

420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 3 (3-0)

(Abridged Physics)

422311 หลักสถิติ II 3 (3-0)

(Principles of Statistics II)

วิชาเฉพาะบังคับ 6 ( – )
รวม 19 ( – )

หรือ
หรือ
หรือ

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)

(Introductory Plant Pathology)

102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0)

(Introduction to Economics)

416311 หลักพันธุศาสตร์ 3 (3-0)

(Principles of Genetics)

416312 พันธุศาสตร์ภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in Genetics)

วิชาเฉพาะบังคับ 9 ( – )
วิชาเฉพาะเลือก 3 ( – )
รวม 22 ( – )

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

015211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Extension and Technology Transfer)

015390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 (1-0)

(Cooperative Education Preparation)

999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0)

(Thai Language for Communication)

วิชาเฉพาะบังคับ 9 ( – )
วิชาเลือกเสรี 3 ( – )
รวม 19 ( – )

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

015490 สหกิจศึกษา 6

(Cooperative Education)

รวม 6 ( – )

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

วิชาเฉพาะบังคับ 6 ( – )
วิชาเฉพาะเลือก 9 ( – )
วิชาเลือกเสรี 3 ( – )

รวม 18 ( – )

17.5 คำอธิบายรายวิชา

001466 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Information Technology)
ทฤษฏี หลักการและแนวคิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบาย บทบาทและการประยุกต์ใช้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบของเทคโนโลยีกับการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
Theory, principles, concept, of information technology policy, role and application and related organization. Effect of human resource development and trends of information technology of agriculture.

002302 ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ 3 (3-0)

(Animal Resources and Management)
ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ เทคโนโลยีการลดของเสียให้น้อยที่สุด การปฏิบัติและการบำบัดของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การเพิ่มมูลค่าของของเสียและการนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์
Animal resources and management, waste minimization technologies, handling and treatment of animal farm wastes and value-adding and recycling of animal wastes

002321 โภชนศาสตร์สัตว์ 3 (3-0)

(Animal Nutrition)
พื้นฐาน : 402311
ชนิดของวัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ องค์ประกอบของอาหารสัตว์ การคำนวณสูตรอาหาร ความจำเป็นของธาตุอาหารต่อสัตว์ และกระบวนการภายในร่างกายสัตว์ที่จะเปลี่ยนธาตุอาหารให้เป็นประโยชน์แก่ตัวสัตว์ ซึ่งหมายรวมทั้งสัตว์กระเพาะเดี่ยวและสัตว์กระเพาะรวม มีการศึกษานอกสถานที่
Materials using as feed ingredient, chemical composition of plants and animals, animals’ requirement. Systematic changes of nutrient in ruminants and monogastrics. Feed evaluation and feed formulation. Field trip included.

002322 การวิเคราะห์อาหารสัตว์ 2 (1-3)

(Feed Analysis)
พื้นฐาน : 402311
การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของอาหารสัตว์ การหาพลังงานโดยใช้บอมบ์แคลอริมิเตอร์และการวิเคราะห์หาแร่ธาตุต่าง ๆ มีการศึกษานอกสถานที่
Chemical analysis of feed by Weende system (Proximate analysis) and Van Soest System. Determination of gross energy, mineral and digestibility.
Field trip included.

002331 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3 (3-0)

(Animal Breeding)
พื้นฐาน : 416311 และ 42211
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตของสัตว์ฟาร์มชนิดต่าง ๆ หลักการและระบบในการปรับปรุงพันธุ์การถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ ทางพันธุกรรม มีการศึกษานอกสถานที่
Review of mathematics, statistics and genetics for animal breeding, influences of genetic and environment on animal phenotype, estimation of repeatability, heritability and genetic correlation, selection and mating system for genetic improvement of livestock. Field trip included.

002341∗∗ สรีรวิทยาเบื้องต้นของสัตว์เลี้ยง 3 (3-0)

(Introductory Physiology of Domestic Animals)
พื้นฐาน : 423113
หน้าที่ กลไกและความสัมพันธ์ระหว่างระบบทางชีวภาพในร่างกายของสัตว์เลี้ยงเพื่อการจัดการที่เหมาะสมและได้ผลผลิตสูงสุดเต็มตามศักยภาพของสัตว์เลี้ยง
Functions, mechanisms and interrelations of biological systems in domestic animals for appropriate management and highest production in full potential of the animals.
∗∗วิชาปรับปรุง

002411 การผลิตสัตว์ปีก 3 (3-0)

(Poultry Production)
พื้นฐาน : 002111 หรือ 015221
การผลิตสัตว์ปีกเป็นการค้าโดยคำนึงถึงการคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม การเลี้ยงดูและการให้อาหาร ตลอดจนการจัดการในฟาร์มสัตว์ปีกที่สำคัญ และการป้องกันกำจัดโรค มีการศึกษานอกสถานที่
The production of commercial poultry depend on breeding selection, animal husbandry, nutritional management, farm management and also diseases management. Field trip included.

002412 การผลิตสุกร 3 (3-0)

(Swine Production)
พื้นฐาน : 002111 หรือ 015221
วิธีการผลิตสุกรเป็นการค้า พันธุ์สุกรที่เหมาะสมในเขตร้อน การคัดเลือกพันธุ์ การให้อาหาร การจัดการ ในฟาร์มสุกรและปัญหาต่าง ๆ ในการผลิตสุกร โรคสุกรและการป้องกันกำจัดโรค มีการศึกษานอกสถานที่
Swine husbandry, breeds, selection and breeding. Feed and feeding, housing and equipment, hygiene, carcass quality, marketing and co-operatives. Field trip included.

002413 การผลิตโคกระบือเนื้อ 3 (2-3)

(Beef Production)
พื้นฐาน : 002111 หรือ 015221
การผลิตโค กระบือให้เนื้อ เป็นการค้าที่เหมาะสมกับเขตร้อน โดยคำนึงถึงพันธุ์อาหาร และการเลี้ยงดู ตลอดจนโรคที่เกี่ยวข้องและการป้องกันกำจัด มีการศึกษานอกสถานที่
The production of commercial cattle in tropical zone depend on breed, feed, farm management and also diseases management. Filed trip included.

002414 การผลิตโคนม 3 (3-0)

(Dairy Production)
พื้นฐาน : 002111 หรือ 015221
วิธีการผลิตโคนมเป็นการค้า ปัญหาพันธุ์โคนมในเขตร้อน การให้อาหาร การเลี้ยงดูและหลักการผลิตนมที่เหมาะสม โรคที่สำคัญของโคนมและการป้องกันกำจัด มีการศึกษานอกสถานที่
The processing for dairy cow production in tropical zone depend on breed, feed management, animal husbandry, appropriate milking production, diseases management and also diseases prevention. Field trip included.

002497 สัมมนา 1

(Semimar)
การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจในทางสัตวบาลในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in animal husbandry at the bachelor degree level.

002499 การฝึกงานเฉพาะด้าน 3

(Specific Practicum)
พื้นฐาน : 015299
การฝึกงานเฉพาะด้านสัตวบาล มีการศึกษานอกสถานที่
Specific practicum on animal husbandry. Field trip included.

003211 พืชไร่เศรษฐกิจ 2 (2-0)

(Economic Crops)
พื้นฐาน : 003111 หรือ 015231
พืชไร่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ความสำคัญ แหล่งปลูก สภาพภูมิอากาศและดินที่เหมาะสม การเขตกรรมและเก็บเกี่ยว ตลอดจนการใช้ประโยชน์ ปัญหาในการผลิตและแนวทางในการแก้ไข
The most important economic crops, their significance, production area, suitable soils and climates, cultural practices and harvest requirements, including
utilization, production problems and solutions.

003212 ปฏิบัติการพืชไร่เศรษฐกิจ 1 (0-3)

(Laboratory in Economic Crops)
พื้นฐาน : 003111 หรือ 015231
พฤกษศาสตร์ของพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญ ที่ได้กล่าวมาแล้วในวิชา 003211 (พืชไร่เศรษฐกิจ) รวมถึงปฏิบัติการในแปลงปลูกและในห้องปฏิบัติการ
Botanical details of the most important economic crops indicated in 003211 (Economic Crops), including field practicum and laboratory observed.

003417 วัชพืชและหลักการควบคุม 3(2-2)

(Weeds and Principles of their Control)
พื้นฐาน : 401351
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืช วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุมวัชพืช โดยมุ่งเน้นการใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืช
Biology and ecology of weeds. Methods of weed control with emphasis on chemicals.

003421∗∗ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพในการผลิตพืช 3 (3-0)

(Physical Environment for Crop Production)
พื้นฐาน : 003111 หรือ 015231
อุตุนิยมวิทยาและจุลภูมิอากาศเพื่อการผลิตพืช การตอบสนองของพืชภายใต้สภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิอากาศทางสถิติเพื่อการผลิตพืช
Meteorology and microclimate for crop production, plant responses to environmental and climate changes, statistical analysis of climatic data for crop production.
∗∗วิชาปรับปรุง

003451 สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ 3 (3-0)

(Physiology of Field Crop Production)
พื้นฐาน : 003211, 003212 และ 401251
สรีรวิทยาการเจริญเติบโตของพืชไร่การใช้หลักปฏิบัติในการเพาะปลูกโดยคำนึงถึง แสงสว่าง อุณหภูมิน้ำ และคุณค่าทางอาหารในดิน ที่มีผลทางสรีรวิทยา
Physiological aspects of crop growth, application to cultural practices with strong emphasis on influences of light, temperature, water and soil minerals on crop yield.

003461∗∗ ระบบการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural System)
พื้นฐาน : 015231
ความสำคัญและการพัฒนาระบบการเกษตรเพื่อการผลิตอาหารแก่ชาวโลก ชนิดของระบบการเกษตรในเขตร้อน เทคโนโลยีการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อการเพิ่มผลผลิต และความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
Importance and the development of agricultural system for world food supply.Types of tropical agricultural system. Integrated technology to increase productivity and achieving sustainable natural resources and environment

004324∗ ทรัพยากรแมลงและความหลากหลาย 3 (3-0)

(Insect Resources and Diversity)
พื้นฐาน : 015241
ทรัพยากรแมลงและความหลากหลายที่พบในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น บนพืชในดิน ในแหล่งน้ำ ในป่า เป็นต้น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายและการใช้ทรัพยากรแมลงในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการจัดการทรัพยากรแมลงเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากแมลงอย่างยั่งยืน
∗วิชาเปิดใหม่
∗∗วิชาปรับปรุง
Insect resources and diversity found in different environment conditions; on flora in soil, in water, in the forest etc. Factors affecting insect diversity and resources uses in various aspects including the management of insect resources for conservation and sustainable insect implementation.

004336∗ แมลงศัตรูของสัตว์เศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Insects Affecting Economic Animals)
พื้นฐาน : 015241
แมลงและสัตว์ขาปล้องที่เป็นศัตรูของสัตว์เศรษฐกิจ การแพร่เชื้อความสัมพันธ์ระหว่างพาหะที่เป็นสัตว์ขาปล้องกับโรค การระบาด การควบคุมและการกำจัด
Insects and arthropods pets of economic animals. Diseases transmissionon, relationship between arthropod vectors. Epidemic control and eradication.

004372 การจัดการแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Economic Insects Management)
พื้นฐาน : 015241
ชีววิทยา นิเวศวิทยา ของแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยลักษณะความเสียหายของพืชที่เกิดจากแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ หลักการจัดการศัตรูพืช กลยุทธ์ในการจัดการศัตรูพืช แมลงที่มีประโยชน์ในการเกษตร แมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์
Biology and ecology of economic insects in Thailand. Damage characteristics of plants caused by important insect pests. Principles and strategies of pests management. Beneficial insects in agriculture edible insect.
∗วิชาเปิดใหม่

005201 เครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 3 (2-3)

(Farm Engine and Farm Machinery)
ส่วนประกอบ หน้าที่การบำรุงรักษา การซ่อมบำรุง การแก้ไขข้อบกพร่องเครื่องต้นกำลังและเครื่องจักรกลทุ่นแรงในการเกษตร ตลอดจนความปลอดภัยในไร่นา มีการศึกษานอกสถานที่
Components, function, repair, maintenance and service of power source and farm machinery. Safety practice in farm operation. Field trip.

005333 ระบบการชลประทานแบบฉีดฝอยและแบบน้ำหยด 3 (2-3)

(Sprinkler and Drip Irrigation System)
พื้นฐาน : 015261
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้น้ำของพืช ความสัมพันธ์ระหว่างดิน พืชและบรรยากาศ การนำความสัมพันธ์ของน้ำในระบบดิน พืช และบรรยากาศ เพื่อหาอัตราการใช้น้ำของพืช การออกแบบระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและแบบหยดโดยใช้คอมพิวเตอร์การวิเคราะห์ความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์ของระบบการให้น้ำชลประทานแบบฉีดฝอยและแบบหยด
Factors affecting water consumption of plant., relationship among water in soil, plant and atmospere. Application of the relationship among water on soil plant and atmosphere to determine ratio of water consumption by plant. Computerized design of sprinkler and drip irrigation system. Economic analysis of sprinkler and drip irrigation system.

005424 โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ 3 (2-3)

(Animal Housing and Equipment)
โรงเรือนและอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ การวางแผนและการออกแบบโรงเรือนเลี้ยงสัตว์การกำหนดตำแหน่งระบบการกำจัดของเสียจากสัตว์การกำหนดเส้นทางการขนส่งในฟาร์มปศุสัตว์การประเมินราคาต้นทุนของสิ่งก่อสร้างโรงเรือนสำหรับสัตว์เลี้ยง มีการศึกษานอกสถานที่
Animal housing and equipment livestock farm planning and construction, location and layout, waste treatment system, road and transporation. Cost estimation of animal housing construction. Field trips.

005449 การจัดการโรงเรือนปลูกพืชในเขตร้อนชื้น 3 (3-0)

(Tropical Greenhouse Management)
ลักษณะและโครงสร้างของโรงเรือนในเขตร้อนชื้น ที่ตั้งของโรงเรือน ระบบการทำความเย็นภายในโรงเรือน ระบบระบายอากาศ การให้น้ำ แสง อุณหภูมิ คาร์บอนไดออกไซด์แมลงและการควบคุมโรคในโรงเรือน
Model and structure of tropical greenhouse. Location of greenhouse. Cooling and air ventilation system. Water, light, temperature, Carbon Dioxide insect and disease control in greenhouse.

005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร 3 (3-0)

(Geographical Information System for Agriculture)
ความรู้เบื้องต้นทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์ประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงสร้างข้อมูล การจัดการข้อมูลและการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โปรแกรมประยุกต์ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การออกแบบระบบและประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร
Fundamental of geographical information system (GIS). Essential elements of geographical information system. Data structure, data management and GIS manipulation. Application software for GIS. System design and application in agriculture.

007311 หลักการพืชสวน 3 (2-2)

(Principles of Horticulture)
พื้นฐาน : 015271
หลักการเพาะปลูกตามสรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของไม้ผล ผัก และไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อการยังชีพและเพื่อการค้า
Principles of growing fruit, vegetable and ornamental crops based on their physiology and ecology for sustainable and commercial purposes.

007371 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3)

(Principles of Plant Propagation)
พื้นฐาน : 401114
การสร้างและจัดการสถานที่เพื่อใช้ในงานการขยายพันธุ์พืช หลักการขยายพันธุ์พืช โดยเมล็ด โดยการตัดชำโดยการติดตา-ต่อกิ่งและที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีเบื้องต้นในการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีต่าง ๆ
Site establishment and management in plant propagation. Principles of propagation by seed, cutting, budding, grafting. Basic concepts in plant propagation.

007422 การจัดการการผลิตผัก 3 (2-2)

(Vegetable Production Management)
พื้นฐาน : 015271
การตลาดผัก การวางแผนการผลิต การบริหารปัจจัยผลิต ปัจจัยการสร้างผลผลิตและมาตรฐานคุณภาพ คุณภาพผัก
Vegetable marketing, production planning, production input management.

007431 ไม้ดอก 3 (2-2)

(Floriculture)
พื้นฐาน : 007311 หรือ 015271
ธุรกิจไม้ดอกภายในและต่างประเทศ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตไม้ตัดดอก ไม้ดอกกระถาง และไม้ดอกประดับแปลง
Flowers in domestic and international business. Technology in the production of cutflower plants, flowering pot plants, and flowering plants for outdoor.

007444 การจัดการสวนไม้ผล 3 (2-3)

(Orchard Management)
พื้นฐาน : 007311 หรือ 015271
กิจการและระบบการผลิตในสวนไม้ผล การวางแผนและการตัดสินใจในการผลิตผลไม้หลักการจัดสวนไม้ผล การจัดการเทคโนโลยีและระบบการผลิตย่อยต่าง ๆ ในสวนไม้ผล การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ในการผลิตผลไม้มีการศึกษานอกสถานที่
Organization and production of orchard. Planning and decision making in fruit production. Principle of orchard management. Management of technology and subsystems in orchard. Economical analysis in fruit production. Field trip required.

007491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางพืชสวน 1 (1-0)

(Basic Research Methods in Horticulture)
หลักการและระเบียบวิธีการวิจัยทางพืชสวน การกำหนดปัญหาและการวางรูปวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถามการวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสำหรับการวิจัย การเขียนรายงาน และการเสนอผลงาน
Principles and methods in horticultural research, identification of research problem, formation of research objectives and hypotheses, collection of data, construction of data, construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of statistic for research, report writing and presentation.

007498 ปัญหาพิเศษ 1-3

(Special Problems)
การศึกษาและค้นคว้าทางพืชสวนระดับปริญญาตรีแล้วเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in horticulture at the bachelor degree level and compile a written report.

008371 หลักการควบคุมโรคพืช 3 (2-3)

(Principles of Plant Disease Control)
พื้นฐาน : 015281
ทฤษฏีและหลักปฏิบัติในการควบคุมโรคพืช โดยวิธีการกักกันโรค การปฏิบัตทางเขตกรรม การหลีกเลี่ยงการเกิดและระบาดของโรค การควบคุมโรคพืชโดยวิธีการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และการใช้พันธุ์ต้านทานโรค
Theory and practice in plant disease control, quarantine, cultural practice, avoidance of disease, physical, chemical and biological control, use of resistant
varieties.

008469 โรคของพืชเศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Diseases of Economic Crops)
พื้นฐาน : 015281
ความสำคัญและเรื่องปัจจุบันของโรคพืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และผักที่เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ การเกิดและการพัฒนาการโรค สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง อาการของพืชที่เป็นโรค เชื้อสาเหตุ และการวินิจฉัย การแพร่ระบาดและแนวคิดในการจัดการโรคด้วยข้อมูลที่ทันสมัย
Importance and recent aspects of diseases of economic field, fruit, ornamental and vegetable crops, emphasizing infection mechanism, diseases development, environmental effects, symptomatology, causal agents and identification, epidemiology and novel plant diseases management.

009421 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (3-0)

(Soil Fertility)
พื้นฐาน : 009111 หรือ 015261
ปัจจัยที่ควบคุมการให้ผลผลิตของพืช ธรรมชาติและความสำคัญของธาตุอาหารของพืชในดิน การใช้ปุ๋ย หลักการตรวจ ประเมินผลและแก้ปัญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน
Factors controlling plant productivity; nature and importance of plant nutrients in soils; fertilizer uses; methods to test, assess and solve soil fertility problems.

009442 การสำรวจดิน 3 (2-3)

(Soil Survey)
พื้นฐาน : 009111 หรือ 015261
ลักษณะและชนิดของดิน การจำแนกประเภทของดินเพื่อการสำรวจ หลักการและวิธีการสำรวจ และทำแผนที่ดิน การทำรายงานการสำรวจดิน มีการศึกษานอกสถานที่
Characteristics and types of soils; soil classification for soil survey purposes; principles and methods in soil survey and mapping; preparation of soil survey report. Field trips required.

009472 การอนุรักษ์ดินและน้ำ 3 (3-0)

(Soil and Water Conservation)
พื้นฐาน : 009111 หรือ 015261
สาเหตุและการควบคุมการสึกกร่อนพังทลายของดิน ความสัมพันธ์ของการสึกกร่อนพังทลายของดินกับสมบัติต่าง ๆ ของดิน ลักษณะพื้นที่และปัจจัยอื่น ๆ แหล่งการกระจายและวัฏจักรของทรัพยากรน้ำ หลักการอนุรักษ์ดินและน้ำ มีการศึกษานอกสถานที่
Causes of soil erosion and its control measures; soil erosion I relation to various soil properties, physiography o soil earth’s surface and other factors; sources, geographical distribution and cycle of water resources; principles of soil and water conservation. Field trip required.

015211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Extension and Technology Transfer)
แนวคิดและหลักการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ การติดต่อสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโยลี การวางแผนและประเมินผล การส่งเสริมแบบยั่งยืนการส่งเสริมเปรียบเทียบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการเกษตร กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย วิธีการใช้สื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
Concept, meaning, philosophy and principles of agricultural extension, learning and communication processes for the transfer of technology. Program planning and evaluation for sustainable agricultural extension, comparative extension work, agricultural information and technology. Innovation and adoption process for target audience. Media communication for technology transfer.

015221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3 (3-0)

(Animal Science and Technology)
ความสำคัญของการผลิตสัตว์ความสัมพันธ์กับการเกษตรสาขาอื่น ๆ หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์การจัดการฟาร์มและสภาพแวดล้อม ผลผลิตขั้นปฐมและผลิตภัณฑ์จากสัตว์การตลาดปศุสัตว์แนวโน้มการผลิตสัตว์ในอนาคต
Importance of animal production, relationship to other agricultural production sectors, science and technology in animal production, farm management and the environment, primary products and animal products, livestock marketing, future trend of animal production.

015231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2 (2-0)

(Crop Science and Technology)
ความสำคัญของพืชไร่ต่อระบบนิเวศของโลก การจำแนกและตั้งชื่อพืช ถิ่นกำเนิดสรีรวิทยาการผลิต พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์หลักการเพาะปลูกและนิเวศวิทยาการผลิต ระบบการปลูกและการจัดการวิทยาการและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจ
Significances of field crop to global ecosystem, classification and center of origin, production physiology, crop improvement, cultural practices and production ecology, cropping system and management, seed science and technology of economic crops.

015241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)

(Introduction to Entomology)
พื้นฐาน : 424111 หรือ 424113
กายวิภาค สรีรวิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของแมลง การจำแนกแมลง แมลงที่เป็นประโยชน์แมลงที่เป็นโทษ และการจัดการแมลงศัตรูวิธีจัดเก็บและรักษาตัวอย่างแมลงเพื่อการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
Anatomy, physiology, biology, ecology and behavior of insects, classification of insects, beneficial and harmful insects and insect pest management, collecting and preserving insects for scientific studies and researches.

015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3 (2-3)

(Soil Science)
พื้นฐาน : 403111
การกำเนิด การสำรวจ และจำแนกดิน สมบัติทางฟิสิกส์เคมีและจุลชีววิทยาของดิน ธาตุอาหารพืช การใช้ปุ๋ย และการจัดการอินทรียวัตถุในดิน การเสื่อมโทรมของดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ ข้อสนเทศทางดิน สำหรับการประยุกต์ใช้เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
Genesis, survey and classification, physical, chemical and microbiological properties of soil; plant nutrients; fertilizer utilization and soil organic matter management; soil degradation; soil and water conservation; soil information for agricultural and environmental uses.

015271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน 2 (2-0)

(Horticultural Science and Technology)
ความสำคัญของพืชสวนต่อเศรษฐสังคม และสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิต การขยายพันธุ์การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป การตลาดและการขนส่ง ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก เครื่องเทศสมุนไพร และพืชสวนอื่น ๆ
Socio-economic and environmental significance of horticulture; science and technology of production, propagation, harvesting, storage, processing; marketing and transport of fruit, flower, vegetable, ornamental, herb, spices and other horticultural crops.

015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)

(Introductory Plant Pathology)
พื้นฐาน : 424111 และ 424112 หรือ 424113 และ 424112
ประวัติและความสำคัญของโรคพืช ทฤษฎีโรคพืช การพัฒนาการของโรค สาเหตุโรค ลักษณะอาการ การแพร่ระบาด การจำแนกเชื้อ การวินิจฉัย หลักการป้องกันกำจัด และเทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช
History and importance of plant diseases; plant disease concepts; disease development; etiology, symptomatology, epidemiology, classification, diagnosis; principles of plant disease control; biotechnology in plant pathology.

015299 การฝึกงานเบื้องต้น 2 (0-10)

(General Practicum)
การฝึกปฏิบัติงานทั่วไปทางการเกษตรด้านพืชไร่ พืชสวน พืชอาหารสัตว์การจัดการศัตรูพืช ดินและปุ๋ย การเลี้ยงสัตว์และเกษตรกลวิธาน
Farm practices in agronomy, horticulture, forage crops, pest management, soil and fertilizer; animal husbandry and farm machinery.

015390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 (1-0)

(Cooperative Education Preparation)
หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา ความพร้อมในการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ความปลอดภัยในการทำงานและเทคนิคการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การบริหารและการวางแผนในการทำงาน ประสิทธิผลและการประเมินผลงาน การเขียนและนำเสนอรายงาน
Principles and concepts of cooperative education; preparation for working with others, ethics in profession, communication and human relation, work safety and firstaid technique, work planning and management, efficiency, effectiveness and evaluation of work, report writing and presentation.

015471∗∗ หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 3 (3–0)

(Principles of Plant Breeding)
พื้นฐาน : 416311
ความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืช กระบวนการสืบพันธุ์ของพืช พันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์ไฮบริไดเซชั่น แหล่งพันธุกรรมพืช การกลายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยวิธีต่างๆ
Importance of plant breeding, plant reproductive process, genetics for plant breeding, hybridization, plant genetic source, mutation, various methods in plant breeding.

015472∗ แมลงศัตรูและโรคของพืชเศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Insect Pests and Diseases of Economic Crops)
พื้นฐาน : 015241
แบบรูปการทำลายของแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ อันดับของแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ การควบคุมและการจัดการแมลงศัตรูพืช โรคพืชเศรษฐกิจจากการทำลายของแบคทีเรีย รา ไวรัส และไวรอยด์ ไฟโตพลาสมาและไส้เดือนฝอย
Pattern of insect damage on economic crops. Order to insect pests of economic crops. Insect control and management. Diseases coused by bacteria, fungi, virus and viroid, phytoplasma and nematode.
∗วิชาเปิดใหม่
∗∗วิชาปรับปรุง

015490 สหกิจศึกษา 6

(Cooperative Education)
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราวเพื่อให้ได้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
On the job training as a temporary employee in order to get experiences from the assignment.

015497∗สัมมนา 1

(Seminar)
การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางสาขาวิทยาศาสตร์เกษตรในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in the field of agricultural sciences at the bachelor degree level.

015499∗ การฝึกงานเฉพาะด้าน 3

(Specific Practicum)

พื้นฐาน : 015299

การฝึกงานเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เกษตร มีการศึกษานอกสถานที่
Specific practicum on the field of agricultural sciences. Field trips required.
∗ วิชาเปิดใหม่

Written by SoClaimon

มิถุนายน 19, 2010 at 8:23 am

โครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติสองปริญญา

with one comment

โครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติสองปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการค้าระหว่างประเทศ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547

1. ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติสองปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ
Double Degree Program (International): Bachelor of Science Program in Tropical Agriculture and Bachelor of Business Program in International Trade

2. ชื่อปริญญา

ปริญญาที่ 1 ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน)

ชื่อย่อ : วท.บ. (เกษตรเขตร้อน)

ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Tropical Agriculture)

ชื่อย่อ : B.S. (Tropical Agriculture)

ปริญญาที่ 2 ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การค้าระหว่างประเทศ)

ชื่อย่อ : บธ.บ. (การค้าระหว่างประเทศ)

ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (International Trade)

ชื่อย่อ : B.B.A. (International Trade)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

3.1 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
3.2 คณะบริหารธุรกิจและนิติศาสตร์ Victoria University of Technology ประเทศออสเตรเลีย

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

คณะเกษตรจัดการศึกษา และการบริการวิชาการ เพื่อมุ่งถ่ายทอดวิทยาการด้านการเกษตร ระบบเกษตรกรรม และเทคนิคการผลิตเชิงคุณภาพ อันก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศ และเพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในทางวิชาการ รวมทั้งมีคุณธรรมและจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อวิชาชีพ โครงการเปิดสอนหลักสูตรร่วมนานาชาติสองปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

4.1 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพซึ่งมีความรู้ทั้งทางด้านเกษตรเขตร้อนและการค้าระหว่างประเทศที่สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ประกอบการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ด้วยการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

4.2 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 4 ปี ให้แก่นักศึกษาชาวไทยและต่างประเทศ ที่มี

ความสนใจในวิชาชีพเกษตร และในขณะเดียวกันก็ต้องการความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศสำหรับใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพของตนภายหลังจบการศึกษา

4.3 เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการทั้งในส่วนของหลักสูตรและรูปแบบแนวคิดในการเรียน

การสอนเชิงบูรณาการ ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสู่ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.4 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ประสงค์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

4.5 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและภาษาระหว่างนิสิตที่มาจากประเทศต่างๆ และระหว่างนิสิตกับอาจารย์ผู้สอน

5. กำหนดการเปิดสอน

ปีการศึกษา 2547

6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ

1) กรณีเป็นผู้ผ่านการศึกษาในประเทศ

1.1) สอบผ่านการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ

1.2) สอบผ่านการสอบเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน หรือ

1.3) สอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

1.4) มีผลการศึกษาในระบบอังกฤษ ได้แก่

1.4.1 GCE ‘O’ Level หรือ GCSE หรือ IGCSE จำนวน 5 วิชาหลักแต่ละวิชามีคะแนน ไม่ต่ำกว่า C

1.4.2 GCE ‘A’ Level 3 วิชาหลัก แต่ละวิชามีคะแนนได้เกรด A, B, C, D และ E

1.4.3 GCE ‘O’ Level หรือ GCSE หรือ IGCSE หรือ GCE ‘A’ Level รวมกันไม่ต่ำกว่า 5 วิชา

1.5) สอบผ่านระดับเทียบเท่ามัธยมศึกษาจากต่างประเทศ

2) กรณีเป็นผู้ผ่านการศึกษาจากต่างประเทศ

2.1) ผู้จบการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องสอบผ่านเกรด 12 โดยมี Diploma และใบแสดงผลการเรียนเป็นหลักฐานการจบการศึกษา

2.2) ผู้จบการศึกษาจากประเทศอังกฤษ ต้องสอบผ่าน GCE ‘O’ Level หรือ GCSE หรือ IGCSE รวมอย่างน้อย 5 วิชาหลัก (เหมือนข้อ 1.4)

2.3) ผู้จบการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์ต้องสอบผ่าน From 6 โดยมี Certificate จาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) แสดงการจบการศึกษาพร้อมทั้งแสดงผลการเรียนไม่น้อยกว่า 5 วิชา

2.4) ผู้จบการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย ต้องสอบผ่านชั้น 12 โดยมีประกาศนียบัตรออกในนามของรัฐนั้นๆ และมีหลักฐานแสดงผลการเรียน

2.5) ผู้ที่สอบผ่านการสอบอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการออกใบรับรองให้หรือมีประกาศนียบัตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย

หมายเหตุ วิชาหลัก คือ วิชาที่อยู่ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

ภาษาสากล ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย ญี่ปุ่น และจีน

3) ผู้ขอโอนย้ายจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ นักศึกษาที่ขอโอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ นักศึกษาต้องสมัครสอบเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมทั้งนำผลการศึกษา (Transcript) และรายละเอียดวิชาต่างๆ (Course Description) มาประกอบการพิจารณาโอนย้ายหน่วยกิต

7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ดำเนินการคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการในการรับเข้าศึกษา

8. ระบบการศึกษา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9. ระยะเวลาการศึกษา

ใช้เวลาในการศึกษา 2 ปริญญารวมทั้งสิ้น 4 ปี

10. การลงทะเบียนเรียน

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

11.1 สำหรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน ให้ยึดตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11.2 สำหรับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ ให้ยึดตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของ Victoria University of Technology ประเทศออสเตรเลีย

12. อาจารย์ผู้สอน

(เอกสารผนวกที่ 1)

13. จำนวนนิสิต

ปีการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 รวม จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา

2547
2548
2549
2550
2551

คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษาตลอดหลักสูตรปีละ 80 คน เริ่มจบปีการศึกษา 2551

14. สถานที่และอุปกรณ์การสอน

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15. ห้องสมุด

ใช้บริการจากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดของคณะเกษตรและห้องสมุดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

16. งบประมาณ

ตามที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินและคณะเกษตร

17. หลักสูตร

17.1 โครงสร้างของหลักสูตร

17.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ตามที่แนบ

17.1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ ตาม MOU ที่แนบ

17.1.3 หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา มีดังนี้

17.1.3.1 จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 155 หน่วยกิต

17.1.3.2 โครงสร้างของหลักสูตร

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 117 หน่วยกิต

ก. วิชาแกน 37 หน่วยกิต

ข. วิชาเฉพาะบังคับ 63 หน่วยกิต

ค. วิชาเฉพาะเลือก 17 หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

17.1.3.3 รายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต

417116 คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 4 (4-0)

(Elementary Applied Mathematics)

420115 ปฏิบัติการฟิสิกส์อย่างสังเขป 1 (0-3)

(Laboratory in Abridged Physics)

420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 3 (3-0)

(Abridged Physics)

– กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

355xxx ภาษาอังกฤษ 12 ( – )

(English)

– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0)

(Introduction to Economics)

999141 มนุษย์กับสังคม 3 (3-0)

(Man and Society)

– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต

371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1 (1-0)

(The Use of Library Resources)

999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต 3 (3-0)

(Arts of Living)

– กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต

175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1,1 (0-2)

(Physical Education Activities)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 117 หน่วยกิต

ก.วิชาแกน ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต

005201 เครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 3 (2-3)

(Farm Engine and Farm Machinery)

015211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Extension and Technology Transfer)

015221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3 (3-0)

(Animal Science and Technology)

015231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2 (2-0)

(Crop Science and Technology)

015241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)

(Introduction to Entomology)

015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3 (2-3)

(Soil Science)

015271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน 2 (2-0)

(Horticultural Science and Technology)

015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)

(Introductory Plant Pathology)

401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3 (2-3)

(General Botany)

401351 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 3 (2-3)

(Introductory Plant Physiology)

403111 เคมีทั่วไป 4 (4-0)

(General Chemistry)

403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in General Chemistry)

424111 หลักชีววิทยา 3 (3-0)

(Principle of Biology)

424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in Biology)

ข. วิชาเฉพาะบังคับ จำนวน 63 หน่วยกิต

001466 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Information Technology)

002302 ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ 3 (3-0)

(Animal Resources and Management)

003211 พืชไร่เศรษฐกิจ 2 (2-0)

(Economic Crops)

003212 ปฏิบัติการพืชไร่เศรษฐกิจ 1 (0-3)

(Laboratory in Economic Crops)

003417 หลักการควบคุมวัชพืช 3 (2-3)

(Principles of Weed Control)

004372 การจัดการแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Economic Insects Management)

005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร 3 (3-0)

(Geographical Information System for Agriculture)

006151 สุขาภิบาลอาหาร 3 (3-0)

(Food Sanitation)

007311 หลักการพืชสวน 3 (2-2)

(Principles of Horticulture)

007371 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3)

(Principles of Plant Propagation)

008469 โรคของพืชเศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Diseases of Economic Crops)

009421 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (3-0)

(Soil Fertility)

BLO 1105 Business Law 3

BMO 1102 Management and Organization Behavior 3

BCO 1102 Information Business System 3

BHO 1171 Introduction to Marketing 3

BEO 1103 Microeconomic Principles 3

BEO 1106 Business Statistics 3

BAO 1101 Accounting for Decision Making 3

BEO 1104 Macroeconomic Principles 3

BEO 1252 International Business Context 3

BEO 2254 Statistic for Business and Marketing 3

ค.วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต

1. เลือกกลุ่มวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา

015299 การฝึกงานเบื้องต้น 2

(General Practicum)

015399 การฝึกงานเฉพาะด้าน 3

(Specific Practicum)

หรือ

015390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 (1-0)

(Co-operative Education Preparation)

015490 สหกิจศึกษา 6

(Co-operative Education)

2. เลือกเรียนวิชาของ Victoria University of Technology ดังต่อไปนี้ หรือ/และ จากวิชาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

BEO 3368 International Economic Theory 3

BHO 3373 International Marketing 3

BEO 3417 Finance of International Trade 3

BEO 3430 International Economic Analysis 3

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนวิชาของ Victoria University of Technology ดังต่อไปนี้ หรือ/และ จากวิชาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

BEO 3432 Strategic International Trade Operation 3

BEO 3500 Applied Economics Research Project 3

ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตร

(1) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) โปรดดูรายละเอียดในหลักสูตรนานาขาติฯ ที่แนบ

(2) ปริญญาธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ (Victoria University of Technology)

รหัสที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก หมายถึง หน่วยงานการเรียนการสอนในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและนิติศาสตร์ Victoria University of Technology ประเทศออสเตรเลีย (B หมายถึง คณะ Business and Law)

BAO หมายถึง School of Accounting and Finance

BCO หมายถึง School of Information Systems

BEO หมายถึง School of Applied Economics

BMO หมายถึง School of Management

BHO หมายถึง School of Hospitality, Tourism and Marketing

BLO หมายถึง School of Law

ตัวเลขลำดับถัดมา (ลำดับที่ 4) แสดงถึง ระดับชั้นปีที่วิชานั้นๆ เปิดสอน และตัวเลขลำดับที่ 5 – 7แสดงถึงลำดับของวิชานั้นภายในหน่วยงาน

17.4 ตัวอย่างแผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1 (1-0)

(Use of Library Resources)

403111 เคมีทั่วไป 4 (4-0)

(General Chemistry)

403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in General Chemistry)

420115 ปฏิบัติการฟิสิกส์อย่างสังเขป 1 (0-3)

(Laboratory in Abridged Physics)

420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 3 (3-0)

(Abridged Physics)

424111 หลักชีววิทยา 3 (3-0)

(Principle of Biology)

424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in Biology)

175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2)

(Physical Education Activities)

BCO 1102 Information Business System 3 (3-0)

รวม 18 (14-11)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

009421 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (3-0)

(Soil Fertility)

015221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3 (3-0)

(Animal Science and Technology)

015271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน 2 (2-0)

(Horticultural Science and Technology)

417116 คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 4 (4-0)

(Elementary Applied Mathematics)

175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2)

(Physical Education Activities)

355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)

(English)

BAO 1101 Accounting for Decision Making 3 (3-0)

รวม 19 ( – )

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)

(English)

BHO1171 Introduction to Marketing 3 (3-0)

รวม 6 (6-0)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

015231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2 (2-0)

(Crop Science and Technology)

015241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)

(Introduction to Entomology)

015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3 (2-3)

(Soil Science)

401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3 (2-3)

(General Botany)

355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)

(English)

BEO 1103 Microeconomic Principle 3 (3-0)

รวม 17 (14-9)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

004372 การจัดการแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Economic Insects Management)

005201 เครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 3 (2-3)

(Farm Engine and Farm Machinery)

007371 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3)

(Principles of Plant Propagation)

007311 หลักการพืชสวน 3 (2-2)

(Principles of Horticulture)

401351 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 3 (2-3)

(Introductory Plant Physiology)

BEO 1104 Macroeconomic Principle 3 (3-0)

รวม 18 ( – )

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร 3 (3-0)

(Geographical Information System for Agriculture)

008469 โรคของพืชเศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Diseases of Economic Crops)

รวม 6 ( – )

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

002302 ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ 3 (3-0)

(Animal Resources and Management)

003417 หลักการควบคุมวัชพืช 3 (2-3)

(Principles of Weed Control)

003211 พืชไร่เศรษฐกิจ 2 (2-0)

(Economic Crops)

003212 ปฏิบัติการพืชไร่เศรษฐกิจ 1 (0-3)

(Laboratory in Economic Crops)

015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)

(Introductory Plant Pathology)

102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0)

(Introduction to Economics)

BEO 1106 Business Statistic 3 (3-0)

รวม 18 ( – )

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

015211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Extension and Technology Transfer)

015299 การฝึกงานเบื้องต้น 2

(General Practicum)

999033 ศิลปการดำเนินชีวิต 3 (3-0)

(Arts of Living)

355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)

(English)

BLO 1105 Business Law 3 (3-0)

BMO 1102 Management and Organization Behavior 3 (3-0)

รวม 17 ( – )

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

015399 การฝึกงานเฉพาะด้าน 3

(Specific Practicum)

999141 มนุษย์กับสังคม 3 (3-0)

(Man and Society)

BEO 1252 International Business Context 3 (3-0)

BEO 3368 International Economic Theory 3 (3-0)

BEO 3417 Finance of International Trade 3 (3-0)

BEO 3430 International Economic Analysis 3 (3-0)

รวม 18 ( – )

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

001466 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Information Technology)

006151 สุขาภิบาลอาหาร 3 (3-0)

(Food Sanitation)

BHO 3373 International Marketing 3 (3-0)

BEO 2254 Statistic for Business and Marketing 3 (3-0)

วิชาเลือกเสรี 6

รวม 18 ( – )

สำหรับผู้เลือกเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

015211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Extension and Technology Transfer)

015390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 (1-0)

(Co-operative Education Preparation)

355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)

(English)

999033 ศิลปการดำเนินชีวิต 3 (3-0)

(Arts of Living)

BLO 1105 Business Law 3 (3-0)

BMO 1102 Management and Organization Behavior 3 (3-0)

รวม 16 (16 -0 )

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

015490 สหกิจศึกษา 6

รวม 6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

999141 มนุษย์กับสังคม 3 (3-0)

(Man and Society)

BEO 1252 International Business Context 3 (3-0)

BEO 3368 International Economic Theory 3 (3-0)

BEO 3417 Finance of International Trade 3 (3-0)

BEO 3430 International Economic Analysis 3 (3-0)

รวม 15 (15-0)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

001466 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Information Technology)

006151 สุขาภิบาลอาหาร 3 (3-0)

(Food Sanitation)

BHO 3373 International Marketing 3 (3-0)

BEO 2254 Statistic for Business and Marketing 3 (3-0)

วิชาเลือกเสรี 6

รวม 18 ( – )

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

(1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โปรดดูรายละเอียดในหลักสูตรนานาชาติฯ ที่แนบ)
(2) Victoria University of Technology (ประเทศออสเตรเลีย)

BAO1101 Accounting for Decision Making 3

The objectives of the subject are to provide a basis for further accounting studies, yet meet the needs of students from other areas of business studies; to introduce students to basic accounting concepts and selected accounting practices; and to introduce students to the role of, and the processes involved in planning and decision making within the business environment. Topics include: introduction to the roles of accounting; management planning and decision making; accounting concepts; cash and accrual accounting; preparation of financial statements; forms of business ownership, and effect on financial statements; budgeting – an introduction; budgets; control and performance reports; analysis and interpretation; evaluation of performance; the operating cycle; short term decision making and cost behaviour; capital budgeting

BCO1102 Information Systems for Business 3

This subject aims to introduce students to the professional activities involved in developing and applying information systems and the nature and importance of the supporting information technology. The subject introduces students to the nature and types of information systems and their importance to business processes. The student is introduced to the hardware and software technology that lies at the heart of business information systems, and to the principles that need to be applied in the development and application of effective information systems in business.

BEO1103 Microeconomic Principles 3

This is the first of two Economic Principles subjects. The subject aims to provide a study of basic economic principles, to develop an introduction to economic methods, and to apply these principles and methods to aspects of the Australian economy. Topics include: introduction to economics, nature, method and objectives of economics; the economizing problem, relative scarcity, production possibilities, opportunity costs, nature of economic resources; the market economy, demand and supply, theory and applications, including pricing ceilings, price floors, tariffs, taxes, and the labor market; consumer theory; theory of the firm, production and costs; introduction to market structure conduct and performance; price determination in perfect and imperfect competition; workable competition and competition policy in Australia; alternative theories of the firm; market imperfections.

BEO1104 Macroeconomic Principles 3

This subject aims to develop the basic macroeconomic principles applicable to the Australian economy and familiarize students with the macroeconomic environment within which Australian business operates. Topics include: the measurement of macroeconomic performance with reference to national income accounting and trade cycle analysis; the classical economic model and the Keynesian revolution; Keynesian economics and the theory of income determination; monetary influences on aggregate economic activity; inflation, unemployment; traditional demand management; the Phillips Curve revisited; interflation; incomes policies; the foreign trade sector and policies for external balance.

BEO1106 Business Statistics 3

This subject enables students to acquire the skills and techniques required to analyze data in a business environment. Topics include: introduction to statistics; descriptive statistics; introduction to probability and probability distributions; normal probability distribution; sampling distributions and parameter estimation; hypotheses testing; simple linear regression and correlation; time-series analysis and forecasting; index numbers. Use will be made of a statistical computer package.

BEO1252 International Business Context 3

This subject examines the context in which business decisions are made within a number of Australia ’s international trading partners. Topics include: cultural, political and legal environment of trade; trade patterns, trade constraints, trade strategy; the globalization of markets; Australian trade performance; international economic alliance; multinational corporations and other business organizational firms.

BEO2254 Statistic for Business and Marketing 3

Equivalent to three hours per week comprising two one-hour lectures and one one-hour tutorial/computer workshop for one semester.

BEO3368 International Economic Theory 3

This subject provides an introduction to economic concepts and theories in relation to international trade and economic integration. Topics include: fundamentals for international trade; international trade gains; international trade patterns; the structure and composition of trade flows; international barriers to trade; exchange rate determination and foreign exchange markets, the balance of payments and adjustments in the balance of payments.

BEO3417 Finance of International Trade 3

This subject introduces the various export documents required to facilitate an international trade transaction, the instruments of trade, finance options of financing exports. Topics include: introduction to the finance of international trade; shipping terms and documents of foreign trade; methods of settlement, credit insurance and preferential finance; foreign exchange contracts, risks and rate determination.

BEO3430 International Economic Analysis 3

The subject builds upon the theories and concept introduced in BEO3368 International Economic Theory. Topics include: comparative advantage and revealed comparative advantage; international trade and income distribution; economic growth and its implications for international trade; theory, measurement and determinants of intra-industry trade; arguments for and against protection; international trade and environmental issues; international migration of labour; international lending and borrowing; direct foreign investment and multinational corporations; and government intervention in the foreign exchange market.

BEO3432 Strategic International Trade Operation 3

This subject aims to introduce students to a range of important quantitative and operations research topics that may be used to solve particular domestic and international business problems. Emphasis is placed on the use of computer software (e.g. HOM) for strategic decision making purposes and their usefulness as tools in solving international transport and trade problems in particular. Topics include operations research and business decision making techniques including: forecasting; waiting line models; process strategies; operations layout; inventory management; simulation; material requirements; short-term scheduling; project management; quality control and reliability.

BEO3500 Applied Economics Research Project 3

This subject will provide students with the opportunity, either individually or in teams of not more than three, to apply acquired skills and competencies to an approved applied research project. Project proposals will be developed in consultation with the subject lecturer and Course Coordinator and will relate to the relevant specialization. Key Competencies to be covered include: the applied research process; working in terms; internet tools; appropriate use of software tools – spreadsheets, word, powerpoint, end note; appropriate use of databases; principles of effective research report writing; developing oral presentation skills; peer evaluation and peer review.

BHO1171 Introduction to Marketing 3

Introduction to Marketing is an introductory unit in marketing management with a focus on the marketing of consumer and industrial goods and services in the Australian environment. Students will be introduced to the concepts of marketing strategies, using case studies and tutorial.

BHO3373 International Marketing 3

Marketing in an international environment; international marketing research/intelligence; market segmentation on a global scale; consumer behaviour in different countries/cultures; international product/service policy; international distribution; international promotion/advertising; pricing in international markets; marketing planning on an international scale; organization and control of international marketing; importing and exporting.

BLO1105 Business law 3

This subject aims to provide students with an understanding and awareness of the basic principles of Contract Law, a familiarity with relevant case law and an introduction to the statutory provisions pertinent to the course. The instructional methodology is also aimed at providing students with a format from which they may develop an understanding of legal reasoning as it applies to the analysis of contractual relationships. Topics include: definition of contract; acceptance; termination of an offer; consideration; intention to be legally bound; certainty; terms, duress, undue influence and unconscionable contracts; statutory implied terms; discharge of contract; damages and other remedies; revision.

BMO1102 Management and Organization Behaviour 3

The aims of this subject are to provide students with an understanding of organizational behaviour and management theory; to assess critically the underlying values of these theories; to assess critically the utility and application of the management practices informed by these theories in the Australian context; and to analyze critically the values of Australian managers concerning behaviour in organizations and to evaluate the effectiveness of these assumptions. This subject includes the following topics: overview of the development of organization/management theory; analysis of scientific management, human relations theory; individual behaviour/perception, personality, learning, motivation; group behaviour: group dynamics, conflict resolution, leadership, concentrating on Australian case studies and incorporating a consideration of issues of gender, ethnicity and age; applications of management/organization theory in Australia; communication processes, and quality of working life.

Written by SoClaimon

มิถุนายน 18, 2010 at 4:09 pm