ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘ปริญญาโท’ Category

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่นา

leave a comment »

แหล่งข้อมูล.

แบบในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพืชไร่ ฉบับปี พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
———————————————————————————————————————————–
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2532
2. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 4 / 2549
เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2549
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้ เริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา 2549 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ลดจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร และขยายโอกาสทางการศึกษา
ของหลักสูตรนี้ โดยการเปิดสอนแบ่งเป็น 3 แผน คือ แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข เพื่อผลิต
มหาบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ในงานด้านการบริหารจัดการการผลิตพืชไร่ และการพัฒนาพันธุ์พืชไร่ ตลอดจนงานวิจัยด้านพืชไร่
ของภาครัฐและเอกชน
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
5.1 เปลี่ยนชื่อปริญญา
5.1.1 ชื่อเดิม
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
ชื่อย่อ วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
ชื่อเต็ม Master of Science (Agriculture)
ชื่อย่อ M.S. (Agriculture)
2
5.1.2 ชื่อใหม่
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่)
ชื่อย่อ วท.ม. (พืชไร่)
ชื่อเต็ม Master of Science (Agronomy)
ชื่อย่อ M.S. (Agronomy)
5.2 ยกเลิกวิชา
003412 พืชอาหารสัตว์ 3(2-3)
003413 พืชน้ำมัน 3(2-3)
003414 พืชเส้นใย 3(2-3)
003415 พืชหัว 3(2-3)
003416 พืชอุตสาหกรรม 3(2-3)
003419 ชีววิทยาของวัชพืช 3(2-2)
003461 ระบบการปลูกพืช 3(3-0)
003472 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-3)
003481 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่ 3(2-3)
5.3 เปิดรายวิชาใหม่ 7 วิชา ได้แก่
003512 การผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม 3(3-0)
003523 ทรัพยากรเพื่อการผลิตพืชไร่ 3(3-0)
003531 การจัดการการผลิตพืชไร่ 3(3-0)
003555 สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะแวดล้อมเครียด 3(3-0)
003582 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาพืชไร่ 3(3-0)
003593 สถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิจัยด้านพืชไร่ 3(3-0)
003595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3,3
5.4 ปรับปรุงรายวิชาให้เป็นหมวดหมู่ ปรับเปลี่ยนชื่อ และเนื้อหาวิชา ดังต่อไปนี้
003521 จุลภูมิอากาศพืช 3(3-0)
003591 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร่ 3(3-0)
003592 เทคนิควิจัยการผลิตพืช 3(2-3)
5.5 ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 โดยลดจำนวนหน่วยกิตจากเดิมไม่น้อยกว่า 45 หน่วย-
กิต เป็นไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5.6 เพิ่มแผน ก แบบ ก 1 ไว้ในหลักสูตร โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5.7 เพิ่มแผน ข ไว้ในหลักสูตร โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3
5.8 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง แผน ก แบบ ก 1 สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก.วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
(โดยไม่นับหน่วยกิต)
– สัมมนา ไม่นับหน่วยกิต 2 หน่วยกิต
003597 สัมมนา 1,1
– วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต
003591 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร่ 3(3-0)
ข.วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
003599 วิทยานิพนธ์ 1- 36
– เพิ่มหลักสูตรแผน ก แบบ ก1
หลักสูตรเดิม แผน ก แบบ ก (2) หลักสูตรปรับปรุง แผน ก แบบ ก 2 สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต – ลดจำนวนหน่วยกิตรวมจาก 45
หน่วยกิตเป็น 36 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
เรียนรายวิชาที่มีรหัสสามตัวแรกเป็น 003 ไม่ต่ำกว่า17
หน่วยกิต (เลือกเรียนรายวิชาที่มีรหัสสามตัวหลังเป็น
400 ไม่เกิน 2 รายวิชา) และในจำนวน 17 หน่วยกิตนี้
ต้องเป็นวิชาสัมมนา ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
003412 พืชอาหารสัตว์ 3(2-3)
003413 พืชน้ำมัน 3(2-3)
003414 พืชเส้นใย 3(2-3)
003415 พืชหัว 3(2-3)
003416 พืชอุตสาหกรรม 3(2-3)
003419 ชีววิทยาของวัชพืช 3(2-2)
003461 ระบบการปลูกพืช 3(3-0)
003472 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-3)
003481 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่ 3(2-3)
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
– สัมมนา 2 หน่วยกิต
003597 สัมมนา 1,1
– วิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต
003531 การจัดการการผลิตพืชไร่ 3(3-0)
003551 สรีรวิทยาการผลิตพืชขั้นสูง 3(3-0)
003591 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร่ 3(3-0)
– แบ่งวิชาเอกในหลักสูตรปรับปรุง
ออกเป็นวิชาเอกบังคับ และ
วิชาเอกเลือก
– ยกเลิก
– ยกเลิก
– ยกเลิก
– ยกเลิก
– ยกเลิก
– ยกเลิก
– ยกเลิก
– ยกเลิก
– ยกเลิก
– เปิดวิชาใหม่
– ย้ายมาจากวิชาเอกเลือก
– ปรับปรุงรายวิชา
4
หลักสูตรเดิม แผน ก แบบ ก (2) หลักสูตรปรับปรุง แผน ก แบบ ก 2 สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
003511 พืชอาหารสัตว์ขั้นสูง 3(3-0)
003521 ภูมิอากาศพืชขั้นสูง 3(2-3)
003522 การปรับตัวของพืช 3(3-0)
003551 สรีรวิทยาการผลิตพืชขั้นสูง 3(3-0)
003552 ธาตุอาหารพืชไร่ 3(2-3)
003553 สารกำจัดวัชพืชกับผล 3(3-0)
ทางสรีรวิทยาของพืช
003554 สารกำจัดวัชพืชกับผล 2(0-4)
ทางสรีรวิทยาของพืช
ภาคปฏิบัติการ
– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
003511 พืชอาหารสัตว์ขั้นสูง 3(3-0)
003512 การผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม 3(3-0)
003521 จุลภูมิอากาศพืช 3(3-0)
003522 การปรับตัวของพืช 3(3-0)
003523 ทรัพยากรเพื่อการผลิตพืชไร่ 3(3-0)
003552 ธาตุอาหารพืชไร่ 3(2-3)
003553 สารกำจัดวัชพืชกับผล 3(3-0)
ทางสรีรวิทยาของพืช
003554 สารกำจัดวัชพืชกับผล 2(0-4)
ทางสรีรวิทยาของพืช
ภาคปฏิบัติการ
– เปิดวิชาใหม่
– ปรับปรุงรายวิชา
– เปิดวิชาใหม่
– ย้ายไปวิชาเอกบังคับ
003555 สรีรวิทยาของพืชภายใต้ 3(3-0)
สภาวะแวดล้อมเครียด
– เปิดวิชาใหม่
003561 การจัดการทุ่งหญ้า 3(3-0)
เลี้ยงสัตว์
003571 วิวัฒนาการของพืช 3(3-0)
003572 พันธุศาสตร์ประชากร 3(3-0)
ประยุกต์กับการปรับปรุงพันธุ์พืช
003573 ไบโอเมตริคส์ของการปรับปรุง 3(3-0)
พันธุ์พืช
003574 ไซโตเยเนติคส์ที่ใช้ 3(3-0)
ในการปรับปรุงพันธุ์พืช
003575 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3(3-0)
ขั้นสูง I
003576 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3(3-0)
ขั้นสูง II
003577 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3(3-0)
ให้ต้านทานต่อโรคและแมลง
003578 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-3)
ตามสภาพแวดล้อมบังคับ
003579 ชีวโมเลกุลในการปรับปรุง 3(2-3)
พันธุ์พืช
003581 สรีรวิทยาของเมล็ด 3(3-0)
003591 เทคนิควิจัยการผลิตพืช 3(1-6)
003592 การแนะแนววิจัยพืชไร่ 1(1-0)
003561 การจัดการทุ่งหญ้า 3(3-0)
เลี้ยงสัตว์
003571 วิวัฒนาการของพืช 3(3-0)
003572 พันธุศาสตร์ประชากร 3(3-0)
ประยุกต์กับการปรับปรุงพันธุ์พืช
003573 ไบโอเมตริคส์ของการปรับปรุง 3(3-0)
พันธุ์พืช
003574 ไซโตเยเนติคส์ที่ใช้ 3(3-0)
ในการปรับปรุงพันธุ์พืช
003575 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3(3-0)
ขั้นสูง I
003576 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3(3-0)
ขั้นสูง II
003577 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3(3-0)
ให้ต้านทานต่อโรคและแมลง
003578 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-3)
ตามสภาพแวดล้อมบังคับ
003579 ชีวโมเลกุลในการปรับปรุง 3(2-3)
พันธุ์พืช
003581 สรีรวิทยาของเมล็ด 3(3-0)
003582 การจัดการหลังการเก็บ 3(3-0)
เกี่ยวและการเก็บรักษาพืชไร่
003592 เทคนิควิจัยการผลิตพืช 3(2-3)
003593 สถิติและการใช้โปรแกรม 3(3-0)
สำเร็จรูปในการวิจัยด้านพืชไร่
– เปิดวิชาใหม่
– เปลี่ยนชื่อวิชาและย้ายเป็นวิชา
เอกบังคับ
– ปรับปรุงรายวิชา
– เปิดวิชาใหม่
5
หลักสูตรเดิม แผน ก แบบ ก (2) หลักสูตรปรับปรุง แผน ก แบบ ก 2 สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
003596 เรื่องเฉพาะทางพืชไร่ 1-3
003597 สัมมนา 1,1
003598 ปัญหาพิเศษ 1-3
003596 เรื่องเฉพาะทางพืชไร่ 3(3-0)
003598 ปัญหาพิเศษ 1-3
ทั้งนี้สามารถเลือกเรียนรายวิชานอก
สาขาวิชาที่มีเลขรหัสสามตัวหลัง
หมายเลข 500 ขึ้นไปไม่เกิน 6 หน่วยกิต
– ย้ายไปวิชาเอกบังคับ
ข. วิชารอง ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต – ยกเลิกวิชารอง
ค. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
003599 วิทยานิพนธ์ 1-9
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
003599 วิทยานิพนธ์ 1-12
– เพิ่มจำนวนหน่วยกิต จาก 9 เป็น
12 หน่วยกิต
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง แผน ข สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
– สัมมนา 2 หน่วยกิต
003597 สัมมนา 1,1
– วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
003523 ทรัพยากรเพื่อการผลิตพืชไร่ 3(3-0)
003531 การจัดการการผลิตพืชไร่ 3(3-0)
003551 สรีรวิทยาการผลิตพืชขั้นสูง 3(3-0)
003582 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 3(3-0)
และการเก็บรักษาพืชไร่
003591 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร่ 3(3-0)
– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
003511 พืชอาหารสัตว์ขั้นสูง 3(3-0)
003512 การผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม 3(3-0)
003521 จุลภูมิอากาศพืช 3(3-0)
003522 การปรับตัวของพืช 3(3-0)
003552 ธาตุอาหารพืชไร่ 3(2-3)
003553 สารกำจัดวัชพืชกับผล 3(3-0)
ทางสรีรวิทยาของพืช
003554 สารกำจัดวัชพืชกับผล 2(0-4)
ทางสรีรวิทยาของพืช
ภาคปฏิบัติการ
003555 สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะ 3(3-0)
แวดล้อมเครียด
003561 การจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 3(3-0)
003571 วิวัฒนาการของพืช 3(3-0)
003572 พันธุศาสตร์ประชากร 3(3-0)
ประยุกต์กับการปรับปรุงพันธุ์พืช
003573 ไบโอเมตริคส์ของการปรับปรุง 3(3-0)
พันธุ์พืช
– เพิ่มหลักสูตรแผน ข
– เปิดวิชาใหม่
– เปิดวิชาใหม่
– เปิดวิชาใหม่
– เปลี่ยนชื่อวิชา
– เปิดวิชาใหม่
– ปรับปรุงรายวิชา
– เปิดวิชาใหม่
6
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง แผน ข สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
003574 ไซโตเยเนติคส์ที่ใช้ 3(3-0)
ในการปรับปรุงพันธุ์พืช
003575 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง I 3(3-0)
003576 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง II 3(3-0)
003577 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3(3-0)
ให้ต้านทานต่อโรคและแมลง
003578 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-3)
ตามสภาพแวดล้อมบังคับ
003579 ชีวโมเลกุลในการปรับปรุง 3(2-3)
พันธุ์พืช
003581 สรีรวิทยาของเมล็ด 3(3-0)
003592 เทคนิควิจัยการผลิตพืช 3(2-3)
003593 สถิติและการใช้โปรแกรม 3(3-0)
สำเร็จรูปในการวิจัยด้านพืชไร่
003596 เรื่องเฉพาะทางพืชไร่ 3(3-0)
003598 ปัญหาพิเศษ 1-3
ทั้งนี้สามารถเลือกเรียนรายวิชานอก
สาขาวิชาที่มีเลขรหัสสามตัวหลัง
หมายเลข 500 ขึ้นไป ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
003595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3,3
– ปรับปรุงรายวิชา
– เปิดวิชาใหม่
– เปิดวิชาใหม่
7
6. โครงสร้างของหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
6.1 แผน ก แบบ ก 1
หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่
1. หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
– วิชาสัมมนา
– วิชาเอกบังคับ
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือก –
2. หมวดวิชารอง –
3. หมวดวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
6.2 แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่
1. หมวดวิชาเอก
– วิชาสัมมนา
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชารอง ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต –
3. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
6.3 แผน ข
หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่
1. หมวดวิชาเอก
– วิชาสัมมนา
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ 15 หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
2. การศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
8
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
Master of Science Program in Agronomy
2. ชื่อปริญญา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) วท.ม. (พืชไร่)
2.3 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Science (Agronomy)
2.4 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.S. (Agronomy)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ภาควิชาพืชไร่นามุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลสาขาพืชไร่ เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางการเกษตร
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีดังนี้
4.1 เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาพืชไร่
4.2 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งจากภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม อันจะ
นำไปสู่การพัฒนาด้านวิชาการ การจัดการด้านการผลิต และการวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม สามารถพัฒนาตนให้เข้ากับสังคมได้
4.4 เพื่อสนับสนุนการวิจัยและเพิ่มผลผลิตพืชไร่ อันเป็นการส่งเสริมการส่งออกหรือทดแทนการนำเข้า
ทำให้เศรษฐกิจของประเทศมั่นคงยิ่งขึ้น
5. กำหนดการเปิดสอน
ปีการศึกษา 2549
6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพืชไร่ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติ ตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9
7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. ระบบการศึกษา
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. ระยะเวลาการศึกษา
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. การลงทะเบียน
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
12. อาจารย์ผู้สอน
12.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ภาระงานสอน
ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ผลงานทางวิชาการ ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
วิทยาเขตบางเขน
1. นางประภา ศรีพิจิตต์
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับ 2
วท.ม. (พันธุศาสตร์)
D.Agr. (Tropical Agriculture)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
1. การปรับปรุงพันธุ์
พืชโดยใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ
2. การเพาะเลี้ยงเซลล์
และเนื้อเยื่อพืช
งานแต่งเรียบเรียง
1. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านพืชไร่
2. หลักการปรับปรุง
พันธุ์พืช
3. เซลล์พันธุศาสตร์ที่
ใช้ใน การปรับปรุง
พันธุ์พืช
งานวิจัย
การปรับปรุงพันธุ์
ข้าว ข้าวโพด และ
ถั่วเหลืองโดยใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ
003574
003576
003591
003592
003597
003598
003599
003574
003575
003576
003579
003591
003592
003595
003596
003597
003598
003599
2. นางวัชรี เลิศมงคล
รองศาสตราจารย์
กส.บ. (กสิกรรมและสัตวบาล)
เกียรตินิยมอันดับ 2
M.S. (Agronomy)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
การผลิตพืชไร่
งานแต่งเรียบเรียง
1. ข้าวฟ่าง
2. การจัดการวัชพืชใน
ไร่มันสำปะหลัง
3. การผลิตเมล็ดพันธุ์
ธัญพืช
4. ทรัพยากรการเกษตร
กับการจัดการ
งานวิจัย
1. การปรับปรุงพันธุ์งา
และคำฝอย
2. การผลิตมันสำปะหลัง
003552
003597
003598
003599
003512
003531
003552
003597
003598
003599
11
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ภาระงานสอน
ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ผลงานทางวิชาการ ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
3. นายวันชัย จันทร์ประเสริฐ
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Seed Technology)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
1. เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
2. การผลิต การจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาพืช
ไร่
3. การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
พืชไร่
งานแต่งเรียบเรียง
1. สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์
2. เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
พืชไร่
3. การจัดการการผลิต
พืชตระกูลถั่ว
4. เทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยวพืชไร่
5. การสกัดน้ำมันจาก
เมล็ดพืช
งานวิจัย
การผลิตและการ
ตรวจสอบคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
และถั่วเขียว
003581
003591
003592
003597
003512
003523
003531
003581
003582
003591
003592
003595
003596
003597
003598
003599
4. นางวาสนา วงษ์ใหญ่
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
D.Agr. (Plant Breeding)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
1. การปรับปรุงพันธุ์พืช
2. การผลิตงาและพืช
น้ำมัน
งานแต่งเรียบเรียง
1. การปรับปรุงพันธุ์พืช
ขั้นสูง
2. ฝ้าย ข้าวฟ่าง มะพร้าว
งาและ คำฝอย ใน
พฤกษศาสตร์
พืชเศรษฐกิจ
3. หลักการปรับปรุงพันธุ์
พืช
4. พันธุกรรมเพศผู้เป็น
หมันและการปรับปรุง
พันธุ์พืช
งานวิจัย
การปรับปรุงพันธุ์งา
และคำฝอย
003575
003576
003592
003597
003598
003599
003516
003531
003575
003576
003591
003592
003595
003597
003598
003599
12
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ภาระงานสอน
ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ผลงานทางวิชาการ ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
5. นายวิจารณ์ วิชชุกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Dr.sc.agr. (Crop Production
and Physiology)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
1. สรีรวิทยาและการ
ผลิตพืชไร่
2. การจัดการดูแล
สนามกอล์ฟ
งานแต่งเรียบเรียง
1. มันสำปะหลัง
2. ธาตุอาหารพืชไร่
3. เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อการดูแลสนาม
กอล์ฟในประเทศไทย
งานวิจัย
การผลิตมันสำปะหลัง
และทานตะวัน
003551
003552
003597
003598
003599
003512
003521
003523
003531
003551
003552
003555
003595
003597
003598
003599
วิทยาเขตกำแพงแสน
1. นายนรุณ วรามิตร งานแต่งเรียบเรียง 003553 003523
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
1.การแข่งขันและการ
ควบคุมวัชพืช
003554
003596
003531
003553
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
1. วัชพืช และการกำจัดวัชพืช
2. พืชอาหารสัตว์
3. ระบบการปลูกพืช
2. Agricultural
production
in Song watershed.
3. Effects of natural
resources and
003597
003599
003554
003596
003597
003598
003599
agricultural inputs
on cropping
patterns and their
intensification.
งานวิจัย
1. การปลูกถั่วไมยราบ
เพื่อปรับปรุงทุ่งหญ้า
ธรรมชาติแบบวิธีไม่ไถ
พรวนร่วมกับการใช้
สารกำจัดวัชพืช
2. ทรัพยากรการเกษตร
และการใช้ที่ดินในพื้น
ที่ป่าเขาภูหลวง-วังน้ำ
เขียว เพื่อการวิจัยเชิง
ลึกในการจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และการใช้ที่ดินอย่าง
ยั่งยืน
13
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ภาระงานสอน
ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ผลงานทางวิชาการ ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
2. นางสาวบุบผา คงสมัย
อาจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Plant Breeding)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
การปรับปรุงพันธุ์พืช
งานแต่งเรียบเรียง
1. สวนสวยช่วยครัว
2. หลักการปรับปรุง
พันธุ์พืช
งานวิจัย
การปรับปรุงพันธุ์
ทานตะวันและข้าวโพด
003575
003576
003597
003598
003599
003575
003576
003579
003591
003593
003595
003597
003598
003599
3. นางสาวพรศิริ หลีวานิช งานแต่งเรียบเรียง 003522 003516
อาจารย์ – 003551 003523
วท.บ. (เคมี) 003552 003531
วท.ม. (เคมีอินทรีย์) งานวิจัย 003591 003551
ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) – 003597 003591
สาขาที่เชี่ยวชาญ 003597
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช 003599
4. นายวิฑิตร ใจอารีย์
อาจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Dr. rer. Agr. (Plant Breeding
and Physiology)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
1. การปรับปรุงพันธุ์พืช
2. ภูมิอากาศพืช
งานแต่งเรียบเรียง
1. การปรับปรุงพันธุ์พืช
2. เทคนิคการปรับปรุง
พันธุ์พืช
งานวิจัย
1. การปรับปรุงพันธุ์พืช
ทนแล้ง
2. พัฒนาการและการ
เจริญเติบโตของพืช
ตระกูลถั่ว
003522
003575
003592
003596
003597
003521
003522
003551
003555
003575
003592
003593
003595
003596
003597
003598
003599
14
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ภาระงานสอน
ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ผลงานทางวิชาการ ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
5 นายวีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ งานแต่งเรียบเรียง 003596 003552
อาจารย์ – 003597 003582
วท.บ. (ชีววิทยา) 003598 003593
วท.ม. (ชีวสภาวะแวดล้อม) งานวิจัย 003599 003597
ปร.ด. (ชีววิทยา) – 003598
สาขาที่เชี่ยวชาญ 003599
ธาตุอาหารพืชและสิ่งแวดล้อม
15
12.2 อาจารย์สนับสนุนหลักสูตร
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ภาระงานสอน
ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ผลงานทางวิชาการ ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
1. นายกฤษฎา สัมพันธารักษ์
ศาสตราจารย์
กส.บ. (กสิกรรมและสัตวบาล)
M.S. (Plant Breeding)
Ph.D. (Plant Breeding)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
ปรับปรุงพันธุ์พืช
งานแต่งเรียบเรียง
1. หลักการปรับปรุงพันธุ์
พืช
2. ปรับปรุงพันธุ์พืช :
ความหลากหลายของ
แนวคิด
3. ปรับปรุงพันธุ์พืช :
พื้นฐานวิธีการ และ
แนวคิด
4. พืชไร่
5. แทนนินกับคุณค่าทาง
อาหาร
6. ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด
หวาน
7. ปรับปรุงพันธุ์หน่อไม้
ฝรั่ง
8. ปรับปรุงพันธุ์พริก
9. ปรับปรุงพันธุ์แตงกวา
10. ปรับปรุงพันธุ์แตงโม
11. ปรับปรุงพันธุ์มะเขือ
เทศ
12. ปรับปรุงพันธุ์ฟัก
งานวิจัย
การปรับปรุงพันธุ์
ข้าวโพดไร่และ
ข้าวโพดหวาน
003571
003575
003576
003598
003599
003531
003571
003575
003576
003598
003599
16
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ภาระงานสอน
ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ผลงานทางวิชาการ ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
2. นางจวงจันทร์ ดวงพัตรา
รองศาสตราจารย์
กส.บ. (พืชไร่นา)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Agronomy-Seed
Technology)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
1. เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
2. การผลิต การจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา
พืชไร่
3. การเสื่อมคุณภาพ
ของเมล็ดพันธุ์พืชไร่
งานแต่งเรียบเรียง
1. เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
2. การตรวจสอบและ
วิเคราะห์คุณภาพของ
เมล็ด
3. หลักการผลิตพืช
4. พฤกษศาสตร์พืช
เศรษฐกิจ
งานวิจัย
1. เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
ถั่วลิสง
2. เทคโนโลยีการผลิต
การจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยวการเก็บรักษาและ
การใช้ประโยชน์ใน
ถั่วลิสง
003581
003591
003592
003596
003597
003598
003599
003512
003531
003581
003582
003591
003592
003595
003596
003597
003598
003599
3. นายจินดารัฐ วีระวุฒิ
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Agronomy and Soil
Science)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
การผลิตสับปะรด
งานแต่งเรียบเรียง
1. สับปะรดและสรีรวิทยา
การเจริญเติบโตของ
สับปะรด
2. หลักการผลิตพืช
งานวิจัย
การผลิตสับปะรด
003521
003551
003597
003598
003599
003512
003521
003523
003531
003551
003591
003592
003595
003596
003597
003598
003599
17
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ภาระงานสอน
ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ผลงานทางวิชาการ ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
4. นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
ศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับ 2
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Plant Breeding)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
1. การปรับปรุงพันธุ์มัน
สำปะหลัง
2. การปรับปรุงพันธุ์สับปะรด
งานแต่งเรียบเรียง
1. การปรับปรุงพันธุ์พืช
เศรษฐกิจของประเทศ
ไทย
2. มันสำปะหลัง การปลูก
อุตสาหกรรมแปรรูป
และการใช้ประโยชน์
งานวิจัย
1. การปรับปรุงพันธุ์มัน
สำปะหลัง
2. การปรับปรุงพันธุ์
สับปะรด
003572
003575
003576
003577
003591
003597
003598
003599
003512
003523
003531
003572
003575
003576
003577
003582
003591
003595
003596
003597
003598
003599
5. นายจำลอง เจียมจำนรรจา
อาจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
1. การผลิตพืชไร่ (พืชหัว)
2. วิทยาการวัชพืช
งานแต่งเรียบเรียง
1. หลักการผลิตพืช
2. พฤกษศาสตร์พืช
เศรษฐกิจ
งานวิจัย
1. การปรับปรุงพันธุ์มัน
สำปะหลัง
2. การเขตกรรมมัน
สำปะหลัง
003553
003597
003512
003523
003531
003553
003582
003591
003595
003596
003597
003598
003599
18
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ภาระงานสอน
ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ผลงานทางวิชาการ ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
6. นายชูศักดิ์ จอมพุก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Dr.sc.nat (Agronomy and Plant
Breeding)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่
งานแต่งเรียบเรียง
1. เทคนิคการปรับปรุง
พันธุ์พืชไร่
2. พืชเศรษฐกิจ (ข้าวโพด)
3. พฤกษศาสตร์พืช
เศรษฐกิจ (ปอ, ป่าน,
สับปะรด)
งานวิจัย
การปรับปรุงพันธุ์
ข้าวโพด
003575
003576
003597
003598
003599
003575
003576
003579
003591
003593
003595
003597
003598
003599
7. นายทศพล พรพรหม
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Agricultural)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
1. วัชพืช
2. สารกำจัดวัชพืช
งานแต่งเรียบเรียง
สารกำจัดวัชพืช :
หลักการและกลไกการ
ทำลาย
งานวิจัย
1. Selection for
herbicide tolerance
in field crops.
2. Mechanism of
herbicide tolerance
in field crops.
003553
003554
003597
003598
003599
003553
003554
003595
003596
003597
003598
003599
8. นางนพพร สายัมพล
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับ 2
วท.ม. (พันธุศาสตร์)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
1. การปรับปรุงพันธุ์พืช
2. การผลิตข้าวฟ่าง
หวานและหน่อไม้ฝรั่ง
3. พืชสมุนไพร
งานแต่งเรียบเรียง
1. เทคนิคการปรับปรุง
พันธุ์พืช
2. พืชเศรษฐกิจ
งานวิจัย
1. การเจริญเติบโตและ
การผลิตข้าวฟ่างหวาน
และหน่อไม้ฝรั่ง
2. การผลิตพืชสมุนไพร
003577
003592
003597
003598
003599
003575
003576
003577
003592
003595
003596
003597
003598
003599
19
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ภาระงานสอน
ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ผลงานทางวิชาการ ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
9. นางนวรัตน์ อุดมประเสริฐ
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (ชีววิทยา)
เกียรตินิยมอันดับ 2
วท.ม. (พฤกษศาสตร์)
Ph.D. (Plant Physiology)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
สรีรวิทยาและการผลิตพืชไร่
งานแต่งเรียบเรียง
1. สรีรวิทยาการผลิตพืช
2. ชีวเคมีกับสภาวะเครียด
ของพืช
งานวิจัย
สรีรวิทยาและการ
เจริญเติบโตของธัญพืช
และพืชอาหารสัตว์
ในสภาวะวิกฤต
003551
003591
003592
003597
003598
003599
003551
003555
003591
003592
003595
003596
003597
003598
003599
10. นายประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
1. การปรับปรุงพันธุ์
และการผลิตอ้อย
2. การประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการปรับปรุง
พันธุ์และผลิตอ้อย
งานแต่งเรียบเรียง
1. อ้อย(ในตำราพืช
เศรษฐกิจ)
2. ปฏิบัติการพืช
อุตสาหกรรม
3. คอมพิวเตอร์ในงานพืช
ไร่
งานวิจัย
1. การผลิตและการ
ปรับปรุงพันธุ์อ้อย
2. ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
การผลิตอ้อย
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจัดการดินเพื่อการ
ผลิตอ้อย
003573
003597
003598
003599
003512
003573
003591
003592
003593
003595
003596
003597
003598
003599
11. นายพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
ศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (พันธุศาสตร์)
Ph.D. (Plant Breeding and
Genetics)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
การปรับปรุงพันธุ์พืชตระกูลถั่ว
งานแต่งเรียบเรียง
1. กำเนิดของทฤษฎีพันธุ
ศาสตร์ประชากร
2. พันธุศาสตร์ประชากร
3. พันธุศาสตร์ปริมาณที่
ใช้ในการปรับปรุง
พันธุ์พืช
งานวิจัย
1. การปรับปรุงพันธุ์พืช
ตระกูลถั่ว
2. การเร่งรัดงานวิจัย
พัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิต
อ้อย
003573
003575
003597
003598
003599
003573
003575
003576
003578
003595
003596
003597
003598
003599
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจัดการดินเพื่อการ
ผลิตอ้อย
20
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ภาระงานสอน
ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ผลงานทางวิชาการ ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
12 นายรังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Plant Breeding and
Genetics)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
1. การปรับปรุงพันธุ์พืช
2. สถิติที่ใช้ในงานวิจัย
ทางด้านพืช
งานแต่งเรียบเรียง
1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืช :หลักการและ
เทคนิค
2. พืชเศรษฐกิจ (งา)
3. พืชน้ำมัน (ถั่วลิสง
และเรพสีด)
4. หลักการปรับปรุงพันธุ์
พืช
5. เทคนิคการปรับปรุง
พันธุ์พืช
6. คู่มือปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
7. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
งานด้านพืชไร่
งานวิจัย
1. การปรับปรุงพันธุ์ถั่ว
เหลืองและถั่วเขียว
2. พันธุศาสตร์และสถิติที่
ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์
พืชไร่
003571
003575
003577
003592
003597
003598
003599
003531
003571
003572
003575
003577
003591
003592
003593
003595
003596
003597
003598
003599
13. นายรังสิต สุวรรณเขตนิคม
ศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Crop and Soil Science)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
1. วิทยาการวัชพืช
2. สารกำจัดวัชพืชและ
วิธีการใช้
งานแต่งเรียบเรียง
1. สารกำจัดวัชพืชกับผล
ทางสรีรวิทยาของพืช
2. สัณฐานวิทยาของเมล็ด
วัชพืชในประเทศไทย
3. วัชพืชในประเทศไทย
งานวิจัย
1. ชีววิทยาการแข่งขัน
และการควบคุมวัชพืช
2. การจัดการวัชพืชแบบ
บูรณาการในแปลงปลูก
พืชไร่
003553
003554
003596
003597
003598
003599
003512
003531
003553
003554
003591
003595
003596
003597
003598
003599
21
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ภาระงานสอน
ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ผลงานทางวิชาการ ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
14. นายเรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับ 1
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
D.Agr. (Tropical Agriculture)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
1. การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่
2. การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรม
อ้อย
งานแต่งเรียบเรียง
1. พืชเศรษฐกิจ (ยางพารา
ปาล์มน้ำมัน ยาสูบ
และ ละหุ่ง)
2. พฤกษศาสตร์พืช
เศรษฐกิจ (ข้าว
ข้าวโพด ข้าวฟ่าง
ละหุ่ง และปาล์ม
น้ำมัน)
3. เทคนิคการปรับปรุง
พันธุ์พืช
4. การเก็บรักษาเชื้อ
พันธุกรรมพืชใน
หลอดทดลอง
5. หลักการปรับปรุงพันธุ์
พืช พืชน้ำมัน (ปาล์ม
น้ำมัน ละหุ่ง การสกัด
น้ำมันพืชและ
ผลิตภัณฑ์จาก น้ำมัน
พืช)
6. บทปฏิบัติการอ้อย
7. พืชอุตสาหกรรม (อ้อย
ยางพารา)
8. พืชหัว (มันฝรั่ง)
งานวิจัย
1. การปรับปรุงพันธุ์และ
การเก็บรักษาเชื้อ
พันธุกรรมอ้อย
2. คุณภาพมอลท์ของข้าว
บาร์เลย์
3. การปรับปรุงพันธุ์
ละหุ่ง
003572
003574
003575
003576
003592
003597
003598
003599
003572
003574
003575
003576
003578
003591
003592
003595
003596
003597
003598
003599
22
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ภาระงานสอน
ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ผลงานทางวิชาการ ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
15. นายวิเชียร กีรตินิจกาล
อาจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับ 2
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Plant Breeding and
Cytogenetics)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
1. การปรับปรุงพันธุ์พืช
2. พืชสมุนไพร
งานแต่งเรียบเรียง
การปรับปรุงพันธุ์พืช
งานวิจัย
1. การปรับปรุงพันธุ์
ข้าวโพด
2. การปรับปรุงพันธุ์และ
การผลิตพืชสมุนไพร
003522
003592
003597
003599
003522
003571
003574
003591
003592
003595
003596
003597
003598
003599
16. นายสนธิชัย จันทร์เปรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับ1
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Agronomy)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
พันธุศาสตร์โมเลกุลในการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช
งานแต่งเรียบเรียง
การปรับปรุงพันธุ์พืช
โดยใช้เทคโนโลยี
ชีวภาพ
งานวิจัย
1. การปรับปรุงความ
หวานของอ้อย โดยใช้
เทคนิค antisense
2. การเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ
พืชสมุนไพร
3. การถ่ายยีนในพืช
ตระกูลถั่ว
003575
003576
003579
003592
003597
003598
003599
003575
003576
003579
003592
003595
003597
003598
003599
17. นายสมบัติ ชิณะวงศ์
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Agriculture)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
1. การควบคุมวัชพืช
2. การผลิตพืชโดยลด
การไถพรวน
งานแต่งเรียบเรียง
1. บทปฏิบัติการการ
ควบคุมวัชพืช
2. หลักการควบคุมวัชพืช
งานวิจัย
1. สารกำจัดวัชพืชในข้าว
และฝ้าย
2. การปลูกอ้อยโดยลดการ
ไถพรวน
003553
003554
003591
003592
003597
003598
003599
003512
003531
003553
003554
003591
003592
003595
003596
003597
003598
003599
23
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ภาระงานสอน
ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ผลงานทางวิชาการ ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
18. นายสายัณห์ ทัดศรี
ศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
D.T.A. (Tropical Agronomy)
M.Ag.Sc. (Forage and Pasture
SC.)
Ph.D. (Pasture Agronomy)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
พืชอาหารสัตว์เขตร้อน
งานแต่งเรียบเรียง
1. พืชอาหารสัตว์เขตร้อน
2. หญ้าและหญ้าพื้นเมือง
ของประเทศไทย
งานวิจัย
พืชอาหารสัตว์เขตร้อน
003511
003561
003592
003597
003598
003599
003511
003512
003523
003531
003561
003591
003592
003595
003596
003597
003598
003599
19. นายสุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์
รองศาสตราจารย์
B.Sc. (Agriculture and Animal
Science) Honours.
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Agriculture)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
พืชอาหารสัตว์เขตร้อน
งานแต่งเรียบเรียง
1. พืชอาหารสัตว์เขตร้อน
2. การจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์
งานวิจัย
พืชอาหารสัตว์เขตร้อน
003511
003561
003592
003597
003511
003512
003561
003591
003592
003595
003596
003597
003598
003599
20. นางสุนันทา จันทกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Seed Technology)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
1. เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
2. การตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์
3. การผลิตเมล็ดพันธุ์
พืชอาหารสัตว์เขตร้อน
งานแต่งเรียบเรียง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านพืชไร่
งานวิจัย
เมล็ดพันธุ์พืชอาหาร
สัตว์
003561
003581
003592
003597
003599
003511
003512
003531
003561
003581
003582
003592
003595
003596
003597
003598
003599
24
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ภาระงานสอน
ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ผลงานทางวิชาการ ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
21. นายอภิชาติ วรรณวิจิตร
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Crop Science)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
พันธุศาสตร์โมเลกุลในการ
ปรับปรุงพันธุ์ข้าว
งานแต่งเรียบเรียง
พันธุศาสตร์โมเลกุล
ในการปรับปรุงพันธุ์
พืช
งานวิจัย
Rice genome
research and
molecular breeding
003571
003575
003579
003598
003599
003571
003575
003579
003595
003596
003597
003598
003599
22. นางอิสรา สุขสถาน
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Crop Production and
Physiology)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
1. สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่
2. การจัดการระบบการปลูก
พืช
3. การวิเคราะห์นิเวศเกษตร
งานแต่งเรียบเรียง
1. สรีรวิทยาการผลิตพืช
ไร่
2. หลักการผลิตพืช
3. หลักการกสิกรรม
4. ปฏิบัติการ
พฤกษศาสตร์
พืชเศรษฐกิจ
5. การผลิตอ้อยขั้นสูง
6. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการผลิต
พืชไร่
งานวิจัย
1. การเขตกรรมและ
สรีรวิทยาการผลิตถั่ว
เหลือง งา อ้อย
และข้าวโพดฝักอ่อน
2. การวิจัยในระดับไร่นา
003591
003592
003596
003597
003598
003599
003512
003551
003523
003531
003591
003592
003595
003596
003597
003598
003599
23. นายเอ็จ สโรบล
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Crop Production and
Physiology)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
1. สรีรวิทยาการผลิตพืช
2. ภูมิอากาศพืช
งานแต่งเรียบเรียง
1. สรีรวิทยาการผลิตพืช
ขั้นสูง
2. ภูมิอากาศพืชขั้นสูง
งานวิจัย
การเขตกรรมใน
ข้าวโพด ถั่วเหลือง
และ มันสำปะหลัง
003521
003522
003551
003597
003599
003521
003522
003531
003551
003591
003595
003596
003597
003598
003599
25
12.3 อาจารย์พิเศษ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ผลงานทางวิชาการ
1. นางงามชื่น รัตนดิลก
รองศาสตราจารย์
กส.บ. (กสิกรรมและสัตวบาล)
M.S. (Plant Breeding)
Ph.D. (Plant Breeding)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวสาลีและ
ฝ้าย
งานแต่งเรียบเรียง
1.ข้าวสาลี
2.ฝ้าย
3.ปฏิบัติการเทคนิคการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช
งานวิจัย
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวสาลี
และฝ้าย
ภาระงานสอนใน
หลักสูตรปรับปรุง
003512
003522
003575
003576
003578
2. นายอรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น
รองศาสตราจารย์
B.S. (Agronomy)
M.S. (Crop Production and
Physiology)
Ph.D. (Crop Production and
Physiology)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
1. การเขตกรรมข้าว
2. การเขตกรรมหญ้า หญ้า
สนามและหญ้าสนามกอล์ฟ
งานแต่งเรียบเรียง
1. เรื่องของข้าว
2. ระบบการปลูกพืช
3. หลักการผลิตพืช
4. พฤกษศาสตร์พืชเศรษฐกิจ
5. เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ
การดูแลสนามกอล์ฟใน
ประเทศไทย
งานวิจัย
1. การเขตกรรมข้าว
2. การเขตกรรมหญ้าและ
หญ้าสนามกอล์ฟ
003512
003523
003531
003598
003599
26
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ภาระงานสอนใน
ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ผลงานทางวิชาการ หลักสูตรปรับปรุง
3. Hiroshi Matsumoto
Professor
B.S. (Applied
Biochemistry)
M.S. (Applied
Biochemistry)
Ph.D. (Life Science and
Bioengineering)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
Biochemistry of herbicides
and phytotoxins
Selected publications
1. Variation in crop
tolerance to
protoporphyrinogen
oxidase inhibitors.
2. Resistance of a
soybean cell line to
oxyfluorfen by
overproduction of
mitochondrial
protoporphyrinogen
oxidase.
3. Herbicide pyrazolate
causes cessation of
carotenoids synthesis
in early water grass by
inhibiting 4-hydroxy
phenylpyruvate
dioxygenase.
Recent achievements
1. Regulation mechanism
of d-aminolevulinic acid
and tetrapyrroles
synthesis in higher
plants.
2. Modes of action of
chlorophyll and
carotenoids synthesis
inhibitors, and plant
hormone-type
herbicides.
003553
003554
003596
003598
27
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ภาระงานสอนใน
ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ผลงานทางวิชาการ หลักสูตรปรับปรุง
(ต่อ) 3. Mechanism of
per oxidation of plant
membranes by
photosensitization and
active oxygen species.
4. Selection of suspension
– cultured plant cells to
active oxygengenerating
herbicides
5. Response of antioxidative
systems to
environmental stresses
4. Kendall Lamkey
Prof.
B.S. (Agronomy)
M.S. (Plant Breeding)
Ph.D. (Plant Breeding)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
Quantitative Genetics and
Plant Breeding
Selected publications
1. Registration of B116
inbred line of maize
2. Absence of epitasis
for grain yield in elite
maize hybrids
3. Molecular and historical
aspects of Corn Belt
dent diversity
003576
003579
003596
003598
28
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ภาระงานสอนใน
ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ผลงานทางวิชาการ หลักสูตรปรับปรุง
5. Peter Stamp
Prof.
B.Sc. (Crop Production)
M.S. (Crop Physiology)
Dr.Sc.Agr. (Crop
Production and
Physiology)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
Agronomy and Plant
Breeding in Stress
Environment
Selected publications
1. Increase in the yield of
cytoplasmic male
sterile maize revisited
2.Autoclaved and filter
sterilized liquid media in
maize anther culture:
significance of activated
charcoal.
3. Effects of L-proline and
post-plating temperature
treatment on maize (Zea
mays L.) anther culture.
003576
003578
003596
003598
29
13. จำนวนนิสิต
จำนวนนิสิตที่จะปีการศึกษา รับ จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบ
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
2549 10 (10) 15 (15) 50 – – –
2550 10 (10) 15 (15) 50 – – –
2551 10 (10) 15 (15) 50 10 (10) 15 (15) 50
2552 10 (10) 15 (15) 50 10 (10) 15 (15) 50
2553 10 (10) 15 (15) 50 10 (10) 15 (15) 50
∗ ตัวเลขข้างหน้า คือ จำนวนนิสิตที่วิทยาเขตบางเขน ในวงเล็บ คือ จำนวนนิสิตที่วิทยาเขตกำแพงแสน
14. สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนและวิจัยของภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
15.ห้องสมุด
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และห้องสมุดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
16. งบประมาณ
ตามที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินคณะเกษตร และคณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17. โครงสร้างหลักสูตร
17.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1
17.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
– สัมมนา
– วิชาเอกบังคับ
(โดยไม่นับหน่วยกิต)
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
17.1.2 รายวิชา
ก.
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต (โดยไม่นับหน่วยกิต)
– สัมมนา ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
003597 สัมมนา
(Seminar)
1,1
30
– วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต
003591∗∗ ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร่
(Research Methods in Agronomy)
3(3-0)
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
003599 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
1-36
โดยเลือกสาขาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ พืชอาหารสัตว์
ภูมิอากาศพืช วัชพืช เมล็ดพันธุ์พืชไร่ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
17.1.3 ตัวอย่างแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
003591 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร่ 3(3-0) (ไม่นับหน่วยกิต)
003599 วิทยานิพนธ์ 9
รวม 9( – )
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
003597 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
003599 วิทยานิพนธ์ 9
รวม 9
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
003599 วิทยานิพนธ์ 9
รวม 9
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
003597 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
003599 วิทยานิพนธ์ 9
รวม 9
∗∗ วิชาปรับปรุง
31
17.2 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
17.2.1 จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
– สัมมนา 2 หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
17.2.2 รายวิชา
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
– สัมมนา ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
003597 สัมมนา
(Seminar)
1,1
– วิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต
003531∗ การจัดการการผลิตพืชไร่
(Field Crop Production Management)
3(3-0)
003551 สรีรวิทยาการผลิตพืชขั้นสูง
(Advanced Physiology of Crop Production)
3(3-0)
003591∗∗ ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร่
(Research Methods in Agronomy)
3(3-0)
– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
003511 พืชอาหารสัตว์ขั้นสูง
(Advanced Forage Crops)
3(3-0)
003512∗ การผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
(Production of Industrial Field Crops)
3(3-0)
003521∗∗ จุลภูมิอากาศพืช
(Crop Microclimate)
3(3-0)
003522 การปรับตัวของพืช
(Crop Adaptation)
3(3-0)
003523∗ ทรัพยากรเพื่อการผลิตพืชไร่
(Natural Resources for Field Crop Production)
3(3-0)
∗ วิชาเปิดใหม่ ∗∗ วิชาปรับปรุง
32
003552 ธาตุอาหารพืชไร่
(Plant Nutrition in Field Crops)
3(3-0)
003553 สารกำจัดวัชพืชกับผลทางสรีรวิทยาของพืช
(Herbicide Physiology)
3(3-0)
003554 สารกำจัดวัชพืชกับผลทางสรีรวิทยาของพืช
ภาคปฏิบัติการ
(Herbicide Physiology Laboratory)
2(0-4)
003555∗ สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะแวดล้อมเครียด
(Crop Physiology under Environmental Stress)
3(3-0)
003561 การจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
(Pasture Management)
3(3-0)
003571 วิวัฒนาการของพืช
(Crop Evolution)
3(3-0)
003572 พันธุศาสตร์ประชากรประยุกต์กับการปรับปรุงพันธุ์พืช
(Applied Population Genetics and Plant
Breeding)
3(3-0)
003573 ไบโอเมตริคส์ของการปรับปรุงพันธุ์พืช
(Plant Breeding Biometrics)
3(3-0)
003574 ไซโตเยนิติกส์ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช
(Cytogenetics in Plant Breeding )
3(3-0)
003575 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง I
(Advanced Plant Breeding I)
3(3-0)
003576 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง II
(Advanced Plant Breeding II)
3(3-0)
003577 การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อโรคและแมลง
(Breeding for Resistance to Diseases and
Insects)
3(3-0)
003578 การปรับปรุงพันธุ์พืชตามสภาพแวดล้อมบังคับ
(Breeding for Environmental Stress)
3(3-0)
003579 ชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช
(Molecular Biology in Crop Improvement)
3(2-3)
003581 สรีรวิทยาของเมล็ด
(Seed Physiology)
3(3-0)
003582∗การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาพืชไร่
(Post Harvest Management and Storage of
Field Crops)
3(3-0)
∗ วิชาเปิดใหม่
33
003592∗∗เทคนิควิจัยการผลิตพืช
(Research Techniques in Crop Production)
3(2-3)
003593∗ สถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิจัยด้านพืชไร่
(Statistics and Computer Packages in Agronomic
Research)
3(3-0)
003596 เรื่องเฉพาะทางพืชไร่
(Selected Topics in Agronomy)
3(3-0)
003598 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
1-3
ทั้งนี้สามารถเลือกเรียนรายวิชานอกสาขาวิชาที่มีเลขรหัสสามตัวหลังหมายเลข 500 ขึ้นไป
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
003599 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
1-12
17.2.3 ตัวอย่างแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
003531 การจัดการการผลิตพืชไร่
003551 สรีรวิทยาการผลิตพืชขั้นสูง
3(3-0)
3(3-0)
003591 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร่ 3(3-0)
วิชาเอกเลือก 3( – )
รวม 12( – )
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
003597 สัมมนา 1
003599 วิทยานิพนธ์ 3
วิชาเอกเลือก 6( – )
รวม 10( – )
∗ วิชาเปิดใหม่ ∗∗ วิชาปรับปรุง
34
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
003599 วิทยานิพนธ์ 6
วิชาเอกเลือก 4( – )
รวม 10( – )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
003597 สัมมนา 1
003599 วิทยานิพนธ์ 3
รวม 4
17.3 หลักสูตรแผน ข
17.3.1 จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
– สัมมนา 2 หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
17.3.2 รายวิชา
ก.
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
– สัมมนา ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
003597 สัมมนา
(Seminar)
1,1
– วิชาเอกบังคับ 15 หน่วยกิต
003523∗ทรัพยากรเพื่อการผลิตพืชไร่
(Natural Resources for Field Crop Production )
3(3-0)
003531∗ การจัดการการผลิตพืชไร่
(Field Crop Production Management)
3(3-0)
003551 สรีรวิทยาการผลิตพืชขั้นสูง
(Advanced Physiology of Crop Production)
3(3-0)
003582∗ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาพืชไร่
(Post Harvest Management and Storage of Field
Crops)
3(3-0)
∗ วิชาเปิดใหม่
35
003591∗∗ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร่
(Research Methods in Agronomy)
3(3-0)
– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
003511 พืชอาหารสัตว์ขั้นสูง
(Advanced Forage Crops)
3(3-0)
003512∗ การผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
(Production of Industrial Field Crops)
3(3-0)
003521∗∗ จุลภูมิอากาศพืช
(Crop Microclimate)
3(3-0)
003522 การปรับตัวของพืช
(Crop Adaptation)
3(3-0)
003552 ธาตุอาหารพืชไร่
(Plant Nutrition in Field Crops)
3(3-0)
003553 สารกำจัดวัชพืชกับผลทางสรีรวิทยาของพืช
(Herbicide Physiology)
3(3-0)
003554 สารกำจัดวัชพืชกับผลทางสรีรวิทยาของพืช
ภาคปฏิบัติการ
(Herbicide Physiology Laboratory)
2(0-4)
003555∗ สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะแวดล้อมเครียด
(Crop Physiology under Environmental Stress)
3(3-0)
003561 การจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
(Pasture Management)
3(3-0)
003571 วิวัฒนาการของพืช
(Crop Evolution)
3(3-0)
003572 พันธุศาสตร์ประชากรประยุกต์กับการปรับปรุงพันธุ์พืช
(Applied Population Genetics and Plant Breeding)
3(3-0)
003573 ไบโอเมตริคส์ของการปรับปรุงพันธุ์พืช
(Plant Breeding Biometrics)
3(3-0)
003574 ไซโตเยนิติกส์ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช
(Cytogenetics in Plant Breeding )
3(3-0)
003575 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง
(Advanced Plant Breeding I)
3(3-0)
∗ วิชาเปิดใหม่ ∗∗ วิชาปรับปรุง
36
003576 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง II
(Advanced Plant Breeding II)
3(3-0)
003577 การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อโรคและแมลง
(Breeding for Resistance to Diseases and Insects)
3(3-0)
003578 การปรับปรุงพันธุ์พืชตามสภาพแวดล้อมบังคับ
(Breeding for Environmental Stress)
3(3-0)
003579 ชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช
(Molecular Biology in Crop Improvement)
3(2-3)
003581 สรีรวิทยาของเมล็ด
(Seed Physiology)
3(3-0)
003592∗∗เทคนิควิจัยการผลิตพืช
(Research Techniques in Crop Production)
3(2-3)
003593∗ สถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิจัยด้านพืชไร่
(Statistics and Computer Packages in Agronomic
Research)
3(3-0)
003596 เรื่องเฉพาะทางพืชไร่
(Selected Topics in Agronomy)
3(3-0)
003598 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
1-3
ทั้งนี้สามารถเลือกเรียนรายวิชานอกสาขาวิชาที่มีเลขรหัสสามตัวหลังหมายเลข 500 ขึ้นไป
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
003595∗ การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
3,3
17.3.3 ตัวอย่างแผนการศึกษา แผน ข
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
003531 การจัดการการผลิตพืชไร่ 3(3-0)
003551 สรีรวิทยาการผลิตพืชขั้นสูง 3(3-0)
003591 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร่ 3(3-0)
รวม 9(9-0)
∗ วิชาเปิดใหม่ ∗∗วิชาปรับปรุง
37
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
003523 ทรัพยากรเพื่อการผลิตพืชไร่ 3(3-0)
003582 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาพืชไร่ 3(3-0)
วิชาเอกเลือก 4( – )
รวม 10( – )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
003597 สัมมนา 1
003595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3
วิชาเอกเลือก 6( – )
รวม 10( – )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
003597 สัมมนา 1
003595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3
วิชาเอกเลือก 3( – )
รวม 7( – )
38
17.4 ความหมายของเลขรหัสประจำวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
เลขสามตัวหน้า (003) หมายถึง วิชาในสาขาวิชาพืชไร่
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
1-2 หมายถึง หมวดวิชาการผลิตพืชไร่
3 หมายถึง หมวดวิชาการบริหารและจัดการพืชไร่
5 หมายถึง หมวดวิชาสรีรวิทยาการผลิตพืชไร่
6 หมายถึง หมวดวิชาระบบการปลูกพืช
7 หมายถึง หมวดวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช
8 หมายถึง หมวดวิชาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่
9 หมายถึง หมวดวิชาฝึกงาน วิจัย เรื่องเฉพาะทางสัมมนา ปัญหาพิเศษ ศึกษาค้นคว้า
อิสระและวิทยานิพนธ์
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
39
17.5 คำอธิบายรายวิชา
003511 พืชอาหารสัตว์ขั้นสูง 3(3-0)
(Advanced Forage Crops)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตพืชอาหารสัตว์ภายใต้สภาพแวดล้อมของเขตร้อน การ
ปรับตัวของพืชอาหารสัตว์ บทบาทของทุ่งหญ้าชั่วคราว นิเวศวิทยาของพืชอาหารสัตว์ในเขต
ร้อนและแห้งแล้ง เทคนิคงานวิจัยในพืชอาหารสัตว์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
Factors affecting pasture production under tropical conditions, pasture
species adaptation, roles of lay pasture, arid zone pasture ecology and
management, techniques in pasture research and tropical pasture seed production.
003512∗ การผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
(Production of Industrial Field Crops)
3(3-0)
003521∗∗
การผลิตและการตลาดของพืชไร่อุตสาหกรรมของประเทศไทยและของโลก ข้อจำกัด
ของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ และเศรษฐกิจสังคมในการผลิต เทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพการผลิต ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันใน
ตลาดโลก
Local and world production and marketing of industrial field crops.
Physical, biotic and socioeconomic production constraints. Appropriate technology
in production efficiency. Strategies for increasing competitiveness in the world
market.
จุลภูมิอากาศพืช 3(3-0)
(Crop Microclimate)
การเปลี่ยนแปลงของจุลภูมิอากาศและระบบชีวฟิสิกส์ในการผลิตพืช อิทธิพลของ
จุลภูมิอากาศต่อการตอบสนองของพืช การประยุกต์จุลภูมิอากาศในการผลิตพืช
Changes of microclimate and biophysical system in crop production.
Influence of microclimate on crop response. Application of microclimate in crop
production.
∗วิชาเปิดใหม่
∗∗
วิชาปรับปรุง
40
003522 การปรับตัวของพืช 3(3-0)
(Crop Adaptation)
ทฤษฎีและหลักการปรับตัวของพืชต่อสภาพแวดล้อม การแพร่กระจายของพืชไปตาม
ภูมิอากาศต่างๆ
Principles and concepts of crop adaptation as influenced by environmental
factors. The geographical distribution of crops on a climate.
003523∗ ทรัพยากรเพื่อการผลิตพืชไร่
(Natural Resources for Field Crop Production)
3(3-0)
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรเกษตรและ
ทรัพยากรฟาร์มสำหรับการผลิตพืช ทรัพยากรทางกายภาพ เศรษฐกิจสังคม การจัดการ
ทรัพยากรเพื่อประโยชน์สูงสุดและความยั่งยืนในการผลิตพืชไร่
Resources and environments in agricultural ecosystem. Conservation of
agricultural and farm resources for field crop production. Physical and
socioeconomic resources, resource management for maximum benefit in field crop
production and sustainability.
003531∗ การจัดการการผลิตพืชไร่
(Field Crop Production Management)
3(3-0)
กลยุทธ์ นโยบาย และหลักการผลิตพืชไร่ การวางแผนและจัดการการผลิต การ
จัดการวัตถุดิบและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การควบคุมคุณภาพ การใช้ประโยชน์
และการตลาด
Strategies, policies, and principles of crop production, planning and
management, raw material management and appropriate technology, quality
control, utilization and marketing.
∗ วิชาที่เปิดใหม่
41
003551 สรีรวิทยาการผลิตพืชขั้นสูง 3(3-0)
(Advanced Physiology of Crop Production)
ปัญหาทางสรีรวิทยาของพืชที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต การเจริญเติบโต ความแข็งแรงของ
กล้า อิทธิพลของพื้นที่ในการรับแสง จำนวนต้น ระยะปลูกกับการสังเคราะห์แสง การแข่งขัน การ
สะสมอาหาร
Physiological responses of crops to their physical environment. Discussion on
grain yield, seedling vigor and establishment, assimilatory area, light interception, plant
population, plant spacing and photosynthetic rate relationship, competition, and
accumulation of food substances.
003552 ธาตุอาหารพืช 3(3-0)
(Plant Nutrition in Field Crops)
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืชไร่เศรษฐกิจกับธาตุอาหารตั้งแต่เริ่มปลูกถึงเก็บ
เกี่ยว การสะสมธาตุอาหาร อัตราการเคลื่อนย้ายในส่วนต่างๆ ของพืช การปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต
Nutritional influences on physiological processes, accumulation and
translocation of minerals, and yield of field crops.
003553 สารกำจัดวัชพืชกับผลทางสรีรวิทยาของพืช 3(3-0)
(Herbicide Physiology)
ประเภทและชนิดต่างๆ ของสารกำจัดวัชพืช การดูดซึมทางใบและราก การเคลื่อนย้าย
พฤติกรรมทางสรีรวิทยา และชีวเคมีในพืช ลักษณะเฉพาะอย่างของสารกำจัดวัชพืชกลุ่มต่างๆ
Groups of herbicides and their property, absorption, translocation,
physiological and biochemical behavior of herbicides in plants.
003554 สารกำจัดวัชพืชกับผลทางสรีรวิทยาของพืช ภาคปฏิบัติการ 2(0-4)
(Herbicide Physiology Laboratory)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการดูดซึม การเคลื่อนย้าย และผลของสารที่มีต่อกระบวนการ
บางอย่างในพืช เช่น การสังเคราะห์แสง การสร้างคลอโรฟิลล์ การแบ่งเซลล์ ตลอดจนการทำงาน
ของน้ำย่อยบางชนิดในพืช ศึกษาปฏิกิริยาร่วมของสารกำจัดวัชพืช ยากำจัดแมลงและยากำจัด
รา และการตรวจสอบหาปริมาณสารกำจัดวัชพืชที่ตกค้างในดิน
Greenhouse and laboratory herbicide experiment on absorption, translocation,
physiological and biochemical behavior of herbicides in plants.
42
003555∗ สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะแวดล้อมเครียด 3(3-0)
(Crop Physiology under Environmental Stress)
สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะแวดล้อมเครียด น้ำ อุณหภูมิ แสงและการแผ่รังสี สารเคมี
และความเค็ม กลไกการปรับตัวให้อยู่รอด
Physiology of plants under stress environments, water, temperature, light and
solar radiation, chemicals, salinity. Mechanisms of plant acclimation.
003561 การจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 3(3-0)
(Pasture Management)
การจัดการพืชอาหารสัตว์ การใช้ประโยชน์จากทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ อิทธิพลของการแทะ
เล็ม การเหยียบย่ำของสัตว์ต่อพืชอาหารสัตว์ และสภาพหมุนเวียนของธาตุอาหารในสภาพการ
แทะเล็มของสัตว์ คุณค่าทางอาหารของพืชอาหารสัตว์
Ecology of the grazing animals, the management and uses of pastures. Effects
of animal grazing and treading, and nutrient recycling on pasture production.
Nutritive value of pastures and techniques of research in pasture utilization.
003571 วิวัฒนาการของพืช 3(3-0)
(Crop Evolution)
ทฤษฎีต่างๆ ทางพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการของพืช
Genetic theories related to evolution of crop species.
003572 พันธุศาสตร์ประชากรประยุกต์กับการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(3-0)
(Applied Population Genetics and Plant Breeding)
ทฤษฎีทางพันธุศาสตร์ประชากรที่นำมาประยุกต์กับการผสมพันธุ์พืช
The application of the population genetics theories in plant breeding.
003573 ไบโอเมตริคส์ของการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(3-0)
(Plant Breeding Biometrics)
การวางแผนปรับปรุงพันธุ์พืช การประยุกต์วิชาสถิติในการปรับปรุงพันธุ์พืช
Planning and the application of statistics in crop improvement.
∗ วิชาเปิดใหม่
43
003574 ไซโตเยเนติคส์ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(3-0)
(Cytogenetics in Plant Breeding)
การเกิดโครโมโซมผิดปกติ การเกิดอนูพลอยด์และพอลิพลอยด์ สภาวะของโครโมโซม
ในลูกผสมชนิดต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการผสมพันธุ์พืช
Occurrence of chromosome abnormalities, aneuploids and euploids.
Chromosome behavior in different hybrids useful for crop improvement.
003575 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง I 3(3-0)
(Advanced Plant Breeding I)
ทฤษฎีและระบบพันธุกรรมที่มีบทบาทต่อการปรับปรุงพันธุ์พืช อันได้แก่ เฮเตอโรซิส
พันธุศาสตร์ของเซลล์ การกลายพันธุ์ โปลีพลอยดี แอโพมิกซิส เพศผู้เป็นหมัน ไบโอเมตริก
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืช
Theoretical and genetical approaches in plant breeding. Discussion on
heterosis, cytogenetics, mutations, polyploidy, apomixis, male sterility, biometric
and tissue culture in relation to crop improvement.
003576 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง II 3(3-0)
(Advanced Plant Breeding II)
ปัญหาและเทคนิคขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ถั่ว ฝ้าย มัน
สำปะหลัง และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ
Practical and field experience approaches in the improvement economically
important crops such as cereals, fiber crops, oil crops, high protein crops, root crops
and sugar crops.
003577 การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อโรคและแมลง 3(3-0)
(Breeding for Resistance to Diseases and Insects)
พันธุกรรมของลักษณะการต้านทานโรคและแมลง วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทาน
ต่อโรคและแมลง
Inheritance of resistance to diseases and insects; breeding procedures for
improving crops resistant to diseases and insects.
44
003578 การปรับปรุงพันธุ์พืชตามสภาพแวดล้อมบังคับ 3(3-0)
(Breeding for Environmental Stress)
การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงพันธุ์พืช โดยอาศัยหลักพันธุศาสตร์และหลักการปรับปรุง
พันธุ์พืช เพื่อให้พืชนั้นสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตในสภาพท้องถิ่นที่มีสภาพแวดล้อม
บังคับและมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชที่จำกัด
Genetic and plant breeding approaches in the environment of crop varieties
resistant to stress environment.
003579 ชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-3)
(Molecular Biology in Crop Improvement)
โครงสร้างของสารพันธุกรรมในส่วนต่างๆ ของพืช เช่น นิวเคลียส คลอโรพลาสต์ และ
ไมโตคอนเดรีย ชิ้นส่วนของดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นซ้ำกัน และสารพันธุกรรมที่สามารถเคลื่อนที่ได้การ
ใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมาย (อาร์เอฟแอลพี และอาร์เอพีดี) ในการปรับปรุงพันธุ์พืช การสร้างแผนที่ยีน
บนโครโมโซม การตัดต่อยีนที่วางตัวอยู่ใกล้ดีเอ็นเอ เครื่องหมาย การหาดีเอ็นเอเครื่องหมายที่
วางตัวอยู่ใกล้ยีนที่สำคัญทางการเกษตร และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นช่วยในงานคัดเลือกพันธุ์
พืช การควบคุมการแสดงออกของยีนในนิวเคลียส คลอโรพลาสต์ และไมโตคอนเดรีย ยีนที่
ตอบสนองต่อสารฮอร์โมนและสภาพแวดล้อมจำกัดต่างๆ ความเป็นหมันของเพศผู้ การใช้พืช
พันธุ์จำลองในการแก้ปัญหาทางการเกษตร
Structure of genetic material in nucleus, chloroplast and mitochondria.
Repeated DNA sequence and transposable genetic element. Use of DNA markers
(RFLP, RAPD, AFLP, SSR) for crop improvement. Construction of genetic mapping.
Identification of DNA markers linked to the genes controlling important agronomic
characters. DNA marker assisted selection, regulation of gene expression in nucleus,
chloroplast and mitochondria, response of genes to hormones and environmental
stresses, male sterility. Application of transgenic plants for solving agricultural
problems.
003581 สรีรวิทยาของเมล็ด 3(3-0)
(Seed Physiology)
สรีรวิทยาและพัฒนาการของเมล็ด การสุกแก่ การงอก การพักตัว ความแข็งแรงและการ
เสื่อมคุณภาพของเมล็ด ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของเมล็ดกับการเจริญเติบโตของพืช
Physiology of seed maturation and development, germination, dormancy and
deterioration; relation of seed quality to growth and development of plants.
45
003582∗ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาพืชไร่
(Post Harvest Management and Storage of Field Crops)
3(3-0)
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวธัญพืช พืชตระกูลถั่ว พืชหัว การปรับปรุงสภาพ การ
บรรจุและการเก็บรักษา การปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซินและสารพิษอื่นในธัญพืชและพืช
ตระกูลถั่ว
Post harvest management of cereals, legumes, root and tuber crops.
Conditioning, packaging and storage. Aflatoxin and other toxin contaminations in
cereals and legumes.
003591∗∗ ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร่
(Research Methods in Agronomy)
3(3-0)
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางพืชไร่ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย
วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การ
วิเคราะห์ แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการ
ประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
Research principles and methods in agronomy, problem analysis for research
topic identification, data collecting for research planning, identification of samples
and techniques. Research analysis, result explanation and discussion, report
writing, presentation and preparation for journal publication.
003592∗∗ เทคนิควิจัยการผลิตพืช
(Research Techniques in Crop Production)
3(2-3)
เทคนิคการวิจัย และการวิเคราะห์ปัญหาการผลิตพืช ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการ
พัฒนา การเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช
Research Techniques and analysis of problems relating to crop production.
Environmental factors affecting growth, development and crop yield.
∗ วิชาเปิดใหม่ ∗∗ วิชาปรับปรุง
46
003593∗ สถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิจัยด้านพืชไร่
(Statistics and Computer Packages in Agronomic Research)
3(3-0)
บทบาทของสถิติในงานวิจัยทางพืชไร่ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนการ
ทดลอง การสร้าง การวิเคราะห์ และการตีความ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์โดย
การใช้โปรแกรมสำเร็จ
The role of statistics in agronomic research. Concepts and theories of
experimental design. Construction, analysis and interpretation. Regression and
correlation analysis using the computer packages.
003595∗ การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
3,3
การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจทางพืชไร่ระดับปริญญาโท เรียบเรียงเป็น
รายงานและนำเสนอในการสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้าย
Independent study on interesting topic in agronomy at the master’s degree
level, compiled into a report and present in the final oral examination.
003596 เรื่องเฉพาะทางพืชไร่ 3(3-0)
(Selected Topics in Agronomy)
เรื่องเฉพาะทางพืชไร่ ในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาค
การศึกษา
Selected topics in agronomy at the master’s degree level. Topics are subject
to change each semester.
003597 สัมมนา 1,1
(Seminar)
การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางพืชไร่ในระดับปริญญาโท
Presentation and discussion on current interesting topic in agronomy at the
master’s degree level.
003598 ปัญหาพิเศษ 1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางพืชไร่ ระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in agronomy at the master’s degree level and compiled
into a written report.
∗ วิชาเปิดใหม่
47
003599 วิทยานิพนธ์ 1-36
(Thesis)
วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์
Research at the master’s degree level and compiled into a thesis.
∗ วิชาเปิดใหม่
48
แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา
จำนวนหน่วยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา 003512 3(3-0)
ชื่อวิชาภาษาไทย การผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Production of Industrial Field Crops
วิชาพื้นฐาน –
สังกัด ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
2. เหตุผลในการขอเปิดรายวิชาใหม่
เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมสำคัญ เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การเพิ่มผลผลิต ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก เพื่อมาใช้วางแผนการผลิตและ
งานวิจัยของพืชเหล่านี้
3. รายวิชาที่ขอเปิดอยู่ในวิชาระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้
(􀀹) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
( ) วิชาเอกบังคับ
(􀀹) วิชาเอกเลือก
( ) วิชารองสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………..
4. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
การผลิตและการตลาดของพืชไร่อุตสาหกรรมของประเทศไทยและของโลก ข้อจำกัดของ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ และเศรษฐกิจสังคมในการผลิต เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพ
การผลิต ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก
Local and world production and marketing of industrial field crops. Physical, biotic and
socioeconomic production constraints. Appropriate technology in production efficiency. Strategies
for increasing competitiveness in the world market.
49
5. เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวข้อบรรยาย จำนวนชั่วโมง
1. การผลิต ข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง และพืชไร่อื่นๆ 6
2. การตลาดและผลิตภัณฑ์ของข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง และพืชไร่
อื่นๆ
6
3. ข้อจำกัดของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ และเศรษฐสังคมในการ
ผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
3.1 การผลิตข้าว 2
3.2 ยางพารา 2
3.3 อ้อย 2
3.4 มันสำปะหลัง 2
3.5 พืชไร่อื่นๆ 1
4. การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
4.1 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืช
ไร่อุตสาหกรรม
4
4.2 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดโลก
5
5. นโยบายของรัฐบาลในการผลิตข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง และพืช
ไร่อื่นๆ
3
6. แนวโน้มการตลาดของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ข้าว ยางพารา อ้อย
มันสำปะหลัง และพืชไร่อื่นๆ ในประเทศและตลาดโลก
3
7. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก 6
8. สรุป 3
รวม 45
วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548
50
แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา
จำนวนหน่วยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา 003523 3(3-0)
ชื่อวิชาภาษาไทย ทรัพยากรเพื่อการผลิตพืชไร่
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Natural Resources for Field Crop Production
วิชาพื้นฐาน –
สังกัด ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
2. เหตุผลในการขอเปิดรายวิชาใหม่
เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรฟาร์ม ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตพืชไร่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. รายวิชาที่ขอเปิดอยู่ในวิชาระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้
(􀀹) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
(􀀹 ) วิชาเอกบังคับ สำหรับหลักสูตรแผน ข
( 􀀹 ) วิชาเอกเลือก สำหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
( ) วิชารองสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………..
4. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรเกษตรและทรัพยากรฟาร์ม
สำหรับการผลิตพืช ทรัพยากรทางกายภาพ เศรษฐกิจสังคม การจัดการทรัพยากรเพื่อประโยชน์สูงสุดและ
ความยั่งยืนในการผลิตพืชไร่
Resources and environments in agricultural ecosystem. Conservation of agricultural and
farm resources for field crop production. Physical and socioeconomic resources, resource
management for maximum benefit in field crop production and sustainability.
51
5. เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวข้อบรรยาย จำนวนชั่วโมง
1. ระบบนิเวศกับการเกษตร 3
2. การปฏิวัติเขียว และสถานการณ์การเกษตร 3
3. ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และผลกระทบทางการเกษตร 6
4. ทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช
4.1 ทรัพยากรฟาร์มและความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีการผลิตพืช 1
4.2 ทรัพยากรทางกายภาพ 2
4.3 การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตพืช 3
4.4 ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม 3
5. เทคโนโลยีการผลิตพืชและการจัดการทรัพยากร
5.1 เทคโนโลยีการผลิตพืชแบบเข้มข้น 3
5.2 การบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีและทรัพยากรในการผลิตพืช 6
6. สภาพแวดล้อมและปัจจัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตพืช 3
7. การบริหารทรัพยากรในการผลิตทางการเกษตรเพื่อเข้าสู่สภาวะของ
เกษตรยั่งยืน
7.1 ความจำเป็นในการจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดสภาวะเกษตรยั่งยืน 3
7.2 การจัดการทรัพยากรด้านพืชเพื่อเข้าสู่สภาวะเกษตรยั่งยืน 3
7.3 การจัดการทรัพยากรทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ใน
การเกษตรแบบบูรณาการ
3
8. สรุป 3
รวม 45
วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548
52
แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา
จำนวนหน่วยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา 003531 3(3-0)
ชื่อวิชาภาษาไทย การจัดการการผลิตพืชไร่
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Field Crop Production Management
วิชาพื้นฐาน –
สังกัด ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
2. เหตุผลในการขอเปิดรายวิชาใหม่
เพื่อให้นิสิตมีความรู้และความสามารถด้านบริหารและจัดการการผลิตพืช ตลอดจนถึงการวางแผน
และการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3.รายวิชาที่ขอเปิดอยู่ในวิชาระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้
(􀀹) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
(􀀹) วิชาเอกบังคับ สำหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
( ) วิชาเอกเลือก
( ) วิชารองสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………
4. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
กลยุทธ์ นโยบาย และหลักการผลิตพืชไร่ การวางแผนและจัดการการผลิต การจัดการวัตถุดิบและ
การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การควบคุมคุณภาพ การใช้ประโยชน์ และการตลาด
Strategies, policies, and principles of crop production, planning and management, raw
material management and appropriate technology, quality control, utilization and marketing.
53
5. เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวข้อบรรยาย จำนวนชั่วโมง
1. สถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ 3
2. กระแสหลักของโลก ที่เกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจ
2.1 องค์การค้าโลก (WTO) 1
2.2 เขตการค้าเสรี (FTA) 2
2.3 แนวคิดระบบสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาและกระแสโลกาภิวัฒน์ 2
2.4 เกษตรอินทรีย์ 2
2.5 ระบบการผลิตพืชปลอดสารพิษ 2
3. นโยบายการผลิตพืชของประเทศ 6
4. การจัดการวัตถุดิบ
4.1 กรณีศึกษาใน อ้อย, สับปะรด, มันสำปะหลัง 3
4.2 กรณีศึกษาใน ข้าว, ข้าวโพด 3
4.3 การแทรกแซงของรัฐ 2
4.4 แนวทางการจัดการวัตถุดิบในอนาคต 1
5. การเลือกใช้เทคโนโลยีของเกษตรกร และเทคโนโลยี 6
ที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
6. การบริหารแรงงาน เครื่องจักรกล และการขนส่ง 3
7. แหล่งทุน 3
8. การตลาด 3
9. การคาดคะเนสภาพการผลิตพืชในอนาคตของประเทศไทย 3
รวม 45
วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548
54
แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา
จำนวนหน่วยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา 003555 3 (3-0)
ชื่อวิชาภาษาไทย สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะแวดล้อมเครียด
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Crop Physiology under Environmental Stress
วิชาพื้นฐาน –
สังกัด ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
2. เหตุผลในการขอเปิดรายวิชาใหม่
เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจถึงสรีรวิทยาของพืช ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อันเป็น
ปัญหาสำคัญที่จำกัดผลผลิตพืช เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการจัดการผลิตพืช
3. รายวิชาที่ขอเปิดอยู่ในวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(􀀹) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
( ) วิชาเอกบังคับ
(􀀹) วิชาเอกเลือก
( ) วิชารอง สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ (ระบุ)
4. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะแวดล้อมเครียด น้ำ อุณหภูมิ แสงและการแผ่รังสี สารเคมีและความเค็ม
กลไกการปรับตัวให้อยู่รอด
Physiology of plants under stress environments, water, temperature, light and solar
radiation, chemicals, salinity. Mechanisms of plant acclimation.
55
5. เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวข้อบรรยาย จำนวนชั่วโมง
1. Influence of environment on crop growth 2
2. Photosynthesis adaptation to climate change 4
3. Crop physiology under water stress
3.1 Plant and water relation 3
3.2 Water deficit 3
3.3 Water logging 3
4. Crop physiology under temperature stress
4.1 Temperature relations of plants; energy budget 3
4.2 Heat stress 2
4.3 Chilling stress 2
4.4 Freezing stress 2
5. Crop physiology under radiation stress 6
6. Crop physiology under chemical stress 6
7. Crop physiology under salt stress 6
8. Mechanisms of plant acclimation 3
รวม 45
วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548
56
แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา
จำนวนหน่วยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา 003582 3 (3-0)
ชื่อวิชาภาษาไทย การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาพืชไร่
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Post Harvest Management and Storage of Field Crops
วิชาพื้นฐาน –
สังกัด ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
2. เหตุผลในการขอเปิดรายวิชาใหม่
เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาพืช
ไร่ที่สำคัญ เพื่อลดการสูญเสียผลผลิตและคุณภาพอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ
3. รายวิชาที่ขอเปิดอยู่ในหมวดวิชาดังนี้
(􀀹) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
(􀀹) วิชาเอกบังคับ สำหรับหลักสูตรแผน ข
(􀀹) วิชาเอกเลือก สำหรับหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
( ) วิชารองสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………………..
4. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวธัญพืช พืชตระกูลถั่ว พืชหัว การปรับปรุงสภาพ การบรรจุและการเก็บ
รักษา การปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซินและสารพิษอื่นในธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว
Post harvest management of cereals, legumes, root and tuber crops. Conditioning,
packaging and storage. Aflatoxin and other toxin contaminations in cereals and legumes.
57
5. เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวข้อบรรยาย จำนวนชั่วโมง
1. การเจริญเติบโตของพืชและการใช้ประโยชน์ 3
2. วิธีการเก็บเกี่ยวและระยะเวลาการเก็บเกี่ยวของธัญพืช พืชหัว และพืชไร่
อื่นๆ
6
3. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว
3.1 การลดความชื้น 3
3.2 การสีนวดหรือกะเทาะเมล็ด 2
3.3 การทำความสะอาดและคัดขนาด 2
3.4 การบรรจุหีบห่อ 2
4. การเก็บรักษาเมล็ดธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว
4.1 ปัจจัยที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาเมล็ดพืช 6
4.2 การควบคุมคุณภาพของเมล็ดพืชระหว่างการเก็บรักษา 3
4.3 การเข้าทำลายของโรค แมลง การปนเปื้อนของสารพิษ
อะฟลาทอกซิน และอื่นๆ
3
5. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชหัว 6
6. การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวพืชหัว 3
7. การปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซินในข้าวโพดและถั่วลิสง 3
8. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่ในประเทศไทยและเขตร้อนชื้น 3
รวม 45
วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548
58
แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา
จำนวนหน่วยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา 003593 3(3-0)
ชื่อวิชาภาษาไทย สถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิจัยด้านพืชไร่
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Statistics and Computer Packages in Agronomic Research
วิชาพื้นฐาน –
สังกัด ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
2. เหตุผลในการขอเปิดรายวิชาใหม่
เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง สถิติในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พืชไร่ เขียน
โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถอธิบายผลการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้สำหรับการวางแผนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พืชไร่
3. รายวิชาที่ขอเปิดอยู่ในหมวดวิชาดังนี้
(􀀹) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
( ) วิชาเอกบังคับ
(􀀹) วิชาเอกเลือก
( ) วิชารองสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………………..
4. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
บทบาทของสถิติในงานวิจัยทางพืชไร่ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง การสร้าง
การวิเคราะห์ และการตีความ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จ
The role of statistics in agronomic research. Concepts and theories of experimental
design. Construction, analysis and interpretation. Regression and correlation analysis using the
computer packages.
59
5. เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวข้อบรรยาย จำนวนชั่วโมง
1. Statistics in Agronomic science 3
2. Computer application in Agronomic science 3
3. Research design in Agronomic science
3.1 Experimental design 6
3.2 Non- experimental design 3
4. Data collection and manipulation 6
5. Data analysis using computer packages
5.1 Descriptive statistics 3
5.2 ANOVA 3
5.3 Mean comparison 3
5.4 Correlation and regression 3
5.5 Non- parametric 3
6. Interpretation of results 6
7. Result presentation 3
รวม 45
วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548
60
แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา
จำนวนหน่วยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา 003595 3,3
ชื่อวิชาภาษาไทย การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Independent Study
วิชาพื้นฐาน –
สังกัด ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
2. เหตุผลในการขอเปิดรายวิชาใหม่
เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาและค้นคว้าวิจัยทางพืชไร่ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรแผน ข
3. รายวิชาที่ขอเปิดอยู่ในวิชาระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้
(􀀹) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
(􀀹 ) วิชาเอกบังคับ สำหรับหลักสูตร แผน ข
( ) วิชาเอกเลือก
( ) วิชารองสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………..
4. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโท เรียบเรียงเป็นรายงาน และนำเสนอใน
การสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้ายของปริญญาโท แผน ข
Independent study on interesting topic at the master’s degree level, compiled into a report
and present in the final oral examination.
5. เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)

วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548
61
แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
จำนวนหน่วยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา 003521 3(3-0)
ชื่อวิชาภาษาไทย จุลภูมิอากาศพืช
ชื่อวิชาอังกฤษ Crop Microclimate
วิชาพื้นฐาน –
สังกัด ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
2. เหตุผลในการขอปรับปรุง
เพื่อปรับปรุงชื่อวิชาและเนื้อหาวิชาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3. รายวิชาที่ขอเปิดอยู่ในหมวดวิชาดังนี้
(􀀹) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
( ) วิชาเอกบังคับ
( 􀀹) วิชาเอกเลือก
( ) วิชารองสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………….
62
4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
003521 ภูมิอากาศพืชขั้นสูง 3(3-0)
Advanced Plant Climate
003521 จุลภูมิอากาศพืช 3(3-0)
Crop Microclimate
เปลี่ยนชื่อวิชา
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน
003421 ภูมิอากาศพืช 3(3-0) – ตัดวิชาพื้นฐาน
Plant Climate
คำอธิบายรายวิชา (Course Description) คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
การเปลี่ยนแปลงของจุลภูมิอากาศ
ระบบชีวฟิสิกส์ในการเพาะปลูก อิทธิพล
ของภูมิอากาศต่อพืช การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศของโลกและการตอบสนองของ
พืช
Microclimate and biophysical
system in relation to field crops.
การเปลี่ยนแปลงของจุลภูมิอากาศและ
ระบบชีวฟิสิกส์ในการผลิตพืช อิทธิพลของ
จุลภูมิอากาศต่อการตอบสนองของพืช การ
ประยุกต์จุลภูมิอากาศในการผลิตพืช
Changes of microclimate and biophysical
system in crop production.
Influence of microclimate on crop
response. Application of microclimate
in crop production.
ปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
63
5. เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวข้อบรรยาย จำนวนชั่วโมง
1. Introduction 3
2. Interaction of physical parameter and biological process in crop
production
3
3. Soil heat flux and temperature 6
4. Wind and turbulent transfer 6
5. Evaporation and crop water use 6
6. Crop weather and yield model 3
7. Modification of microclimate 3
8. Assessment of climate change and impact on crop production 6
9. Remote sensing and GIS in agriculture
9.1 Remote sensing and GIS in relation to crop microclimate 6
9.2 Case study in agricultural planning and production 3
รวม 45
วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548
64
แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
จำนวนหน่วยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา 003591 3(3-0)
ชื่อวิชาภาษาไทย ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร่
ชื่อวิชาอังกฤษ Research Methods in Agronomy
วิชาพื้นฐาน –
สังกัด ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
2. เหตุผลในการขอปรับปรุง
เพื่อปรับปรุงชื่อวิชาและเนื้อหาวิชาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และแก้ไขรหัสให้เรียงเป็นลำดับ
3. รายวิชาที่ขอเปิดอยู่ในหมวดวิชาดังนี้
(􀀹) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
(􀀹) วิชาเอกบังคับ
( ) วิชาเอกเลือก
( ) วิชารองสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………..
65
4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
003591 เทคนิควิจัยการผลิตพืช 3(3-0)
Research Techniques in
Crop Production
003591 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร่ 3(3-0)
Research Methods in
Agronomy
เปลี่ยนชื่อวิชา
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน
003451 สรีรวิทยาของการผลิตพืชไร่นา – ตัดวิชาพื้นฐาน
Physiology of Field Crop
Production
คำอธิบายรายวิชา (Course Description) คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
เทคนิคการวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา
การผลิตพืช ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตและผลผลิตพืช
Techniques and problems relating
to crop production. Environmental
factors affecting growth, development
and production of crops.
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางพืช
ไร่ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้อ
งานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการวาง
แผนการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและ
เทคนิควิธีการ การวิเคราะห์ แปลผล และ
การวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทำรายงาน
เพื่อการนำเสนอในการประชุมและการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
Research principles and methods
in agronomy, problem analysis for
research topic identification, data
collecting for research planning,
identification of samples and
techniques. Research analysis, result
explanation and discussion, report
writing, presentation and preparation
for journal publication.
ปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
66
5. เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวข้อบรรยาย จำนวนชั่วโมง
1. ขอบเขตและประเภทงานวิจัยทางพืชไร่ 3
2. การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย 3
3. การสืบค้นข้อมูล 3
4. การวางแผนการวิจัย
4.1 แผนการทดลองต่างๆ 3
4.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน 3
4.3 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 3
5. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 6
6. การเขียนรายงานผลการวิจัย
6.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 3
6.2 การแปล และวิจารณ์ผลการทดลอง 6
7. การเขียนรายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6
8. สรุปและนำเสนอโครงการวิจัย 6
รวม 45
วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548
67
แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
จำนวนหน่วยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ)
1. รหัสวิชา 003592 3(2-3)
ชื่อวิชาภาษาไทย เทคนิควิจัยการผลิตพืช
ชื่อวิชาอังกฤษ Research Techniques in Crop Production
วิชาพื้นฐาน –
สังกัด ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
2. เหตุผลในการขอปรับปรุง
เพื่อแก้ไขรหัสให้เรียงเป็นลำดับ (เดิมคือ วิชา 003591)
3. รายวิชาที่ขอเปิดอยู่ในหมวดวิชาดังนี้
(􀀹) วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
( ) วิชาเอกบังคับ
( 􀀹 ) วิชาเอกเลือก
( ) วิชารองสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………..
68
4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
003592 การแนะแนววิจัยพืชไร่ 1(1-0)
Agronomy Research
Orientation
003592 เทคนิควิจัยการผลิตพืช 3(2-3)
Research Techniques in
Crop Production
เปลี่ยนชื่อวิชา และเพิ่ม
จำนวนหน่วยกิต
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน
– –
คำอธิบายรายวิชา (Course Description) คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
การแนะแนวทางของงานวิจัยทางพืช
ไร่ การวางแผน และการจัดทำข้อเสนอ
โครงการวิจัย การวิเคราะห์ การรายงาน
และการเขียนผลการวิจัย
Field crop research orientation.
Planning and preparation of research
proposal, recording, analyzing,
reporting and writing of the research
results.
เทคนิคการวิจัย และการวิเคราะห์
ปัญหาการผลิตพืช ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อการพัฒนา การเจริญเติบโตและผลผลิต
ของพืช
Research Techniques and
analysis of problems relating to crop
production. Environmental factors
affecting growth, development and
crop yield.
ปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
69
5. เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)
หัวข้อบรรยาย จำนวนชั่วโมง
Research Techniques in Lecture Lab
1 Symbiotic nitrogen fixation 2 3
2 Photosynthesis and respiration 4 6
3 Penetration of herbicide and growth regulators 4 6
4 Influence of photoperiod on plant growth and development 2 3
5 Nitrate reductase and nitrogen requirement of plant 2 3
6 Seed testing techniques 4 6
7 Plant growth regulators 2 3
8 Water Stress 4 6
9 Growth analysis 4 6
10 Tissue culture 2 3
รวม 30 45
วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548
70
18. การประกันคุณภาพหลักสูตร
ได้กำหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้
18.1 การบริหารหลักสูตร ได้แก่
1. มีการพัฒนาหลักสูตร และรายวิชา (ใหม่) จัดทำรายวิชาใหม่ 7 วิชา
2. มีการปรับปรุงหลักสูตร และรายวิชา ปรับปรุงรายวิชาจำนวน 3 วิชา
3. การบริหารจัดการหลักสูตร โดยมีกรรมการประจำหลักสูตร รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ
บัณฑิตศึกษา ดูแลนิสิตบัณฑิตศึกษา
4. มีแผนการประเมินหลักสูตรทุก 5 ปี
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ได้แก่
1. มีอุปกรณ์เครื่องมือเพียงพอต่อการเรียนภาคบรรยาย และปฏิบัติการ มีห้องบรรยาย 3 ห้อง
พร้อม LCD Projector ห้องปฏิบัติการ 3 ห้อง และโรงเรือนปลูกพืช 1 โรงเรือน มี
ศูนย์วิจัย และสถานีทดลองของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
2. นิสิตได้รับความสะดวกในการขอใช้อุปกรณ์เครื่องมือ การเบิกสารเคมีสำหรับงานปัญหา
พิเศษและงานวิจัย
3. มีการดูแลความปลอดภัยของนิสิตในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ สารเคมี และการทำงานนอก
เวลา
4. ปรับปรุงห้องทำงานของนิสิตบัณฑิตศึกษา
5. ภาควิชามีห้องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ IT สำหรับนิสิต นอกเหนือจากส่วนกลาง
6. มีเอกสารประกอบการสอน/สื่อการสอนหลากหลาย
18.3 การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา ได้แก่
1. อาจารย์ที่ปรึกษาชั่วคราวดูแลให้คำปรึกษาจนกว่าจะมีคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
2. มีปฐมนิเทศ, และการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ และ
นิสิต
3. จัดทัศนศึกษา ดูงาน นอกสถานที่
4. จัดให้มีสโมสรนิสิตเพื่อทำกิจกรรมเสริม และพัฒนาศักยภาพของนิสิต
18.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
1. มีการประเมินคุณภาพบัณฑิต/การได้งานทำ/ความพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง
2. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการสาขาต่าง ๆ มาบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้นิสิตในการหางาน
71
19. การพัฒนาหลักสูตร
19.1 ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สำหรับหลักสูตรนี้ ได้แก่
1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2. จำนวนนิสิตที่ได้งานทำหลังจบการศึกษา
3. จำนวนนิสิตที่ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
4. จำนวนนิสิตที่ได้รับความพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง
5. ระดับคะแนนเฉลี่ยของนิสิตที่จบแต่ละปี 3.25 ขึ้นไป
19.2 กำหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ข้างต้นทุก ๆ ระยะ 5 ปี
19.3 กำหนดการประเมินครั้งแรกปี 2554

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน

leave a comment »

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพืชสวน
แผน ก แบบ ก (2)
หลักสูตรปรับปรุง
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
Master of Science Program in Agriculture
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
ชื่อย่อ : วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
ชื่อเต็ม : Master of Science (Agriculture)
ชื่อย่อ : M.S. (Agriculture)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลิตผลพืชสวนได้แก่ ผัก ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ มีบทบาทสำคัญทั้งในด้าน
โภชนาการและเศรษฐกิจของประเทศ ผลิตผลที่ผลิตได้มีทั้งจำหน่ายภายในประเทศ และส่งออกไป
จำหน่ายในตลาดต่างประเทศ คุณภาพของผลิตผลที่ผลิตได้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งยวด ซึ่งทำให้
ผลิตผลนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดส่งออก ซึ่งมีการแข่งขันกันมากกับผู้
ส่งออกประเทศอื่น ๆ ซึ่งต่างก็มีการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผล
ตลอดจนถึงการลดต้นทุนการผลิต ดังนั้น การผลิตบุคลากรหรือบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
ของพืชสวน จึงมีความจำเป็นเพื่อช่วยทำให้ผลิตผลพืชสวนมีคุณภาพ และสามารถแข่งขันกับผลิตผลพืช
สวนจากประเทศอื่นในตลาดส่งออกได้ ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติ
ได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความพร้อม และศักยภาพในการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับความต้องการ
ของสังคมและประเทศชาติได้เป็นอย่างดี โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้
4.1 เพื่อเพิ่มคุณวุฒิและทักษะให้ผู้ที่สำเร็จปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความรู้ทาง
พืชสวน เพื่อการเกษตรอุตสาหกรรม
4.2 เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยด้านพืชสวน และเป็นการให้บริการแก่สังคมในฐานะที่
ปรึกษาด้านพืชสวน อันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าของวิชาการด้านพืชสวนของ
ประเทศ ซึ่งทันสมัย และทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
4.3 เพื่อให้สอดคลอ้ งกับความต้องการของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยทันต่อ
ความต้องการในการแก้ปัญหา และพัฒนาเทคโนโลยีด้านพืชสวนของประเทศชาติ
5. กำหนดการเปิดสอน
ปีการศึกษา 2545
6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพืชสวน สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง และตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
8. ระบบการศึกษา
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
9. ระยะเวลาการศึกษา
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
10. การลงทะเบียน
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
11. การวัดผลและสำเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
12. อาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง คุณวุฒิ ปัจจุบั

หลักสูตร
ปรับปรุง
1. น.ส.กฤษณา กฤษณ
พุกต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
M.S. (Agronomy)
D.Agr. (Agronomy)
งานแต่งเรียบเรียง
1. หลักการขยายพันธุ์พืช
2. สารควบคุมการเจริญเติบโตกับพืชสวน
วิจัย
1. ต้นตอมะม่วง
2. การศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการออก
ดอก และติด
ผลไม้สม่ำเสมอของมะม่วง
3. การศึกษาอิทธิพลของพื้นที่สีเขียวที่มีต่ออุณหภูมิในเขต
เมือง
4. การศึกษาการเจริญเติบโตของพลับบางพันธุ์ที่ต่อบนต้น
ตอชนิดต่าง ๆ
00744
3
00745
4
00755
1
00755
4
00759
7
00759
8
00759
9
007443
007454
007551
007554
007597
007598
007599
2.
นายกวิศร์ วานิชกุล
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
งานแต่งเรียบเรียง
1. ระบบปลูกและการจัดการสวนไม้ผล – บทปฏิบัติการ
2. วิทยาศาสตร์การผลิตพืช บทที่ 5 กระบวนการต่าง ๆ ใน
พืช
00741
1
00744
1
007411
007441
007444
007451
Dr.agr.(Pomology) 3. สัมมนา หลักการและการนำเสนอในสาขาวิชาพืชสวน
4. รวมเรื่องไม้ผลเขตร้อน
5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไม้ผล
งานวิจัย
1. การทดสอบและเปรียบเทียบศักยภาพของกล้วยพันธุ์
การค้าที่ขยาย
พันธุ์โดยวิธี เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในแหล่งปลูกต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย
2. การวิเคราะห์ความต้องการทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาพืช
แห่งชาติใน
ทศวรรษหน้า
3. ข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการและเทคโนโลยีการปลูกที่
เหมาะสม
สำหรับกล้วยน้ำว้าพันธุ์ต่าง ๆ
4. การรวบรวม อนุรักษ์และประเมินศักยภาพพืชสวนที่อยู่
รอดในเขต
พื้นที่น้ำท่วม พ.ศ. 2538 ในประเทศไทย
5. ลักษณะประจำพันธุ์ของไม้ผลเขตร้อน การค้าบางชนิดใน
ประเทศไทย
6. การจำแนกพันธุ์ไม้ผลกลุ่มมะปรางโดยสัณฐานวิทยาและ
DNA
fingerprint
00744
4
00745
10075
41
00754
2
00759
7
00759
80075
99
007541
007542
007551
007596
007597
007598
007599
3.
นายเกษม พิลึก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กส.บ. (พืชสวน)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Vegetable
Breeding)
งานแต่งเรียบเรียง
1. พืชวงศ์กะหล่ำ
2. การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
3. PROSEA Vegetables (English)
00742
1
00742
2
00747
1
00759
7
00759
8
00759
9
007421
007422
007471
007597
007598
007599
4.
ม.ล.จารุพันธ์ ทองแถม
รองศาสตราจารย์
B.S.A (Agriculture)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
งานแต่งเรียบเรียง
1. เฟิร์น สำหรับคนรักเฟิร์นและผู้ปลูกมือ อาชีพ
2. ฝรั่งคั้นน้ำ
3. การผลิตและผลิตภัณฑ์ไม้ประดับแห้ง
00743
1
00744
1
00759
7
00759
8
00759
9
007431
007441
007597
007598
007599
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง คุณวุฒิ ปัจจุบั

หลักสูตร
ปรับปรุง
งานวิจัย
1. โครงการวิจัยเฟิร์นเศรษฐกิจ (เฟิร์นตัดใบและเฟิร์น
กระถาง) –
มูลนิธิโครงการหลวง
2. โครงการพัฒนาวิชาการ (ปรับปรุงพันธุ์สับปะรด) โดย
ความร่วมมือ
เอกชน – มหาวิทยาลัย
5.
นางจิตราพรรณ พิลึก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กส.บ. (พืชสวน)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
งานแต่งเรียบเรียง
1. การเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
2. การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อการส่งออก
3. ไม้ตัดดอกเขตร้อน-กล้วยไม้
งานวิจัย
1. การผสมพันธุ์กล้วยไม้กระถางดอกหอม เพื่อการ
ส่งออก
2. การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ
00743
3
00759
7
00759
8
00759
9
007433
007597
007598
007599
6.
นายจริงแท้ ศิริพานิช
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
เกียรตินิยมเหรียญทอง
M.S. (Plant Physiology)
Ph.D. (Plant Physiology)
งานแต่งเรียบเรียง
สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
2544
งานวิจัย
1. การเก็บรักษาผักและผลไม้
2. สรีรวิทยาและกายวิภาคของผักและผลไม้ หลังเก็บเกี่ยว
00745
1
00748
2
00759
7
00759
8
00759
9
007412
007451
007482
007582
007591
007596
007597
007598
007599
7.
นายจุลภาค คุ้นวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
B. Agr. (Horticulture)
M.S. (Biology)
Ph.D. (Plant Breeding)
งานวิจัย
1. การแยกสกัดยีนต้านทานโรคใบไหม้ Ph-3 ในมะเขือ
เทศ
2. การใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายช่วยคัดเลือกมะเขือเทศ
ต้านทานโรค
3. การพัฒนาเชื้อพันธุกรรมมะม่วงเพื่อการแปรรูปและส่ง
อก
00747
1
007471
007596
007597
007598
007599
8.
นายฉลองชัย แบบ
งานแต่งเรียบเรียง
00744
007441
ประเสริฐ
รองศาสตราจารย์
กส.บ. (พืชสวน)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
1. เอกสารวิชาการมะม่วง
2. การขยายพันธุ์ไม้ผลโดยไม่ใช้เพศ
3. ไม้ผลสกุลน้อยหน่า
4. เอกสารประกอบการสอนอะโวกาโด้
งานวิจัย
1. การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการทำเชื้อเพลิงเขียว
2. การปรับปรุงพันธุ์มะม่วงเพื่อการค้าและ อุตสาหกรรม
3. การรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์ไม้ผลสกุลมะปราง การ
เจริญเติบโต และ
ผลผลิตลำไยลูกผสม
1
00744
2
00744
4
00754
1
00759
7
00759
8
00759
9
007442
007444
007541
007597
007598
007599
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง คุณวุฒิ ปัจจุบั

หลักสูตร
ปรับปรุง
9. นายณัฏฐ พิชกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Landscape
Architecture)
งานแต่งเรียบเรียง
1. การดูแลรักษาสวน
2. พืชสวนเพื่อสภาพแวดล้อม
3. พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม
4. หลักการพืชสวน
งานวิจัย
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับอิทธิพลของพื้นที่สีเขียวที่มีต่อ
สภาพใน
เขตเมือง
00746
3
00746
4
00759
7
00759
8
00759
9
007462
007463
007464
007531
007596
007598
007599
10.
นายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
งานแต่งเรียบเรียง
1. ไม้ดอกในชุดวิชาไม้ดอกไม้ประดับของ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรม
ธิราช
2. การจัดการสนามหญ้า
3. การจัดการสนามกอล์ฟ
งานวิจัย
1. การใช้สารชะลอการเจริญเติบโตกับไม้ ดอกไม้ประดับ
และหญ้าสนาม
2. การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอก เช่น แพงพวย บานชื่น
00743
1
00743
4
00743
5
00743
9
00747
1
00759
7
007431
007434
007435
007439
007471
007597
007598
007599
00759
8
00759
9
11.
นางเบญจมาศ ศิลาย้อย
ศาสตราจารย์
กส.บ. (พืชสวน)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
งานแต่งเรียบเรียง
กล้วย
งานวิจัย
1. Certain morphological characteristics in different
ploidy level of banana.
2. Cytotaxonomic and morphological studies of Thai
banana cultivars
00744
1
00754
1
00759
7
00759
8
00759
9
007441
007541
007597
007598
007599
12.
น.ส.ประภาพร ตั้งกิจโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
Ph.D.(Horticulture)
งานแต่งเรียบเรียง
การผลิตเห็ดเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ
00742
1
00742
4
00759
7
00759
8
00759
9
007421
007424
007597
007598
007599
13.
น.ส.ปรานอม พฤฒพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กส.บ. (พืชสวน)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
งานแต่งเรียบเรียง
1. การจัดการสถานเพาะชำ
2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเกษตร
3. การเพาะเลี้ยงโพรโทพลาสต์
4. ไม้ดอกไม้ประดับ
00741
1
00743
2
00755
5
00759
7
00759
8
00759
9
007411
007432
007555
007597
007598
007599
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง คุณวุฒิ ปัจจุบั

หลักสูตร
ปรับปรุง
14. นายปราโมทย์ สฤษดิ์นิ
รันดร์
อาจารย์
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Dr.Ing.(Agricultural
Science)
งานแต่งเรียบเรียง
1. ปรับปรุงพันธุ์พืช
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืชสวน
3. การจัดการการผลิตผัก
4. เทคโนโลยีพืชผัก
5. หลักการพืชสวน
งานวิจัย
1. โครงการสภาพแวดล้อมและระบบการปลูกใน
โรงเรือนเพื่อ
การผลิตผัก
2. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
3. โครงการวิจัยการปลูกมะกอกโอลีฟพันธุ์ต่างประเทศ
4. โครงการการคงไว้ซึ่งชุมชนเกษตรกรรมในเขตชาน
เมืองใหญ่
00742
1
00742
2
00747
1
00759
7
00759
8
00759
9
007421
007422
007471
007571
007597
007598
007599
15.
นายพีรเดช ทองอำไพ
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Horticulture)
งานแต่งเรียบเรียง
ฮอร์โมนพืชและสารสังเคราะห์แนวทางการใช้ประโยชน์
ในประเทศไทย
งานวิจัย
1. การผลิตพืชนอกฤดูกาล
2. การใช้สารควบคุมการออกดอกของไม้ ผลเขตร้อน
3. สรีรวิทยาการผลิตไม้ผลเขตร้อน
00744
1
00745
4
00759
7
00759
8
00759
9
007441
007454
007591
007597
007598
007599
16.
นายยิ่งยง ไพสุขศานติ
วัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
M.Sc. (Plant Taxonomy)
Ph.D. (Agriculture)
งานแต่งเรียบเรียง
1. อนุกรมวิธานพืชสวน
2. พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
3. หลักและวิธีการขยายพันธุ์พืช
4. หลักการพืชสวน
งานวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
2. การอนุรักษ์และปลูกเลี้ยงผักพื้นบ้าน
00741
3
00743
5
00743
8
00746
1
00757
1
00759
7
00759
8
007413
007461
007571
007597
007598
007599
00759
9
17.
นายรวี เสรฐภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กส.บ. (พืชสวน)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Plant Science)
งานแต่งเรียบเรียง
1. ส้ม
2. คุณภาพของผักและผลไม้สด
3. บทปฏิบัติการ (วิชาหลักการไม้ผล)
งานวิจัย
1. การผลิตมะนาวนอกฤดู
สรีรวิทยาการออกดอกและติดผลของไม้ผล
2. การผลิตไม้ผลนอกฤดู
00741
2
00745
1
00745
4
00764
2
007412
007451
007454
007542
007597
007598
007642
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง คุณวุฒิ ปัจจุบั

หลักสูตร
ปรับปรุง
18. นายลพ ภวภูตานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Horticulture)
งานแต่งเรียบเรียง
สรีรวิทยาของพืชสวน
งานวิจัย
1. สรีรวิทยาการผลิตไม้ผล
2. สรีรวิทยาของพืชในสภาพเครียด
3. การประยุกต์ใช้ไมคอไรซ่าทางการเกษตร
00745
1
00745
3
00759
7
00759
8
00759
9
007451
007453
007596
007597
007598
007599
19.
นายวิทยา สุริยาภณานนท์
รองศาสตราจารย์
กส.บ. (พืชสวน)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Horticulture)
งานแต่งเรียบเรียง
1. สรีรวิทยาของพืช (ธาตุอาหารพืช)
2. อาหารและเครื่องปลูกพืชทางพืชสวน
3. วิทยาศาสตร์การผลิตพืช
4. การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
งานวิจัย
การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการปลูกส้ม
บนที่สูง
00745
3
00759
7
00759
8
00759
9
007453
007597
007598
007599
20.
นางศศิยา ศิริพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
งานแต่งเรียบเรียง
1. พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม
00743
6
007438
007462
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
M.L.A.
2. สวนสวยช่วยครัว
3. หลักการพืชสวน
4. ประวัติศาสตร์สวน
5. ขั้นตอนการออกแบบ
6. พืชสวนเพื่อสภาพแวดล้อม
7. การแบ่งประเภทสวนสาธารณะ
8. Hardscape
00743
7
00746
2
00746
3
00746
4
00753
1
00759
7
00759
8
00759
9
007463
007464
007531
007596
007597
007598
007599
21.
นายสายชล เกตุษา
ศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
M.S. (Horticulture)
Ph.D. (Postharvest
Physiology)
งานแต่งเรียบเรียง
1. สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและ
ผลไม้
2. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของดอกไม้
งานวิจัย
1. การตกกระของกล้วยไข่สุก
2. การแข็งตัวของเปลือกผลมังคุดหลังการตกกระทบ
3. การชราภาพของดอกกล้วยไม้หลังการเก็บเกี่ยว
00745
1
00745
4
00748
2
00754
1
00755
1
00759
6
00759
7
00759
9
007451
007454
007482
007541
007551
007591
007596
007597
007598
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง คุณวุฒิ ปัจจุบั

หลักสูตร
ปรับปรุง
22. นางสุเทวี ศุขปราการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
M.Sc (Vegetable)
Ph.D. (Seed Technology)
งานวิจัย
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
00742
1
00742
2
00742
3
00748
1
00755
1
00757
2
00758
1
00759
7
00759
8
00759
9
007421
007422
007423
007481
007551
007572
007581
007597
007598
007599
23.
นายสุรนันต์ สุภัทรพันธุ์
ศาสตราจารย์
B.Hort. Sc. (Horticulture)
M.Hort. Sc. (Second Class
Honor) (Plant Physiology)
Ph.D. (Crop Physiology)
งานแต่งเรียบเรียง
1. สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
2. สรีรวิทยาของการเจริญเติบโตของพืชสวน
3. Lychee and Longan Cultivation in Thailand
4. The Production of Economic Fruits in South East Asia
งานวิจัย
1. Tannin and its physiological roles in Diospyros
species
2. Studies on the growth regulation of fruit trees in
Thailand
00744
3
00745
1
00745
4
00755
1
00759
6
00759
7
00759
8
00759
9
007443
007451
007454
007551
007591
007596
007597
007598
007599
24.
นายสุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล
อาจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับ 1
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
งานแต่งเรียบเรียง
1. เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
2. การใช้ Auxin ในทางพืชสวน
3. การใช้ Cytokinin ทางพืชสวน
4. ชีววิทยาการสืบพันธุ์พืช
00742
1
00742
2
00745
007421
007422
007454
007471
007472
Dr.Agr. (Horticulture) 5. หลักการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ด
6. การใช้ Gibberellin ในทางพืชสวน
งานวิจัย
สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
4
00747
1
00748
1
00759
6
00759
7
00759
8
00759
9
007481
007596
007597
007598
007599
25.
นายสุรวิช วรรณไกรโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Horticulture)
งานแต่งเรียบเรียง
1. ปทุมมาและกระเจียว
2. หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
งานวิจัย
1. การรวบรวมเชื้อพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์ไม้
ดอกสกุลCurcuma เพื่อการส่งออก
2. การศึกษาการเลี้ยงเซลมะละกอเพื่อผลิตเอนไซม์ปาเปน
3. การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กล้วยไม้ประเภทแวนดา
4. การพัฒนาสูตรสารละลายเพื่อการขนส่งช่อดอก
กล้วยไม้ไป
ต่างประเทศ
5. การขจัดเชื้อ cymbidium mosaic virus ในกล้วยไม้ตัด
ดอก
6. สิทธิมนุษยชนกับเทคโนโลยีชีวภาพ
00743
1
00743
3
00743
4
00745
5
00747
1
00759
6
00759
7
00759
8
00759
9
007431
007433
007434
007471
007472
007596
007597
007598
007599
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง คุณวุฒิ ปัจจุบั

หลักสูตร
ปรับปรุง
26.
นายสุรศักดิ์ นิลนนท์
รองศาสตราจารย์
กส.บ. (พืชสวน)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Horticulture)
งานแต่งเรียบเรียง
1. หลักการไม้ผล
2. คู่มือปฏิบัติการหลักการไม้ผล
3. องุ่น
งานวิจัย
การศึกษาพัฒนารูปแบบการผลิตองุ่น เพื่อใช้ประโยชน์
ที่ดินในระบบการเกษตรยั่งยืน
00744
2
00759
6
00759
7
00759
8
00759
9
007442
007596
007597
007598
007599
27.
นายสืบศักดิ์ นวจินดา
กส.บ. (พืชสวน)
M.S. (Horticulture)
งานวิจัย
สีของแสงต่อการเจริญเติบโตของพืช
00744
1
00744
2
00759
7
00759
8
00759
9
007441
007442
007597
007598
007599
28.
น.ส.อรรัตน์ มงคลพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
เกียรตินิยมเหรียญทอง
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Molecular
breeding)
งานวิจัย
การปรับปรุงพันธุ์ผัก
00747
1
00757
1
00759
6
00759
7
00759
8
00759
9
007471
007571
007596
007597
007598
007599
29.
นายธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
อาจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
M.S. (Seed Technology)
Ph.D. (Horticulture)
งานแต่งเรียบเรียง
1. การปลูกพืชผัก
2. การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
3. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
งานวิจัย
1. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
2. การศึกษาปริมาณสารแคปไซซินในพริก
3. การใช้ปุ๋ยในระบบการให้น้ำแก่พืชผัก
00742
1
00742
2
00745
4
00748
1
00759
6
00759
7
00759
8
00759
9
007421
007422
007454
007481
007596
007597
007598
007599
30.
น.ส.อลิศรา มีนะกนิษฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถ.บ.
M.L.A.
Ph.D. (Urban and
งานแต่งเรียบเรียง
พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม
งานวิจัย
การคงไว้ซึ่งชุมชนเกษตรกรรมชานเมือง : กรณีศึกษาเขต
หนองจอก
00743
6
00743
7
00759
007463
007464
007596
007597
007598
Regional Science) 6
00759
7
00759
8
00759
9
007599
31.
นางเอื้อมพร ธีระวุฒิชัย
รองศาสตราจารย์
ศ.บ. (มัณฑนศิลป์)
M.A. (Landscape Design)
งานแต่งเรียบเรียง
1. หลักการจัดสวนเบื้องต้น
2. หลักการจัดสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ
3. สวนในบ้าน
4. สวนสำหรับเด็ก
5. เทคนิคการทำน้ำตกและลำธาร
6. พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม
7. พฤกษาพัน
00743
6
00443
7
00743
8
00759
6
00759
7
00759
8
00759
9
007463
007464
007438
007596
007597
007598
007599
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง คุณวุฒิ ปัจจุบั

หลักสูตร
ปรับปรุง
32. นายอุณารุจ บุญประกอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
M.S. (Horticulture)
Ph.D. (Plant Breeding)
งานวิจัย
1. การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเขตหนาว
2. ลักษณะทางพันธุกรรมที่สำคัญของฝรั่งเพื่อการ
ปรับปรุงพันธุ์
00744
3
00747
1
00759
7
00759
8
00759
9
007443
007471
007571
007574
007591
007596
007597
007598
007599
13. จำนวนนิสิต
ปีการศึกษา จำนวนนิสิตที่จะรับ จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบ
2545
2546
2547
2548
2549
45
45
45
45
45


45
45
45
14. สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้สถานที่ และอุปกรณ์การสอนของภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ทั้งที่วิทยาเขต
บางเขน และกำแพงแสน และที่มีอยู่ที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง วิทยาเขตบางเขน และฝ่าย
ปฏิบัติการวิจัย และเรือนปลูกพืชทดลอง วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15. ห้องสมุด
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และกำแพงแสน ห้องสมุด
อื่น ๆ เช่น ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย และกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น
16. งบประมาณ
ตามที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน
17. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรแผน ก แบบ ก (2)
17.1 จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
– สัมมนา 2 หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ 6 หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ข. วิชารอง ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
17.2 รายวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
ก. วิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต
007597 สัมมนา 1, 1
(Seminar)
ข. วิชาเอกบังคับ จำนวน 6 หน่วยกิต
007591* ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชสวน 3 (3-0)
(Research Methods in Horticulture)
ให้เลือกเรียน 1 วิชา จากวิชาต่อไปนี้
นิสิตเน้นการวิจัยพืชสวนเพื่อสภาพแวดล้อม ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
007531 การออกแบบวางผังบริเวณ 3 (2-3)
(Landscape Planning Studio)
นิสิตเน้นการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์พืช ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
007571 การผสมพันธุ์ขั้นสูงของพืชสวน 3 (3-0)
(Advanced Plant Breeding)
นิสิตเน้นการวิจัยสรีรวิทยาการผลิตพืช ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
007551 สรีรวิทยาขั้นสูงของพืชสวน 3 (3-0)
(Advanced Physiology of Horticultural Crops)
ค. วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
007411 การจัดการสถานเพาะชำ 3 (2-2)
(Nursery Management)
007412 คุณภาพของผลไม้และผักสด 3 (2-2)
(Quality of Fresh Fruits and Vegetables)
007413 เครื่องเทศและสมุนไพร 3 (2-3)
(Spices and Medicinal Plants)
007421 ผักฤดูร้อน 3 (2-2)
(Summer Vegetables)
007422 ผักฤดูหนาว 3 (2-2)
(Cool Season Vegetables)
*รายวิชาเปิดใหม่
007423 การผลิตผักเพื่ออุตสาหกรรม 3 (2-2)
(Vegetable Production for Food Industry)
007424 การผลิตเห็ด 3 (2-2)
(Mushroom Production)
007431 ไม้ดอก 3 (2-2)
(Floriculture)
007432 ไม้ประดับ 3 (2-2)
(Ornamental Plants)
007433 วิทยาการกล้วยไม้ 3 (2-2)
(Orchidology)
007434 ไม้ดอกประเภทหัว 3 (2-2)
(Ornamental Bulb Production)
007435 การจัดการสนามหญ้า 3 (2-2)
(Turf Management)
007438 วัสดุพืชพรรณ 3 (2-2)
(Plant Materials)
007441 ไม้ผลเขตร้อน 3 (2-2)
(Tropical Fruits)
007442 ไม้ผลเขตกึ่งร้อน 3 (2-2)
(Subtropical Fruits)
007443 ไม้ผลเขตหนาว 3 (2-2)
(Temperate Fruits)
007444 การจัดการสวนไม้ผล 3 (2-3)
(Orchard Management)
007451 สรีรวิทยาของพืชสวน 3 (2-3)
(Physiology of Horticultural Crops)
007453 อาหารและเครื่องปลูกของพืชสวน 3 (2-2)
(Nutrition and Growing Media of Horticultural Crops)
007454 การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสวน 3 (2-2)
(Plant Growth Regulators in Horticulture)
007461 อนุกรมวิธานพืชสวน 3 (2-3)
(Systematics of Horticultural Crops)
007462 พืชสวนเพื่อสภาพแวดล้อม 3 (2-2)
(Environmental Horticulture)
007463 การออกแบบจัดสวน 3 (2-3)
(Landscape Design)
007464 การตกแต่งสถานที่ 3 (2-3)
(Landscape Management)
007471 หลักการผสมพันธุ์พืชสวน 3 (2-2)
(Principles of Horticultural Breeding)
007472 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 3 (3-0)
(Principles of Plant Tissue Culture)
007481 เทคโนโลยีของเมล็ดพันธุ์พืชสวน 3 (2-3)
(Seed Technology of Horticultural Crops)
007482 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน 3 (2-3)
(Postharvest Technology of Horticultural Commodities)
007531 การออกแบบวางผังเมือง 3 (2-3)
(Landscape Planning Studio)
007541** ไม้ผลทางอุตสาหกรรม I 3 (2-2)
(Industrial Fruit Crops I)
007542 ** ไม้ผลทางอุตสาหกรรม II 3 (2-2)
(Industrial Fruit Crops II)
007551 สรีรวิทยาขั้นสูงของการผลิตพืชสวน 3 (2-2)
(Advanced Physiology of Horticultural Crop Production)
007554 ** การศึกษาขั้นสูงของสารกระตุ้น การเจริญเติบโตในพืชสวน 3 (3-0)
(Advanced Plant Growth Regulators in Horticulture)
007555 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางการเกษตร 3 (2-2)
(Plant Tissue Culture in Agriculture)
007571 การผสมพันธุ์ขั้นสูงของพืชสวน 3 (2-2)
(Advanced Horticultural Breeding)
**รายวิชาเปิดใหม่
007572 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน 3 (2-2)
(Horticultural Seed Production)
007574 วิธีการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล 3 (1-6)
(Methods in Fruit Breeding)
007582 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ ผัก และดอกไม้ 3 (3-0)
(Postharvest Physiology of Fruits, Vegetables and Flowers)
007596 เรื่องเฉพาะทางพืชสวน 3 (3-0)
(Selected Topics in Horticulture)
007598 ปัญหาพิเศษ 1-3
(Special Problems)
17.3 รายชื่อวิชารอง ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชานอกสาขาวิชาที่นิสิตสังกัดของมหาวิทยาลัย ที่มีเลขรหัสสามตัว
หลังตั้งแต่ 400 ขึ้นไป ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต โดยความ
เห็นชอบของประธานสาขา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
17.4 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
007599** วิทยานิพนธ์ 1-12
(Thesis)
17.5 ความหมายของเลขตัวกลางของรหัสวิชาสามตัวท้าย
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาพืชสวนทั่วไป
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาผัก
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาไม้ดอกไม้ประดับ
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาไม้ผล
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาพืชสวนเพื่อสิ่งแวดล้อม
เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพ
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและเมล็ดพันธุ์
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย สัมมนา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ
วิทยานิพนธ์
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
** รายวิชาปรับปรุง
17.6 ตัวอย่างแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
007591 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชสวน 3 (3-0)
วิชาเอกเลือก 6 (-)
วิชารอง 3 (-)
รวม 12
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
007598 ปัญหาพิเศษ 3
วิชาเอกบังคับ 3 (-)
วิชาเอกเลือก 3 (-)
วิชารอง 3 (-)
รวม 12
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
007597 สัมมนา 1 (-)
007599 วิทยานิพนธ์ 6 (-)
รวม 7
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
007597 สัมมนา 1 (-)
007599 วิทยานิพนธ์ 6 (-)
รวม 7
รวมหน่วยกิตทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
16.7 คำอธิบายรายวิชา
007411 การจัดการสถานเพาะชำ 3 (2-2)
(Nursery Management)
วิชาพื้นฐาน : 007371
หลักการจัดการสถานเพาะชำ การจำแนกชนิดของเรือนเพาะชำ การจัดเตรียม
โรงเรือนเพาะชำ การจัดเตรียมโรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง การบริหารงานเพาะชำพันธุ์ไม้
การจัดการผลิตและจำหน่ายพรรณไม้อย่างเป็นการค้า
Principle of nursery management. Types of nursery. Preparations of building
and materials for construction. Management of propagated plant material. Commercial
production and distribution of plants in the nursery.
007412 คุณภาพของผลไม้และผักสด 3 (2-2)
(Quality of Fresh Fruits and Vegetables)
วิชาพื้นฐาน : 007311 หรือ 015271
คุณภาพทั่วไปในด้านกายภาพและเคมีของผลไม้และผักสดที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ประโยชน์ มาตรฐาน คุณภาพ การประเมินและควบคุมเพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพดี
Physical and chemical qualities of fresh fruits and vegetables in relation to
utilization. Quality standardization and evaluation.
007413 เครื่องเทศและสมุนไพร 3 (2-3)
(Spices and Medicinal Plants)
วิชาพื้นฐาน : 401114
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการผลิตพืชที่ใช้เป็นเครื่องเทศและสมุนไพรที่
สำคัญ
Botanical characters and cultural production of major spices and medicinal
plants. Their potential uses.
007421 ผักฤดูร้อน 3 (2-2)
(Summer Vegetables)
วิชาพื้นฐาน : 007311 หรือ 015271
ธรรมชาติของผักเศรษฐกิจที่ต้องการอากาศร้อน และเทคนิคในการผลิต
Nature of tropical vegetables of economic importance. Cultural methods and
techniques of production.
007422 ผักฤดูหนาว 3 (2-2)
(Cold Season Vegetables)
วิชาพื้นฐาน : 007311 หรือ 015271
ธรรมชาติของผักเศรษฐกิจที่ต้องการอากาศเย็นและเทคนิคในการผลิต
Nature of cool climate vegetables of economic importance. Cultural methods
and techniques of production.
007423 การผลิตผักเพื่ออุตสาหกรรม 3 (2-2)
(Vegetable Production for Food Industry)
วิชาพื้นฐาน : 007311 หรือ 015271
วิธีการผลิตผักเฉพาะอย่าง การควบคุมคุณภาพ ผลิตผลสดเพื่ออุตสาหกรรม
อาหารและการส่งออกสด
Specific methods of vegetable production. Quality control of fresh produces
for food industry and for export.
007424 การผลิตเห็ด 3 (2-2)
(Mushroom Production)
วิชาพื้นฐาน : 419214
ความสำคัญของเห็ด เทคนิคในการเพาะ การผลิตเชื้อ การใช้ประโยชน์ของเห็ด
ชนิดต่าง ๆ
Importance of mushroom, culture techniques, production of spawn. Utilization
of various mushroom.
007431 ไม้ดอก 3 (2-2)
(Floriculture)
วิชาพื้นฐาน : 007311 หรือ 015271
ธุรกิจไม้ดอกภายในและต่างประเทศ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตไม้ตัดดอกไม้
ดอกกระถาง และไม้ดอกประดับแปลง
Flowers in domestic and international business. Technology in the production
of cut flower plants, flowering pot plants, and flowering plants for outdoor.
007432 ไม้ประดับ 3 (2-2)
(Ornamental Plants)
วิชาพื้นฐาน : 007311 หรือ 015271
ชนิดและลักษณะของไม้ประดับ การปลูก การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา เพื่อ
ประโยชน์ในการตกแต่งสถานที่ภายใน และภายนอกอาคาร
Types and characters of ornamental plants. Cultivation, propagation and
management relating to decorative purposes for indoor and outdoor.
007433 วิทยาการกล้วยไม้ 3 (2-2)
(Orchidology)
วิชาพื้นฐาน : 007311 หรือ 015271
ชนิดและลักษณะของกล้วยไม้สกุลต่าง ๆ วิธีการปลูกเลี้ยงและดูแลรักษา การ
ขยายพันธุ์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การผสมเกสร การเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ และการ
ปลูกเป็นการค้า
Types and characters of orchid in different genera. Cultural practices and
management. Propagation, tissue culture, pollination, seed germination in aseptic
culture and orchid trade.
007434 ไม้ดอกประเภทหัว 3 (2-2)
(Ornamental Bulbs Production)
วิชาพื้นฐาน : 007311 หรือ 015271
การศึกษาลักษณะ ชนิด ถิ่นกำเนิด การปลูกและการดูแลรักษา การตัดดอก การ
เก็บเกี่ยวหัวการดูแลรักษาและการเก็บหัวก่อนที่จะนำไปปลูกในฤดูต่อไป โรคและแมลง
ที่สำคัญ และการบังคับให้ผลิตดอกในเวลาที่ต้องการของดอกไม้ประเภทหัว ทั้งพวกที่
ต้องการอากาศหนาว กึ่งร้อนและพวกเมืองร้อน
Characters, kinds, origin and cultural practices of flowering bulbous plants.
Care of flowers and bulbs after harvest. Sorting and selection of bulb for next planting.
Major pests and diseases. Flower forcing of temperate, subtropical and tropical bulbs.
007435 การจัดการสนามหญ้า 3(2-2)
(Turf Management)
วิชาพื้นฐาน : 007311 หรือ 015271
การปลูก การดูแลรักษา และการจัดการเพื่อใช้ประยุกต์ในกิจการและธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับสนามหญ้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิต การ
นันทนาการและความสวยงามของสภาพแวดล้อม
Planting, care and management applicable to turfgrass business. Significance
of lawn in human being, landscape and surroundings beautification.
007438 วัสดุพืชพรรณ 3 (2-2)
(Plant Materials)
วิชาพื้นฐาน : 401114 หรือ 007311 หรือ 015271
คำจำกัดความของไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้ล้มลุก และพืชคลุมดิน ลักษณะ
ต่าง ๆ ของกลุ่มพืชที่กล่าวข้างต้น โดยจัดตามวงศ์ ให้ทราบถึงลักษณะประจำวงศ์และ
ชนิดพืชที่อยูต่ ามวงศ์นั้น ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อสามัญ ลักษณะรูปทรงของต้นไม ้ ถิ่นกำเนิด
และการกระจายพันธุ์ พร้อมทั้งการนำไปใช้ในการจัดสวน
Definition and description of trees, vines, annuals and ground covers. Plant
family description. Scientific name, common name, species description, origin and
distribution as well as its use in landscaping.
007441 ไม้ผลเขตร้อน 3 (2-2)
(Tropical Fruits)
วิชาพื้นฐาน : 007311 หรือ 015271
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ถิ่นกำเนิด การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม การ
ขยายพันธุ์ การปลูก การบำรุงรักษา และการผลิตผลไม้เขตร้อน
Botanical characteristics, origin, adaptation, propagation, planting, cultural
practices and production of tropical fruits.
007442 ไม้ผลเขตกึ่งร้อน 3 (2-2)
(Subtropical Fruits)
วิชาพื้นฐาน : 007311 หรือ 015271
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิดพันธุ์และถิ่นกำเนิด การปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อม การขยายพันธุ์ การปลูก บำรุงรักษาและการผลิตผลไม้เขตกึ่งร้อน
Botanical characteristics, origin, adaptation, propagation, planting cultural
practices and production of subtropical fruits.
007443 ไม้ผลเขตหนาว 3 (2-2)
(Temperate Fruits)
วิชาพื้นฐาน : 007311 หรือ 015271
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ถิ่นกำเนิด การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม การ
ขยายพันธุ์ การปลูก บำรุงรักษา และการผลิตผลไม้เขตหนาว
Batanical characteristics, origin, adaptation, propagation, planting, cultural
practices and production of temperate fruits.
007444 การจัดการสวนไม้ผล 3 (2-3)
(Orchard Management)
วิชาพื้นฐาน : 007311 หรือ 015271
กิจการและระบบการผลิตในสวนไม้ผล การวางแผนและการตัดสินใจในการ
ผลิตผลไม้ หลักการจัดสวนไม้ผล การจัดการเทคโนโลยีและระบบการผลิตย่อยต่าง ๆ
ในสวนไม้ผล การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ในการผลิตผลไม้ มีการศึกษานอกสถานที่
Organization and production of orchard. Planning and decision making in fruit
production. Principle of orchard management. Management of technology and
subsystems in orchard. Economical analysis in fruit production. Field trip required.
007451 สรีรวิทยาของพืชสวน 3 (2-2)
(Physiology of Horticultural Crops)
วิชาพื้นฐาน : 401351 และ 402311
กระบวนการต่าง ๆ ทางสรีรวิทยาของพืชสวน สภาพแวดล้อมและสิ่งอื่น ๆ ที่มี
ผลต่อการผลิตพืชสวน
Basic physiology of horticultural crops. Environment and other factors
affecting horticultural crop production.
007453 อาหารและเครื่องปลูกของพืชสวน 3 (2-2)
(Nutrition and Growing Media of Horticultural Crops)
วิชาพื้นฐาน : 015261 และ 401351
อาหารและเครื่องปลูกของพืชสวน การประยุกต์เพื่อใช้ในการผลิตพืชสวน
Nutrients and growing media used in horticultural crop production.
007454 การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสวน 3 (2-2)
(Plant Growth Regulators in Horticulture)
วิชาพื้นฐาน : 401351 และ 403221
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช คุณสมบัติของสารเหล่านี้ และการนำมา
ประยุกต์กับพืชสวน เพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
Plant growth regulators, their properties and uses for horticultural crop
production.
007461 อนุกรมวิธานพืชสวน 3 (2-3)
(Systematics of Horticultural Crops)
วิชาพื้นฐาน : 401114
หลักการจำแนกพืชสวนและลักษณะประจำวงศ์ สกุล และชนิดของพืชสวน
Principles of horticultural classification and characteristics of horticultural
crops.
007462 พืชสวนเพื่อสภาพแวดล้อม 3 (2-2)
(Environmental Horticulture)
หลักการเพาะปลูกพืชสวนทั่วไป เพื่อปรับปรุงสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวัน
Principle of horticulture in line with the improvement of daily life
environments.
007463 การออกแบบจัดสวน 3 (2-3)
(Landscape Design)
วิชาพื้นฐาน : 007311 และ 007361
ประวัติ ชนิด และลักษณะการจัดสวนแบบต่าง ๆ การออกแบบและเลือกใช้ไม้
ดอกไม้ประดับ เพื่อการ ตกแต่งสถานที่ พร้อมการฝึกออกแบบ เขียนแบบสวนขนาดเล็ก
การประเมินราคาและการดูแลรักษาสวน
History, types and patterns, selection of flowering and ornamental plants , for
landscaping and layout plan. Practices in designing small garden. Price estimation and
garden maintenance.
007464 การตกแต่งสถานที่ 3 (2-3)
(Landscape Management)
วิชาพื้นฐาน : 007463
การวางผังบริเวณบ้าน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความลาดชัน พร้อมทั้งรายละเอียด
วัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นในการจัดสวน การจัดหิน การทำน้ำตาน้ำพุ การเขียนรายละเอียด
ประกอบแบบ พร้อมทั้งฝึกหัดออกแบบและจัดสวนจริงตามสถานที่ต่าง ๆ
Site planning for home. Basic knowledge in contour and slope. Details in
landscape materials, rock arrangement, waterfall, spring (fountain). Preparation of
detail specifications. Landscape practice projects.
007471 หลักการผสมพันธุ์พืชสวน 3 (2-2)
(Principles of Horticultural Breeding)
วิชาพื้นฐาน : 416311
หลักการคัดเลือกพันธุ์ การผสมพันธุ์ เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
Principles of selection. Breeding for varietal improvement of horticultural
crops. Techniques in selection and breeding for improvement of horticultural crops.
007472 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 3 (3-0)
(Principles of Plant Tissue Culture)
วิชาพื้นฐาน : 007371 และ 401351
เทคนิคและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ
Technique and usefulness of economic plant tissue culture.
007481 เทคโนโลยีของเมล็ดพันธุ์พืชสวน 3 (2-3)
(Seed Technology of Horticultural Crops)
วิชาพื้นฐาน : 401351 และ 402311
วิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ การงอก การพักตัว การผลิต การ
ปรับสภาพการเก็บรักษา และการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
Physiology, quality evaluation, certification and preservation of seed factors
affecting seed germination and seed quality during storage, seed germination test.
Current problems and research in seed science.
007482 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน 3 (2-3)
(Postharvest Technology of Horticultural Commodities)
วิชาพื้นฐาน : 401351
สรีรวิทยาการเก็บเกี่ยว การบรรจุ ขนย้าย ขนส่ง การเก็บรักษาและการ
ปฏิบัติต่อผลไม้ ผัก และดอกไม้สด
Physiology, harvesting, packing, handling, transportation and storage of fresh
fruits, vegetables and cut flowers.
007531 การออกแบบวางผังบริเวณ 3 (2-3)
(Landscape Planning Studio)
วิชาพื้นฐาน : 007437
เพื่อศึกษาขั้นตอนการออกแบบโครงการขนาดใหญ่เกี่ยวกับที่พักอาศัย และ/
หรือการนันทนาการ มีพื้นที่ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ไร่
Design process of large scale projects, no smaller than 50 rai, concerning
housing and recreational land uses.
007541 ** ไม้ผลทางอุตสาหกรรม I 3 (2-2)
(Industrial Fruit Crop I)
วิชาพื้นฐาน : 007451
การจัดการปลูก บำรุงรักษา ตลอดจนการปรับปรุงเทคนิคในด้านต่าง ๆ เพื่อ
ผลิตผลไม้สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในทางอุตสาหกรรมอาหาร โดยเน้นหนักในมะม่วง
กล้วย
A practical course dealing with the establishment and maintenance of orchards
of commercial values with emphasis on mango and banana.
007542 ** ไม้ผลทางอุตสาหกรรม II 3 (2-2)
(Industrial Fruit Crops II)
วิชาพื้นฐาน : 007451
การจัดการปลูก บำรุงรักษา ตลอดจนการปรับปรุงเทคนิคในด้านต่าง ๆ เพื่อ
ผลิตผลไม้สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในทางอุตสาหกรรมอาหาร โดยเน้นหนักใน ส้ม
สับปะรด
A practical course dealing with the establishment and maintenance of orchards
of commercial values with emphasis on citrus and pineapple.
007551 สรีรวิทยาขั้นสูงของการผลิตพืชสวน 3 (2-2)
(Advanced Physiology of Horticultural Crop Production)
วิชาพื้นฐาน : 007451 หรือ 007454, 401311
การผลิตพืชสวนโดยอาศัยผลงานค้นคว้าวิจัย และเทคนิคใหม่ ๆ ทางสรีรวิทยา
Current research on role of physiological factors determining horticultural crop
production.
007554** การศึกษาขั้นสูงของสารกระตุ้นการเจริญเติบโตในพืชสวน 3 (3-0)
(Advanced Plant Growth Regulators in Horticulture)
วิชาพื้นฐาน : 007454
การศึกษาสารควบคุมการเจริญของพืชและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้
ในด้านต่าง ๆ ของพืชสวน ผลของสารที่ใช้การวิเคราะห์หาปริมาณสารฮอร์โมนภายใน
พืช ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารกับกระบวนการสรีระต่าง ๆ ในพืชสวน
Physiological and biochemical aspects of plant growth regulators in
horticultural crops.
** รายวิชาปรับปรุง
007555 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางการเกษตร 3 (2-2)
(Plant Tissue Culture in Agriculture)
วิชาพื้นฐาน : 007455
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรมเกษตร
Techniques of aseptic culture of organ, tissue, cell, protoplast, another, pollen
and its application in agriculture.
007571 การผสมพันธุ์ขั้นสูงของพืชสวน 3 (2-2)
(Advanced Horticultural Breeding)
วิชาพื้นฐาน : 007471 หรือ 003471
วิธีการผสมพันธุ์พืชสวนเฉพาะอย่าง
Advanced techniques in breeding specific horticultural crops.
007572 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน 3 (2-2)
(Horticultural Seed Production)
วิชาพื้นฐาน : 007471
การทำสวนเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ การรวบรวม เก็บรักษาคัดเลือก และเตรียม
เมล็ดพันธุ์
Cultivation techniques for seed production, collection, storage, selection and
preparation of seeds.
007574 วิธีการปรับปรุงพันธุ์ผลไม้ 3 (1-6)
(Methods in Fruit Breeding)
วิชาพื้นฐาน :
วิธีการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล การนำความรู้ทางพันธุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในงาน
ปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล เพื่อให้ได้พันธุ์พืชใหม่ การดำเนินงาน และการจัดการโครงการ
ปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล มีการศึกษานอกสถานที่
Mathods in fruit breeding. Application of genetic knowledge in fruit breeding
for new cultivars. Operation and management of fruit breeding programs. Field trip
required.
007582 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ ผัก และดอกไม้ 3 (3-0)
(Postharvest Physiology of Fruits, Vegetables and Flowers)
วิชาพื้นฐาน :
การสูญเสียน้ำ การหายใจ การผลิตเอทิลีน การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี
กระบวนการสุกและอาการผิดปกติทางสรีรวิทยา ของผลไม้ ผัก และดอกไม้
Water loss, respiration, ethylene production, biochemical changes, ripening
process and physiological disorder of fruits, vegetables and flowers.
007591* ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชสวน 3 (3-0)
(Research Methods in Horticulture)
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางพืชสวน การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้อ
งานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนวิจัย การกำหนดตัวอย่าง และเทคนิค
วิธีการ การวิเคราะห์ การแปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการ
นำเสนอในการประชุม และการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
Research principles and methods in horticulture, problem analysis for research
topic identification, data collecting for research planning, identification of samples and
sampling techniques. Research analysis, result interpretation and discussion, report
writing, presentation and preparation for journal publication.
007596 เรื่องเฉพาะทางพืชสวน 3 (3-0)
(Selected Topics in Horticulture)
เรื่องเฉพาะทางพืชสวนในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาค
การศึกษา
Selected topics in horticulture at the master degree level. Topics are subject to
change each semester.
007597 สัมมนา 1
(Seminar)
การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางพืชสวนในระดับปริญญาโท
Presentation and discussion on current interesting topics in horticulture at the
master degree level.
007598 ปัญหาพิเศษ 1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางพืชสวนระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเป็นรายงาน
Study and research in horticulture at the master degree level and compile into a
written report.
007599 ** วิทยานิพนธ์ 1-12
(Thesis)
วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์
Research at the master degree level and compile into a thesis.
* รายวิชาเปิดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโรคพืช

leave a comment »

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาโรคพืช พ.ศ. 2510 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2509)
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโรคพืช
Master of Science Program in Plant Pathology
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Science (Agriculture)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) (M.S. (Agriculture)
3. หน่วยงานรับผิดชอบ
ภาควิชาโรคพืช (คณะเกษตร)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เหมือนเดิม
5. กำหนดการเปิดสอน
เหมือนเดิม
6. อาจารย์ผู้ทำการสอน
ตามรายชื่ออาจารย์ในทำเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ใช้ใน
ปัจจุบัน
13. ห้องสมุด
ห้องสมุดภาควิชาโรคพืช และห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14. งบประมาณ
ภาควิชาประมาณการใช้จ่ายต่อคน/ปี ประมาณ 40,000 บาท
15. หลักสูตร
(1) จำนวนหน่วยกิตรวม
นิสิตต้องเรียนวิชาในชั้นเรียน และสอบได้อย่างน้อย 36 หน่วยกิต ซึ่งเป็น
วิชาเอก (รวมสัมมนา 2 หน่วยกิต) อย่างน้อย 24-27 หน่วยกิต และวิชารองอย่างน้อย 4-
12 หน่วยกิต กับมีการค้นคว้า วิจัย เพื่อเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์อีกอย่างน้อย 4 หน่วย
กิต
2
(2) การกำหนดวิชาเอกวิชารอง (ดูรายละเอียดที่แนบ)
การกำหนดวิชาเอกวิชารอง อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัว
นิสิต ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยด้วย
รายวิชาที่นับเป็นวิชาเอก คือ รายวิชาในภาควิชาโรคพืช เลขรหัสตั้งแต่ 400 ขึ้น
ไป และรายวิชาอื่น ๆ ที่อยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
รายวิชาที่นับเป็นวิชารอง คือ รายวิชาในภาควิชาอื่นที่นิสิตเลือกเป็นวิชารองเลข
รหัสตั้งแต่ 400 ขึ้นไป และรายวิชาอื่น ๆ ที่อยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการที่
ปรึกษาประจำตัวนิสิต
(3) การสอบภาษาต่างประเทศ การสอบความรอบรู้ และการสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้าย
ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฉบับที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
16. ลงทะเบียนเรียน
ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาขั้นบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ใช้
บังคับในปัจจุบัน
17. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาขั้นบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ใช้
บังคับในปัจจุบัน
18. รายการวิชาโรคพืชที่กำหนดเป็นวิชาเอก 42 วิชา ไม่รวม 597 และ 599
(1) รายการวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน
PPATH 411 โรคพืชที่เกิดจากบักเตรี (3), 2-3 PPATH 111
PPATH 421 ราวิทยาเบื้องต้น (4), 3-3 BOT 114
PPATH 422 ราในน้ำและดิน (3), 2-3 PPATH 421
PPATH 423 ราสาเหตุของโรคพืช (3), 2-3 PPATH 111 และ PPATH 421
PPATH 424 โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา (3), 2-3 PPATH 111 และ PPATH 421
PPATH 431 ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช (3), 2-3 PPATH 111
PPATH 432 โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย (3), 2-3 PPATH 431
PPATH 441 ไวรัสวิทยาเบื้องต้นของพืซ (3), 2-3 PPATH 111
PPATH 442 โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส (3), 2-3 PPATH 111 หรือ PPATH 112
PPATH 451 โรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต (3), 2-3 BOT 251
PPATH 461 โรคของพืชไร่ I (3), 2-3 PPATH 111 หรือ PPATH 112
3
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน
PPATH 462 โรคของพืชไร่ II (3), 2-3 PPATH 111 หรือ PPATH 112
PPATH 463 โรคของไม้ผล (3), 2-3 PPATH 111 หรือ PPATH 112
PPATH 464 โรคของไม้ดอกไม้ประดับ (3), 2-3 PPATH 111 หรือ PPATH 112
PPATH 465 โรคของผัก (3), 2-3 PPATH 111 หรือ PPATH 112
PPATH 471 สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช (3), 2-3 PPATH 371
PPATH 481 การวินิจฉัยโรคพืช (3), 2-3 PPATH 111 หรือ PPATH 112
PPATH 182 โรคของเมล็ดพันธุ์ (3), 2-3 PPATH 111
PPATH 483 โรคของผลิตผลพืชภายหลังเก็บเกี่ยว (3), 2-3 PPATH 111
PPATH 484 เซรุ่มวิทยาเบื้องต้นทางโรคพืช (3), 1-6 PPATH 111 หรือ MIOR 201
หรือ MIOR 211
PPATH 491 เทคนิคการวิจัยทางโรคพืช (3), 2-3 PPATH 111
PPATH 511 โรคบักเตรีของพืชขั้นสูง (3), 1-6 PPATH 411
PPATH 521 ราวิทยาขั้นสูง (4), 3-3 PPATH 421
PPATH 522 อนุกรมวิธานของราจำพวกเห็ด (3), 2-3 PPATH 421
PPATH 523 สรีรวิทยาของรา (3), 2-3 PPATH 421 และ CHEM 331
หรือ BOT 251
PPATH 524 พันธุศาสตร์ของรา (3), 2-3 GEN 311 และ PPATH 421
PPATH 531 ไส้เดือนฝอยวิทยาขั้นสูง (3), 2-3 PPATH 431
PPATH 541 ไวรัสวิทยาขั้นสูงของพืช (3), 2-3 PPATH 441 และ CHEN 331
PPATH 571 หลักการป้องกันกำจัดโรคพืชขั้นสูง (3), 2-3 PPATH 371
PPATH 572 การควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยชีววิธี (3), 2-3 PPATH 371
PPATH 581 โรคพืชขั้นสูง (3), 2-3 PPATH 421 และ PPATH 411
หรือ PPATH 431 หรือ
PPATH 441
PPATH 582 ความสัมพันธ์ทางพันธุศาสตร์ระหว่างพืช
และเชื้อโรค
(3), 2-3 PPATH 111 และ GEN 311
PPATH 583 การระบาดของโรคพืชและการป้องกัน (3), 2-3 PPATH 421 และ PPATH 411
หรือ PPATH 431 หรือ
PPATH 441
PPATH 584 วิทยาเซรุ่มในการตรวจหาเชื้อโรคที่เป็น
สาเหตุโรคพืช
(3), 2-3 PPATH 484
4
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน
PPATH 585 เชื้อราในโรงเก็บและสารพิษ (3), 2-3 PPATH 421
PPATH 586 โรคภายหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผล
เกษตรที่เน่าเสียง่าย
(3), 2-3 PPATH 411 หรือ PPATH 421
PPATH 587 โรคเมล็ดพันธุ์ขั้นสูง (3), 2-3 PPATH 482
PPATH 588 นิเวทศน์วิทยาของเชื้อสาเหตุโรคพืช (3), 2-3 PPATH 421 หรือ PPATH 411
หรือ PPATH 431 หรือ
PPATH 441
PPATH 589 สรีรวิทยาของพืชที่เป็นโรค (3), 2-3 PPATH 421 หรือ PPATH 411
หรือ PPATH 431 หรือ
PPATH 441
PPATH 591 เทคนิคการวิจัยทางไวรัสพืช (3), 1-6 PPATH 441
PPATH 596 เรื่องเฉพาะทางโรคพืชวิทยา (1-3) –
PPATH 597 สัมมนา (1), 1-0 –
PPATH 598 ปัญหาพิเศษ (1-3) –
PPATH 599 วิทยานิพนธ์ (1-4) –
(2) วิชารอง
รายวิชาในภาควิชาอื่นที่นิสิตเลือกเป็นวิชารอง เลขรหัสตั้งแต่ 400 ขึ้นไป และรายวิชาอื่น
ๆ ที่อยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
(2) รายละเอียดวิชา (ไทย)
411 โรคพืชที่เกิดจากบักเตรี (3), 2-3
(Bacterial Diseases or Plants)
ลักษณะอาการของโรค การจำแนกเชื้อ การเข้าทำลายและการแพร่ระบาดของ
โรคความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่น วิธีการป้องกันกำจัด
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 111
421 ราวิทยาเบื้องต้น (4), 3-3
(Introduction to Mycology)
สัณฐานวิทยา และอนุกรมวิธาน การดำรงชีวิต ชีพจักร การเจริญของโครงสร้าง
วิวัฒนาการ ประโยชน์และโทษที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช
วิชาพื้นฐาน – พฤกษศาสตร์ 114
5
422 ราในน้ำและดิน (3), 2-3
(Aquatic and Soil Fungi)
ทฤษฏีการแยกเชื้อราในน้ำและราดินให้เป็นเชื้อบริสุทธิ์ ศึกษาการดำรงชีวิต การ
จำแนกชนิด การสัมพันธ์ของเชื้อราในน้ำและดินกับสิ่งมีชีวิตอื่น
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 421 หรือ MICR 415
423 ราสาเหตุของโรคพืช (3), 2-3
(Plant Pathogenic Fungi)
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน เซลวิทยา และการจำแนกชนิดของราที่
เป็นสาเหตุของโรคพืช การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์การแพร่กระจายของรา การใช้อาหาร
เลี้ยงเชื้อเฉพาะอย่างและเทคนิคในแยกเชื้อราสาเหตุของโรคพืช และการเก็บรักษาเชื้อรา
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 111 และโรคพืช 421
424 โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา (3), 2-3
(Fungus Diseases of Plants)
ลักษณะอาการของโรค การจำแนกเชื้อการเข้าทำลาย การแพร่ระบาดของโรค
ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อกับพืชที่เป็นโรค วิธีการป้องกันกำจัด
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 111 และโรคพืช 421
431 ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช (3), 2-3
(Plant Parasitic Nematodes)
ประวัติความเป็นมา รูปลักษณะของไส้เดือนฝอยศัตรูพืช วงจรชีวิตระบบต่าง ๆ
ภายในร่างกาย การจำแนก ความเป็นอยู่และการขยายพันธุ์ การแบ่งชนิดไส้เดือนฝอยศัตรูพืช
สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อไส้เดือนฝอย ความสัมพันธ์ระหว่างไส้เดือนฝอยศัตรูพืช กับ
จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคพืชชนิดอื่น ๆ และหลักการป้องกันกำจัดอย่างกว้าง ๆ
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 111
432 โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย (3), 2-3
(Namatodes Diseases of Plants)
ความสำคัญของวิชา การทำความเสียหายของโรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย การ
เข้าทำลายความสัมพันธ์ระหว่างไส้เดือนฝอย กับการเจริญเติบโตของพืช ลักษณะอาการทั่วไป
และการป้องกันกำจัด โรคของพืชที่มี่ความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง
อ้อย ยาสูบ ถั่วต่าง ๆ พืชเส้นใย พืชหัว พืชผัก ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่าง ๆ
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 431
6
441 ไวรัสวิทยาเบื้องต้นของพืช (3), 2-3
(Introduction to Plant Virology)
ประวัติความเป็นมาของไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคพืช ระบบการเรียกชื่อไวรัส
และชื่อโรคพืชที่เกิดจากไวรัส วิธีการแพร่ระบาด วิธีการแยกเชื้อ คุณสมบัติทางกายภาพเคมี
และเซรุ่มวิทยาของไวรัส การป้องกันและการกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 111
442 โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส (3), 2-3
(Viras Diseases of Plant)
โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัสลักษณะอาการของโรค การจำแนกเชื้อ วิธีการเข้า
ทำลาย ความสัมพันธ์ระหว่างไวรัสกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่น วิธีการป้องกันและกำจัด
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 111 หรือ โรคพืช 112
466 โรคพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต (3), 2-3
(Non-Parasitic Diseases of Plant)
โรคพืชที่เกิดจากความไม่สมดุลของธาตุอาหาร สารเคมีต่าง ๆ ของเสียในน้ำ ใน
อากาศ และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ลักษณะอาการของโรคและวิธีการแก้ไข
วิชาพื้นฐาน – พฤกษศาสตร์ 351
461 โรคของพืชไร่ I (3), 2-3
(Diseases of Field Crops I)
โรคของพืชไร่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย
พืชอาหารสัตว์ เป็นต้น ประวัติและท้องถิ่นที่เกิดโรค ลักษณะอาการ สาเหตุ ชีพจักร วิธีการ
อยู่ข้ามฤดูของเชื้อโรค การเข้าทำอันตรายพืช การระบาด ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อโรคกับ
พืชและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรค การใช้พันธุ์พืชที่มีความต้านทานโรค วิธีการ
ป้องกันและกำจัด
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 111 หรือ โรคพืช 112
7
462 โรคของพืชไร่ II (3), 2-3
(Diseases of Field Crops II)
โรคของพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น ถั่วเหลือง ถั่วสิสง พืช
เครื่องเทศ ปาล์มน้ำมัน พืชเส้นใย มะพร้าว ยางพาราและยาสูบ เป็นต้น ประวัติและท้องถิ่น
ที่เกิดโรค ลักษณะอาการ สาเหตุ ชีพจักร วิธีการอยู่ข้ามฤดูของเชื้อโรค การเข้าทำอันตราย
พืช การระบาด ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อโรคกับพืช และสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเกิด
โรค การใช้พันธุ์พืชที่มีความต้านทานโรค วิธีการป้องกันและกำจัด
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 111 หรือ โรคพืช 112
463 โรคของไม้ผล (3), 2-3
(Diseases of Fruit Crops)
โรคของไม้ผลโดยเฉพาะที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ประวัติและท้องถิ่นที่เกิด
โรค ลักษณะอาการ สาเหตุ ชีพจักร วิธีการอยู่ข้ามฤดูของเชื้อโรค ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อ
โรคกับพืช ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรค การใช้พันธุ์พืชที่มีความต้านทาน
โรค วิธีการป้องกันและกำจัด
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 111 หรือ โรคพืช 112
464 โรคของไม้ดอกไม้ประดับ (3), 2-3
(Diseases of Ornamental Plants)
โรคของไม้ดอกไม้ประดับที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ประวัติและท้องถิ่นที่เกิด
โรค ลักษณะอาการ สาเหตุ ชีพจักร การอยู่ข้ามฤดูของเชื้อโรค การเข้าทำอันตรายพืช การ
ระบาด ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อโรคกับพืช ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรค
การใช้พันธุ์พืชที่มีความต้านทานโรค วิธีการป้องกันและกำจัด
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 111 หรือ โรคพืช 112
465 โรคของผัก (3), 2-3
(Diseases of Vegetable Crops)
ประวัติของโรค ความสำคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะอาการ สาเหตุ ชีพจักร
วิธีการอยู่ข้ามฤดูของเชื้อโรค การเข้าทำอันตรายพืช การระบาด ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อโรค
กับพืช ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรค การใช้พันธุ์พืชที่มีความต้านทานโรค
วิธีการป้องกันและกำจัด
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 111 หรือ โรคพืช 112
8
471 สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช (3), 2-3
(Chemicals Used in Plant Diseases Control)
ประเภทของสารเคมีที่ใช้ในการควบคุม เชื้อรา บักเตรี ไวรัส และไส้เดือนฝอย
สารเคมีดูดซึมและไม่ดูดซึม องค์ประกอบและคุณสมบัติของสารเหล่านี้ทางเคมี และกายภาพ
ประโยชน์ในการป้องกันโรค การกำจัดโรคและการรักษา บทบาทของการเป็นพิษต่อเชื้อโรค
บทบาทต่อสภาพแวดล้อม การกระตุ้นให้เกิดดื้อยา การตรวจสอบประสิทธิภาพของสารเคมี
การใช้ในสภาพไร่นา
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 371
481 การวินิจฉัยโรคพืช (3), 1-6
(Diagnosis of Plant Diseases)
วิธีการวินิจฉัยโรคพืชต่าง ๆ ศึกษาลักษณะอาการและสาเหตุของโรคที่สำคัญใน
ประเทศไทย และการป้องกันกำจัด
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 111 หรือ โรคพืช 112
482 โรคของเมล็ดพันธุ์ (3), 2-3
(Seed Pathology)
ประวัติและความสำคัญของโรคที่ติดไปกับเมล็ด ลักษณะของการแพร่ระบาด
สาเหตุการวินิจฉัย ตรวจสอบ และการป้องกันกำจัด
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 111
483 โรคของผลิตผลพืชภายหลังการเก็บเกี่ยว (3), 2-3
(Post-Harvest Diseases)
โรคที่ทำให้พืช ผัก ผลไม้ และพืชประเภทหัวเกิดการเน่าและเสียหาย ภายหลัง
การเก็บเกี่ยว ลักษณะอาการ สาเหตุ สิ่งแวดล้อม ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรค วิธีการป้องกัน
กำจัด
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 111
9
484 เซรุ่มวิทยาเบื้องต้นทางโรคพืช (3), 1-6
(Introduction to Serological Plant Pathology)
แอนติเจนต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุโรคพืช ได้แก่ ไส้เดือนฝอย เชื้อรา แบคทีเรีย
มายโคพลาสมา และเชื้อจุลินทรีย์อื่น ๆ โดยเปรียบเทียบความเป็นแอนติเจน และหาวิธีการ
เตรียมแอนติเจนให้บริสุทธิ์ ขบวนการผลิตแอนติซีรั่ม โดยการเตรียมแอนติเจนวิธีต่าง ๆ วาง
โปรแกรม วิธีฉีดและช่วงเวลาการฉีดแอนติเจนเข้าสัตว์ทดลองโดยเฉพาะในกระต่าย หนู
ปลา การประเมินคุณสมบัติของแอนติซีรั่มเพื่อวินิจฉัยสาเหตุโรคพืช การพยากรณ์โรคและ
การใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 111 หรือ จุลชีว 201 หรือ จุลชีว 211
491 เทคนิคการวิจัยทางโรคพืช (3), 2-3
(Research Techniques in Plant Pathology)
การวางโครงการและเทคนิคในการดำเนินการวิจัย การค้นเอกสาร การวางแผน
งานทดลอง การรวบรวมข้อมูล การเขียนและวิเคราะห์งานวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการใช้
อุปกรณ์ในงานวิจัยบางชนิดที่จำเป็นทางโรคพืช
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 111
499 ฝึกงานเฉพาะสาขา
(Specific Practicum)
การฝึกปฏิบัติทางเทคนิคโรคพืช และการป้องกันกำจัด สำหรับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
511 โรคแบคทีเรียของพืชขั้นสูง (3), 1-6
(Advanced Bacterial Disease of Plants)
ความก้าวหน้าและกลไกการเกิดโรคเนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อพวกฟาสติ
เดียส (Fastidious) เน้นการศึกษากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ตามหัวข้อที่กำหนด
ในเรื่องของปรัชญาการจำแนกเชื้อแบคทีเรีย ขบวนการเกิดโรค ความสัมพันธ์ของเชื้อโรค
โปรคารีโอท (prokaryotes) กับพืช การระบาดของโรค แผนการควบคุมป้องกันกำจัดโรค
เทคนิคและงานวิจัยในปัจจุบัน
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 411
10
521 ราวิทยาขั้นสูง (3), 2-3
(Advanced Mycology)
หลักการจำแนกชนิด ระบบต่าง ๆ ในการจัดหมวดหมู่รา การตั้งชื่อเชื้อรา
ความสัมพันธ์ระหว่างหมวดหมู่ และวิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม การใช้คู่มือ
ในการแจงชั้นของเชื้อราต่าง ๆ
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 421
522 อนุกรมวิธานของราจำพวกเห็ด (3), 2-3 ภาคต้นเว้นปี – ม(2526-27)
(Taxonomy of Basidiomycetes)
ระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดหมวดหมู่ของราจำพวกเห็ด เปรียบเทียบลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา นิเวศน์วิทยาการสร้างสปอร์ และการแพร่กระจายของเห็ด การใช้คู่มือในการ
แจงชั้นของเห็ดต่าง ๆ
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 421
523 สรีรวิทยาของรา (3), 2-3
(Physiology of Fungi)
ลักษณะทางสรีรวิทยาของรา การเจริญเติบโตบนอาหารที่ประกอบขึ้นจาก
สารอินทรีย์และอนินทรีย์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับราในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 421 และเคมี 331 หรือพฤกษศาสตร์ 251
524 พันธุศาสตร์ของรา (3), 2-3
(Genetics of Fungi)
การแบ่งนิวเคลียร์และระบบการสืบพันธุ์โดยอาศัยเพศของราในชั้นต่าง ๆ การ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของรา ปัจจัยที่ทำให้เกิดราพันธุ์ใหม่และพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการทำให้เกิดโรคพืชของรา
วิชาพื้นฐาน – พันธุศาสตร์ 311 และโรคพืช 421
531 ไส้เดือนฝอยวิทยาขั้นสูง
(Advanced Nematology)
เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในทางไส้เดือนฝอย การตั้งชื่อและจัดหมวดหมู่
ไส้เดือนฝอย โดยเฉพาะที่เป็นศัตรูพืช
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 431
11
541 ไวรัสวิทยาขั้นสูงของพืช (3), 2-3
(Advanced Plant Virology)
คุณสมบัติขั้นละเอียดของไวรัสและมายโคพลาสมาที่ทำให้เกิดโรคพืช การ
จำแนก การทวีจำนวน และการเคลื่อนย้ายไวรัสและมายโคพลาสมาในพืช การเปลี่ยนแปลง
และพันธุกรรมของไวรัสและมายโคพลาสมา เซรุ่มวิทยาและโครงสร้างจุลภาคของพืชที่เป็น
โรค รวมทั้งหลักการและวิธีการใหม่ ๆ ในทางไวรัสวิทยาและมายโคพลาสมาของพืช
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 441 และเคมี 331
571 หลักการป้องกันกำจัดโรคพืชขั้นสูง (3), 2-3
(Advanced Plant Disease Control)
หลักและเทคนิคต่าง ๆ ในการป้องกันกำจัดโรคพืชทางเคมี คุณสมบัติ ปฏิกิริยา
วิวัฒนาการและความก้าวหน้าต่าง ๆ ของสารเคมีและปฏิชีวนะสารป้องกันกำจัดโรคพืช การ
เปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนย้ายของสารเคมีในพืช การป้องกันกำจัดโรคด้วยชีววิธี การใช้
พันธุ์ต้านทานโรค และการใช้วิธีการต่าง ๆ โดยยึดหลักการประสาน
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 371
572 การควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยชีววิธี (3), 2-3
(Biological Control of Plant Pathogens)
ประวัติและการพัฒนา การควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยชีววิธี องค์ประกอบ
วิธีการ ประโยชน์ และการประยุกต์ใช้ การควบคุมโดยใช้ชีววิธี
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 371
581 โรคพืชขั้นสูง (3), 2-3
(Advanced Plant Pathology)
ความสัมพันธ์ทางนิเวศน์และทางสรีรของพืชกับเชื้อโรค ปัจจัยแวดล้อมที่มี
อิทธิพลต่อการเกิดโรค การระบาดของโรคพืช พันธุศาสตร์ของเชื้อโรค รวมถึงหลักการและ
วิชาการใหม่ ๆ ทางโรคพืช
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 421 และโรคพืช 441 หรือโรคพืช 431 หรือโรคพืช 411
12
582 ความสัมพันธ์ทางพันธุศาสตร์ระหว่างพืชและเชื้อโรค (3), 2-3 ภาคต้นทุกปี – ก
(Genetics of Host-Parasite Interection)
ลักษณะตามธรรมชาติของพืชที่มีความต้านทานโรค การเปลี่ยนแปลงและความ
ผันแปรทางพันธุกรรมของเชื้อโรค ขบวนการและปฏิกิริยาร่วมกันที่ก่อให้เกิดโรคพืช
ปฏิกิริยาทางพันธุศาสตร์ระหว่างพืชกับเชื้อโรคที่ทำให้พืชต้านทานหรือไม่ต้านทานโรค การ
ทำงานของยีนในระดับโมเลกุลที่ควบคุมปฏิกิริยาร่วมกันระหว่างพืชกับเชื้อโรค หลักพันธุ
ศาสตร์ประชากรที่เกี่ยวกับการทำให้มีโรคพืชระบาดและทางทฤษฎีเกี่ยวกับการคัดเลือกหา
พันธุ์พืชที่ต้านทานโรค
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 111 และ พันธุศาสตร์ 311
583 การระบาดของโรคพืชและการป้องกัน (3), 2-3
(Plant Disease Epidemiology and Control)
กลไกของการแพร่ระบาดของโรค จำนวนเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคและการแพร่
ระบาด ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ สิ่งแวดล้อม ดินฟ้าอากาศ จุลินทรีย์และแมลง การคำนวณหา
อัตราการแพร่ระบาด การพยากรณ์การป้องกัน การแพร่ระบาด โดยวิธีทำความสะอาด ใช้
สารเคมีฆ่าเชื้อและพันธุ์ต้านทาน
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 421 และโรคพืช 411 หรือโรคพืช 431 หรือโรคพืช 441
584 วิทยาเซรุ่มในการตรวจหาเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุโรคพืช (3), 2-3
(Serology as a Tool for Diagnosing Plant Pathogen)
ศึกษาวิธีทั่ว ๆ ไปและวิธีเฉพาะในการผลิตแอนตีเซรั่ม ขบวนการเกี่ยวกับการ
ผลิตแอนตีเซรั่มให้มีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพเฉพาะในการตรวจหาเชื้อโรค และมีความ
ทนทาน วิธีการทดลองการซีโรโลยีและการวินิจฉัย ผลการตรวจสอบศึกษาถึงภูมิต้านทาน
และคุ้มกันที่เกิดขึ้นกับพืชขั้นสูง เมื่อถูกเข้าทำลายโดยบักเตรี เชื้อรา ไส้เดือนฝอย มายโค
พลาสมา และเชื้อไวรัสต่าง ๆ
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 484
585 เชื้อราในโรงเก็บและสารพิษ (3), 2-3
(Storage Mold and Mycotoxins)
การจำแนก การตรวจหา ลักษณะทางชีวภาพของเชื้อราในโรงเก็บ ชนิดของ
สารพิษที่ผลิตโดยเชื้อราเหล่านี้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเมล็ดที่เก็บรักษาและการตรวจหา
การประเมินจำนวนสารพิษ การแพร่กระจายของเชื้อรา สาเหตุและการควบคุม
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 421
13
586 โรคภายหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลเกษตรที่เน่าเสียง่าย (3), 2-3
(Postharvest Disease of Perishable Crops)
โรคของผลผลิตเกษตรที่เน่าเสียได้ง่าย ขบวนการเข้าทำลายของเชื้อโรค การ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและสรีรของผลผลิต ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการเกิดโรค วิธีการต่าง ๆ
ในการควบคุมโรค ทั้งทางเคมีและฟิสิกส์ วิธีการตรวจสอบสารพิษตกค้างของสารเคมีต่าง ๆ
ที่ใช้กับผลิตผล
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 411 หรือ โรคพืช 421
587 โรคเมล็ดพันธุ์ขั้นสูง (3), 2-3
(Advanced Seed Pathology)
กลไกการถ่ายทอดที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคและการระบาด ปริมาณเชื้อโรคที่มี
ผลต่อการถ่ายทอดและการระบาด ศึกษาถึงเทคนิคการตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
ค้นคิดการตรวจสอบเชื้อโรค การผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากโรค
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 482
588 นิเวศน์วิทยาของเชื้อสาเหตุโรคพืช (3), 2-3
(Ecology of Plant Pathogens)
ความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันระหว่างจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุโรคพืช อิทธิพล
ของนิเวศน์วิทยาทั้งทางฟิสิกส์และเคมีที่มีต่อการเจริญเติบโต การแพร่กระจายและการมีชีวิต
อยู่รอดของเชื้อสาเหตุโรคพืช ปฏิกิริยาต่อต้านกันระหว่างเชื้อสาเหตุโรคพืชและจุลินทรีย์ใน
ดิน นิเวศน์วิทยากับการป้องกันกำจัดโรคพืชทางชีววิธี
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 421 และโรคพืช 411 หรือโรคพืช 431 หรือโรคพืช 441
589 สรีรวิทยาของพืชที่เป็นโรค (3), 2-3
(Physiological Plant Pathology)
ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับเชื้อโรค การงอกของสปอร์และสารเคมีที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเข้าทำลายของเชื้อโรค สภาวะที่ช่วยส่งเสริมการเกิดโรค ไชโตโลยีและสรีรวิทยาใน
การเข้าทำลาย และการมีชีวิตอยู่ของเชื้อโรคภายในพืช และการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา
ของพืชที่ตอบสนองต่อการเข้าทำลายของเชื้อโรค
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 421 และโรคพืช 411 หรือโรคพืช 431 หรือโรคพืช 441
14
591 เทคนิคการวิจัยทางไวรัสพืช (3), 1-6
(Research Techniques in Plant Virology)
หลักและวิธีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางไวรัส การแยกเชื้อไวรัสบริสุทธิ์
คุณสมบัติของโปรตีนและกรดนิวคลีอิคของไวรัส โครงสร้างจุลภาคของพืชที่เป็นโรค การ
ผลิตพันธุ์พืชที่ปราศจากเชื้อไวรัส เทคนิคในการดำเนินการวิจัยและเขียนบทความทางวิชาการ
วิชาพื้นฐาน – โรคพืช 441
596 เรื่องเฉพาะทางโรคพืชวิทยา (1-3), 0-0
(Selected Topics in Plant Pathology)
เรื่องที่น่าสนใจทางโรคพืชวิทยา หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปแต่ละภาคการศึกษา
วิชาพื้นฐาน –
597 สัมมนา (1), 1-0
(Seminar)
598 ปัญหาพิเศษ (1-3)
(Special Problems)
599 วิทยานิพนธ์ (1-9)
(Thesis)
15
(3) รายละเอียดวิชา (อังกฤษ)
PPATH 411 Bacterial diseases of plants. (3), 2-3
Symptomology, etiology, epidemiology, interaction with environmental conditions and
other organiams.
Prereq. PPATH 111
PPATH 421 Introduction to mycology. (4), 3-3
Morphology, taxonomy, life cycle interaction with environmental conditions, benificial
and harmful to human being, animals and plants.
Prereq. BOT 114
PPATH 422 Aquatic and soil fungi. (3), 2-3
Isolation, identification, life cycle, relation of aquatic and soil fungi with other organisms.
Prereq. PPATH 421
PPATH 423 Plant pathogenic fungi. (3), 2-3
Symptomology, etiology, epidemiology, host-parasite interaction, control measures.
Prereq. PPATH 111 and PPATH 421
PPATH 424 Fungus diseases of plants. (3), 2-3
Symptomology, epidemology, modes of infection, and identification of fungus diseases.
Physiological interaction between fungus and diseases plant, control measures
Prereq. PPATH 111 and PPATH 421
PPATH 431 Plant parasitic nematodes. (3), 2-3
Indentification, life cycle, infection, symptomology, relation to environmental conditions
and other organism, control measures.
Prereq. PPATH 111
PPATH 432 Nematode diseases of plants. (3), 2-3
Importance of nematode diseases of world economic important crops, assessment of crop
losses due to plant nematodes, infection process, physiology of plant nematology,
relationships between nematode population and plant growth, symptomatology and
control menthods for economic crops for Thailand, such as rice, corn, sorghum,
sugarcane, tobacco, leguminous crops, fibrous crops, tuber crops, vegetables, fruit crops
and ornamental plants.
Prereq. PPATH 431
16
PPATH 441 Introduction to plant virology. (3), 2-3
History, nomenclature system, transmission of viruses, isolation and purrification,
physical properties, serology, control measures.
Prereq. PPATH 111
PPATH 442 Virus diseases of plants. (3), 2-3
Description virus diseases, symptomology identification, infection, environmental
conditions and other organisms interected with plant virus diseases, control measures.
Prereq. PPATH 111 or PPATH 112
PPATH 451 Non-parasitic diseases of plants. (3), 2-3
Plant diseases caued by nutritional excore, deficiency, water and air pollution,
environmental conditions and control measures.
Prereq. BOT 251
PPATH 461 Diseases of field crops I. (3), 2-3
Dascriptions of diseases of economic crops; rice, corn, sorghum, sugarcane and forage
crops. History, geographical distribution, symptomology, etiology, disease cycle,
epidemiology, host-parasite interaction, control measures including resistant varieties.
Prereq. PPATH 111 or PPATH 112
PPATH 462 Diseases of field crops II. (3), 2-3
Similar to PPATH 461 Crops studied are coconut, soybean, groundnut, oil plam, fiber
crops, pararubber plant and tobacco.
Prereq. PPATH 111 or PPATH 112
PPATH 463 Diseases of fruit crops II. (3), 2-3
Diacriptions of diseases of economic fruit crops, history, geographical distribution,
symptomology, etiology, disease cycle, host-parasite interaction, environment conditions
and control measures.
Prereq. PPATH 111 or PPATH 112
17
PPATH 464 Diseases of ornamental plants. (3), 2-3
Descriptions of diseases of economic ornamental plants, history, grographical
distribution, symptomology, etiology, disease cycle, epidemiology, host-parasite
interaction, environmental conditions and control measures including resistant varieties.
Prereq. PPATH 111 or PPATH 112
PPATH 465 Diseases of vegetable cropa. (3), 2-3
History, economic importance, symptomology, etiology, disease cycle, epidemiology,
host-parasite interaction, environmental conditions, control measures including resistant
varieties.
Prereq. PPATH 111 or PPATH 112
PPATH 471 Chemicals used in plant disease control. (3), 2-3
Types of chemicals used in plant disease control., structure and chemical properties,
analysis of chemical residues, chemical reactions against the pathogens, effect of
chemicals to the environment and use and application.
Prereq. PPATH 371
PPATH 472 Biological Products in Plant Disease Control. (3), 2-3
The use of biological products for plant disease control. Preformed and plant-response
active substances to environmenttal factors and microorganisms for plant disease control
caused by fungus, virus, bacteria and nematode are emphasized. History, chemical
structures, physical properties, methods of application and evaluation, residue detection,
environmental effects are discussed in details.
Prereq. PPATH 471
PPATH 481 Diagnosis of plant diseases. (3), 1-6
Simple techniques and characteristics used in diagnosis of plant diseases.
Prereq. PPATH 111 or PPATH 112
PPATH 482 Seed pathology. (3), 2-3
History, economic importance, dynamic of transmission of plant pathogens, methodology
and control measures.
Prereq. PPATH 111
18
PPATH 483 Post-harvest diseases. (3), 2-3
Etiology of market disease, physical and chemical properties of the products related to
market diseases, atorage and handling problems and control measures.
Prereq. PPATH 111
PPATH 484 Introduction to serological plant pathology. (3), 2-3
Purification and antigenicity studies of phytopathological antigens including bacteria,
fungi, viruses, nematodes, and mycoplasmas. Production, purification, and basic
serological tests of antisera. Applications of serological reactions for plant disease
diagnosis and forecasting.
Prereq. PPATH 111 or MICR 201 or MICR 211
PPATH 491 Research techniques in plant pathology. (3), 2-3
Experimental designs, analysis, presentation and writing report and various techniques in
plant pathology.
Prereq. PPATH 111
PPATH 499 Specific Practicum
Practice in plant pathological techniques, and control for undergriduate study.
PPATH 511 Avance bacterial diseases of plants. (3), 2-3
Advancement and mechanism of palnt disease caused by bacteria and fastidious
prokaryotes with emphasis on directed group study on selected topics: philosophies of
classification, pathogenesis, interactions of prokaryotes and plants, epidemiology, control
strategy, and recent technique and research.
Prereq. PPATH 411
PPATH 521 Advanced mycology. (4), 3-3
Taxonomy, systemical mycology, nomenclature and evolution.
Prereq. PPATH 421
PPATH 522 Taxonomy of Basidiomycetes. (3), 2-3
Systemical classification of mushroom fungi, ecology, used of texts to identify mushroom
fungi.
Prereq. PPATH 421
19
PPATH 523 Physiology of fungi. (3), 2-3
Physical properties and biochemical components of mycelium, germination, growth,
sporulation and environmental influence., sex hormones, enzymes.
Prereq. PPATH 421 and CHEM 331 or BOT 251
PPATH 524 Genetics of fungi. (3), 2-3
Nuclear division systems, reproductive systems, adaptation and evalution of fungal
genetics, interaction of host-parasite genetics involving disease dynamic.
Prereq. GEN 311 and PPATH 421
PPATH 531 Advanced Nematology. (3), 2-3
Techniques used in nematology, taxonomy and classification of plant parasitic
nematodes.
Prereq. PPATH 431
PPATH 541 Advanced virology. (3), 2-3
Studies in the deep details of viruses and mycoplasma caused plant diseases, isolation
purification, multiplication and translocation in plant, genetics, serology, ultra-structure of
diseased plant cells, and new principles and techniques.
Prereq. PPATH 441 and CHEM 331
PPATH 571 Advanced plant disease control. (3), 2-3
Principles and tachniques of chemical control, properties and reaction of fungicides and
antibiotics, change and translocation of these chemicals in plant, biochemical control,
resistant varieties and integrated control.
Prereq. PPATH 371
PPATH 572 Biological control of plant pathogene. (3), 2-3
Developmental history of biological control of plant pathogens. Componets,
methodology, benefite and applications of biological control.
Prereq. PPATH 371
20
PPATH 581 Advanced plant pathology. (3), 2-3
Physiology of diseased plants, host-parasite interaction, environmental conditions
effecting disease development and epidemiology, genetics of pathogens, new principles
and techniques in plant pathology.
Prereq. PPATH 421 and PPATH 411 or PPATH 431 or PPATH 441
PPATH 582 Genetics of host-parasite interaction. (3), 2-3
Mechanisms of resistance in diseased plants, genetics of host-parasite interaction,
principles and techniques of greading resistant varieties.
Prereq. PPATH 111 and GEN 311
PPATH 583 Plant diseases epidemiology and control. (3), 2-3
Mechanism of the spread of the diseases, inoculum potential dissemination, factors
influencing the spread, environment insects, microorganisms, rate of infection,
forecasting, control of epidemic by santitation, chemicals and resistant varieties of plants.
Prereq. PPATH 421 and PPATH 411 or PPATH 431 or PPATH 441
PPATH 584 Serology as a tool for diagnosing plant pathogens. (3), 2-3
Using advanced technology to improve antiaorum for diagnosing plant pathogens.
Comparison of specific serological tests for identification, distribution, location of
pathogens and immune respone to infected plants.
Prereq. PPATH 484
PPATH 585 Storage mold and mycotoxins. (3), 2-3
Indentification, detection and etiology, dissemination and controls of storage wolds, kinds
of mycotoxins produced by them on storaged grains and evalution of toxin levels
including their controls.
Prereq. PPATH 421
PPATH 586 Postharvest disease of perishable crops. (3), 2-3
Studies on postharvest disease of perishable commodities, etiology, physiological and
chemical change during infection process, pathogenesis, control measure and analysis of
chemical residue on the commodities.
Prereq. PPATH 411 or PPATH 421
21
PPATH 587 Advanced seed pathology. (3), 2-3
Studies on mechanisms to seed transmission of seed transmission of seed-borne
pathogens related to the infection and out-break of the diseases, inoculum patential and
techniques for the detection of the seed-borne pathogens and the production of diseasefree
seeds.
Prereq. PPATH 482
PPATH 588 Ecology of plant pathogens. (3), 2-3
Ecological factors affecting survival of plant pathogens, relationships and co-existence of
plant disease causal organisms, factors affecting growth and distribution, antagonistic,
symbiotic, synergistic activities of the pathogens, including control measures.
Prereq. PPATH 421 and PPATH 411 or PPATH 431 or PPATH 441
PPATH 589 Physiological plant pathology. (3), 2-3
History, some aspects of host-pathogen interaction, spore germination and its regulation,
force by which the pathogen attacks the host plants toxins in plant diseases. Conditions
which predispose plants to diseases, cytology and physiology of penetration and
establishment, of bacteria, fungi, virus, mycoplasma and nematode and physiology of host
response to infection.
Prereq. PPATH 421 and PPATH 411 or PPATH 431 or PPATH 441
PPATH 591 Research techniques in plant virology. (3), 1-6
Principles and applications of scientific instruments for plant virus research, plant virus
purification. Properties of viral protein and nucleic acid. Ultrastructure of virus infected
cells. Production of virus free plants. Research technique and manuscript preparation.
Prereq. PPATH 441
PPATH 596 Selected topics in plant pathology. (1-3)
PPATH 597 Seminar. (1)
Graduate seminar.
PPATH 598 Special problems. (1-3)
Special problem in plant pathology for graduate study.
PPATH 599 Thesis. (1-9)
Research thesis for graduate study.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร

leave a comment »

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2538
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
Master of Science Program in Agricultural Extension
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
ชื่อย่อ : วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
ชื่อเต็ม : Master of Science (Agriculture)
ชื่อย่อ : M.S. (Agriculture)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพตลาดแรงงานในปัจจุบัน ที่ต้องการ
บัณฑิตมีคุณภาพด้านวิชาการและการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การบริหารหลักสูตรการเรียนการ
สอนมีความคล่องตัว ทันต่อเหตุการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้บัณฑิตมีการพัฒนา ศึกษา ค้นคว้า ทางวิชาการด้านการวิจัย
2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ และความสามารถทางด้านการวินิจฉัยสภาพชุมชน เพื่อ
พัฒนาการเกษตร
3. เป็นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และความสามารถทางด้านสื่อเพื่อการส่งเสริม
และเผยแพร่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานน
5. กำหนดการเปิดสอน
ปีการศึกษา 2538
6. อาจารย์ผู้สอน (ภาคผนวก ก)
6.1 อาจารย์ประจำโครงการ
6.2 อาจารย์สนับสนุนโครงการ
6.3 อาจารย์พิเศษ
2
1. จำนวนนิสิต
ปีการศึกษา จำนวนนิสิตที่จะรับ จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบ
2538
2539
2540
2541
2542
25
25
25
25
25


25
25
25
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านเกษตรศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ
หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาคผนวก ข)
3. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาคผนวก ข)
4. ระบบการศึกษา
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาคผนวก ข)
5. ระยะเวลาการศึกษา
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาคผนวก ข)
6. สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้สถานที่ งบประมาณ และอุปกรณ์การสอนของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร คณะเกษตร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะที่เกี่ยวข้อง
7. ห้องสมุด
หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ วิทยานิพนธ์ภาษาไทย วิทยานิพนธ์
ภาษาอังกฤษ บทความ วารสารภาษาไทย วารสารภาษาอังกฤษ และโสตทัศนวัสดุ ที่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และห้องสมุดของหน่วยงานอื่น ๆ ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมกันประมาณ 28,000 รายการ
8. งบประมาณ
ตามที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
3
9. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรแผน ก แบบ ก (2)
15.1 จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
– สัมมนา 2 หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
ข. วิชารอง ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
15.2 รายชื่อวิชาเอก
ก. สัมมนา 2 หน่วยกิต
001597 สัมมนา
(Seminar)
1, 1
ข. วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต
001512 การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสริม
(Program Planning and Evaluation in Extension)
3 (3-0)
001518 การวินิจฉัยสภาพชุมชนเพื่อพัฒนาการเกษตร
(Community Diagnosis for Agricultural Development)
3 (3-0)
001531 ผู้นำและองค์การทางเกษตร
(Leadership and Agricultural Organizations)
3 (3-0)
001591 วิธีการวิจัย
(Research Methodology)
3 (3-0)
ค. วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
001411 การพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาการเกษตร
(Rural Community and Agricultural Development)
3 (3-0)
001412 การพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน
(Integrated Rural Development)
3 (3-0)
001421 การส่งเสริมเคหกิจชนบท
(Rural Home Economics Extension)
3 (3-0)
4
001422 การพัฒนางานส่งเสริมเคหกิจชนบท
(Rural Home Economics Extension Development)
3 (3-0)
001431 เยาวชนชนบทกับการพัฒนา
(Rural Youth and Development)
3 (3-0)
001432 การพัฒนาผู้นำเยาวชนชนบทและผู้นำท้องถิ่น
(Rural Youth and Asult Leadership Development)
3 (3-0)
001433 การพัฒนางานอาชีพของเยาวชนชนบท
(Vocational Development of Rural Youth)
3 (3-0)
001441 การศึกษาประชากร
(Population Studies)
3 (3-0)
001453 การพูดและการเขียนในงานส่งเสริม
(Oral and Written Expression in Extension Work)
3 (3-0)
001454 การพูดในที่สาธารณะ
(Public Speaking)
2 (2-0)
001455 การเขียนและผลิตข่าวสารเกษตร
(Writing and Producing Agricultural Information)
2 (2-0)
001456 การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ทางการเกษตร
(Radio and Television Programs Preparation in Agriculture)
3 (2-2)
001457 หลักการประชาสัมพันธ์
(Principles of Public Relations)
2 (2-0)
001458 การบริหารงานสื่อ
(Communication Media Administration)
3 (3-0)
001459 สื่อสารมวลชลกับการส่งเสริม
(Mass Communication for Extension)
3 (3-0)
001461 การถ่ายภาพเทคนิค
(Technical Photography)
3 (1-4)
001462 การถ่ายทำภาพยนต์
(Cinematography)
3 (2-2)
001463 การผลิตรายการวิทยุเพื่อการส่งเสริม
(Radio Programs Production for Extension)
3 (1-4)
001464 การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการส่งเสริม
(Television Programs Production for Extension)
3 (1-4)
5
001465* คอมพิวเตอร์ในงานส่งเสริมการเกษตร
(Computer in Agricultural Extension Works)
3 (2-2)
001511 การบริหารงานส่งเสริม
(Administration in Extension)
3 (3-0)
001513 การนิเทศงานส่งเสริม
(Supervision in Extension)
3 (3-0)
001514 การฝึกอบรมทางส่งเสริม
(Training in Extension)
3 (3-0)
001515 การยอมรับนวัตกรรมทางการเกษตร
(Adoption of Innovations in Agriculture)
3 (3-0)
001516 การส่งเสริมเศรษฐศาสตร์เกษตร
(Agricultural Economics Extension)
3 (3-0)
001517 จิตวิทยาสำหรับนักส่งเสริม
(Psychology for Extension Workers)
3 (3-0)
001519 สังคมวิทยาในการพัฒนาการเกษตร
(Sociology of Agricultural Development)
3 (3-0)
001521 การส่งเสริมเคหกิจชนบท
(Comparative Study of Rural Home Economics Extension)
3 (3-0)
001522 การบริหารงานส่งเสริมเคหกิจชนบท
(Administration in Rural Home Economic Extension)
3 (3-0)
001541 ปัญหาประชากรในสังคมชนบท
(Population Problems in Rural Society)
3 (3-0)
001542 ประชากรกับการพัฒนา
(Population and Development)
3 (3-0)
001543 ประชากรกับการพัฒนาการเกษตร
(Population and Rural Studies)
3 (3-0)
001544 ประชากรและการศึกษาชนบท
(Population and Rural Studies)
3 (2-2)
001545 ประชาการศึกษาในภาคเกษตรกรรม
Population Education in Agricultural Sector
3 (2-2)
001546 วิทยาศาสตร์ประชากร
(Population Sciences)
3 (3-0)
6
001547 วิทยาศาสตร์ประชากรและการพัฒนาชุมชน
(Population Science and Community Development
3 (2-2)
001548 ประชากรศาสตร์วิเคราะห์
(Demographic Analysis)
3 (2-2)
001551 การประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร
(Public Relations in Extension)
3 (3-0)
001552 นวัตกรรมทางการใช้สื่อเพื่อการส่งเสริม
(Innovations in Media Utilization for Extension)
2 (2-0)
001553 การประเมินผลการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในงานส่งเสริม
(Media Utilization Evaluation in Extension)
3 (1-4)
001554 การผลิตภาพยนต์สารเคมีเพื่อการส่งเสริม
Documentary Films Production for Extension
3 (1-4)
001555 การถ่ายทำภาพยนต์ขั้นสูง
(Advanced Cinematography)
3 (1-4)
001556 การผลิตและใช้วิดิทัศน์เพื่อการส่งเสริม
(Production and Application of Video tape Record for
Extension)
3 (1-4)
001557 การติดต่อสื่อสารในองค์การทางเกษตร
(Communication in Agricultural Organizations)
3 (3-0)
001558* การถ่ายภาพขั้นสูง
(Advanced Photography)
3 (2-2)
001559* คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการส่งเสริม
(Computer in Extension Media Productions)
3 (2-2)
001596 เรื่องเฉพาะทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
(Selected topics in Agricultural Extension in Communication)
1-3
001598 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
1-3
001611 พัฒนาการส่งเสริมชนบทขั้นสูง
(Advanced Rural Extension Development)
3 (3-0)
001612 การส่งเสริมเปรียบเทียบ
(Comparative Extension)
2 (2-0)
001691 ระเบียบวิธีการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตรขั้นสูง
(Advanced Research Methodology in Extension)
2 (3-0)
7
15.3 รายชื่อวิชารอง ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชานอกภาควิชาที่นิสิตสังกัดของมหาวิทยาลัย ที่มีเลข
รหัสสามตัว
ท้ายตั้งแต่ 400 ขึ้นไป ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต โดยความ
เห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ภาคผนวก ค)
15.4 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
001599 วิทยานิพนธ์ 1-12 หน่วยกิต
(Thesis)
15.5 ความหมายของเลขตัวกลางของรหัสวิชาสามตัวท้าย เป็นตัวกำกับหมวดวิชาใน
หลักสูตรของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
เลข 1 หมายถึง ส่งเสริมการเกษตร
เลข 2 หมายถึง พัฒนาการเคหกิจชนบท
เลข 3 หมายถึง พัฒนาการยุวเกษตร และผู้นำ
เลข 4 หมายถึง วิทยาศาสตร์ประชาการ
เลข 5-6 หมายถึง นิเทศศาสตร์เกษตร
เลข 9 หมายถึง การวิจัย
15.6 ตัวอย่างแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคต้น
001512 การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสริม 3 (3-0)
001591 วิธีการวิจัย 3 (3-0)
วิชาเอกเลือก 3
วิชารอง 3
รวม 12
ปีที่ 1 ภาคปลาย
001531 ผู้นำและองค์การทางเกษตร 3 (3-0)
001597 สัมมนา 1
วิชาเอกเลือก 3
วิชารอง 6
รวม 13
8
ปีที่ 2 ภาคต้น
001519 การวินิจฉัยสภาพชุมซนเพื่อการพัฒนาการเกษตร 3 (3-0)
001597 สัมมนา 1
วิชาเอกเลือก 4
วิทยานิพนธ์ 3
รวม 12
ปีที่ 2 ภาคปลาย
001599 วิทยานิพนธ์ 9
รวม 9
15.7 คำอธิการรายวิชา
001411 การพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาการเกษตร
(Rural Community and Agricultural Development)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 460111
หลักการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาการเกษตร การ
วินิจฉัยปัญหา และการเลือกทฤษฏีทางสังคมมาปรับใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบท
Principles and scope for rural community and agricultural development,
problem analysis, selection of social theory applicable to resource
development for rural and agricultural development.
001412 การพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน
(Integrated Rural Development)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 460111
ทฤษฏี หลักการ วิธีการและกระบวนการในการพัฒนาชนบท ทั้งนี้โดย
คำนึงถึงการจัดระบบงานทั้งส่วนราชการ และธุรกิจเอกชนที่มีบทบาทต่อ
การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแผนใหม่ และผลในทางปฏิบิติต่อการ
พัฒนาการเกษตรและชนบท โดยเฉพาะของประเทศที่กำลังพัฒนา
Theories, principles, methods and procedures in rural development
related to official management system and private sector that are
important to new technology, extension education, and practices that
9
resulting to agricultural and rural development especially to developing
countries.
001421 การส่งเสริมเคหกิจชนบท
(Rural Home Economic Extension)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 001311 หรือ 001401
หลักการและกระบวนการในการส่งเสริมเคหกิจชนบท การประยุกต์
ทฤษฏีทางคหกรรมศาสตร์ เกษตร และส่งเสริมเพื่อการพัฒนาบุคคลและ
ครอบครัวตามลักษณะเศรษฐกิจ สังคมชนบท
Principles, procedures in rural home economics extension, applied
theory in home economics. Agricultural extension for personnels and
family development to suit rural economic situation.
001422 การพัฒนางานส่งเสริมเคหกิจชนบท
(Rural Home Economics Extension Development)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 001311 หรือ 001401
การประยุกต์ความรู้และทรัพยากรของหน่วยงานของรัฐและเอกชนเพื่อ
การพัฒนางานส่งเสริมเคหกิจชนบท
Development of applied technology and resource personnels of the
government and private sectors for rural home economic extension
development.
001431 เยาวชนชนบทกับการพัฒนา
(Rural Youth and Development)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 460111
หลักปรัชญากับการปฏิบัติว่าด้วยการจัดตั้ง การพัฒนากลุ่ม การคัดเลือก
การฝึกอบรมผู้นำ การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนชนบทเพื่อการ
พัฒนาการเกษตรและชนบท
Philosophy, practice, establishment, group development, selection,
leadership training, rural youth group activity to support agricultural and
rural development.
10
001432 การพัฒนาผู้นำเยาวชนชนบทและผู้นำท้องถิ่น
(Theory, principle, methods and procedures in rural youth and adult
leadership[ development.
3 (3-0)
พื้นฐาน : 460111
ทฤษฏี หลักการ วิธีการ และกระบวนการ ในการพัฒนาผู้นำเยาวชน
ชนบทกับผู้นำท้องถิ่น
Theory, principle, methods and procedures in rural youth and adult
leadership development.
001433 การพัฒนางานอาชีพของเยาวชนชนบท
(Vocational Development of rural Youth)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 460111
ลักษณะและการปลูกฝังงานอาชีพการเกษตร ปัญหาวิธีการ และ
กระบวนการพัฒนางานอาชีพให้กับเยาวชนชนบท เพื่อพัฒนาการเกษตร
และชนบท
Some characteristics of basic agricultural, vocational problems,
methods, and procedures for development of rural youth vocational
activities.
001441 การศึกษาประชากร
(Population Studies)
3 (3-0)
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพและปริมาณของประชากร รวมทั้ง
ทฤษฏีนโยบาย องค์ประกอบ โครงสร้างและการกระจายตัวของ
ประชากร ภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย การย้ายถิ่น และภาวะแรงงาน
ของประชากรในชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร ผล
จากการเปลี่ยนแปลงประชากร และความสัมพันธ์กับศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเกษตรและชนบท
Some changes in quality and quantity of population, including theory,
policy, component, structure, population distribution, maturity,
mortality, migration, labour condition of rural people. Factors affecting
to population change, impact from population change related to other
involving agricultural and rural development.
11
001453 การพูดและการเขียนในงานส่งเสริม
(Oral and Written Expression in Extension Work)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 001311 หรือ 001401
หลักการพูดในที่ชุมชน การดำเนินการประชุม อภิปราย ตลอดจน
หลักการเขียนบทความ ข่าว และรายงานทางการเกษตร เพื่อนำออก
เผยแพร่สู่ประชาชน
Principles of public speaking ; administering meetings and conference ;
practice in preparation and oral presentation of written information,
news and reports in extension work.
001454 การพูดในที่สาธารณะ
(Public Speaking)
หลักและวิธีการในการดำเนินการพูดในที่ชุมชน การดำเนินการประชุม
การวิจารณ์ การอภิปราย การประชุมกลุ่ม
Principles and methods of public speaking, meeting procedures,
criticism, discussion and group meeting.
2 (2-0)
001455 การเขียนและผลิตข่าวสารเกษตร
(Writing and Producing Agricultural Information)
2 (2-0)
พื้นฐาน : 001311 หรือ 001401
หลักการเขียนบทความ ข่าว และรายงานทางเกษตร เพื่อนำออกเผยแพร่
สู่ประชาชน
Principles and practice in preparation of agricultural articles, news, and
reports for extension work.
001456 การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ทางการเกษตร
(Radio and Television Programs Preparation in Agriculture)
3 (2-2)
หลักการเสนอข่าวสาร บทความทางวิทยุ และโทรทัศน์ การเขียน
บทความ และจัดรายการวิทยุสำหรับเกษตรกร
Principles of presenting agricultural information, radio and TV
programs ; article writing, and preparation of radio programs for
farmers.
12
001457 หลักการประชาสัมพันธ์
(Principles of Public Relation)
2 (2-0)
ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ ประวัติและวิวัฒนาการ ทฤษฏีใน
การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบและสร้างประชามติ
Importance of public relations, history and development, theory,
procedures, evaluating and forming public opinions.
001458 การบริหารงานสื่อ
(Communication Media Administration)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 001452
หลักและวิธีการบริหารงานสื่อเพื่อการติดต่อสื่อสารกับประชากรใน
ชนบท การวิเคราะห์ประเภทงานสื่อ และการประยุกต์เทคนิคการใช้สื่อ
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
Principles and methods of communication media administration related
to rural population. Madia analysis and utilization techniques applicable
to rural situation.
001459 สื่อสารมวลชนกับการส่งเสริม
(Mass Communication for Extension)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 001451
อิทธิพลความสำคัญและประโยชน์ของสื่อสารมวลชนต่องานส่งเสริม
เทคนิคในการเลือกใช้สื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ในงานส่งเสริม
Influence, importance and profitable of mass communication for
extension, selection techniques in choosing appropriate mass media for
extension.
001461 การถ่ายภาพเทคนิค
(Technical Photography)
3 (1-4)
พื้นฐาน : 001351
การผลิตภาพเทคนิคต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับเอกสารวิชาการ เอกสารเผยแพร่
และงานวิจัย
Technical Photography production for education material, publication
and research work.
13
001462 การถ่ายทำภาพยนต์
(Cinematography)
3 (2-2)
พื้นฐาน : 001351
วิวัฒนาการของการถ่ายทำภาพยนตร์ ทฤษฏี หลักการ วัสดุอุปกรณ์
วิธีการ และขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์
Cinematography development, theory, principles, materials, methods
and steps in cinematography.
001463 การผลิตรายการวิทยุเพื่อการส่งเสริม
(Radio Programs Production for extension)
3 (1-4)
พื้นฐาน : 001454
การเขียนบท ขั้นตอนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่องานส่งเสริม
Script writing, steps on radio programs production for extension.
001464 การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการส่งเสริม
(Television Programs Production for extension)
3 (1-4)
พื้นฐาน : 001311 หรือ 001454
การเขียนบท ขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่องานส่งเสริม
Script writing, steps on television programs prodution for extension.
001465* คอมพิวเตอร์ในงานส่งเสริมการเกษตร
(Computer in Agricultural Extension Works)
3 (2-2)
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ในงานส่งเสริมการเกษตร การจัดการ
ฐานข้อมูลการเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ
Application of computer for extension works, database management for
agriculture, data analysis, computer network using for media production.
001511 การบริหารงานส่งเสริม
(Administration in Extension)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 001311 หรือ 001401
ทฤษฏี และหลักการบริหารงานส่งเสริมการเกษตร ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างขององค์การ และการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
Theory and principles in extension administration, relationship of
organization structure and extension practices.
14
001512 การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสริม
(Program Planning and Evaluation in Extension)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 001311 หรือ 001401
การวางแผน การประสานงาน การดำเนินงาน และการประเมินผลงาน
ส่งเสริม บทบาทของผู้นำและหน่วยงานในท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนช่วยให้
บรรลุผลตามโครงการ การเปรียบเทียบแผนงานการส่งเสริมของ
ต่างประเทศ
Planning, Cooperation, implementation and evaluation of extension
program ; roles of local leaders and organizations, including program
planning in other countries.
001513 การนิเทศงานส่งเสริม
(Supervision in Extension)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 001311 หรือ 001401
ทฤษฏี หลัก และวิธีการในการนิเทศงานส่งเสริม การคัดเลือกบุคคลเข้า
ปฏิบัติงาน การแบ่งหน้าที่ การจัดรูปแบบการฝึกอบรม หลักการให้
คำปรึกษา
Principles and methods in extension supervision, selection of personnel
and responsibilities, training programs, and a advisory system.
001514 การฝึกอบรมทางส่งเสริม
(Training in Extension)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 001311 หรือ 001401
ทฤษฏี หลักการ และวิธีการในการฝึกอบรม การกำหนดหลักสูตร การ
ประเมินผล การฝึกอบรมและปัญหาการฝึกอบรมในการส่งเสริม
การเกษตร
Principles and procedures in training, program development, evaluation
and problems in extension training.
001515 การยอมรับนวัตกรรมทางการเกษตร
(Adoption of Innovations in Agriculture)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 001311 หรือ 001401
ลักษณะของนวัติกรรมทางการเกษตร หลักการ วิธีการ การดำเนินการ
เพื่อให้เกิดการยอมรับนวัตกรรมทางการเกษตร บทบาทของการส่งเสริม
การเกษตรที่มีต่อการยอมรับ
15
Agricultural innovation, principles, methods and strategies leading to
adoption of agricultural innovations, roles of extension work in adoption
process.
001516 การส่งเสริมเศรษฐศาสตร์เกษตร
(Agriculture Economics Extension)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 102181
ประยุกต์ทฤษฎี หลักและวิธีการว่าด้วยเศรษฐศาสตร์เกษตร กับการ
ส่งเสริม การจัดไร่นา การพัฒนาผู้ผลิต ผู้แปรรูปผลผลิต ผู้จัดจำหน่าย
ผลิตผลเกษตร
Principles and methods in dissemination of Agricultural economics
information to producers, processors, and distributors ; introducing
agricultural economics to farm management.
001517 จิตวิทยาสำหรับนักส่งเสริม
(Psychology for Extension Workers)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 459111
ทฤษฎีจิตวิทยาทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ และการประยุกต์
ชั้นสูงเพื่อนำไปใช้วิเคราะหป์ ัญหาและปรับปรุงการดำเนินงานด้าน
ส่งเสริมการเกษตร
General principles of psychology in relation to human behavior ;
application of advanced theories to problem analysis and improvement
of extension work.
001518 การวินิจฉัยสภาพชุมชนเพื่อพัฒนาการเกษตร
(Community Diagnosis for Agricultural Development)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 001311 หรือ 001401
การสำรวจ วิเคราะห์และวินิจฉัย ปัญหาชุมชน เทคนิคและกระบวนการ
ในการวางแผน ให้สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาการเกษตรของชุมชน
Survey, analysis and rural community problems identification ;
techniques and procedures of program planning suitable to community’s
agricultural development situation.
16
001519 สังคมวิทยาในการพัฒนาการเกษตร
(Sociology of Agricultural Development)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 001311 หรือ 001401
การประยุกต์ทฤษฏีและวิธีการทางสังคมเพื่อใช้ในการดำเนินการ
แก้ปัญหาของสถาบันการเกษตร และตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการเกษตรในระดับต่าง ๆ
Application of social theories and methods for problem solving in
agriculture organizations and for representatives dealing with
agricultural development at different levels.
001521 การส่งเสริมเคหกิจชนบทเปรียบเทียบ
(Comparative study of Rural Home economic Extension)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 001421 หรือ 001401
วิเคราะห์ระบบงานส่งเสริมเคหกิจชนบทศึกษา ปัญหา และเปรียบเทียบ
กระบวนการในการแก้ไขปัญหาการส่งเสริมเคหกิจชนบทของประเทศที่
กำลังพัฒนา
Analysis of rural home economics extension system ; rural home
economics problems and comparative solutions in other developing
counties.
001531 ผู้นำและองค์การทางเกษตร
(Leadership and Agricultural Organization)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 460111
ประยุกต์ทฤษฎี หลักการ และวิธีการว่าด้วยองค์การและผู้นำมาใช้ในการ
พัฒนาผู้นำ รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรมผู้นำ การบริหารและนิเทศ
งานในองค์การเพื่อการส่งเสริมการเกษตร
Theory, principles and methods in leadership development, selection,
training : group organizing and group operation in extension work.
17
001541 ปัญหาประชากรในสังคมชนบท
(Population Problems in Rural Society)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 001441
การเปลี่ยนแปลงประชากร และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงประชากร
ปัญหาสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประชากรที่สัมพันธ์ กับระบบสังคม
ชนบท และวิธีการปัญหาประชากรในภาคเกษตรกรรมและชนบท
Trends of population changes, problem derived population changes,
related to rural social system and method of rural population agricultural
problem solving.
001542 ประชากรกับการพัฒนา
(Population and Development)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 001441
ความสัมพันธ์ของประชากรกับทรัพยากรในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ การวิเคราะห์ศักยภาพ และระดับของการพัฒนา
ประชากรในชุมชนต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับการพัฒนาประชากร
Population related to resource use in the country’s socioeconomic
development ; analysis of potential and level of population development;
in various communities.
001543 ประชากรกับการพัฒนาการเกษตร
(Population and Agricultural Development)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 001441
ดัชนีของการพัฒนาการเกษตรและประชากร ปัจจัยและอิทธิพลทาง
ประชากรต่อการพัฒนาการเกษตรระดับต่าง ๆ
Index of population and agricultural development. Factors and
influence of population affecting to different level in agricultural
development.
18
001544 ประชากรและการคึกษาชนบท
(Population and Rural Studies)
3 (2-2)
พื้นฐาน : 001441
ระบบชุมชนชนบทที่สัมพันธ์กับประชากรรวมถึงปัจจัยทางประชากร
โครงการของชุมชนชนบท ระบบชุมชนองค์ประกอบ และแนวทางใน
การพัฒนาชนบทการสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาประชากรและชุมชน
Rural community related to population, structure of rural community,
community system, components, and guideline to rual development.
Surveys and problems analysis of population and community.
001545 ประชากรศึกษาในภาคเกษตรกรรม
(Population Education in Agricultural Sector)
3 (2-2)
พื้นฐาน : 001441
องค์ประกอบด้านอาชีพของประชากร โครงสร้าง พัฒนาการ และ
กระบวนการทางการศึกษาที่สัมพันธ์กับประชากรศึกษา แนวทางในการ
ประยุกต์ทฤษฎี และกระบวนการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชากรในภาคเกษตรกรรม
Factors of population professional, structure development and
procedures of education related population education. For population
quality in agricultural sector development.
001546 วิทยาศาสตร์ประชากร
(Population Sciences)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 001411
การใช้คอมพิวเตอร์จำลองวิเคราะห์เกี่ยวกับทฤษฎี และปัจจัยทาง
ประชากรที่สัมพันธ์กับตัวแปรด้านสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ และสภาวะแวดล้อมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มประชากร
และการเปลี่ยนแปลงประชากร รวมถึงสภาวะเจริญพันธ์ ภาวะการตาย
และการย้ายถิ่นในสังคมและชุมชนต่าง ๆ
Computer utilization in model analysis for theory and factors of
19
population changes, including maturity, mortality and migration.
001547 วิทยาศาสตร์ประชากรและการพัฒนาชุมชุน
(Population Science and Community Development)
3 (2-2)
พื้นฐาน : 001546
การพัฒนารูปแบบต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ประชากรและการปฏิบัติงาน
แผนใหม่ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งทรัพยากร
อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาชุมชน
Model development in population science and new practice suitable to
human resources to rural development.
001548 ประชากรศาสตร์วิเคราะห์
(Demographic Analysis)
3 (2-2)
พื้นฐาน : 001441
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงประชากรในเรื่องการเกิด การตาย การย้าย
ถิ่นโดยใช้ค่าสถิติ สูตรคณิตศาสตร์ขั้นสูง สมมติฐานต่าง ๆ ในการ
วิเคราะห์และการสังเคราะห์ตัวแปรทางประชากร เกี่ยวกับแนวโน้มของ
ประชากรต่าง ๆ โดยใช้การคำนวณระดับสูง
Analysis of population change in birth rate, mortality, migration by
statistic and arithmatic formular test. Hypothesis analysis and synthesis,
variable of population related population trend by higher calculation.
001551 การประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร
(Public Relations in Extension)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 001457
การวางแผนดำเนินงานประชาสัมพันธ์ การจัดองค์การ การบริหาร การ
เลือกใช้สื่อ การปฏิบัติการ และการศึกษาวิเคราะห์กลุ่มชนซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับงานส่งเสริมการเกษตร
Planning for public relations, organization management, media selction,
implementation, and evaluation of clients in extension.
001552 นวัตกรรมทางการใช้สื่อเพื่อการส่งเสริม
(Innovations in Media Utilization in Extension)
2 (2-0)
พื้นฐาน : 001451
แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการ และเทคโนโลยีของการ
ใช้โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องช่วยสอนและเอกสารเพื่องานส่งเสริม
New concepts of method, process and technology in using television,
20
radio printing materials and teaching aids for extension work.
001553 การประเมินผลการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการส่งเสริม
(Media Utilization Evaluation in Extension)
3 (1-4)
พื้นฐาน : 001452
การวางแผน และวิธีการประเมินผลการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในงาน
ส่งเสริม
Planning and methods for media utilization evaluation in extension.
001554 การผลิตภาพยนตร์สารคดีเพื่อการส่งเสริม
(Documentary Films Production for Extension)
3 (1-4)
พื้นฐาน : 001462
การวางแผน การเตรียมการ การเขียนแบบ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการ
ผลิตภาพยนตร์สารคดีเพื่องานส่งเสริมและเผยแพร่
Planning, Preparation, script writing documentary films production
process for extension.
001555 การถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง
(Advanced Cinematography)
3 (1-4)
พื้นฐาน : 001462
เทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์ การวางแผน การเลือกอุปกรณ์ การจัดแสง
การตัดต่อ และการบันทึกเสียงลงพิมพ์
Cinematography techniques, planning, equipments, lighting, editing and
sound recording.
001556 การผลิตและใช้วีดิทัศน์เพื่อการส่งเสริม
(Production and Application of Video Tape Record for Extension)
3 (1-4)
พื้นฐาน : 001462
Production and utilization of video tape application to extension work.
001557 การติดต่อสื่อสารในองค์การทางเกษตร
(Communication in Agricultural Organizations)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 001451
หลักการและทฤษฎีขั้นสูงของการติดต่อสื่อสารในองค์การเกษตร ปัญหา
และแนวทางแก้ไข การประสานงานระหว่างองค์การทางเกษตร
Principles and advanced theories of communication in agricultural
organizations ; problems and problem resolution ; interorganizational
21
coordination.
001558* การถ่ายภาพขั้นสูง
(Advanced Photography)
3 (2-2)
เทคนิคการถ่ายภาพสี สไลด์สี รวมทั้งการล้างฟิล์ม อัดขยายภาพ เทคนิค
การสร้างภาพ และตกแต่งภาพในระบบดิจิตอล วัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
Color photography, technique/in color film developing and enlarging,
digital image production, materials and equipments in photo-technology.
001559* คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการส่งเสริม
(Computer in Extension Media Productions)
3 (2-2)
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ สำหรับงาน
ด้านส่งเสริมการเกษตร การจัดทำเอกสารเผยแพร่ การผลิตงานประเภท
กราฟฟิค การผลิตสไลด์ ภาพโปสเตอร์ และวีดิทัศน์ทางการเกษตร การ
สร้างบทเรียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบมัลติมีเดีย
Application of computer for extension media production as publication,
graphic, slide, poster and video tape production, Computer Assisted
Instruction (CAI) and multimedia production through computer.
001591 วิธีการวิจัย
(Research Methodology)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 422111
หลักการเลือกปัญหา ขั้นตอนการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และการตีความ การเขียนรายงานเพื่องานส่งเสริม
Guidelines for proposal preparation, research plan, data management
and analysis, interpretation and research report writing in extension
work.
001596 เรื่องเฉพาะทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
(Selected Topics in Agricultural Extension and Communication)
1-3
เรื่องเฉพาะทางด้านส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไป
ในแต่ละภาคการศึกษา
Topic vary each semester.
001597 สัมมนา 1, 1
22
(Seminar)
001598 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
1-3
การศึกษาค้นคว้าขั้นปริญญาโท แล้วเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Guided investigation on special problems deemed advisable by the
advisor in charge.
001599 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
1-12
001611 พัฒนาการส่งเสริมชนบทขั้นสูง
(Advanced Rural Extension Development)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 001211
การวิเคราะห์ลักษณะ และปัญหาในการส่งเสริมการเลือก และกำหนด
ปัจจัยเพื่อการวางแผนและการกำหนดนโยบาย การพัฒนาการส่งเสริม
การเกษตรและพัฒนาชนบท
Analysis the nature and problems in agricultural extension ; selection
and determination of factors needed for planning and policy formulation
for agricultural development.
001612 การส่งเสริมเปรียบเทียบ
(Comparative Extension)
2 (2-0)
พื้นฐาน : 001311
การเปรียบเทียบรูปแบบของการจัดองค์การและการจัดการส่งเสริม
การเกษตรในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา
Comparative types and organization of agricultural extension ;
management of agricultural extension in advanced and developing
countries.
001691 ระเบียบวิธีการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตรขั้นสูง
(Advanced Research Methodology in Extension)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 001591
รูปแบบ วิธีการวางแผนงานวิจัย การเลือกปัญหา การเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ และการเขียนรายงานการวิจัยในด้านการส่งเสริมการเกษตร
Methods in research planning ; selection of research problems ;
collection and analysis of data ; writing research results in agricultural
23
extension.
10. การลงทะเบียนเรียน
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ภาคผนวก ข)
11. การวัดผลและการสำรวจการศึกษา
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ภาคผนวก ข)
————————————
24
ภาคผนวก ก
อาจารย์ผู้สอน
1. อาจารย์ประจำโครงการ
ลำดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง –คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ในปัจจุบัน ในหลักสูตรใหม่
1 นางเกศินี ปายะนันทน์
รองศาสตราจารย์
กส.บ. (คหกรรมศาสตร์)
ศศ.ม. (พัฒนาชุมชน)
งานแต่งเรียบเรียง
1. การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น :
อิเคบะนะ
2. การพัฒนาเยาวชนชนบทและ
ผู้นำท้องถิ่น
3. การพัฒนาชุมชนกับการ
พัฒนาการเกษตร
4. สังคมวิทยาชนบท
5. การพัฒนาชนบทแบบ
ผสมผสาน
6. The Official Japanese
Assistance in Development to
Thailand that Effects the
Productivity Improvement of
Sericulture
งานวิจัย
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมของสตรีชนบท
2. สถานภาพการผลิตและ
การตลาดไหมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
001411
001412
001432
001411
001412
001432
25
ลำดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง –คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ในปัจจุบัน ในหลักสูตรใหม่
2 น.ส.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ์
อาจารย์
กศ.บ. (ประวัติศาสตร์-ภูมิศาสตร์)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
MS. (Development Com.)
Ph.D. (Development Com.)
งานแต่งเรียบเรียง
1. ความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์
2. การสื่อสารในองค์การ
งานวิจัย
Interagency Communication,
Coordination and Participation in
promoting Ecological concerns.
001457
001458(ร)
001457
001458(ร)
3 นายชัชชัย แก้วสนธิ
อาจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
งานวิจัย
วิทยาการและการปฏิบัติในการ
ป้องกัน กำจัดโรคแส้ดำของเกษตร
ชาวไร่อ้อย เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 7
เพื่อเพิ่มผลผลิต
001311(ร)
001411(ร)
001412(ร)
001432(ร)
001451(ร)
001497(ร)
001498
001499
001311(ร)
001411(ร)
001412(ร)
001432(ร)
001451(ร)
001497(ร)
001498
001499
4 นายชัยชาญ มณีนุษย์
รองศาสตราจารย์
ศส.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Agri. Edu.)
งานแต่งเรียบเรียง
1. การทำแผนงานส่งเสริม
2. การนิเทศงานส่งเสริม
งานวิจัย
An Analysis of Agricultural
Extension in U.S.A., India, Japan
and the Philippines.
001513
001599
001513
001599
26
ลำดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง –คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ในปัจจุบัน ในหลักสูตรใหม่
5 นายประเดิม ฉ่ำใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Extension Edu.)
งานแต่งเรียบเรียง
1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาใน
งานส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร โดยการสำรวจ
2. สัมมนาทางส่งเสริมการเกษตร
3. Diffusion and Adoption of
Innovation.
งานวิจัย
1. การศึกษารูปแบบและ
ประสิทธิภาพของสื่อในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีตาม
โครงการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. การประเมินความรู้ของเกษตร
ตำบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง
การป้องกันและกำจัดเพลี้ย
กระโดดสีน้ำตาล
001112 (ร)
001301
001311 (ร)
001412 (ร)
001411 (ร)
001512 (ร)
001553
001591 (ร)
001599
001112 (ร)
001301
001311 (ร)
001412 (ร)
001411 (ร)
001512 (ร)
001553
001591 (ร)
001599
6 นางรัตนวรรณ รุณภัย
รองศาสตราจารย์
ศส.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
งานแต่งเรียบเรียง
1. การพัฒนาเยาวชนชนบท
2. เทคนิคและวิธีการพูด
งานวิจัย
1. บทบาทของที่ปรึกษา
ยุวเกษตรกร ภาคตะวันออก
2. ความคิดเห็นของสมาชิก
เกษตรกรก้าวหน้าที่มีต่อการ
ประกอบอาชีพการเกษตรใน
สหกรณ์นิคมเกษตรกร
ก้าวหน้าพร้าว อ.พร้าว
จ.เชียงใหม่
001431
001454
001497
001498
001311 (ร)
001431
001454
001497
001498
001311 (ร)
27
ลำดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง –คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ในปัจจุบัน ในหลักสูตรใหม่
7 น.ส.ศุภพร ไทยภักดี
อาจารย์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.Ed. (Secondary Edu.)
Ph.D. (College Teaching)
งานวิจัย
1. การศึกษาความต้องการ
พื้นฐานของโครงการพัฒนา
ชนบทแบบผสมผสาน เขต
จังหวัดลพบุรี
2. การประเมินการดำเนินงาน
ส่งเสริมและเผยแพร่ของกรม
ส่งเสริมการเกษตร ปี 2536
001459
001458 (ร)
001459
001458 (ร)
001465 *
8 นางสาวิตรี รังสิภัทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
M.S. (Community Dev.)
Ph.D. (Agri. & Ext. Ed.)
งานแต่งเรียบเรียง
1. ระเบียบวิธีวิจัยทางส่งเสริม
การเกษตร
2. Approaches to Organizations
and Planning for Leadership
Training Programs.
งานวิจัย
1. Human Ecological
Contributions to Rural and
Urban Migration in Thailand
1970-1980.
2. การประเมินความรู้ของเกษตร
ตำบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง
การป้องกันและกำจัดเพลี้ย
กระโดดสีน้ำตาล
001433
001599
001441 (ร)
001433
001599
001441 (ร)
28
ลำดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง –คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ในปัจจุบัน ในหลักสูตรใหม่
9 นายสิทธิชัย เกษตรเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
งานแต่งเรียบเรียง
1. ทรัพยากรการเกษตรกับการ
จัดการ
2. สภาวะการผลิตและการตลาด
ข้าวโพด
งานวิจัย
1. การศึกษาความต้องการ
พื้นฐานของโครงการพัฒนา
ชนบทแบบผสมผสาน เขต
จังหวัดลพบุรี
2. Analysis of Deforested Area
for Agroforestry and Rural
Development : An
Agroecosystem Case Study of
Central Plain Region of
Thailand.
3. การกำหนดช่วงการสื่อเผยแพร่
ความรู้และการปฏิบัติของ
ระบบการทำฟาร์มแผน
ปัจจุบันให้กับเกษตรกรใน
จังหวัดนครปฐม
001302
001498
001599
001441 (ร)
001516 (ร)
001531 (ร)
001302
001498
001599
001441 (ร)
001516 (ร)
001531 (ร)
10 นายสุโชติ ดาวสุโข
อาจารย์
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
M.A. (Instructional Media)
งานแต่งเรียบเรียง
Handbook for Fishery Extension
Workers in Southeast Asia.
งานวิจัย
1. A Study of Some Certain
Problem in Educational
Television.
2. ประเมินการดำเนินงาน
ส่งเสริมและเผยแพร่ของกรม
ส่งเสริมการเกษตร ปี 2536
001452
352242
001464 (ร)
001458 (ร)
001463 (ร)
169513 (ร)
001452
352242
001464 (ร)
001458 (ร)
001463 (ร)
169513 (ร)
29
ลำดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง –คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ในปัจจุบัน ในหลักสูตรใหม่
11 นายเอมอร อังสุรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
งานแต่งเรียบเรียง
1. การวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร
2. การติดต่อสื่อสารทางเกษตร
งานวิจัย
1. การคึกษาความต้องการ
พื้นฐานของโครงการพัฒนา
ชนบทแบบผสมผสาน เขต
จังหวัดลพบุรี
2. Analysis of Deforested Area
for Agroforestry and Rual
Development : An
Agroecosystem Case Study
of Central Plain Region of
Thailand
3. Present Condition and
Problems of Deforestation in
Thailand.
001302
001498
001599
001441 (ร)
001451 (ร)
001516 (ร)
001531 (ร)
001302
001498
001599
001441 (ร)
001451 (ร)
001516 (ร)
001531 (ร)
30
2. อาจารย์สนับสนุนโครงการ
(อาจารย์นอกสาขา สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ลำดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง –คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ในปัจจุบัน ในหลักสูตรใหม่
1 น.ส.กาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาลย์
รองศาสตราจารย์
กศ.บ. (เกียรตินิยม) (เคหศาสตร์)
M.S. (Nutrition)
งานแต่งเรียบเรียง
1. หลักและแนวทางการเขียน
และการเสนอรายงานทาง
วิชาการและรายงานประจำ
ภาค : คู่มือการสอนวิชา
สส.597 (2)
2. เอกสารคำสอนวิชา สส.597(1)
งานวิจัย
1. ผลการวิจัยการศึกษาการ
ประมงน้ำจืด เพื่อการส่งเสริม
ในจังหวัดสิงห์บุรี
2. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษา
การส่งเสริมการประมงน้ำจืด
ของประเทศไทย
001421
001597
001612
001421
001597
001612
31
ลำดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง –คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ในปัจจุบัน ในหลักสูตรใหม่
2 นายกิตติ สิมศิริวงษ์
อาจารย์
วท.บ. (สัตวบาล)
วท.ม. .(ส่งเสริมการเกษตร)
งานแต่งเรียบเรียง
กลุ่มและการทำงานกับกลุ่ม
งานวิจัย
1. การจำแนกระบบการทำฟาร์ม
โดยอาศัยประวัติและการ
ดำเนินการของเกษตรกรใน
เขต ต.ทุ่งกวาง อ.
กำแพงแสน จ.นครปฐม
2. การวินิจฉัยระดับไร่นาเกี่ยวกับ
ระบบการปลูกผักแบบประณีต
เพื่อการส่งออก เพื่อพัฒนา
ไปสู่ความยืนยงของระบบการ
ทำฟาร์มรายย่อยใน อ.
กำแพงแสน
3. ระดับถาวรภาพของระบบการ
ทำฟาร์มกับการส่งสมทุนการ
ผลิต : วิเคราะห์จากความ
แตกต่างของเกษตรกรใน
อำเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี
001401 (ร)
001311 (ร)
001451 (ร)
178596 (ร)
001401 (ร)
001311 (ร)
001451 (ร)
178596 (ร)
001559 *
32
ลำดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง –คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ในปัจจุบัน ในหลักสูตรใหม่
3 นางชัชรี นฤทุม
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
งานแต่งเรียบเรียง
หลักการส่งเสริมทั่วไป
งานวิจัย
การวินิจฉัยสภาพชุมชนเพื่อการ
พัฒนาการเกษตร เช่น
1. การจำแนกระบบการทำฟาร์ม
โดยอาศัยประวัติและการ
ดำเนินงานของเกษตรกรใน
เขต ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม
2. การวินิจฉัยระดับไร่นาเกี่ยวกับ
ระบบการปลูกผักแบบประณิต
เพื่อการส่งออก เพื่อพัฒนา
ไปสู่ความยืนยงของระบบ การ
ทำฟาร์มรายย่อยใน อ.
กำแพงแสน
3. การพัฒนาระบบการผลิต
ข้าวโพดฝักอ่อนในพื้นที่นาใน
เขตรับน้ำชลประทาน อ.
กำแพงแสน จ.นครปฐม
001401
001301 (ร)
001453 (ร)
001401
001301 (ร)
001453 (ร)
4 นายชูเกียรติ รักซ้อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรทั่วไป)
วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)
งานแต่งเรียบเรียง
1. การส่งเสริมการเกษตร
เบื้องต้น
2. เทคนิคการจัดประชุมสัมมนา
3. การเป็นวิทยากรฝึกอบรมที่มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
งานแต่งเรียบเรียง
1. การติดตามผลผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
โคพันธุ์เนื้อ
2. การรับฟังสถานีวิทยุ มก. ปี
2536 : ผู้รับฟังและปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง
001311
001514
001401 (ร)
001451 (ร)
001311
001514
001401 (ร)
001451 (ร)
33
ลำดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง –คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ในปัจจุบัน ในหลักสูตรใหม่
5 นายชำนาญ ฉัตรแก้ว
รองศาสตราจารย์
กส.บ. (เกษตรศาสตร์)
M.Sc. (Plant Breeding)
Ph.d. (Plant Breeding)
งานวิจัย
1. ครึ่งศตวรรษ มก. กับทศวรรษ
หลังของการพัฒนาพันธุ์
ข้าวโพด
2. Baby corn Production in
Thailand A Success Story.
3. Maize Research and
Development in Thailand.
001599 001599
6 นายณรงค์ สมพงษ์
รองศาสตราจารย์
กศ.บ. (การมัธยมศึกษา)
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
Ph.D. (Development Com.)
งานแต่งเรียบเรียง
1. หลักการถ่ายรูป
2. สื่อเพื่อการส่งเสริมเผยแพร่
3. การถ่ายภาพเทคนิค
4. โสตทัศนูปกรณ์เพื่องาน
ส่งเสริม
งานวิจัย
1. การสร้างชุดการเรียนด้วย
ตนเองวิชาหลักการถ่ายรูปด้วย
วิธีวิเคราะห์ระบบ
2. การศึกษาสถานภาพเกี่ยวกับ
การผลิต การจัดหา การเลือก
และใช้โสตทัศนวัสดุในงาน
ส่งเสริมการเกษตรของ
นักวิชาการและเจ้าหน้าที่
ระดับต่าง ๆ ซึ่งสังกัดกรม
ส่งเสริมการเกษตรในเขต
จังหวัดภาคกลาง
3. การศึกษารูปแบบและ
ประสิทธิภาพของสื่อในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีตาม
โครงการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
001351
001461
001458
001459 (ร)
001351
001461
001458
001459 (ร)
001465 *
001558 *
001559 *
34
ลำดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง –คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ในปัจจุบัน ในหลักสูตรใหม่
7 นายดิเรก ฤกษ์หร่าย
ศาสตราจารย์
กส.บ. (กสิกรรมและสัตวบาล)
ศศ.ม. (พัฒนาชุมชน)
Ph.D. (Extension Edu.)
งานแต่งเรียบเรียง
1. การส่งเสริมการเกษตร
2. การพัฒนาชนบท
3. การพัฒนาชนบท : กลยุทธ
และเครื่องชี้วัด
4. การวิจัยพื้นฐาน
5. การพัฒนาสังคม
งานวิจัย
1. การพัฒนาชนบทแบบ
ผสมผสาน : ปัญหาและ
รูปแบบของประเทศไทย
2. การประเมินกำลังคนในการ
พัฒนาชนบท
3. The Role of Buddhism in
Rural Dev. Of Thailand :
Some Performances and
Outcomes.
001311
001515
001519
001512 (ร)
001512 (ร)
001311
001515
001519
001512 (ร)
001512 (ร)
35
ลำดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง –คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ในปัจจุบัน ในหลักสูตรใหม่
8 นายธัชชัย แสงสิงแก้ว
รองศาสตราจารย์
กส.บ. (ส่งเสริมการเกษตร)
M.Phil. (Agri. Ext.)
งานแต่งเรียบเรียง
1. หลักการพูดในที่สาธารณะ
2. การบริการการศึกษา
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชนบท
งานวิจัย
1. Promotion of Family Planning
through the National
Agricultural Extension
Improvement Project.
2. Management Improvement of
the National Rural
Development Project.
3. Needs Assessment Study
(National Resources *
Environment) For Human
Resources Development.
001517 001517
36
ลำดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง –คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ในปัจจุบัน ในหลักสูตรใหม่
9 น.ส.ธันยมัย พันธุมนาวิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สส.บ. (สังคมสงเคราะห์)
ศศ.ม. (พัฒนาชุมชน)
Ph.D. (Community Dev.)
งานแต่งเรียบเรียง
1. สังคมวิทยาชนบท
2. การตรวจเอกสาร
3. การตั้งสมมติฐาน
4. การสุ่มตัวอย่าง
งานวิจัย
1. การศึกษาหาแนวทางในการ
ส่งเสริมการปลูกสำเหรี่ยงภาค
กลาง
2. ระดับถาวรภาพของระบบการ
ทำฟาร์มกับการสั่งสมทุนการ
ผลิต : การวิเคราะห์ความ
แตกต่างของเกษตรกรใน อ.
ไทรโยค จ. กาญจนบุรี
3. การยอมรับวิทยาการแผนใหม่
กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ความ
กล้าเสี่ยงและความวิตกกังวล
ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
ใน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
001518
001591 (2)
307431 (2)
001518
001591 (2)
307431 (2)
10 นางผ่องพรรณ จิตต์อนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กส.บ. (คหกรรมศาสตร์)
M.S. (Education)
งานแต่งเรียบเรียง
จิตวิทยาสำหรับนักส่งเสริม
งานวิจัย
1. การทำประมงน้ำจืดในจังหวัด
อยุธยา
2. การศึกษาการส่งเสริมการ
ประมงน้ำจืดของประเทศไทย
3. ประสิทธิผลการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาชนบทแบบ
ผสมผสาน : เน้นด้านการ
พัฒนาจิตใจระดับจังหวัด
พิจิตร
001515 (ร)
001517 (ร)
001519 (ร)
001599
001515 (ร)
001517 (ร)
001519 (ร)
001599
37
ลำดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง –คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ในปัจจุบัน ในหลักสูตรใหม่
11 นายพัฒนา สุขประเสริฐ
อาจารย์
วท.บ. (พืชสวน)
วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)
งานแต่งเรียบเรียง
1. หนังสือเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เล่ม 4
2. หนังสือเรื่อง ทุเรียน
3. การเลี้ยงกบ
4. สวนผลไม้ในบ้าน
งานวิจัย
1. โครงการติดตามผลโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผลิตสไลด์
ประกอบเสียงเพื่อใช้ในงาน
ส่งเสริมและฝึกอบรม
2. โครงการติดตามผลการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
เทคนิคการประเมินและ
ติดตามผลการฝึกอบรมในงาน
ส่งเสริม
3. โครงการความต้องการฝึก
อบรมในงานส่งเสริมและ
เผยแพร่ของบุคลากรใน
หน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
001431 (ร)
001454 (ร)
001431 (ร)
001454 (ร)
12. น.ส.พูลศรี กนกวิจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ
,ประวัติศาสตร์)
M.A. (Ele . Ed.)
M.A. (Admin. In Ele. Sch.)
Ph.D. (Educ. Admin. And Super)
งานแต่งเรียบเรียง
1. การพูดในงานส่งเสริม
2. การเขียนในงานส่งเสริม
001453
001513 (ร)
001453
001513 (ร)
38
ลำดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง –คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ในปัจจุบัน ในหลักสูตรใหม่
13. นายไพโรจน์ สังข์เดช
อาจารย์
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
งานแต่งเรียบเรียง
1. โสตทัศนูปกรณ์ในงาน
ส่งเสริม
2. อุปกรณ์ในการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง
3. การผลิตแผ่นภาพโปร่งใส
งานวิจัย
1. การศึกษารูปแบบและ
ประสิทธิภาพของสื่อในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีตาม
โครงการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. การศึกษาความต้องการ
ผู้ใช้บริการในโครงการผลิต
และพัฒนาสื่อเพื่อการส่งเสริม
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
001464
001452 (ร)
001456 (ร)
001401 (ร)
001463 (ร)
169526 (ร)
001464
001452 (ร)
001456 (ร)
001401 (ร)
001463 (ร)
169526 (ร)
14 นางรัตนา อังกสิทธิ์
วท.บ. (ส่งเสริมการเกษตร)
M.S. (Plant Science)
งานวิจัย
1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์การฝึก
อบรมหลักสูตรการเลี้ยงโค
พันธุ์เนื้อ
001311 (ร)
001401 (ร)
001451 (ร)
001453 (ร)
001455 (ร)
001311 (ร)
001401 (ร)
001451 (ร)
001453 (ร)
001455 (ร)
15 นายวัฒนา สวรรยาธิปัติ
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
งานแต่งเรียบเรียง
1. หลักการส่งเสริม
2. การพูดและการเขียนในงาน
ส่งเสริม
3. การเรียนและการผลิตข่าวสาร
เกษตร
งานวิจัย
1. ทัศนคติของเกษตรตำบลที่มี
ต่อสื่อ
2. แบบทดสอบคุณค่าของสื่อ
001455
001453
001401 (ร)
001455
001453
001401 (ร)
39
ลำดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง –คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ในปัจจุบัน ในหลักสูตรใหม่
16 นายวิจิตร อาวะกุล
รองศาสตราจารย์
กส.บ. (ส่งเสริมการเกษตร)
M.A. (Agr. & Ext. Ed.)
งานแต่งเรียบเรียง
1. การประชาสัมพันธ์
2. การพูดการฟังและการประชุม
ที่ดี
3. หลักการส่งเสริมการเกษตร
4. เทคนิคการบรรยาย
5. การฝึกอบรม
6. บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์
งานวิจัย
1. อิทธิพลของสื่อในการสมัคร
รับเลือกตั้งผู้ว่า
กรุงเทพมหานคร
2. องค์ประกอบการพูดในที่
ชุมชน
3. การใช้ประโยชน์จาก
หนังสือพิมพ์ในงาน
ประชาสัมพันธ์
001457
001454
352212
001457
001454
352212
17 นายสมิต ยิ้มมงคล
อาจารย์
วท.บ. (เกียรตินิยม) (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (การผลิตสัตว์)
งานวิจัย
1. ความเป็นไปได้ในการเลี้ยงโค
ขุนเป็นอาชีพเสริม พ.ศ. 2529
2. การใช้ฮอร์โมนซินโนแวกซ์-
เอส เป็นสารเร่งการ
เจริญเติบโตในการเลี้ยงโคขุน
002413
002497
002498
002413
002497
002498
18 นางสุวิสา พัฒนเกียรติ
อาจารย์
วท.บ. (กีฏวิทยา)
วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)
งานวิจัย
1. การติดตามผลการประชุม
ปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการ
ประเมินและติดตามผลการ
ฝึกอบรมในงานส่งเสริม
ระหว่าง พ.ศ. 2532-2533
2. การศึกษารูปแบบและ
ประสิทธิภาพสื่อในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
001411 (ร)
001412 (ร)
001432 (ร)
001411 (ร)
001412 (ร)
001432 (ร)
40
ลำดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง –คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ในปัจจุบัน ในหลักสูตรใหม่
19 นายสมเกียรติ ศรีจักรวาฬ
รองศาสตราจารย์
กส.บ. (ส่งเสริมการเกษตร)
M.Ag.Ext. (Agri. Ed.)
Ed.D. (Adult Education)
งานแต่งเรียบเรียง
1. การติดต่อสื่อสารทางเกษตร
2. การวางแผนและประเมินผล
โครงการทางการศึกษานอก
ระบบ
งานวิจัย
1. การสำรวจสภาพปัญหาและ
ความต้องการทางการศึกษา
นอกระบบของประชาชน
ต.จานลาน อ.พนา
จ.อุบลราชธานี
2. การประเมินผลกิจกรรมของ
สมาคมการศึกษานอกระบบ
แห่งประเทศไทย ระหว่างปี
2528-2532
3. การประเมินผลงานผลิตชัง
ผลิตภัณฑ์
001451
177511
177521
176591 (ร)
177597 (ร)
001451
177511
177521
176591 (ร)
177597 (ร)
20 นายอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ
อาจารย์
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
งานวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของรายการ
ความรู้ทางการเกษตร : ศึกษาเฉพาะ
กรณีสถานีวิทยุ มก. บางเขน
001463
001455 (ร)
001456 (ร)
001463
001455 (ร)
001456 (ร)
(ร) = ร่วมสอน
(*) = วิชาเปิดใหม่
41
3. อาจารย์พิเศษ
(อาจารย์ที่อยู่นอกสังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ลำดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง – คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ในปัจจุบัน ในหลักสูตรใหม่
1 นายเกษม จรินโท
กส.บ. (พืชไร่)
M.S.(Agr. Edu)
งานแต่งเรียบเรียง
1. หลักการและวิธีการในการ
ฝึกอบรม
2. การฝึกอบรมทางส่งเสริม
3. การประเมินผลการฝึกอบรม
001514 (1)
001351 (1)
001599
001514 (1)
001351 (1)
001599
2 นายบุญธรรม จิตต์อนันต์
ศาสตราจารย์
กส.บ. (เกียรตินิยม)(กีฏวิทยา)
M.S.(Coop. Extension)
Ph.D. (Agr. Edu.)
งานแต่งเรียบเรียง
1. ส่งเสริมการเกษตร
2. การวิจัยทางสังคมศาสตร์
3. หลักอาชีวศึกษา
4. การวางโครงการสอนอาชีว
เกษตร
5. การวางแผนและประเมินผล
งานส่งเสริม
001511 (ร)
001512 (ร)
001951 (ร)
001599
001511 (ร)
001512 (ร)
001951 (ร)
001599
3 นางบุญเจียด รัตนไชย
กส.บ.(คหกรรมศาสตร์)
วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)
งานแต่งเรียบเรียง
1. เคหกิจชนบท
2. งานส่งเสริมกับงานเคหกิจ
ชนบท
001599 001599
42
ลำดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง – คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ในปัจจุบัน ในหลักสูตรใหม่
4 นายพจน์ รุ่งเรื่อง
รองศาสตราจารย์
กส.บ. (เกียรตินิยม)
(กสิกรรมและสัตวบาล)
M.S. (Agr. Econ.)
Ed.D. (Ext. Ed)
งานแต่งเรียบเรียง
1. Man and Environment : In
the Context of Rural
Agricultural Social
Systems.
2. ประชากรศึกษาเพื่อการ
พัฒนาการเกษตรและชนบท
3. ผู้นำและองค์การทางเกษตร
งานวิจัย
1. การศึกษาความต้องการ
พื้นฐานของโครงการพัฒนา
ชนบทแบบผสมผสาน เขต
จังหวัดลพบุรี
2. Analysis of Deforested Area
for Agroforestry and Rural
Development An
Agroecosystem Case Study
of Central Plain Region of
Thailand.
3. An Analysis of
Infrastructure of
Department of Agriculture
(DOA) and Agriculturaal
Extension (DOAE) under
the Ministry of Agriculture
and Cooperatives (MOAC)
001441
001516
001517
001531
001544
001441
001516
001517
001531
001544
5 นายสุรพล จันทราปัตย์
กส.บ. (กีฏวิทยา)
พบ.ม. (รัฐประศาสนคาสตร์)
Ed.D. (Agr. & Ext. Ed)
งานแต่งเรียบเรียง
1. Management Skills for
Effective Extension
Management.
2. The Concept of Agricultural
Extension and
Communication.
001599 001599
43
ลำดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง – คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ในปัจจุบัน ในหลักสูตรใหม่
6 นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)
Ph.D. (Agri. Extension)
งานวิจัย
1. การใช้โซซิโอเมทตรี้กับงาน
ส่งเสริมการเกษตรในบาง
จังหวัดทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2. Effectiveness of Three
Techniques of Identifying
Leaders in Lam Pao
Irrigation Project, Northeat,
Thailand.
001599 001599
7 Mr. Guy Trebuil
B.S. (Maths/Physics)
M.S. (Agri. Dev.)
Ph.D. (Agro-Economy)
งานวิจัย
1. On-Farm Diagnosis on the
Intensification of Vegetable
Cropping Systems for
Exports to Improve the
Systainability of Small-
Scale Farming Systems in
Kamphaengsaen Area of
Nakhon Pathom Province,
Thailand.
2. Typology of Green
Asparagus Producers for a
Comprehensive Approach
of the Itineraries of
Techniques, in Central
Thailand.
001599 001599
44
ลำดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ที่ ตำแหน่ง – คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ในปัจจุบัน ในหลักสูตรใหม่
8 Mr. Jean-Christople Castella
B.S. (Maths, Physics)
Post M.S. (Advanced Agron)
งานวิจัย
1. On Farm Experimentation
for the Estabishment of
Adapted Technical
References in Green
Asparagus to Answer
Producer Group Requests in
Kamphaengsaen Area of
Nakhon Patom Province,
Thailand.
2. Diagnosis on Farming
Systems Functioning and
Farmers Decision Making
in Kanjanaburi Province
(Thailand) : Hypotheses for
Improvement of the
Sustainability of Maize-
Cotton Cropping System.
001599
9 นายอมร นราวงศานนท์
กส.บ. (พืชไร่)
M.S. (Hort.)
งานวิจัย
1. ไม้ตัดดอกในประเทศไทย
ปี 2533 กรมส่งเสริม
การเกษตร
2. การส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตไม้ผลเมืองหนาว ปี
2533 กรมส่งเสริม
การเกษตร
3. งานแอสพารากัสในประเทศ
ไทย ปี 2533 กรมส่งเสริม
การเกษตร
001599 001599
45
ภาคผนวก ค
ตัวอย่างรายวิชารอง
1. สาขาพัฒนาสังคม
551531 ทฤษฏีและแนวความคิดในการพัฒนาสังคม
(Social Development Theory and ConceptO
3 (3-0)
551511 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบท
(Rural Development Strategies)
3 (3-0)
551512 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
(Urban Development Strategies)
3 (3-0)
551532 การพัฒนาสังคมเปรียบเทียบ
(Comparative Social Development)
3 (3-0)
551551 ทฤษฏีและแนวคิดในการวิเคราะห์ระบบสังคม
(Theory and Concepts of Social System Analysis)
3 (3-0)
2. สาขาอาชีวศึกษา
177411 หลักและพื้นฐานการศึกษาผู้ใหญ่
(Principles and Foundations of Adult Education)
3 (3-0)
177412 กระบวนการเรียนการสอนผู้ใหญ่
(Learning Process and Teaching Methodology for Adults)
3 (3-0)
177532 การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ
(Functional Education for Adult Educatyion)
3 (3-0)
3. สาขาเศรษฐศาสตร์
101511 ทฤษฏีการพัฒนาเศรษฐกิจ
(Theory of Economic Development)
3 (3-0)
101512 ทฤษฏีการวางแผนเศรษฐกิจ
(Theory of Economic Planning)
3 (3-0)
119521 การจัดการฟาร์มขั้นสูง
(Advanced Farm Management)
3 (3-0)
119531 การวิเคราะห์ การตลาด และราคาผลิตผลเกษตร
(Agricultural Market and Price Analysis)
3 (3-0)
119572 การจัดการธุรกิจการเกษตรขั้นสูง
(Advanced Agribusiness Management)
3 (3-0)
46