ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘อธิบายรายวิชาku’ Category

ปริทัศน์ระบบทางทะเลและมหาสมุทร

leave a comment »

03501211     ปริทัศน์ระบบทางทะเลและมหาสมุทร     Overview in Marine and Ocean Systems

ทะเล มหาสมุทร และความรู้ทั่วไปทางสมุทรศาสตร์ การพาณิชย์นาวี ระบบการขนส่ง และการประมง หลักการพื้นฐานของการเดินเรือ ดาราศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา กฎหมายทางทะเล ประเภทและชนิดของยานพาหนะในทะเล แนวความคิดเบื้องต้นของการออกแบบยานและโครงสร้างในทะเล วิชาชีพวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ การเตรียมตัว มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ตลอดจนจรรยาบรรณของวิศวกรต่อเรือและเครื่องกลเรือ

(Sea, ocean and general knowledge on oceanography, mercantile marine, transportation systems and fisheries; basic of ship operation, astronomy, meteorology, maritime law; types and classifications of marine vehicles; basic concept of marine and offshore structures design; naval architecture and marine engineering professions, preparation; codes and ethics of engineers and naval architects.)

(03501211 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 5:01 pm

วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือเบื้องต้น

leave a comment »

03501212     วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือเบื้องต้น     Introduction to Naval Architecture and Marine Engineering

รูปแบบและจุดประสงค์ของเรือและโครงสร้างนอกชายฝั่งทะเลแบบต่างๆพื้นฐานของความต้านทานของเรือและระบบขับเคลื่อนเรือ ระบบให้กำลัง ความแข็งแรง และพลศาสตร์ของเรือและแท่นลอย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานทางด้านอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ

(Types and purposes of ships and offshore structures; basic concepts of hull resistance and propulsion, power systems; ship and platform strength and dynamics; general knowledge on marine and shipyard industries.)

(03501212 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:59 pm

วิศวกรรมไฟฟ้าเรือเบื้องต้น

leave a comment »

03501213     วิศวกรรมไฟฟ้าเรือเบื้องต้น     Introduction to Marine Electrical Engineering

รูปแบบและวัตถุประสงค์ของระบบไฟฟ้าในเรือโดยทั่วๆไป พื้นฐานทางไฟฟ้าและการคำนวณเบื้องต้น ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยของเรือและผู้ปฏิบัติงานในเรือ การวิเคราะห์ความต้องการกำลังไฟฟ้าของเรือ

(Types and purposes of shipboard electrical plants; electrical fundamental; circuits and circuit calculations; vital electrical systems and equipment onboard ship; electrical load analysis.)

(03501213 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:57 pm

การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

leave a comment »

03501261     การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์     Computer-Aided Design and Drafting

การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและการเขียนแบบ การเขียนแบบชิ้นส่วนงานทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ การเขียนแบบสองมิติ และการเขียนแบบสามมิติ

(Design and drafting with the assistance of computer; drafting of naval architecture and marine engineering works; two and three dimensional drafting.)

(03501261 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:55 pm

การคำนวณทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

leave a comment »

03501262     การคำนวณทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ     Computation in Naval Architecture and Marine Engineering

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการประยุกต์ใช้ในปัญหาทางด้านวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ การฝึกทักษะการใช้โปรแกรมการออกแบบเรือต่างๆ

(Computer programming; numerical analysis and applications on naval architecture and marine engineering problems; practical training on various kinds of ship design programs.)

(03501262 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:54 pm

การคำนวณเกี่ยวกับรูปทรงและการทรงตัว

leave a comment »

03501311     การคำนวณเกี่ยวกับรูปทรงและการทรงตัว     Form Calculations and Stability

การหาพื้นที่ ปริมาตร ระวางขับน้ำของเรือ การคำนวณหาจุดศูนย์ถ่วง การคำนวณการทรงตัวทั้งด้านสถิตยศาสตร์ และพลศาสตร์ของเรือที่ออกแบบใหม่และเรือที่เกิดความเสียหาย การทดลองเอียงเรือ การปล่อยเรือลงน้ำ

(Determination of areas, volumes, displacements; calculation of center of gravity; calculation of static and dynamic stability for new design and damaged ships; tests of ship inclination; launching of ships.)

(03501311 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:52 pm

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเรือ

leave a comment »

03501312     ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเรือ     Marine Electrical Engineering Laboratory

ปฏิบัติการทดลองของวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเรือเบื้องต้น วงจรไฟฟ้ากระแสตรงวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ การปรับปรุงกำลังไฟฟ้า การทดสอบคุณลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่สำคัญในเรือ

(Experiments on marine electrical engineering; DC circuits; AC circuits; power factor correction; electrical characteristic test for important marine electrical devices and equipment.)

(03501312 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:51 pm

โครงสร้างเรือ I

leave a comment »

03501321     โครงสร้างเรือ I     Ship Structures I

การคำนวณแรงกระทำที่เกิดขึ้นกับเรือและโครงสร้างนอกชายฝั่ง การคำนวณความแข็งแรงของเรือตามแนวยาว การกระจายของน้ำหนักบนเรือ ความเค้นรวมและการสูญเสียความแข็งแรงของเรือ ความแข็งแรงของแผ่นเหล็กตัวเรือ รวมถึงส่วนสำคัญต่างๆ ของโครงสร้างเรือระบบกงเรือ วัสดุที่ใช้ในการทำโครงสร้างเรือ ตลอดจนการประยุกต์ใช้กฎของสถาบันจัดชั้นเรือในการออกแบบโครงสร้างเรือ

(Calculation of forces exerted on ships and offshore structures; calculation of ship longitudinal strength, load distributions; combined stresses and losses of ship strength; strength of hull panels including major parts of ship structures; ship grillages systems; materials using in ship structures; application of classification society rules in ship structural design.)

(03501321 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:49 pm

วิศวกรรมนอกฝั่ง

leave a comment »

03501322     วิศวกรรมนอกฝั่ง     Offshore Engineering

อุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สนอกฝั่ง สิ่งแวดล้อมและเกณฑ์การออกแบบฐานรากผลกรรมและการติดตั้ง แนวท่อในทะเล กฎหมายอุปกรณ์และคู่มือปฏิบัติการ

(Offshore oil and gas industry, environment and design criteria of foundation, fabrication and installation. Subsea pipeline. Statutory instrument and operations manuals.)

(03501322 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:48 pm

วิศวกรรมเครื่องกลเรือ I

leave a comment »

03501331     วิศวกรรมเครื่องกลเรือ I     Marine Engineering I

ระบบของเครื่องยนต์ที่ใช้ในเรือ ลักษณะการทำงาน และข้อจำกัดของเครื่องยนต์แต่ละชนิด การเลือกเข้าชุดกันระหว่างเครื่องยนต์กับใบจักรเรือ การคำนวณระบบท่อทางภายในเรือและระบบถ่ายเทอากาศ ระบบผลิตไฟฟ้ากำลังและระบบช่วยที่ใช้ภายในเรือ

(Marine power systems used in ship; their operating characteristics and limitations; engine-propeller matching; calculation of piping and ventilation systems; electric power generation and auxiliary systems.)

(03501331 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:47 pm

ความต้านทานและพลังขับเคลื่อนเรือ I

leave a comment »

03501332     ความต้านทานและพลังขับเคลื่อนเรือ I     Ship Resistance and Propulsion I

องค์ประกอบของความต้านทานของตัวเรือ การอุปมาและการวิเคราะห์เชิงมิติการทดสอบเรือจำลองและการทำนายผลจากการทดสอบ การทดสอบใบจักรและการนำผลการทดสอบมาคำนวณเพื่อให้เข้ากับเรือที่ออกแบบไว้ การวิเคราะห์โพรงอากาศที่เกิดจากใบจักรรวมถึงการป้องกัน การใช้โปรแกรมคำนวณพลังขับเคลื่อนและใบจักรของเรือ

(Factors on ship resistance; dimensional analysis and similitude; ship model testing and the extrapolation; propeller testing and their interaction with the hull; analysis of propeller cavitation and prevention; applications of computer programs for determining of ship power and propeller.)

(03501332 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:45 pm

อุณหพลศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรเครื่องกลเรือ

leave a comment »

03501333     อุณหพลศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรเครื่องกลเรือ     Applied Thermodynamics for Marine Engineers

หลักการทำงานของเครื่องยนต์ลูกสูบ เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟและเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยกำลังอัด วัฏจักรออตโตและวัฏจักรดีเซล หลักการทำงานของเครื่องยนต์กังหันแก๊ส วัฏจักรเบรตัน โรงผลิตกำลังไอน้ำ วัฏจักรแรงกิน การทำความเย็น วัฏจักรทำความเย็นแบบอัดไอ ไซโครเมตรี การปรับอากาศ การเผาไหม้และสมดุลทางเคมี ระบบเครื่องจักรและเครื่องจักรช่วยในเรือ

(Principle of reciprocating engines, spark and compression ignition engines, Otto cycle, diesel cycle, principle of gas turbine engines, Brayton cycle, steam power plant, Rankine cycle, refrigeration, vapor compression refrigeration cycle, psychrometry, air conditioning, combustion and chemical equilibrium, ship propulsion and ship auxiliary system.)

(03501333 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:44 pm

เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน

leave a comment »

03501334     เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน     Internal Combustion Engine

ชนิดและการทำงานของเครื่องยนต์ การออกแบบเครื่องยนต์และพารา มิเตอร์ปฎิบัติการ วัฏจักรของเครื่องยนต์ การเผาไหม้ในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ การเผาไหม้ในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยกำลังอัด อุณหเคมีและเชื้อเพลิง การถ่ายเทความร้อนและการหล่อลื่นในเครื่องยนต์ ลักษณะเฉพาะของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในเรือ

(Engine types and operation, engine design and operating parameter, engine cycles, combustion in spark-ignition engine, combustion in compression-ignition engine, thermochemistry and fuels, heat transfer and lubricants in engine, engine characteristics, marine diesel engine.)

(03501334 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:42 pm

เครื่องกลไฟฟ้าบนเรือ

leave a comment »

03501335     เครื่องกลไฟฟ้าบนเรือ     Shipboard Electrical Machines

หลักการ โครงสร้าง การทำงาน ประเภทและประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ หม้อแปลงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ

(Principle, structure, operation, type and efficiency generator, motor, transformer and alternator.)

(03501335 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:40 pm

ชลพลศาสตร์ของเรือ I

leave a comment »

03501341     ชลพลศาสตร์ของเรือ I     Ship Hydrodynamics I

ชลพลศาสตร์ของเรือเบื้องต้น การไหลผ่านความฝืดของแผ่นเรียบและผิวโค้ง การไหลผ่านตัวเรือ คลื่นในทะเล ผลกระทบจากคลื่น การตอบสนองของเรือในคลื่น ปัญหาชลพลศาสตร์อื่นๆ ของเรือ

(Basic ship hydrodynamics; viscous fluid flow on flat-plate and curved surface; fluid flow on ship; ocean wave; wave effects; ship responses in wave; other ship hydrodynamics problems.)

(03501341 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:39 pm