ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘อธิบายรายวิชาku’ Category

ปริทัศน์ระบบทางทะเลและมหาสมุทร

leave a comment »

03501211     ปริทัศน์ระบบทางทะเลและมหาสมุทร     Overview in Marine and Ocean Systems

ทะเล มหาสมุทร และความรู้ทั่วไปทางสมุทรศาสตร์ การพาณิชย์นาวี ระบบการขนส่ง และการประมง หลักการพื้นฐานของการเดินเรือ ดาราศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา กฎหมายทางทะเล ประเภทและชนิดของยานพาหนะในทะเล แนวความคิดเบื้องต้นของการออกแบบยานและโครงสร้างในทะเล วิชาชีพวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ การเตรียมตัว มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ตลอดจนจรรยาบรรณของวิศวกรต่อเรือและเครื่องกลเรือ

(Sea, ocean and general knowledge on oceanography, mercantile marine, transportation systems and fisheries; basic of ship operation, astronomy, meteorology, maritime law; types and classifications of marine vehicles; basic concept of marine and offshore structures design; naval architecture and marine engineering professions, preparation; codes and ethics of engineers and naval architects.)

(03501211 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 5:01 pm

วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือเบื้องต้น

leave a comment »

03501212     วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือเบื้องต้น     Introduction to Naval Architecture and Marine Engineering

รูปแบบและจุดประสงค์ของเรือและโครงสร้างนอกชายฝั่งทะเลแบบต่างๆพื้นฐานของความต้านทานของเรือและระบบขับเคลื่อนเรือ ระบบให้กำลัง ความแข็งแรง และพลศาสตร์ของเรือและแท่นลอย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานทางด้านอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ

(Types and purposes of ships and offshore structures; basic concepts of hull resistance and propulsion, power systems; ship and platform strength and dynamics; general knowledge on marine and shipyard industries.)

(03501212 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:59 pm

วิศวกรรมไฟฟ้าเรือเบื้องต้น

leave a comment »

03501213     วิศวกรรมไฟฟ้าเรือเบื้องต้น     Introduction to Marine Electrical Engineering

รูปแบบและวัตถุประสงค์ของระบบไฟฟ้าในเรือโดยทั่วๆไป พื้นฐานทางไฟฟ้าและการคำนวณเบื้องต้น ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยของเรือและผู้ปฏิบัติงานในเรือ การวิเคราะห์ความต้องการกำลังไฟฟ้าของเรือ

(Types and purposes of shipboard electrical plants; electrical fundamental; circuits and circuit calculations; vital electrical systems and equipment onboard ship; electrical load analysis.)

(03501213 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:57 pm

การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

leave a comment »

03501261     การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์     Computer-Aided Design and Drafting

การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและการเขียนแบบ การเขียนแบบชิ้นส่วนงานทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ การเขียนแบบสองมิติ และการเขียนแบบสามมิติ

(Design and drafting with the assistance of computer; drafting of naval architecture and marine engineering works; two and three dimensional drafting.)

(03501261 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:55 pm

การคำนวณทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

leave a comment »

03501262     การคำนวณทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ     Computation in Naval Architecture and Marine Engineering

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการประยุกต์ใช้ในปัญหาทางด้านวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ การฝึกทักษะการใช้โปรแกรมการออกแบบเรือต่างๆ

(Computer programming; numerical analysis and applications on naval architecture and marine engineering problems; practical training on various kinds of ship design programs.)

(03501262 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:54 pm

การคำนวณเกี่ยวกับรูปทรงและการทรงตัว

leave a comment »

03501311     การคำนวณเกี่ยวกับรูปทรงและการทรงตัว     Form Calculations and Stability

การหาพื้นที่ ปริมาตร ระวางขับน้ำของเรือ การคำนวณหาจุดศูนย์ถ่วง การคำนวณการทรงตัวทั้งด้านสถิตยศาสตร์ และพลศาสตร์ของเรือที่ออกแบบใหม่และเรือที่เกิดความเสียหาย การทดลองเอียงเรือ การปล่อยเรือลงน้ำ

(Determination of areas, volumes, displacements; calculation of center of gravity; calculation of static and dynamic stability for new design and damaged ships; tests of ship inclination; launching of ships.)

(03501311 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:52 pm

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเรือ

leave a comment »

03501312     ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเรือ     Marine Electrical Engineering Laboratory

ปฏิบัติการทดลองของวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเรือเบื้องต้น วงจรไฟฟ้ากระแสตรงวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ การปรับปรุงกำลังไฟฟ้า การทดสอบคุณลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่สำคัญในเรือ

(Experiments on marine electrical engineering; DC circuits; AC circuits; power factor correction; electrical characteristic test for important marine electrical devices and equipment.)

(03501312 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:51 pm