ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘รอปรับปรุง’ Category

พิษวิทยาของสารฆ่าแมลง

leave a comment »

2303528    พิษวิทยาของสารฆ่าแมลง    Environmental Biology

องค์ประกอบและปฏิกิริยาทางเคมีของสารฆ่าแมลง เมแทบอลิซึมในแมลงและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นปฏิบัติการในห้องดรียนและภาคสนาม

(Chemical composition and reaction of insecticides; mechanism in target and non target species, laboratory work and field study.)

(2303528 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 24, 2009 at 4:35 pm