ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘กระบวนการ

กระบวนการให้ความช่วยเหลือและทักษะในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

leave a comment »

3802640    กระบวนการให้ความช่วยเหลือและทักษะในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา    Helping Process and Counseling Skills

กระบวนการให้ความช่วยเหลือเชิงจิตวิทยา คุณลักษณะของผู้ให้การปรึกษา การพัฒนาทักษะในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

(Helping process; characteristics of counselors; development of counseling skills.)

(3802640 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

กระบวนการบุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคม

leave a comment »

3803380    กระบวนการบุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคม    Personality Preocesses and Social Behavior

ทฤษฎีและการวิจัยเชิงประจักษ์ในการศึกษา บุคลิกภาพจากมุมมองทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล และปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสถานการณ์

(Theories and empirical research in the study of personality from the social point of view; individual differences and interaction between people and situations.)

(3803380 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หลักกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

leave a comment »

3900501    หลักกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา    Principles of Research Process in Sports Science

หลักและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดเก็บข้อมูล หลักการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะกับชนิดของตัวแปร คุณธรรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การฝึกวิเคราะห์ข้อมูลฃด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปกับคอมพิวเตอร์

(Principles and processes of quantitative and qualitative research in sports science; data collection; principles of data analysis by using statistical techniques appropriate to types of variables; ethics in human research; practice in data analysis using package statistic programs with computer.)

(3900501 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

กระบวนการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและภาคปฏิบัติ

leave a comment »

2009513 กระบวนการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและภาคปฏิบัติ Environmental Audit Process And Practice

พัฒนาการการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันสิ่งแวดล้อม บทบาทกลุ่มผลประโยชน์และชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการปฏิบัติที่ดีที่สุด กระบวนการปฏิบัติที่เปิดโอกาสให้ประยุกต์ทักษะที่จำเป็นในการวัดการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

(Development of environmental auditing; legislative context and arrangement of different types of environmental audit; application to environmental protection; roles of interest groups and local communities in the development of best practice; practical lessons for applying necessary skills to measure environmental performance under the environmental policy and an environmental management system.)

(2009513 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

กระบวนการฟื้นฟูพื้นที่

leave a comment »

2009509 กระบวนการฟื้นฟูพื้นที่ Site Remediation

การปนเปื้อนของสารพิษในพื้นที่ นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการทำความสะอาด การสำรวจวิธีการกำจัดการศึกษาความเป็นไปได้ การประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัย วิธีการกำจัด ได้แก่ การเผา การเก็บกัก การกำจัดทางชีววิทยา การระเหย และการฟื้นสภาพน้ำในดิน

(Site contamination; policies and regulations; clean-up standards; remediation invertigations; feasibility studies; risk assessment and safety; clean-up methods; incineration; containment; bioremediation; vapor extraction and groundwater recovery.)

(2009509 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โลหะวัสดุ: คุณสมบัติ กระบวนการ และการใช้ประโยชน์

leave a comment »

2002614 โลหะวัสดุ: คุณสมบัติ กระบวนการ และการใช้ประโยชน์ Metallic Materials: Properties, Processes & Applications

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง และคุณสมบัติ คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ และโลหะผสม วิธีการวัด และการเพิ่มคุณสมบัติ และอิทธิพลของคุณสมบัติที่มีต่อความสามารถของกระบวนการ และการใช้ประโยชน์ คุณสมบัติ และการเลือกใช้เหล็กกล้า วิธีปฏิบัติด้วยความร้อน ผลของการทำเป็นโลหะผสม คุณสมบัติ และการเลือกใช้เหล็กหล่อ การทำความรู้จักกับวัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือ คุณสมบัติ และการเลือกใช้โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก การตรวจสอบความล้มเหลว การทำความรู้จักกับเซรามิกส์ในงานวิศวกรรม วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ และออฟติเคิ้ลโลหะคอมโพลิต การทำความรู้จักกับกระบวนการผลิตหลัก

(The structure / property relationship-mechanical properties of metals and alloys, methods of measuring and increasing them, and their influence on process ability and application; Properties and selection of steels; heat treatment; effect of alloying; Properties and selection of cast irons; introduction to tool materials; properties and selection of non-ferrous metals; failure investigation; introduction to engineering ceramics; electronic and optical materials; metal matrix composites; introduction to primary production processes.)

(2002614 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)