ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘การจัดการ

พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในขั้นมัธยมศึกษา1 การจัดการและเทคนิคการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

with 2 comments

รายวิชา ED371พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในขั้นมัธยมศึกษา 1เรื่อง การจัดการและเทคนิคการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (-).

รายวิชา ED371 พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในขั้นมัธยมศึกษา 1เรื่อง การจัดการและเทคนิคการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (-)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
บทนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่กับมนุษย์
บทที่ 2 :การศึกษาบทบาทของวิทยาศาสตร์…
บทที่ 3 :พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมต้น
บทที่ 4 : แนวคิดและความหมายของปรัชญาทั่วไป
บทที่ 5 :จิตวิทยากับการเรียนวิทยาศาสตร์
บทที่ 6 : การริ่เริ่มปรับปรุงหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์…
บทที่ 7 : ครูวิทยาศาสตร์กับหลักสูตรใหม่
บทที่ 8 :วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.
บรรณานุกรม

การจัดการ : มุมมองนักบริหาร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BA700
อ่านกันเถอะ...
การจัดการ : มุมมองนักบริหาร 3 หน่วย
(Management : Perspectives for Managers)

คำนำ
สารบัญ
ตอนที่1 : แนวคิดของการจัดการ/บริหาร(1)
ตอนที่1 : แนวคิดของการจัดการ/บริหาร(2)
ตอนที่1 : แนวคิดของการจัดการ/บริหาร(3)
ตอนที่2 : รูปแบบ/แนวทางของการจัดการสมัยใหม่(1)
ตอนที่2 : รูปแบบ/แนวทางของการจัดการสมัยใหม่(2)
ตอนที่2 : รูปแบบ/แนวทางของการจัดการสมัยใหม่(3)
ตอนที่2 : รูปแบบ/แนวทางของการจัดการสมัยใหม่(4)
ตอนที่2 : รูปแบบ/แนวทางของการจัดการสมัยใหม่(5)
ตอนที่3 : บทบาทผู้บริหาร/ผู้นำในโลกยุคโลกาภิวัตน์(1)
ตอนที่3 : บทบาทผู้บริหาร/ผู้นำในโลกยุคโลกาภิวัตน์(2)
ตอนที่4 : จริยธรรมในการบริหาร
ตอนที่5 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์(1)
ตอนที่5 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์(2)
ตอนที่6 : การบริหารความเปลี่ยนแปลง
ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(1)
ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(2)
ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(3)
ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(4)
ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(5)
ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(6)
ตอนที่8 : การบริหารระหว่างประเทศ/การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ(1)
ตอนที่8 : การบริหารระหว่างประเทศ/การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ(2)
ตอนที่8 : การบริหารระหว่างประเทศ/การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ(3)
ตอนที่8 : การบริหารระหว่างประเทศ/การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ(4)
บรรณานุกรม

อันตรายของสารเคมีและการจัดการ

leave a comment »

2302104    อันตรายของสารเคมีและการจัดการ    Chemical Hazard and Management

ระเบียบความปลอดภัย กฎหมาย กฎข้อบังคับและมาตรฐาน พิษวิทยาด้านอุตสาหกรรม อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลการจัดการอันตรายจากเพลิงไหม้ การพิสูจน์อันตราย การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุ และการตรวจประเมินความปลอดภัยเชิงประสิทธิภาพ การจัดการของเสียที่เป็นสารเคมี

(Safety program; legislations; regulations and standard; industrial toxicology; personal protective equipment; management of fire hazards; hazard identification; risk assessment; determining the cause of accidents and conducting effective safety audits; chemical waste management.)

(2302104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจัดการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา

leave a comment »

2303503    การจัดการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา    Natural History Museum Management

ประวัติของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยากับพิพิธภัณฑ์ของสาขาอื่น หลักการและแนวคิดด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ เน้นความสำคัญของการแบ่งประเภทของตัวอย่างอ้างอิงที่เก็บสะสม เทคนิคในการเตรียมและการก็บรักษาตัวอย่าง สภาพแวดล้อมของสถานที่เก็บตัวอย่าง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างและการแก้ไข การอนุรักษ์ในเชิงการป้องกันปัญหา การวิเคราะห์ดัชนีที่บ่งชี้สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ การจัดการพิพิธภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการให้บริการความรู้กับสาธารณชน ตัวอย่างของการใช้ฐานข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลด้านพิพิธภัณฑ์ มาตรฐานสากลและการประเมินผลพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา ปฏิบัติการด้านการตรวจสอบความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมของสถานที่เก็บรักษาตัวอย่างและของวัสดุที่ใช้ในพิพิธภัณฑ์ ด้านการเก็บตัวอย่างในภาคสนาม การเยี่ยมชมและฝึกการทำงานในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา

(History of natural history museums; similarities and differences of natural history museums and other types of museums; principles and concepts of museum management with emphasis on categories of reference collections; specimen preparation and preservation techniques; storage environment; collection problems and solutions; preventive conservation; analysis of index indicting status of museums; management of museums for scientific research and public education; examples of the use of specify database and web accessibility; professional standards and assessment of natural history museums. practical training includes laboratory works for storage envionment monitoring and material testing; field trips for specimen collection; museum visits, and training in natural history museums.)

(2303503 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

leave a comment »

2303526    หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    Principles of Natural Resource management

หลักการเชิงทฤษฎีบนพื้นฐานทางนิเวศวิทยา และความยั่งยืนสำหรับการจัดทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นแนวคิดแบบองค์รวม กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยการใช้แบบจำลองตัวอย่างกรณีศึกษาของการจัดระบบนิเวศแบบต่าง ๆ

(Theoretical concepts based on ecology and sustainability for natural resource management focusing on holistic approach, system-thinking process by simulation model application, case study of ecosystem-based mangement.)

(2303526 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาการจัดการตน

leave a comment »

3800217    จิตวิทยาการจัดการตน    Psychology of Self Management

กระบวนการวิเคราะห์ตน การใช้กระบวนการวิเคราะห์ตนในชีวิตประจำวัน กระบวนการปัญหา และการเปลี่ยนแปลง อัตมโนทัศน์ การควบคุมตนทางสังคม การรับรู้ทางสังคม อิทธิพลทางสังคม ตัวอย่างปัญหาทางสังคม การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

(Self analysis process; application of self-analysis process in everyday life; procedure, problems and change; self-concept; self-control; social self; social perception; social influence; samples of social problems, problem analysis and solutions to the problems.)

(3800217 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อขั้นสูงด้านการจัดการทางวิศวกรรม 1

with 2 comments

2002649  หัวข้อขั้นสูงด้านการจัดการทางวิศวกรรม 1   Advanced Topics In Engineering Management I

ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ๆ ด้านการจัดการทางวิศวกรรม 1

(Study of current interesting topics and new development in engineering management I)

(2002649 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)