ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘การจัดการ

พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในขั้นมัธยมศึกษา1 การจัดการและเทคนิคการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

with 2 comments

รายวิชา ED371พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในขั้นมัธยมศึกษา 1เรื่อง การจัดการและเทคนิคการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (-).

รายวิชา ED371 พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในขั้นมัธยมศึกษา 1เรื่อง การจัดการและเทคนิคการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (-)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
บทนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่กับมนุษย์
บทที่ 2 :การศึกษาบทบาทของวิทยาศาสตร์…
บทที่ 3 :พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมต้น
บทที่ 4 : แนวคิดและความหมายของปรัชญาทั่วไป
บทที่ 5 :จิตวิทยากับการเรียนวิทยาศาสตร์
บทที่ 6 : การริ่เริ่มปรับปรุงหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์…
บทที่ 7 : ครูวิทยาศาสตร์กับหลักสูตรใหม่
บทที่ 8 :วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.
บรรณานุกรม

การจัดการ : มุมมองนักบริหาร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BA700
อ่านกันเถอะ...
การจัดการ : มุมมองนักบริหาร 3 หน่วย
(Management : Perspectives for Managers)

คำนำ
สารบัญ
ตอนที่1 : แนวคิดของการจัดการ/บริหาร(1)
ตอนที่1 : แนวคิดของการจัดการ/บริหาร(2)
ตอนที่1 : แนวคิดของการจัดการ/บริหาร(3)
ตอนที่2 : รูปแบบ/แนวทางของการจัดการสมัยใหม่(1)
ตอนที่2 : รูปแบบ/แนวทางของการจัดการสมัยใหม่(2)
ตอนที่2 : รูปแบบ/แนวทางของการจัดการสมัยใหม่(3)
ตอนที่2 : รูปแบบ/แนวทางของการจัดการสมัยใหม่(4)
ตอนที่2 : รูปแบบ/แนวทางของการจัดการสมัยใหม่(5)
ตอนที่3 : บทบาทผู้บริหาร/ผู้นำในโลกยุคโลกาภิวัตน์(1)
ตอนที่3 : บทบาทผู้บริหาร/ผู้นำในโลกยุคโลกาภิวัตน์(2)
ตอนที่4 : จริยธรรมในการบริหาร
ตอนที่5 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์(1)
ตอนที่5 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์(2)
ตอนที่6 : การบริหารความเปลี่ยนแปลง
ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(1)
ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(2)
ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(3)
ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(4)
ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(5)
ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(6)
ตอนที่8 : การบริหารระหว่างประเทศ/การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ(1)
ตอนที่8 : การบริหารระหว่างประเทศ/การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ(2)
ตอนที่8 : การบริหารระหว่างประเทศ/การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ(3)
ตอนที่8 : การบริหารระหว่างประเทศ/การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ(4)
บรรณานุกรม

อันตรายของสารเคมีและการจัดการ

leave a comment »

2302104    อันตรายของสารเคมีและการจัดการ    Chemical Hazard and Management

ระเบียบความปลอดภัย กฎหมาย กฎข้อบังคับและมาตรฐาน พิษวิทยาด้านอุตสาหกรรม อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลการจัดการอันตรายจากเพลิงไหม้ การพิสูจน์อันตราย การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุ และการตรวจประเมินความปลอดภัยเชิงประสิทธิภาพ การจัดการของเสียที่เป็นสารเคมี

(Safety program; legislations; regulations and standard; industrial toxicology; personal protective equipment; management of fire hazards; hazard identification; risk assessment; determining the cause of accidents and conducting effective safety audits; chemical waste management.)

(2302104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจัดการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา

leave a comment »

2303503    การจัดการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา    Natural History Museum Management

ประวัติของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยากับพิพิธภัณฑ์ของสาขาอื่น หลักการและแนวคิดด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ เน้นความสำคัญของการแบ่งประเภทของตัวอย่างอ้างอิงที่เก็บสะสม เทคนิคในการเตรียมและการก็บรักษาตัวอย่าง สภาพแวดล้อมของสถานที่เก็บตัวอย่าง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างและการแก้ไข การอนุรักษ์ในเชิงการป้องกันปัญหา การวิเคราะห์ดัชนีที่บ่งชี้สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ การจัดการพิพิธภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการให้บริการความรู้กับสาธารณชน ตัวอย่างของการใช้ฐานข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลด้านพิพิธภัณฑ์ มาตรฐานสากลและการประเมินผลพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา ปฏิบัติการด้านการตรวจสอบความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมของสถานที่เก็บรักษาตัวอย่างและของวัสดุที่ใช้ในพิพิธภัณฑ์ ด้านการเก็บตัวอย่างในภาคสนาม การเยี่ยมชมและฝึกการทำงานในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา

(History of natural history museums; similarities and differences of natural history museums and other types of museums; principles and concepts of museum management with emphasis on categories of reference collections; specimen preparation and preservation techniques; storage environment; collection problems and solutions; preventive conservation; analysis of index indicting status of museums; management of museums for scientific research and public education; examples of the use of specify database and web accessibility; professional standards and assessment of natural history museums. practical training includes laboratory works for storage envionment monitoring and material testing; field trips for specimen collection; museum visits, and training in natural history museums.)

(2303503 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

leave a comment »

2303526    หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    Principles of Natural Resource management

หลักการเชิงทฤษฎีบนพื้นฐานทางนิเวศวิทยา และความยั่งยืนสำหรับการจัดทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นแนวคิดแบบองค์รวม กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยการใช้แบบจำลองตัวอย่างกรณีศึกษาของการจัดระบบนิเวศแบบต่าง ๆ

(Theoretical concepts based on ecology and sustainability for natural resource management focusing on holistic approach, system-thinking process by simulation model application, case study of ecosystem-based mangement.)

(2303526 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาการจัดการตน

leave a comment »

3800217    จิตวิทยาการจัดการตน    Psychology of Self Management

กระบวนการวิเคราะห์ตน การใช้กระบวนการวิเคราะห์ตนในชีวิตประจำวัน กระบวนการปัญหา และการเปลี่ยนแปลง อัตมโนทัศน์ การควบคุมตนทางสังคม การรับรู้ทางสังคม อิทธิพลทางสังคม ตัวอย่างปัญหาทางสังคม การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

(Self analysis process; application of self-analysis process in everyday life; procedure, problems and change; self-concept; self-control; social self; social perception; social influence; samples of social problems, problem analysis and solutions to the problems.)

(3800217 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อขั้นสูงด้านการจัดการทางวิศวกรรม 1

with 2 comments

2002649  หัวข้อขั้นสูงด้านการจัดการทางวิศวกรรม 1   Advanced Topics In Engineering Management I

ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ๆ ด้านการจัดการทางวิศวกรรม 1

(Study of current interesting topics and new development in engineering management I)

(2002649 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาการจัดการขั้นนำ

leave a comment »

3805310    จิตวิทยาการจัดการขั้นนำ    Introduction to Management Psychology

หลักการและวิธีการทางจิตวิทยาในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยด้านจิตวิทยาต่อความสำเร็จและความล้มเหลวในการบริหารงาน การวิเคราะห์งานเพื่อวางแผนกำลังคน การสร้างขวัญกำลังใจ และการเพิ่มพลังใจในที่ทำงาน

(Psychological principles and methods of effective management; psychological factors affecting success and failure in management; job analysis for manpower planning; promotion of morale and empowerment in work place.)

(3805310 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจัดการความเครียดในองค์การ

leave a comment »

3805312    การจัดการความเครียดในองค์การ    Stress Management in Organization

มโนทัศน์และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในองค์การ หลักการกลวิธีและโปรแกรมลดความเครียดสำหรับบุคลากร

(Concepts of stress and stress factors in organiaztion; principles, strategies, and stress reduction programs for staffs.)

(3805312 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาการจัดการ

leave a comment »

3805716    จิตวิทยาการจัดการ    Management Psychology

การประยุกต์วิชาจิตวิทยาและวิชาการบริหารมาใช้ในการบริหาร การมอบอำนาจ เทคนิคการตัดสินใจ การเจรจาต่อรอง การจัดการข้อมูลข่าวสาร การบริหารเวลา และการจัดการกับความเครียด

(Application of psychology and administrative principles to administration; delegation of authority; decision making techniques; negotiation and bragaining; information management; time management; and stress management.)

(3805716 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หลักการนันทนาการและการจัดการกีฬา

leave a comment »

3906202    หลักการนันทนาการและการจัดการกีฬา    Principles of Recreation and Sports Management

ปรัชญาพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของวิชาชีพนันทนาและการจัดการด้านกีฬา องค์กรและหน่วยงานการจัดการนันทนาการและการกีฬา ทั้งองค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน กระบวนการดำเนินงานและรูปแบบการบริหารจัดการนันทนาการและการกีฬาในสังคม แนวโน้มและประเด็นสำคัญของวิชาชีพนันทนาการและการจัดการด้านกีฬา

(Philosophical background of social and economic aspects of recreation and sports management; organizations and agencies responsible for recreation and sports management in government, state enterprises and private sectors; processes procedure and models of management in recreation and sport management in society; trends and important issues on recreation profession and sports management.)

(3906202 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจัดการแหล่งนันทนาการ

leave a comment »

3906304    การจัดการแหล่งนันทนาการ    Recreation Facility Management

วัตถุประสงค์ ประเภทของการจัดการแหล่งนันทนาการ การจัดการเกี่ยวกับตารางการใช้สอย การจัดงบประมาณ การสรรหาบุคลากร การฝึกงาน การนิเทศ การให้ความดีความชอบ การจัดสรรงาน ความปลอดภัย เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ วิธีการบำรุงรักษา แหล่งนันทนาการต่างๆ ได้แก่ สระว่ายน้ำ สนามกอล์ฟ สนามกีฬา สวนสาธารณะ ค่ายพักแรม สถานที่กลางแจ้ง

(Purpose and types of recreation facility management; usage of timetable, recruiting, tainging, supervising, rewarding, job distributing, safety measures in using tools and equipment methods of maintenance; types of facilities: pools, golf courses, sports fields, park, campsites, outdoor areas.)

(3906304 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจัดการด้านกีฬานันทนาการ

leave a comment »

3906305    การจัดการด้านกีฬานันทนาการ    Recreation Sports Management

กีฬาและกิจกรรมนันทนาการ การบริหารจัดการกีฬานันทนาการ ซึ่งรวมถึงกีฬามวลชนและกีฬาเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพ วิธีการจัดการแข่งขัน ฤดูกาลหรือเทศกาลกีฬา และกิจกรรมนันทนาการในสโมสรกีฬา ศูยน์สุขภาพ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนต่างๆ

(Sports and recreation activities management of recreational sports including mass sports, sports for health and fitness; organizing and directing competitions; tournaments, recreation activities in sports clubs, health and fitness centers, corporations, industrial factories and communities.)

(3906305 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจัดการและการเป็นผู้นำค่ายพักแรม

leave a comment »

3906312    การจัดการและการเป็นผู้นำค่ายพักแรม    Camp Leadership and Management

ปรัชญา พัฒนาการ และหลักการการจัดค่ายพักแรม องค์ประกอบที่จำเป็นในการจัดการค่ายพักแรม ลักษณะและคุณสมบัติของผู้นำค่ายพักแรม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำค่ายกับผู้อยู่ค่ายพักแรม การวัดและประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม

(Philosophy, development and administrating principles of organized camping, criteria and factors of camp leadership, relationship between camp leadership and camper, camp evaluation process.)

(3906312 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจัดการนันทนาการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

leave a comment »

3906501    การจัดการนันทนาการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    Recreation and Tourism Industry Management

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการนันทนาการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคเพื่อการพัฒนาแหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยว

(Theory and concepts of management system of recreation and tourism industry; problem analysis for developing tourism and recreation resources.)

(3906501 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)