ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘การจัดการ

จิตวิทยาการจัดการขั้นนำ

leave a comment »

3805310    จิตวิทยาการจัดการขั้นนำ    Introduction to Management Psychology

หลักการและวิธีการทางจิตวิทยาในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยด้านจิตวิทยาต่อความสำเร็จและความล้มเหลวในการบริหารงาน การวิเคราะห์งานเพื่อวางแผนกำลังคน การสร้างขวัญกำลังใจ และการเพิ่มพลังใจในที่ทำงาน

(Psychological principles and methods of effective management; psychological factors affecting success and failure in management; job analysis for manpower planning; promotion of morale and empowerment in work place.)

(3805310 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจัดการความเครียดในองค์การ

leave a comment »

3805312    การจัดการความเครียดในองค์การ    Stress Management in Organization

มโนทัศน์และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในองค์การ หลักการกลวิธีและโปรแกรมลดความเครียดสำหรับบุคลากร

(Concepts of stress and stress factors in organiaztion; principles, strategies, and stress reduction programs for staffs.)

(3805312 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาการจัดการ

leave a comment »

3805716    จิตวิทยาการจัดการ    Management Psychology

การประยุกต์วิชาจิตวิทยาและวิชาการบริหารมาใช้ในการบริหาร การมอบอำนาจ เทคนิคการตัดสินใจ การเจรจาต่อรอง การจัดการข้อมูลข่าวสาร การบริหารเวลา และการจัดการกับความเครียด

(Application of psychology and administrative principles to administration; delegation of authority; decision making techniques; negotiation and bragaining; information management; time management; and stress management.)

(3805716 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หลักการนันทนาการและการจัดการกีฬา

leave a comment »

3906202    หลักการนันทนาการและการจัดการกีฬา    Principles of Recreation and Sports Management

ปรัชญาพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของวิชาชีพนันทนาและการจัดการด้านกีฬา องค์กรและหน่วยงานการจัดการนันทนาการและการกีฬา ทั้งองค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน กระบวนการดำเนินงานและรูปแบบการบริหารจัดการนันทนาการและการกีฬาในสังคม แนวโน้มและประเด็นสำคัญของวิชาชีพนันทนาการและการจัดการด้านกีฬา

(Philosophical background of social and economic aspects of recreation and sports management; organizations and agencies responsible for recreation and sports management in government, state enterprises and private sectors; processes procedure and models of management in recreation and sport management in society; trends and important issues on recreation profession and sports management.)

(3906202 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจัดการแหล่งนันทนาการ

leave a comment »

3906304    การจัดการแหล่งนันทนาการ    Recreation Facility Management

วัตถุประสงค์ ประเภทของการจัดการแหล่งนันทนาการ การจัดการเกี่ยวกับตารางการใช้สอย การจัดงบประมาณ การสรรหาบุคลากร การฝึกงาน การนิเทศ การให้ความดีความชอบ การจัดสรรงาน ความปลอดภัย เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ วิธีการบำรุงรักษา แหล่งนันทนาการต่างๆ ได้แก่ สระว่ายน้ำ สนามกอล์ฟ สนามกีฬา สวนสาธารณะ ค่ายพักแรม สถานที่กลางแจ้ง

(Purpose and types of recreation facility management; usage of timetable, recruiting, tainging, supervising, rewarding, job distributing, safety measures in using tools and equipment methods of maintenance; types of facilities: pools, golf courses, sports fields, park, campsites, outdoor areas.)

(3906304 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจัดการด้านกีฬานันทนาการ

leave a comment »

3906305    การจัดการด้านกีฬานันทนาการ    Recreation Sports Management

กีฬาและกิจกรรมนันทนาการ การบริหารจัดการกีฬานันทนาการ ซึ่งรวมถึงกีฬามวลชนและกีฬาเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพ วิธีการจัดการแข่งขัน ฤดูกาลหรือเทศกาลกีฬา และกิจกรรมนันทนาการในสโมสรกีฬา ศูยน์สุขภาพ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนต่างๆ

(Sports and recreation activities management of recreational sports including mass sports, sports for health and fitness; organizing and directing competitions; tournaments, recreation activities in sports clubs, health and fitness centers, corporations, industrial factories and communities.)

(3906305 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจัดการและการเป็นผู้นำค่ายพักแรม

leave a comment »

3906312    การจัดการและการเป็นผู้นำค่ายพักแรม    Camp Leadership and Management

ปรัชญา พัฒนาการ และหลักการการจัดค่ายพักแรม องค์ประกอบที่จำเป็นในการจัดการค่ายพักแรม ลักษณะและคุณสมบัติของผู้นำค่ายพักแรม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำค่ายกับผู้อยู่ค่ายพักแรม การวัดและประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม

(Philosophy, development and administrating principles of organized camping, criteria and factors of camp leadership, relationship between camp leadership and camper, camp evaluation process.)

(3906312 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)