ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘การจูงใจ

การจูงใจมนุษย์ขั้นนำ

leave a comment »

3800303    การจูงใจมนุษย์ขั้นนำ    Introduction to Human Motivation

ประวัติของทฤษฎีการจูงใจ ระบบการจูงใจพื้นฐาน ความหิว พฤติกรรมทางเพศ การเร้า การหลับ และการฝัน ปัจจัยทางด้านชีวภาพ การเรียนรู้ และปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจ และอารมณ์

(History of motivation theories; basic motivational systems: hunger, sexual behavior, arousal, sleep and dream; biological, learning, and cognitive factors affecting human behavior; relationship between motivation and emotion.)

(3800303 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โฆษณา

จิตวิทยาการจูงใจ

leave a comment »

3800304    จิตวิทยาการจูงใจ    Psychology of Motivation

ศึกษาลักษณะต่างๆ ของการจูงใจ เน้นเรื่องการดึงดูด และการกดดันของกลุ่ม ปัญหาพิเศษของการจูงใจในอุตสาหกรรม และการโฆษณาชวนเชื่อ ปัญหาทั่วไปของพื้นฐานทางชีวภาพของแรงจูงใจ และการเปลี่ยนแรงจูงใจ

(A study of the various aspects of motivation, group incentive and pressure; special problems of motivation in industrial advertising; general problem of biological foundations of motivation and of motivation change.)

(3800304 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจูงใจในการทำงานขั้นนำ

leave a comment »

3805305    การจูงใจในการทำงานขั้นนำ    Introduction to Work Motivation

ทฤษฎีและกระบวนการจูงใจในองค์การ ความพึงพอใจในการทำงาน ปัญหาการจูงใจและวิธีแก้ไข

(Theory and process of motivation in organization; job satisfaction; motivation problems and solution.)

(3805305 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจูงใจในการทำงาน

leave a comment »

3805628    การจูงใจในการทำงาน    Work Motivation

ทฤษฎีและกระบวนการจูงใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองค์การ กับแรงจูงใจและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการจูงใจในการทำงานในบริบทของไทย การค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างเทคนิคการจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

(Theories and process of motivation; job satisfaction in relating to motivation and performance effectiveness; application theories in increasing work effectiveness.)

(3805628 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)