ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘การทำสมาธิ

หลักพุทธจิติวทยาและการทำสมาธิ

leave a comment »

3800500    หลักพุทธจิติวทยาและการทำสมาธิ    Buddhist Psychological Principles and Meditation

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะจิตใจกับพฤติกรรมในทัศนะของพุทธจิตวิทยา การพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมตามแนวพุทธจิตวิทยา สุขภาวะทางจิตวิญญาณ กระบวนการทางจิตใจ และการฝึกสมาธิ

(Relationship between psychological states and behavior in Buddhist psychological view; mind and behavior development; spritual well-being; psychological processes and meditation.)

(3800500 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)