ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘การวางแผนการศึกษา

การวางแผนการศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA414
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนการศึกษา 3 หน่วย
(Edcational Planning)
ศึกษา ความรู้เบื้องต้นของการวางแผนการศึกษา ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการศึกษา กระบวนการและเทศนิคต่าง ๆ ในการวางแผนการศึกษา และแสดงให้เห็นถึงการวางแผนการศึกษาของประเทศไทยและประเทศต่า งๆ ในเอเชีย

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การบริหารงานและการวางแผน
บทที่ 2 : การจัดทำแผน
บทที่ 3 : กระบวนการวางแผน
บทที่ 4 : ประเภท ระดับ และองค์ประกอบของแผน
บทที่ 5 : การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
บทที่ 6 : การบริหารโดยวัตถุประสงค์
บทที่ 7 : ความสำคัญและความเป็นมาของการวางแผนการศึกษา
บทที่ 8 : เทคนิคและวิธีการวางแผนการศึกษา
บทที่ 9 : ความสัมพันธ์กับการวางแผนการศึกษากับองค์ประกอบอื่นๆ
บทที่ 10 : การจัดทำโครงการ
บทที่ 11 : การนำโครงการไปปฏิบัติ
บรรณานุกรม : Reference

การวางแผนการศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA414(S)(48)
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนการศึกษา 3 หน่วย
(EDUCATIONAL PLANNI NG )

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 การบริหารงานและการวางแผน
บทที่ 2 การจัดทำแผน
บทที่ 3 กระบวนการวางแผน
บทที่ 4 ประเภท ระดับ และองค์ประกอบของแผน
บทที่ 5 การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
บทที่ 6 การบริหารโดยวัตถุประสงค์
บทที่ 7 ความสำคัญและความเป็นมาของการวางแผน
บทที่ 8 เทคนิคและวิธีการวางแผนการศึกษา
บทที่ 9 ความสัมพันธ์กับการวางแผนการศึกษากับองค์ประกอบอื่นๆ
บทที่ 10 การจัดทำโครงการ
บทที่ 11 การนำโครงการไปปฏิบัติ
บรรณานุกรม