ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘การวางแผน

การวางแผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย

leave a comment »

รายวิชา ED342(S)การวางแผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย (PLANNING IN TEACHING OF THAI HISTORY).

รายวิชา ED342(S) การวางแผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย (PLANNING IN TEACHING OF THAI HISTORY)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
ตอนที่1 บทที่ 1 :การวางแผนการสอนประวัติศาสตร์
ตอนที่1 บทที่2 :คู่มือหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทย
ตอนที่1 บทที่ 2 : คู่มือหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทย(ต่อ)
ตอนที่2 บทที่1 : คุณค่าและความสำคัญของประวัติศาสตร
ตอนที่2 บทที่ 2 : การเมืองการปกครองของไทย
ตอนที่2 บทที่2 :การเมืองการปกครองของไทย(ต่อ)
ตอนที่2 บทที่ 3 : การเศรษฐกิจของไทย
ตอนที่2 บทที่ 3 : การเศรษฐกิจของไทย(ต่อ)
ตอนที่2 บทที่4 : การศึกษาของไทย
ตอนที่2 บทที่ 4 : การศึกษาของไทย(ต่อ)
บรรณานุกรม :Reference

การวางแผนในระบบไฟฟ้ากำลังสมัยใหม่

leave a comment »

2102753    การวางแผนในระบบไฟฟ้ากำลังสมัยใหม่    Modern Power System Planning

การทำนายโหลด การคำนวณความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การคำนวณราคาต้นทุนการผลิตแบบน่าจะเป็นการวางแผนบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การวางแผนผลิต และการวางแผนของระบบโดยรวม

(Load forecasting; power system reliability calculation; probabilistic production simulation; maintenance scheduling of generating units in a power system, generation planning, and network planning.)

(2102753 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวางแผนและการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของระบบพลังงาน

leave a comment »

2102750    การวางแผนและการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของระบบพลังงาน    Energy System Planning And Reliability

การทำนายโหลด การวิเคราะห์ทางด้านความเชื่อถือได้ของระบบผลิต การวิเคราะห์ทางด้านต้นทุนของระบบผลิต การวิเคราะห์การไหลของโหลด การวิเคราะห์ทางด้านความเชื่อถือได้ของระบบส่งพลังงาน และการวางแผนขยายระบบส่งพลังงานโดยอัตโนมัติ

(Load forecasting; generation system reliability analysis; generation system cost analysis; power flow analysis; transmission system reliability analysis; automated transmission system expansion planning.)

(2102750 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวางแผนชีวิตและครอบครัว

leave a comment »

3904307    การวางแผนชีวิตและครอบครัว    Life and Family Plan

แนวคิดเกี่ยวกับชีวิต ธรรมชาติของเพศ การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ การแต่งงาน การวางแผนและเตรียมตัวสำหรับชีวิตครอบครัว และพฤติกรรมของการอยู่รวมกันในครอบครัว ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งในครอบครัว ปัญหาเกี่ยวกับการเบี่ยงเบนทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ และปัญหาโรคเอดส์ในสังคม

(Concepts of life, nature of sex, growth and sex development, sex relationship, marriage; preparation and behavior of family life, family problems and solutions in cases of conflict, misconception, sexual deviation, sexual behavior including problems of AIDS in society.)

(3904307 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวางแผนการส่งเสริมสุขภาพ

leave a comment »

3904601    การวางแผนการส่งเสริมสุขภาพ    Health Promotion Planning

การวิเคราะห์ความจำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพ การวางแผน การจัดโครงการ และการประเมินผลโครงการ การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ

(Analysis of needs in health promotion; planning, project management and evaluation; health promotion in communities, educational institutions and workplaces.)

(3904601 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวางแผนและนโยบายภาษา

leave a comment »

2010714 การวางแผนและนโยบายภาษา Language Planning And Policy

แรงจูงใจสำคัญในการวางแผนและนโยบายภาษา สถานภาพและกระบวนการในการวางแผนและนโยบายภาษาในประเทศต่างๆ ความหลากหลายในการวางนโยบายภาษาและการวางแผนภาษา

(Principal motivations for language planning and policy; states and processes of language planning and policy in various countries; diversity in language policy and language planning.)

(2010714 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวางแผนจัดการและควบคุมโครงการ

leave a comment »

2002630 การวางแผนจัดการและควบคุมโครงการ Project Planning Management And Control

การจัดโครงสร้าง วางแผน และวิเคราะห์รายละเอียดโครงการ การประมาณการและการเสนอโครงการ การจัดเตรียมงบประมาณ และการควบคุมต้นทุน การวางแผนข่ายงาน การติดตามโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานกับคู่สัญญา

(Project organization, planning and content analysis; estimating and tendering; budgeting and cost control; network planning; project monitoring; partnership/contractor relationships.)

(2002630 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)