ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘การวิเคราะห์

การวิเคราะห์ความเสียหายและการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย

leave a comment »

2103540    การวิเคราะห์ความเสียหายและการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย    Failure analysis and nondestructive testing

ความเค้นที่ปลายรอยร้าวและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏการณ์ความเสียหาย การขยายตัวของรอยร้าว การคืบ การกัดกร่อน พื้นผิวของความเสียหาย การประเมินอายุ กรณีศึกษา การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย การฝึกปฏิบัติวิธีการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย

(Stress at crack tip and related parameters; failure phenomena; crack propagationl creep; corrosion; failure surface; life assesment; case studeies; nondestructive testing; practice in NDT techniques.)

(2103540 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวิเคราะห์สนามไฟฟ้าในวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

leave a comment »

2102754    การวิเคราะห์สนามไฟฟ้าในวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง    Electric Field Analysis in High Voltage Engineering

พื้นฐานของการวิเคราะห์สนามไฟฟ้า ปัญหาในทางปฏิบัติของการวิเคราะห์สนามไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแรงสูง วิธีเชิงเลขเบื้องต้น ที่ใช้ในการวิเคราะห์สนาม วิธีจำลองแบบประจุ วิธีประจุพื้นผิว วิธีชิ้นประกอบขอบเขต ตัวอย่างการวิเคราะห์สนาม การเปรียบเทียบวิธีการต่างๆ หัวข้อขั้นสูง

(Basics of electric field analysis; practical problems in the field analysis of high-voltage systems; Introduction to numerical methods in field analysis; charge simulation method; surface charge method; boundary element method; examples of field analysis; comparison of methods; advanced topics.)

(2102754 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวางแผนและการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของระบบพลังงาน

leave a comment »

2102750    การวางแผนและการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของระบบพลังงาน    Energy System Planning And Reliability

การทำนายโหลด การวิเคราะห์ทางด้านความเชื่อถือได้ของระบบผลิต การวิเคราะห์ทางด้านต้นทุนของระบบผลิต การวิเคราะห์การไหลของโหลด การวิเคราะห์ทางด้านความเชื่อถือได้ของระบบส่งพลังงาน และการวางแผนขยายระบบส่งพลังงานโดยอัตโนมัติ

(Load forecasting; generation system reliability analysis; generation system cost analysis; power flow analysis; transmission system reliability analysis; automated transmission system expansion planning.)

(2102750 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า

leave a comment »

2102730    การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า    Mathematical Analysis For Electrical Engineering

ทบทวนทฤษฎีเซต โทโปโลยีบนเส้นจำนวนจริง มาตราและทฤษฎีการหาปริพันธ์ ปริภูมิมิเวกเตอร์ ปริภูมิมินอร์มเชิงเส้นและปริภูมิบานาค ปริภูมิผลคูรภายในและปริภูมิมิฮิลแบร์ต การประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า

(Review of set theory; topology of the real line; measure and integration; vector spaces; normed linear spaces and Banach spaces; inner product spaces and Hilbert spaces; applications to electrical engineering topics.)

(2102730 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวิเคราะห์สารปริมาณน้อย

leave a comment »

2302546    การวิเคราะห์สารปริมาณน้อย    Trace Analysis

การประยุกต์เคมีวิเคราะห์ในการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยมาก ได้แก่ การจัดการตัวอย่าง การเตรียมสารตัวอย่าง การวิเคราะห์สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ การวิเคราะห์ชนิดจำเพาะของธาตุ การรายงานผลการวิเคราะห์ การประกันคุณภาพการวิเคราะห์ และการจัดการห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ

(Application of analytical chemistry under circumstances of trace analysis: sample handling, sample preparation, determination of organic and inorganic analytes, analysis of speciated elements, reporting of analysis results, quality assurance and good laboratory practice.)

(2302546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคโนโลยีการวิเคราะห์และการกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำ

leave a comment »

2302547    เทคโนโลยีการวิเคราะห์และการกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำ    Water Analysis and Decontamination Technology

ข้อกำหนดของคุณภาพน้ำดื่ม น้ำเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม และน้ำเสีย เทคนิคการเก็บตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง หลักการและเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ วิธีมาตรฐานบังคับแบบใหม่ในการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ เทคโนโลยีเชิงกลและเชิงภายภาพในการแยกสารปนเปื้อน เทคโนโลยีและกลไกทางเคมีในการกำจัดสารปนเปื้อน การประยุกต์ใช้ในสถานีบำบัดน้ำ การจัดการกากของเสียจากกระบวนกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำ

(Specifications on quality of drinking water, industrial water, and wastewater; sampling techniques; sample preparation; principles and analytical techniques for water analysis; new regulatory instrumental analytical methods; mechanical and physical separation technology; decontamination technologies and chemical mechanisms for contaminants; application in water treatment stations; management of residues and sludge resulting from decontamination/purification processes.)

(2302547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี

leave a comment »

2302548    การเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี    Sample Preparation for Chemical Analysis

ความสำคัญของการเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี การเก็บตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่างสำหรับตัวอย่างที่เป็นของเหลว ของแข็ง กึ่งของแข็ง และแก๊ส การประยุกต์การเตรียมตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างอาหาร และตัวอย่างทางชีวภาพ

(Significance of sample preparation for chemical analysis; sampling; sample preparation for liquid, solid, semi-solid and air sample; applications of sample preparation for environmental, food and biological samples.)

(2302548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)