ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘การศึกษาอนุบาลเปรียบเทียบ

การศึกษาอนุบาลเปรียบเทียบ Comparative Study in Nursery School

leave a comment »

แผนการสอน Course Syllabus

ภาค      ปีการศึกษา

1.  คณะ เกษตร                                      ภาควิชา คหกรรมศาสตร์

2.  รหัสวิชา 006538                          ชื่อวิชา (ไทย) การศึกษาอนุบาลเปรียบเทียบ

จำนวนหน่วยกิต 2(1-2)                     (อังกฤษ) Comparative Study in Nursery School

3. เนื้อหารายวิชา (course description)

การศึกษาโปรแกรมอนุบาลแบบต่างๆ งานวิจัย วิเคราะห์เปรียบเทียบ การประเมินผล และ

การนำโปรแกรมอนุบาลต่างๆ ไปประยุกต์ใช้

4.  วัตถุประสงค์ของวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการจัดโปรแกรมอนุบาลแบบต่างๆ ในด้านโครงสร้างการบริหารงานทั่วไป บุคลากรและการจัดหลักสูตร การเปรียบเทียบหลักสูตร การสอน การประเมิน

ผล ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการนำไปประยุกต์ใช้

5.  หัวข้อวิชา (course outline)  (ดังรายละเอียดข้อ 12)

5.1    การวิเคราะห์ รูปแบบของโปรแกรมอนุบาลแบบต่างๆ

5.2    การวิเคราะห์ การบริหารงานทั่วไป และบุคลากร

5.3    การวิเคราะห์ การพัฒนาหลักสูตรของโปรแกรมต่างๆ

5.4    การวิเคราะห์ และการพัฒนาบทเรียน

5.5    การวิเคราะห์ และการพัฒนาวิธีการสอน

5.6    การสำรวจ การจัดโปรแกรมต่างๆ

5.7    การประเมินผล โปรแกรมต่างๆ

5.8    การประยุกต์ และเปรียบเทียบโปรแกรมต่างๆ

6.  วิธีการสอน

6.1  บรรยายเนื้อหาในบทต่างๆ

6.2    ค้นคว้า การจัดหลักสูตรและโปรแกรมในปัจจุบัน

6.3     ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6.4    ดูงานโปรแกรมแบบต่างๆ

6.5    วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบที่ค้นคว้า

7.  อุปกรณ์และสื่อการสอน

7.1    หลักสูตรการสอนระดับปฐมวัย

7.2    แผ่นใส

7.3    สไลด์

7.4    รูปภาพ

7.5    เทปบันทึกเสียง

8.  การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

8.1  สอบข้อเขียน                                 50           เปอร์เซ็นต์

8.2  รายงานสำรวจโปรแกรม                            10           เปอร์เซ็นต์

8.3  รายงานการวิเคราะห์                                  20           เปอร์เซ็นต์

8.4  เสนองานวิจัย                                               10           เปอร์เซ็นต์

8.5  รายงานการค้นคว้า                                      10           เปอร์เซ็นต์

9.  การประเมินผลการเรียน

85  >       =  A

80-85        =  B+

75-80        =  B

70-75        =  C+

65-70        =  C

60-65        =  D+

55-60     =  D

10.  การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำในด้านการเรียน

10.1    ให้นัดหมาย ปรึกษาปัญหา หรือข้อสงสัยในการค้นคว้าและการเรียน

10.2    ค้นคว้ารายงาน

10.3

11.  เอกสารอ่านประกอบ

กษมน  หัศบำเรอ.  กลวิธีการสอนก่อนวัยเรียน.  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 2543.

กษมน  หัศบำเรอ.  แนวโน้มการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 2544.

12.  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา กิจกรรม
1 การวิเคราะห์รูปแบบของโปรแกรมอนุบาลแบบต่างๆ บรรยาย 1 ชม.

ปฏิบัติการ 2 ชม.

2 การวิเคราะห์ การบริหารงานทั่วไป และบุคลากร บรรยาย 1 ชม.

ปฏิบัติการ 2 ชม.

3 การวิเคราะห์ และการพัฒนาหลักสูตรของโปรแกรมต่างๆ บรรยาย 1 ชม.

ปฏิบัติการ 2 ชม.

4 การวิเคราะห์ และการพัฒนาบทเรียน บรรยาย 1 ชม.

ปฏิบัติการ 2 ชม.

5-6 การวิเคราะห์ และการพัฒนาวิธีสอน บรรยาย 2 ชม.

ปฏิบัติการ 4 ชม.

7-8 การดูงานโรงเรียนเอกชน บรรยาย 2 ชม.

ปฏิบัติการ 4 ชม.

9-10 การดูงานโรงเรียนรัฐบาล บรรยาย 2 ชม.

ปฏิบัติการ 4 ชม.

11-12 การดูงานโปรแกรมนอกระบบ บรรยาย 2 ชม.

ปฏิบัติการ 4 ชม.

13 การประเมินผลโปรแกรมต่างๆ บรรยาย 1 ชม.

ปฏิบัติการ 2 ชม.

14 การประยุกต์ และเปรียบเทียบโปรแกรมต่างๆ บรรยาย 1 ชม.

ปฏิบัติการ 2 ชม.

15 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บรรยาย 1 ชม.

ปฏิบัติการ 2 ชม.

บรรยาย  15  ชม.

ปฏิบัติการ 30 ชม

13.  ผู้สอน รศ.กษมน  หัศบำเรอ