ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘การสอน

หลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา

leave a comment »

รายวิชา EE353หลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา (Curiiculum and Instruction in Elementary Level).

รายวิชา EE353 หลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา (Curiiculum and Instruction in Elementary Level)

ศึกษาความหมาย หลักการ วิวัฒนาการของการประถมศึกษา หลักศูตรประถมศึกษาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในระดับประถมศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มของการประถมศึกษา

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 :การประถมศึกษา
บทที่ 2 : หลักสูตรประถมศึกษา
บทที่ 2 : หลักสูตรประถมศึกษา(ต่อ)
บทที่ 3 พัฒนาการของเด็กประถมศึกษา
บทที่4 :กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดของเด็ก
บทที่5 :การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
บทที่6 : การเรียนแบบร่วมมือ
บทที่7 :วิธีสอน
บทที่8 :กิจกรรมการเรียนการสอน
บทที่9 : การวัดและประเมินผล
บทที่10 :ปัญหาและแนวโน้มการประถมศึกษา
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา

leave a comment »

รายวิชา EE353(48)หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา (CURRICULUM AND INSTRUCTION IN ELEMENTARY LEVEL).

รายวิชา EE353(48) หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา (CURRICULUM AND INSTRUCTION IN ELEMENTARY LEVEL)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
บทที่1 : การประถมศึกษา
บทที่2 : หลักสูตรประถมศึกษา
บทที่3 : พัฒนาการของเด็กประถมศึกษา
บทที่4 : กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดของเด็ก
บทที่5 : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
บทที่6 : การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperrative Learning)
บทที่7 : วิธีสอน
บทที่8 : กิจกรรมการเรียนการสอน
บทที่9 : การวัดและการประเมินผล
บทที่10 : ปัญหาและแนวโน้มการประถมศึกษา
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

หลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา

leave a comment »

รายวิชา EE353(51)หลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถามศึกษา (curriculum and instruction in elementary lavel).

รายวิชา EE353(51) หลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถามศึกษา (curriculum and instruction in elementary lavel) 

ศึกษาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นที่สุดของสังคมไทย ตลอดจนการนำเสนอเกี่ยวกับธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็ก

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 การประถมศึกษา
บทที่2 หลักสูตรประถามศึกษา
บทที่3 พัฒนาการของเด็กประถมศึกษา
บทที่4 กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดของเด็ก
บทที่5 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
บทที่6 การเรียนแบบร่วมมือ
บทที่7 วิธีสอน
บทที่8 กิจกรรมการเรียนการสอน
บทที่9 การวัดปละประเมินผล
บทที่10 ปัญหาและแนวโน้มการประถมศึกษา
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

การสอนระดับประถมศึกษา 2

leave a comment »

รายวิชา EE362การสอนระดับประถมศึกษา 2 (Teaching in Elementary Level 2).

รายวิชา EE362 การสอนระดับประถมศึกษา 2 (Teaching in Elementary Level 2)

ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ รวมทั้งกลุ่มประสบการณ์พิเศษ วิชาอาชีพเกี่ยวกับการดำรงชีวิตการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร หลักจิตวิทยาและเทคนิคการสอน การใช้สื่อการสอน การจัดทำแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการบูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ การสร้างแบบฝึกหัด การวัดและประเมินผลและการฝึกทักษะการสอน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การศึกษาหลักสูตรและการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร
บทที่1 : การศึกษาหลักสูตรและการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร(ต่อ)
บทที่ 2 : หลักจิตวิทยาและความเป็นครู
บทที่ 3 : เทคนิคการสอนและทักษะกระบวนการ
บทที่3 : เทคนิคการสอนและทักษะกระบวนการ(ต่อ)
บทที่4 : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
บทที่4 : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน(ต่อ)
บทที่5 : แผนการสอน
บทที่6 :การวัดและประเมินผลระดับประถมศึกษา
บทที่6 : การวัดและประเมินผลระดับประถมศึกษา(ต่อ)
บทที่7 :การฝึกทักษะการสอน
บรรณานุกรม : Reference

การสอนระดับประถมศึกษา 2

leave a comment »

รายวิชา EE362(50)การสอนระดับประถมศึกษา 2 (Teaching in Elementary Leval 2).

รายวิชา EE362(50) การสอนระดับประถมศึกษา 2 (Teaching in Elementary Leval 2)

การสอนระดับประถมศึกษา 2

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 การศึกษาหลักสูตร
บทที่2 เทคนิคการสอน
บทที่3กระบวนการในการเรียนรู้
บทที่4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บทที่5 สื่อการเรียนรู้
บทที่6 การเขียนแผนการเรียนรู้
บทที่7 การวัดผลและการประเมิลผลการเรียนรู้
บทที่8 การฝึกทักษะการสอน
บรรณานุกรม

การสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา

leave a comment »

รายวิชา EE363การสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา (Teaching Thai in Elementary Level).

รายวิชา EE363 การสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา (Teaching Thai in Elementary Level)

ศึกษาความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการสอนวิชาภาษาไทยใน ระดับประถมศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยหลักและเทคนิคการสอน พัฒนาการทางภาษา การสอนทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะกระบวนการ การเลือกใช้หนังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบการใช้สื่อการเรียนการสอน การเลือกแบบฝึกหัด การวัดและประเมินผล และการฝึกทักษะการสอน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การศึกษาหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร
บทที่2 : พัฒนาการทางภาษาและความพร้อมในการเรียนภาษาไทย
บทที่3 :หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย
บทที่ 3 : หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย (ต่อ)
บทที่4 : การสอนทักษะการฟังระดับประถมศึกษา
บทที่5 :การสอนทักษะการพูดระดับประถมศึกษา
บทที่6 :การสอนทักษะการอ่านระดับประถมศึกษา
บทที่7 :การสอนทักษะการเขียนระดับประถมศึกษา
บทที่8 : สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย
บทที่8 :สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย(ต่อ)
บทที่9 :การวัดและการประเมินผลภาษาไทยระดับประถมศึกษา
บทที่9 :การวัดและการประเมินผลภาษาไทยระดับประถมศึกษา(ต่อ)
บทที่10 : แผนการสอนและการฝึกทักษะการสอนภาษาไทย
บทที่10 : แผนการสอนและการฝึกทักษะการสอนภาษาไทย(ต่อ)
บรรณานุกรม : Reference

การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

leave a comment »

รายวิชา ED315การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (Teaching Mathematics in Secondary School).

รายวิชา ED315 การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (Teaching Mathematics in Secondary School)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : คณิตศาสตร์
บทที่ 2 : จิตวิทยา
บทที่ 3 :ทฤษฎีการสอนและ Concept…
บทที่ 4 : วิธีการสอนคณิตศาตร์
บทที่ 4 : วิธีการสอนคณิตศาตร์(ต่อ)
บทที่ 5 : หลักการสอนคณิตศาสตร์
บทที่ 6 : การสอนแก้ปัญหาและรูปแบบ…
บทที่ 7 : การวัดผลการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
บทที่ 8 : ปัญหาการสอนคณิตศาตร์
บรรณานุกรม :Reference

การสอนวิชาภูมิศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

leave a comment »

รายวิชา ED319การสอนวิชาภูมิศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (Teaching of Geography in Secondary School).

รายวิชา ED319 การสอนวิชาภูมิศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (Teaching of Geography in Secondary School)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : ความหมายและขอบเขตของวิชาภูมิศาสตร์
บทที่ 2 :วิวัฒนาการและมโนคติของวิชาภูมิศาสตร์
บทที่ 2 : วิวัฒนาการและมโนคติของวิชาภูมิศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 3 : หลักเกณฑ์ในการสอนวิชาภูมิศาสตร์
บทที่ 3 : หลักเกณฑ์ในการสอนวิชาภูมิศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 4 : ปัญหาการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา…
บทที่ 5 : ความสำคัญของการสอนวิชาภูมิศาสตร์
บทที่ 5 : ความสำคัญของการสอนวิชาภูมิศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 5 : ความสำคัญของการสอนวิชาภูมิศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 6 : การพิจารณาหลักสูตรใหม่ประกอบหนังสือ…
บทที่ 7 : การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการสอน…
บทที่ 7 : การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการสอน…(ต่อ)
บทที่ 7 : การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการสอน…(ต่อ)
บทที่8 : การจัดทำโครงการสอนวิชาภูมิศาสตร์
บทที่ 9 : การทำบันทึกการสอนวิชาภูมิสาสตร์
บทที่10 : การฝึกปฏิบัติสอนหน้าชั้น
ภาคผนวก :Supplement
บรรณานุกรม :Reference

การสอนภูมิศาสตร์ในระดับมัธยมฯ

leave a comment »

รายวิชา ED319(H)การสอนภูมิสาสตร์ในระดับมัธยมฯ (HANDBOOK FOR TEACHING OF GEOGRAPHY IN SECONDARY SCHOOL).

รายวิชา ED319(H) การสอนภูมิสาสตร์ในระดับมัธยมฯ (HANDBOOK FOR TEACHING OF GEOGRAPHY IN SECONDARY SCHOOL)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
เนื้อหาตำรา (โปรดใช้ Navigation Paneในการอ่าน)(ต่อ)

หนังสืออ่านประกอบการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา

leave a comment »

รายวิชา ED319(S)หนังสืออ่านประกอบ การสอนวิชา ภูมิศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา (-).

รายวิชา ED319(S) หนังสืออ่านประกอบ การสอนวิชา ภูมิศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา (-)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทนำ
ขอบเขตและมโนคติของวิชาภูมิศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์..
ส่วนประกอบของโลกและการผันแปร…
ลักษณะภูมิประเทศของเปลือกโลก
บรรยากาศ
ลักษณะภูมิอากาศและพีชพรรณธรรมชาติ
ธรรมชาติของทะเลและมหาสมุทร
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับลักษณะภูมิประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ…
การกระจายของประชากรในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร
การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ…
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม(ต่อ)
การทำเหมืองแร่ การอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า
การทำเหมืองแร่ การอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า(ต่อ)
บรรณานุกรม

การสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษา

leave a comment »

รายวิชา ED320การสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษา (Teaching French in Secondary Schools).

รายวิชา ED320 การสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษา (Teaching French in Secondary Schools)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ภาษาศาสตร์กับการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส
บทที่ 3 : การสอนทักษะต่าง ๆ
บทที่ 4 : การวางแผนการสอน
บทที่ 5 : การผลิตและการเลือกใช้สื่อการสอน
บทที่ 6 : การวิเคราะห์หนังสือแบบเรียนและหนังสืออ่านประกอบ
บทที่ 7 : การวัดและประเมินผล
บทที่ 8 : ปัญหาในการสอนภาษาฝรั่งเศสและการแก้ปัญหา
บทที่ 9 : บทสรุป
บรรณานุกรม:Reference

การสอนทักษะวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

leave a comment »

รายวิชา ED323การสอนทักษะวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Teaching of Self-strudy Skills).

รายวิชา ED323 การสอนทักษะวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Teaching of Self-strudy Skills)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
บทนำ : Introduction
บทที่ 1 : การสอนทักษะวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บทที่ 2 : องค์ประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา…
บทที่ 3 : กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
บทที่ 3 : กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ(ต่อ)
บทที่ 4 : ทักษะการฟัง
บทที่ 5 : ทักษะการอ่าน
บทที่ 6 : ทักษะการเขียน
บทที่ 7 : ทักษะการจำ
บทที่ 8 : ทักษะการสอบ
บทที่ 9 : วิธีเรียนวิชาการแขนงต่าง ๆ
บรรณานุกรม :Reference

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2

leave a comment »

รายวิชา ED332พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 (Teaching Behavior in English 2).

รายวิชา ED332 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 (Teaching Behavior in English 2)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : แนวความคิดการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
บทที่ 2 : การสอนคำศัพท์
บทที่ 3 : การสอนไวยกรณ์
บทที่ 4 : การสอน ฟัง – พูด
บทที่ 5 : การสอนอ่าน
บทที่ 6 : การสอนเขียน
บทที่ 7 : สื่อการสอนภาษาอังกฤษ
บทที่ 7 : สื่อการสอนภาษาอังกฤษ(ต่อ)
บทที่ 8 : การประเมินผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
บทที่ 8 : การประเมินผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ(ต่อ)
บทที่ 9 : การวางแผนการสอน
ภาคผนวก :Supplement
หนังสืออ้างอิง

พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 1

leave a comment »

รายวิชา ED341พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 1 (Teaching Behavior in History 1).

รายวิชา ED341 พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 1 (Teaching Behavior in History 1)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
แก้คำผิด ED 341
ครุพจน์
บทที่ 1 : ปฐมนิเทศการเรียนการสอนและธรรมชาติ…
บทที่ 1 : ปฐมนิเทศการเรียนการสอนและธรรมชาติ…(ต่อ)
บทที่ 2 : ความหมายและกระบวนการเรียน…
บทที่ 3 : ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประวัติ…
บทที่ 3 : ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประวัติ…(ต่อ)
บทที่ 4 : ปรัชญาการศึกษาและปรัชญาประวัติศาสตร์
บทที่ 5 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียน…
บทที่ 5 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียน…(ต่อ)
บทที่ 5 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียน…(ต่อ)
บทที่ 6 :สัมมนาเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสอน
บทที่ 6 : สัมมนาเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสอน(ต่อ)
บทที่ 7 :ทฤษฎี และหลักการทางจิตวิทยา…
บทที่ 7 :ทฤษฎี และหลักการทางจิตวิทยา…(ต่อ)
บทที่8 : หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์
บทที่ 8 :หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 9 :เทคนิคและกลวิธีสอนประวัติศาสตร์แบบต่างๆ
บทที่ 9 : เทคนิคและกลวิธีสอนประวัติศาสตร์แบบต่างๆ(ต่อ)
บทที่ 9 :เทคนิคและกลวิธีสอนประวัติศาสตร์แบบต่างๆ(ต่อ)
ภาคผนวก:Supplement
บรรณานุกรม :Reference

พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์

leave a comment »

รายวิชา ED341(S)พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์ (TEACHING BEHAVIOR IN HISTORY).

รายวิชา ED341(S) พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์ (TEACHING BEHAVIOR IN HISTORY)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
แผนการบรรยาย
บทที่ 1 : ธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์
การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์(ต่อ)บทที่ 2 :จุดมุ่งหมายและขอบเขตของการเรียนการสอน…
บทที่ 3 :การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์
บทที่ 3 :การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 4 :หลักการและทฤษฎีจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน
บทที่ 4 :หลักการและทฤษฎีจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน(ต่อ)
บทที่ 4 :(ต่อ)
บทที่ 4 : (ต่อ)
บทที่ 5 : หลักการสอน
บทที่ 6 :เทคนิคและวิธีการสอนประวัติศาสตร
บทที่ 6 :เทคนิคและวิธีการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
บรรณานุกรม:Reference
บทที่ 7 :หลักการวัดผลและประเมินผล
บทที่ 7 : หลักการวัดผลและประเมินผล(ต่อ)
บทที่ 7 : (ต่อ)
บทที่ 7 :(ต่อ)