ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘การอ่าน

การอ่านเอาความ

leave a comment »

รายวิชา EN201การอ่านเอาความ (Reading for Comprehension).

รายวิชา EN201 การอ่านเอาความ (Reading for Comprehension)

ศึกษาวิธีและฝึกอ่านข้อความสั้นๆ ให้เข้าใจถูกต้อง โดนเน้นเรื่องความสามารถในการกำหนดได้ด้วยหลักเกณฑ์ว่า คำวลี ประโยค และข้อความต่าง ๆ สื่อความหมายในส่วนใดบ้าง สื่อความหมายอย่างไร และสื่อความหมายว่าอย่างใด ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงเรื่องการใช้อุปสรรคและปัจจัย การใช้เครื่องสังเกตในปริบท(contextual clues) ตลอดจนวิธีใช้พจนานุกรมและวิธีเลือกความหมายของศัพท์ตามพจนานุกรมมาใช้โดย ถูกต้องกับความหมายของประโยคและข้อความ

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 :ทักษะในการอ่าน
บทที่1 : ทักษะในการอ่าน(ต่อ)
บทที่2 : โครงสร้างของคำ
บทที่2 : โครงสร้างของคำ(ต่อ)
บทที่3 :การใช้พจนานุกรม
บทที่3 : การใช้พจนานุกรม(ต่อ)
บทที่4 :โครงสร้างประโยค
บทที่4 : โครงสร้างประโยค(ต่อ)
บทที่4 : โครงสร้างประโยค(ต่อ)
บทที่5 : โครงสร้างอนุเฉท
บทที่5 :โครงสร้างอนุเฉท(ต่อ)
บทที่6 :เรื่องที่ให้อ่าน
บทที่6 :เรื่องที่ให้อ่าน(ต่อ)
บทที่7 :เรื่องที่ให้อ่าน
บทที่7 : เรื่องที่ให้อ่าน(ต่อ)
บทที่8 : เรื่องที่ให้อ่าน
ทที่8 : เรื่องที่ให้อ่าน(ต่อ)
บทที่9 : เรื่องที่ให้อ่าน
บทที่9 : เรื่องที่ให้อ่าน(ต่อ)
เฉลยแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด(ต่อ)
บรรณานุกรม : Reference
บทที่9 :เรื่องที่ให้อ่าน(ต่อ)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 12, 2010 at 1:57 pm

การอ่านตีความ

leave a comment »

รายวิชา EN202การอ่านตีความ (Interpretative Reading).

รายวิชา EN202 การอ่านตีความ (Interpretative Reading)

ศึกษาวิธีและฝึกจับประเด็นสำคัญ เก็บรายละเอียดที่สำคัญและจับเจตนาของข้อความต่าง ๆที่อ่าน และศึกษาวิธีแลฝึกอ่านอย่างเร็วด้วยความเข้าใจ เพื่อค้นหาสำรวจหรือทบทวนข้อมูลต่าง ๆ

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
การประเมินผลก่อนเรียน
บทที่1 : การอ่านแบบสกิมมิง (Skimming)
บทที่1 : การอ่านแบบสกิมมิง (Skimming)(ต่อ)
บทที่2 : การอ่านแบบสแกนนิง (Scanning)
บทที่3 : การอ้างอิง (Reference)
บทที่4 : การอ่านเพื่อหาใจความสำคัญ (Reading for the Main Idea)
บทที่4 : การอ่านเพื่อหาใจความสำคัญ (Reading for the Main Idea)(ต่อ)
บทที่5 : การอ่านวิเคราะห์สรุปความ (Inference)
ตอนที่ 2 : ภาคปฏิบัติ
ตอนที่ 2 : ภาคปฏิบัติ(ต่อ)
แนวตอบและเฉลย
การประเมินผลหลังเรียน
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 12, 2010 at 1:53 pm

การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง

leave a comment »

รายวิชา EN306การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง (Critical Reading).

รายวิชา EN306 การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง (Critical Reading)

การอ่านเพื่อการศึกษาข้อเท็จจริง ได้แก่ การอ่านเพื่อความเข้าใจ และการอ่านเพื่อตีความ

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 การอ่านและวิธีอ่าน
บทที่2 เทคนิคการอ่าน
บทที่3 คำศัพท์และความหมาย
บทที่4 เทคนิคการเดาความหมายศัพท์
บทที่5 การศึกษาสำนวน
บทที่6 การอ่านเพื่อวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของผู้เขียน
บทที่8 การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความหมาย
บทที่9 การเพื่อวิเคราะห์เหตุและผล
บทที่10 การอ่านเพื่อวิเคราะห์บทความ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง

leave a comment »

รายวิชา EN306(S)การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง (Critical Reading).

รายวิชา EN306(S) การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง (Critical Reading)

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
บทที่1 : ความรู้เรื่องคำศัพท์และวิธีขยายวงศัพท์
บทที่2 : โครงสร้างของคำศัพท์
บทที่3 : ความหมายระหว่างประโยค
บทที่4 : หลักการอ่านอนุเฉท
บทที่5 : หลักการอ่านอนุเฉทแบบการพรรณาและ…..
บทที่6 : หลักการอ่านอนุเฉทแบบการวิเคราะห์
บทที่7 : หลักการอ่านอนุเฉทแบบเหตุและผล
บทที่8 : การอ่านอนุเฉทแบบเปรียบเทียบ
บทที่9 : การอ่านบทความหรือความเรียงสั้นๆ
บทที่10 : หลักการอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง
บรรณานุกรม : Reference

การอ่านเพื่อความซาบซึ้ง

leave a comment »

รายวิชา EN307การอ่านเพื่อความซาบซึ้ง (Appreciative Reading).

รายวิชา EN307 การอ่านเพื่อความซาบซึ้ง (Appreciative Reading)

ศึกษาวิธีและฝึกอ่านข้อเขียนประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจรูปแบบและเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง เช่นอ่านกลเม็ดต่าง ๆ ที่ผู้เขียนสอดแทรกไว้ในการเขียนได้ถูกต้องและจับความหมายในระดับต่าง ๆ ของข้อเขียนได้หมดจดตามเจตนาของผู้เขียน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
Unit1 : Reading for Comprehension
Unit2 : Denotation and Connotation
Unit3 : The Use of Connotation
Unit4 : Connotation in Literature
Unit5 : Diction
Unit6 : Figurative Language
Unit7 : Unnecessrily Difficult Language
Unit8 : Circumlocution, Euphemism, cliches
Unit9 : Sentence Length, Arrangement and Rhythm
Unit10 : Tone
Bibliography

มูลสารจิตวิทยาการอ่าน

leave a comment »

3800306    มูลสารจิตวิทยาการอ่าน    Fundamentals Psychology of Reading

กระบวนการอ่าน การรับรู้สัญลักษณ์และข้อความ อิทธิพลของสัญลักษณ์และข้อความแวดล้อม ลักษณะ สาเหตุและการแก้ไขความบกพร่องในการอ่าน

(The reading process, perception of symbols and of context; effects of symbols and of contextual clues; nature, cause and remedy of reading deficiencies.)

(3800306 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การอ่านตามกำหนดทางการวัดและประเมินผลภาษา

leave a comment »

2010761 การอ่านตามกำหนดทางการวัดและประเมินผลภาษา Directed Reading In Language Assessment

การอ่านและอภิปรายเรื่องทางการวัดและประเมินผลทางภาษาตามความสนใจของนิสิต

(Reading and discussion of selected language assessment and evaluation topics of the student’s interest.)

(2010761 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)