ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘การเกษตรเบื้องต้น

การเกษตรเบื้องต้น (ภาคการปรับปรุงพันธุ์พืช)

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AG103(50)
อ่านกันเถอะ...
การเกษตรเบื้องต้น (ภาคการปรับปรุงพันธุ์พืช) 3 หน่วย
(INTRODUCTION TO AGRICULTURE (PLANTS IMPROVEMENT))
ศึกษา เกี่ยวกับความสำคัญของการเกษตรและการเกษตรแบบพอเพียง บทบาทและความสำคัญของการผสมพันธุ์พืช เซลล์และการแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ตามหลักของเมลเดล ส่วนต่างๆของพืช วิวัฒนาการและการสืบพันธุ์ของพืช การกำเนิดพืชมีดอก การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืช การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่างๆ การผสมกลับ และการกลายพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช การส่งถ่ายยีนสู่พืชกับการปรับปรุงพันธุ์พืช การดำเนินการเกี่ยวกับพืชพันธุ์ใหม่

คำนำ
สารบัญ
คำชี้แจงตำราศึกษาด้วยตนเอง
บทที่ 1 : บทบาทและความสำคัญของการผสมพันธุ์พืช
บทที่ 2 : เซลล์และการแบ่งเซลล์
บทที่ 3 : พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล
บทที่ 4 : ส่วนต่าง ๆ ของพืช
บทที่ 5 : วิวัฒนาการและการสืบพันธุ์ของพืช
บทที่ 6 : การกำเนิดพืชมีดอก
บทที่ 7 : การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืช
บทที่ 8 : การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ
บทที่ 9 : การผสมกลับ และการกลายพันธุ์
บทที่ 10 : เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช
บทที่ 11 : การส่งถ่ายยีนสู่พืชกับการปรับปรุงพันธุ์พืช
บทที่ 12 : การดำเนินการเกี่ยวกับพืชพันธุ์ใหม่
ภาคผนวก
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
แบบประเมินผลหลังเรียน
บรรณานุกรม

การเกษตรเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AG103(41)
อ่านกันเถอะ...
การเกษตรเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Agriculture)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
รายนามผู้เรียบเรียง:biography
บทที่ 1 : ความสำคัญของการเกษตร
บทที่ 2 : ส่วนต่างๆของต้นพืช(ลำต้น,ใบ และราก)
บทที่ 3 : ส่วนต่างๆของต้นพืช(ดอก,ผลและเมล็ด)
บทที่ 4 : สิ่งแวดล้อมของพืช
บทที่ 5 : การใช้พื้นที่เพื่อการเกษตร
บทที่ 6 : การดำเนินงานการเกษตร
บทที่ 7 : การให้น้ำแก่พืช
บทที่ 8 : ธาตุอาหารของพืช
บทที่ 9 : ศัตรูพืช
บทที่10 : การปรับปรุงพืช
บทที่11 : การขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศ
บทที่12 : การขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ
บทที่13 : ปลา
บทที่14 : กุ้ง
บทที่15 : ไก่
บทที่15 : ไก(ต่อ)
บทที่16 : การเพาะเห็ดฟาง
บทที่17 : GREENHOUSE
บรรณานุกรม : Reference