ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘การเกษตร

เครื่องจักรกลการเกษตร

leave a comment »

2103486    เครื่องจักรกลการเกษตร    Agricultural Machinery

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้าง การใช้งานและปรับแต่งเครื่องจักกลเกษตร รวมทั้งลักษณะการออกแบบและการจัดการความต้องการกำลังประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา การเลือกใช้เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องปลูกพืช เครื่องหยอดเมล็ดและเครื่องหว่าน เครื่องปักดำข้าว เครื่องพ่นสารเคมีและเครื่องเก็บเกี่ยว

(Basic structural features, operations, functional requirements, and adjustments of agricultural machinery; types of design and management, power requirements, and efficiency and maintenance of field machinery; selection of tillage equipment; crop planting; seed drills and broadcasting machines; rice transplanter; spraying and harvesting machines.)

(2103486 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบแทรกเตอร์และการออกแบบเพื่อการเกษตร

leave a comment »

2103485    ระบบแทรกเตอร์และการออกแบบเพื่อการเกษตร    Agricultural Tractor Systems and Design

หลักการออกแบบ ลักษณะโครงสร้างและการใช้รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร โดยเน้นถึงกลศาสตร์โครงสร้างของตัวรถ ระบบถ่ายทอดกำลัง ระบบควบคุมไฮดรอลิค ความสัมพันธ์ระหว่างรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างรถแทรกเตอร์กับดิน การบังคับรถแทรคเตอร์

(Principles of design, constructional features, and operation of farm tractors, with emphasis on mechanics of tractor chassis, tractor transmission systems, hydraulic control systems, tractor-implement relationship, tractor-soil relationship, and tractor steering.)

(2103485 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เคมีการเกษตร

leave a comment »

2302571    เคมีการเกษตร    Agricultural Chemistry

เคมีการเกษตรเบื้องต้น ประวัติความเป็นมา แหล่งกำเนิด การจำแนกชนิด และการออกฤทธิ์ของสารเคมีเพื่อการเกษตร สารฆ่าแมลง สารต้านการกินของแมลงและสารควบคุมแมลงชนิดอื่น สารกำจัดวัชพืชและสารควบคุมการเติบโตของพืช สารฆ่าราและสารควบคุมจุลชีพชนิดอื่น การสังเคราะห์และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและฤทธิ์ของสารเคมีเพื่อการเกษตร

(Introduction to agricultural chemistry: history, sources, classification and mode of actions of agrochemicals; insecticides, antifeedant, other insect control agents; herbicides and plant growth regulators; fungicides and other microbial control agents; synthesis and structure-activity relationship study of agrochemicals.)

(2302571 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)