ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘การใช้

พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในขั้นมัธยมศึกษา1 การจัดการและเทคนิคการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

with 2 comments

รายวิชา ED371พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในขั้นมัธยมศึกษา 1เรื่อง การจัดการและเทคนิคการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (-).

รายวิชา ED371 พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในขั้นมัธยมศึกษา 1เรื่อง การจัดการและเทคนิคการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (-)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
บทนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่กับมนุษย์
บทที่ 2 :การศึกษาบทบาทของวิทยาศาสตร์…
บทที่ 3 :พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมต้น
บทที่ 4 : แนวคิดและความหมายของปรัชญาทั่วไป
บทที่ 5 :จิตวิทยากับการเรียนวิทยาศาสตร์
บทที่ 6 : การริ่เริ่มปรับปรุงหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์…
บทที่ 7 : ครูวิทยาศาสตร์กับหลักสูตรใหม่
บทที่ 8 :วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.
บรรณานุกรม

จิตวิทยาและการใช้สารเสพย์ติด

leave a comment »

3800305    จิตวิทยาและการใช้สารเสพย์ติด    Psychology and Substance Abuse

วิธีการหลักที่ใช้ในการบำบัดการใช้สารเสพย์ติด ทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องมุมมองทางการแพทย์และเภสัชกรรมในเรื่องการใช้สารเสพย์ติด ความหมายของการติดและการใช้สารเสพย์ติดที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดยา

(Major treatment approches to substance abuse; related psychological theories; pharmacological and medical aspects of commonly used substances; meaning of addiction and abuse in relation to compulsive behaviors.)

(3800305 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา

leave a comment »

3800379    การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา    Use of Psychological Tests

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติในการดำเนินการทดสอบ การตรวจให้คะแนนตีความหมายและประเมินคะแนนจากแบบทดสอบบุคลิกภาพ การใช้แบบทดสอบโปรเจคทีฟ การเขียนรายงานทางจิตวิทยาคลีนิค

(Practice in administration, scoring, interpretation and assessment of personality tests; use of projective tests; clinical report writing.)

(3800379 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาพัฒนาการ

leave a comment »

3804301    การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาพัฒนาการ    Use of Tests in Developmental Psychology

ทฤษฎีและการใช้แบบทดสอบพื้นฐานในการวัดและตรวจสอบพัฒนาการแต่ละช่วงวัย

(Theories and use of basic tests in measuring and examining life-span development.)

(3804301 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)