ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘ขั้นนำ

จิตวิทยาบุคลิกภาพขั้นนำ

leave a comment »

3800215    จิตวิทยาบุคลิกภาพขั้นนำ    Introduction to Psychology of Personality

การศึกษาบุคลิกภาพจากหลายมุมมอง : จิตวิเคราะห์ ลักษณาการ ชีววิทยา มนุษยนิยม พฤติกรรมนิยม การเรียนรู้ทางสังคม ปัญญานิยม และวัฒนธรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาบุคลิกภาพ การประเมินบุคลิกภาพ

(Study of Personality from various points of view; psychoanalysis, trait, biology, humanism, behaviorism, social learning, cognitive, and culture; theories and research related to the study of personality; personality assessment.)

(3800215 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โฆษณา

การจูงใจมนุษย์ขั้นนำ

leave a comment »

3800303    การจูงใจมนุษย์ขั้นนำ    Introduction to Human Motivation

ประวัติของทฤษฎีการจูงใจ ระบบการจูงใจพื้นฐาน ความหิว พฤติกรรมทางเพศ การเร้า การหลับ และการฝัน ปัจจัยทางด้านชีวภาพ การเรียนรู้ และปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจ และอารมณ์

(History of motivation theories; basic motivational systems: hunger, sexual behavior, arousal, sleep and dream; biological, learning, and cognitive factors affecting human behavior; relationship between motivation and emotion.)

(3800303 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาสังคมขั้นนำ

leave a comment »

3803301    จิตวิทยาสังคมขั้นนำ    Introduction to Social Psychology

พฤติกรรมของคนในกลุ่มของกลุ่มคน สัมพันธภาพระหว่างคนในกลุ่มและระหว่างกลุ่มการได้มาและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อและโลกทัศน์ของบุคคล

(Behavior of individuals in groups and of groups of people; relationships between individuals in a group and between groups of people; formation and change of attitudes, values, beliefs and world-views of people.)

(3803301 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาสังคมและสุขภาพขั้นนำ

leave a comment »

3803307    จิตวิทยาสังคมและสุขภาพขั้นนำ    Introduction to Social Psychology and Health

มุมมองทางจิตวิทยาสังคมเกี่ยวกับสุขภาพ ความเจ็บป่วย และการบำบัดรักษาโดยเน้นสาเหตุ การบำบัด และการป้องกัน ความเครียดและการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน การสนับสนุนทางสังคม การยินยอมปฏิบัติตาม ความเชื่อด้านสุขภาพ และสัมพันธภาพในการบำบัดรักษา

(The social psychological aspects of health, illness and treatment, focusing on etiology, treatment, and prevention; stress and the immune response, social support, compliance, health beliefs, and treatment relationship.)

(3803307 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาสังคมสภาพแวดล้อมขั้นนำ

leave a comment »

3803310    จิตวิทยาสังคมสภาพแวดล้อมขั้นนำ    Introduction to Environmental Social Psychology

ปัญหานิเวศวิทยาและอนาคตของระบบนิเวศจากมุมมองของจิตวิทยาสังคม

(Social psychological aspects of problems of ecology, and the future of ecological system.)

(3803310 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปัญหาทางสังคมขั้นนำ

leave a comment »

3803321    ปัญหาทางสังคมขั้นนำ    Introduction to Social Cognition

ทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบและตีความข้อมูลทางสังคมในสภาพแวดล้อมทางสังคม โครงสร้างทางปัญญาทางสังคม การเกิดความประทับใจกลยุทธ์ทางปัญญา และกระบวนการอนุมานสาเหตุ

(Theory and research concerning organization and interpretation of social information in social environment; social schemas, impression formation, mental strategies, and attribution processes.)

(3803321 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาการโฆษณาขั้นนำ

leave a comment »

3803331    จิตวิทยาการโฆษณาขั้นนำ    Introduction to Advertising Psychology

การประยุกต์หลักการพื้นฐานทางจิตวิทยาในการโฆษณา โดยเน้นการรับรู้เจตคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ

(Application of basic psychological principles in advertising emphasizing perception, attitude, values and personality in relation to advertising through various media.)

(3803331 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)