ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘ขั้นสูง

เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH424
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2 3 หน่วย
(Advanced Organic Chemistry II)
ศึกษากลไกและปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ที่สำคัญ แนวทางในการสังเคราะห์สารอินทรีย์โดยวิธีหาสารตั้งต้นที่เหมาะสม (Disconnection Approach)

บทที่ 1 : ออกซิเดชัน
บทที่ 2 : รีดักชัน
บทที่ 3 : ฮาโลจิเนชัน
บทที่ 4 : อัลคิเลชันของคาร์บอน
บทที่ 5 : อัลซิเลชันของคาร์บอน
บทที่ 6 :ปฏิกิริยาในกลุ่มของอัลดอลคอนเดนเซชัน
บทที่ 7 : การเขียนแบบสังเคราะห์สารอิทรีย์
บทที่ 8 : เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท
เอกสารอ้างอิง : Reference

เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH423
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1 3 หน่วย
(Advanced Organic Chemistry I)
ศึกษาเกียวกับโฟโตเคมี ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก การหากลไกของปฏิกิริยา และหัวข้ออื่น ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 1 : หลักการทางโฟโตเคมี
บทที่ 2 : โฟโตเคมีของคีโทน
บทที่ 3 : โฟโตเคมีของโอเลฟิน
บทที่ 4 : โฟโตเคมีของสารประกอบอะโรมาติก
บทที่ 5 : หลักการทั่วไปของปฏิกิริยาเพริไซคลิก
บทที่ 6 : ELECTROCYCLIC REACTIONS
บทที่ 7 : CYCLOADDITION REACTIONS
บทที่ 8 : SIGMATROPIC REACTIONS
บทที่ 9 : การเสนอกลไกที่สมเหตุสมผล
บทที่10 : การศึกษาสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น
บทที่11 : การศึกษาทางด้านไคเนติก
บทที่12 : พลังงานของปฏิกิริยา
บทที่13 : อินเทอร์มีเดียตที่ว่องไวต่อปฏิกิริยา
บรรณานุกรม : Reference

การวิเคราะห์ขั้นสูง 1

leave a comment »

2301721    การวิเคราะห์ขั้นสูง 1    Advanced Analysis I

ทบทวนเกี่ยวกับทฤษฎีเมเชอร์ และเครื่องมือทางทอพอโลจีบางอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ ปริภูมิเวกเตอร์ทอพอโลจี เมเชอร์ราดอน ทฤษฎีการแจกแจง

(Review of measure theory and some topological tools in analysis, topological vector spaces, radon measures, distribution theory.)

(2301721 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

คณิตศาสตร์ดีสครีตขั้นสูง

leave a comment »

2301770    คณิตศาสตร์ดีสครีตขั้นสูง    Advanced Discrete Mathematics

การวิเคราะห์เชิงการจัด โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง การคิดแบบขั้นตอนวิธี การประยุกต์ในเชิงวิทยาศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

(Combinatorial analysis; discrete structures; algorithmic thinking; applications in Science and Computer Science.)

(2301770 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อขั้นสูงทางพีชคณิต

leave a comment »

2301783    หัวข้อขั้นสูงทางพีชคณิต    Advanced Topics in Algebra

หัวข้อทางพีชคณิตที่น่าสนใจเป็นพิเศษซึ่งอาจนำไปสู่การวิจัยต่อไป

(Various topics in algebra that are of special interest and might lead to research work.)

(2301783 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์

leave a comment »

2301784    หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์    Advanced Topics in Analysis

หัวข้อทางการวิเคราะห์ที่น่าสนใจเป็นพิเศษซึ่งอาจนำไปสู่การวิจัยต่อไป

(Various topics in analysis that are of special interest and might lead to research work.)

(2301784 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อขั้นสูงทางเรขาคณิต

leave a comment »

2301785    หัวข้อขั้นสูงทางเรขาคณิต    Advanced Topics in Geometry

หัวข้อทางเรขาคณิตที่น่าสนใจเป็นพิเศษซึ่งอาจนำไปสู่การวิจัยต่อไป

(Various topics in geometry that are of special interest and might lead to research work.)

(2301785 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)