ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘ควบคุม

การควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH762
อ่านกันเถอะ...
การควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(Environmental Pollution Control)

บทที่ 1 : แนวคิดที่สำคัญทางเคมีสิ่งแวดล้อม
บทที่ 2 : การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 : พิษวิทยาทางสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 : มลพิษทางน้ำ
บทที่ 5 : มลพิษทางอากาศ
บทที่ 6 : มลพิษในดิน
บทที่ 7 : การควบคุมมลพิษและของเสียทางด้านนิติบัญญัติ
บทที่ 8 : การจัดการของเสียอย่างมีระบบ : การบำบัดและการกำจัด
บทที่ 9 : การลดของเสียในกระบวนการทางเคมี
บทที่10 : การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และการนำมาใช้อีก
ภาคผนวก :Supplement1
ภาคผนวก :Supplement2
ภาคผนวก :Supplement3
บรรณานุกรม :Reference

การควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม

leave a comment »

2103407    การควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม    Industrial Control

ทบทวนระบบควบคุมพื้นฐาน อุปกรณ์ควบคุมในโรงงาน อุปกรณ์นิวเมติค อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิค และอุปกรณ์ของไหล การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมสมบูรณ์ การควบคุมพิเศษเฉพาะงาน ระบบควบคุมของหม้อน้ำ ระบบควบคุมในเครื่องปรับอากาส ระบบควบคุมการบิน บทนำของระบบควบคุมดิจิตัลแบบตรง และระบบควบคุมแบบซูเปอร์ไวเซอร์รี่

(Pasic control system; industrial control components: pneumatic electric, electronic and fluid devices; analysis and design of the complete control systems; special control applications; boiler control air condition control flight control; introduction to direct digital control and supervisory control.)

(2103407 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การควบคุมแบบดิจิตัล

leave a comment »

2103406    การควบคุมแบบดิจิตัล    Digital Control

บทนำสู่ระบบดิสครีต การแทนระบบดิสครีตเชิงเส้นด้วยโดเมนเวลา การวิเคราะห์ระบบดิสครีต การแปลงระบบดิสครีตเชิงเส้นแบบแวด การแทนตัวแปรสถานะ การวิเคราะห์ระบบดิสครีตโดยวิธีโดเมนแซด การวิเคราะห์การออกแบบของระบบดิสครีต ลักษณะของระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ในเชิงวิศวกรรม

(Introduction to discrete systems by time-domain representations of linear discret systems; the analysis of discrete-time systems, z-transformation of linear discrete systems; state variable representation; analysis of linear discrete-time system: z-domain approach; the analytical design of discrete systems; engineering characteristics of computer control systems.)

(2103406 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 13, 2010 at 5:51 am

ระบบควบคุมชักตัวอย่างข้อมูล

leave a comment »

2102733    ระบบควบคุมชักตัวอย่างข้อมูล    Sampled-Data Control Systems

การออกแบบระบบควบคุมชักตัวอย่างข้อมูลด้วยวิธีโดยตรงและวิธีโดยอ้อม สมบัติของตัวชักตัวอย่างและคงไว้ การยกแบบต่อเนื่อง เสถียรภาพและการตามรอยในระบบชักตัวอย่างข้อมูล ระบบควบคุมชักตัวอย่างข้อมูลแบบเหมาะสมที่สุด เอช-2 และเอช-อินฟินิตี้

(Sampled-data control system design by indirect and dirct methods; properties of Sample and Hold; continous lifiting; stability and tracking in sampled-data systems; H-2 and H-infinity optimal sampled-data control systems.)

(2102733 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบควบคุมมิติอนันต์

leave a comment »

2102731    ระบบควบคุมมิติอนันต์    Infinite-Dimensional Control System

ทฤษฎีกึ่งกลุ่มและสมการวิวัฒนาการ ทฤษฎีเสถียรภาพ ความควบคุมได้ ความสังเกตได้ และความเป็นจริงได้ การควบคุมแบบเหมาะที่สุดเชิงเส้น-กำลังสอง แนวทางในโดเมนความถี่ การออกแบบตัวควบคุมสำหรับระบบมิติอนันต์

(Semigroup theory and evolution equations; stability theory; controllability observability and realizability; linear quadratic optimal control; frequency-domain approach; controller design for infinite-dimensional systems.)

(2102731 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบควบคุมไม่เชิงเส้น 2

leave a comment »

2102638    ระบบควบคุมไม่เชิงเส้น 2    Nonlinear Control Systems II

เสถียรภาพสัญญาณเข้า-สัญญาณออก ทฤษฎีบทอัตราขยายค่าเล็ก พื้นฐานเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ การทำให้เป็นเชิงเส้นด้วยการป้อนกลับ ทฤษฎีระบบควบคุมไม่เชิงเส้นเชิงเรขาคณิต การออกแบบระบบควบคุมไม่เชิงเส้น

(Input-output stability; small gain theorems; basic of differential geometry; feedback linearization; geometric nonlinear control theory; nonlinear control system design.)

(2102638 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบควบคุมหลายตัวแปร

leave a comment »

2102637    ระบบควบคุมหลายตัวแปร    Multivariable Control Systems

ประเด็นเกี่ยวกับสมรรถนะในระบบหลายตัวแปร ความไม่แน่นอนและความคงทน การออกแบบระบบควบคุมหลายตัวแปร วิธีการในโดเมนความถี่ วิธีเชิงเส้น-กำลังสอง-แบบเกาส์และวิธีฟื้นคืนถ่ายโอนวงวน วิธีหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด การควบคุม H2 และ H การลดรูปแบบจำลอง

(Performance issues in multivariable systems; uncertainties and robustness; multivariable control system designs : freguency domain methods, LOG and LTR methods, parameter optimization methods; H and H control; model reduction.)

(2102637 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)