ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘ความเชื่อถือได้

ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลัง

leave a comment »

2102757    ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลัง    Power System Reliability

()

(2102757 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การประเมินความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้ากำลัง

leave a comment »

2102752    การประเมินความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้ากำลัง    Reliability Evaluation Of Power Systems

การกระจายทางสถิติในการประเมินความเชื่อถือได้ กระบวนการของมาร์คอฟ ทั้งแบบดิสครีตและแบบต่อเนื่อง เทคนิคการคำนวณดัชนีความถี่และระยะเวลา การประเมินความเชื่อถือได้ของระบบโดยประมาณ การจำลองเหตุการณ์โดยวิธีมอนติคาโล การประเมินความเชื่อถือได้ของระบบผลิต การประเมินความเชื่อถือได้ของระบบผลิตและส่งไฟฟ้ากำลัง การประเมินความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า

(Probabilistic distributions in reliability evaluation; discrete and continuous Markov processes; frequency and duration technique; approximate system reliability evaluation Monte Carlo simulation, Generation system reliability evaluation; composite power system reliability evaluation; distribution power system reliability evaluation.)

(2102752 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวางแผนและการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของระบบพลังงาน

leave a comment »

2102750    การวางแผนและการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของระบบพลังงาน    Energy System Planning And Reliability

การทำนายโหลด การวิเคราะห์ทางด้านความเชื่อถือได้ของระบบผลิต การวิเคราะห์ทางด้านต้นทุนของระบบผลิต การวิเคราะห์การไหลของโหลด การวิเคราะห์ทางด้านความเชื่อถือได้ของระบบส่งพลังงาน และการวางแผนขยายระบบส่งพลังงานโดยอัตโนมัติ

(Load forecasting; generation system reliability analysis; generation system cost analysis; power flow analysis; transmission system reliability analysis; automated transmission system expansion planning.)

(2102750 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ความเชื่อถือได้และความอยู่รอดได้ของระบบและโครงข่ายสื่อสาร

leave a comment »

2102627    ความเชื่อถือได้และความอยู่รอดได้ของระบบและโครงข่ายสื่อสาร    Reliability and Survivability of Communication Network and Systems

()

(2102627 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)