ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘คอมพิวเตอร์

การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิต

leave a comment »

2103532    การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิต    Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing

ซีเอดี/ซีเอเอ็ม เบื้องต้น หลักการวาดภาพ 3 มิติ การออกแบบผิว การวิเคราะห์การออกแบบทางวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องเอ็นซีและการตรวจสอบ การเชื่อมสู่การผลิต การแลกเปลี่ยนข้อมูล ซีไอเอ็มเบื้องต้น บทบาทของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การทำรหัสและการแบ่งแยกประเภท หลักการทำจำลองรูปต้นแบบแบบเร็ว

(Introduction to CAD/DAM; draughting concept; 3D modelling concept; surface design; design analysis; NC programming and verificationl, link to manufacture, CAD/CAM data exchange; introdution to CIM: role of robotics; coding and classification; rapid prototyping concept.)

(2103532 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจัดระบบคอมพิวเตอร์

leave a comment »

2301732    การจัดระบบคอมพิวเตอร์    Computer System Organization

การวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ความขึ้นต่อกันในเชิบการจัดองค์กรในการคำนวณความเร็วและต้นทุน การออกแบบชุดคำสั่ง เครื่องที่ทำงานแบบท่อและแบบเวกเตอร์ การออกแบบชั้นของหน่วยความจำ เครื่องที่ทำงานแบบจังหวะการเต้นของหัวใจ

(Computer system analysis and design, organizational dependence on computations, speed and cost, instruction set design, pipeline and vector machines memory hierarchy design, systolic machines.)

(2301732 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

leave a comment »

2301735    การวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์    Computer System Analysis

นโยบายของการจัดลำดับงาน ขั้นตอนวิธีการทำเพจจิง ระบบการจัดการทรัพยากรแบบหลายโปรแกรม ทฤษฎีคิว แบบจำลองเชิงวิเคราะห์ของระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน

(Scheduling policies, paging algorithms, multiprogrammed resource management system, queuing theory, analytical models of computer systems and application.)

(2301735 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย

leave a comment »

2301736    ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย    Distributed Computer Systems

สถาปัตยกรรมของระบบแบบกระจาย การเข้าถึงแฟ้มระยะไกล ระบบส่งข้อความ รูปแบบ ลูกข่าย/แม่ข่าย ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย การถอดแบบและความสอดคล้อง การควบคุมพร้อมกัน แบบจำลองของการคำนวณแบบกระจาย ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย

(Distributed systems architecture, remote file access, message-based systems, client server paradign, distributed algorithms, replication and consistency concurrency control, models of distributed computation, distributed operating systems.)

(2301736 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

leave a comment »

2301761    เครือข่ายคอมพิวเตอร์    Computer Networks

โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ และขั้นตอนวิธีทางซอฟต์แวร์ การจัดการข้อผิดพลาด การจัดเส้นทาง การควบคุมการไหล การติดต่อระหว่างแม่ข่ายและการติดต่อระหว่างแม่ข่ายกับเครือข่ายท้องถิ่น

(Computer networks protocols, hardware elemts, and software algorithms, error handling, routing, flow control, host-to-host communication and local area networks.)

(2301761 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

leave a comment »

2301793    หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1    Special Topics in Computer Science I

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันในหัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

(Discussion on current research issues in computer science and related topics.)

(2301793 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

leave a comment »

2301794    หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2    Special Topics in Computer Science II

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันหัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

(Discussion on current research issues in computer science and related topics.)

(2301794 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)