ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘จัดการ

หลักชีววิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI323
อ่านกันเถอะ...
หลักชีววิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3 หน่วย
(Biological Principles in Management of Natural Resources)
ศึกษา ทัศนะทางนิวเศวิทยาของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ หลักและวิธีจัดการ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงค้างไว้เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ มีการศึกษานอกสถานที่

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : การอนุรักษ์ทรัพยากร
บทที่2 : ขบวนการพื้นฐานทางชีววิทยา(ต่อ)
บทที่2 : ขบวนการพื้นฐานทางชีววิทยา
บทที่3 : วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการทดลองเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
บทที่4 : ดิน
บทที่5 : มนุษย์และน้ำ
บทที่6 : ทุ่งหญ้าและการเลี้ยงสัตว์
บทที่7 : ป่าไม้
บทที่8 : สัตว์ป่า
บทที่9 : สิ่งแวดล้อมในน้ำ
บทที่10 : ประชากร
ภาคผนวก :
บรรณานุกรม : Reference

การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม

leave a comment »

2103478    การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม    Energy Management in Industry

การศึกษาดุลพลังงานของกลอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมและแนวทางเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ เทคนิคการนำความร้อนทิ้งมาใช้ประโยชน์ หลักการผลิตไอน้ำเพื่อกำเนิดต้นกำลัง และเป็นแหล่งความร้อนพร้อมกันในอุตสาหกรรม การจัดการเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(Energy balance studies for various equipment in industrial plants and options for improved efficiency, waste heat recovery techniques, cogeneration concepts in industry and management for efficient use of emergy.)

(2103478 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจัดการพลังงานภายในอาคาร

leave a comment »

2103475    การจัดการพลังงานภายในอาคาร    Energy Management in Building

โปรแกรมการตรวจสอบการใช้พลังงานภายในอาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในอาคาร การริเริ่มโปรแกรมในการจัดแนวทางสำหรับวิธีการลดการใช้พลังงานในแต่ละพื้นที่ของอาคาร การประหยัดพลังงานแนวทางในการวางแผน การออกแบบ การติดตั้ง การใช้งานการบำรุงรักษา การต่อเติมและการปรับปรุงของระบบเครื่องกลในอาคารเดิมและอาคารใหม่ การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการจัดการพลังงานและในการควบคุมอุปกรณ์ทางด้านการปรับสภาวะอากาศและการระบายอากาศในอาคารโดยอัตโนมัติ กรณีศึกษาการประหยัดพลังงาน ในอาคาร

(Energy audit program for building and facilities, initiating energy management program, guidelines for methods of reducing energy usage in each area in buildings, conservation of the energy in the planning, design, installation, utilization, maintenancem and modernization of the mechanical systems in existing and new buildings, utilization of microcomputer in energy management and in automatic control of air conditioning and ventilatin systems in buildings.)

(2103475 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การบริหารจัดการทีมกีฬา

leave a comment »

3905401    การบริหารจัดการทีมกีฬา    Sports Team Management

หลักการและปรัชญาในการบริหารจัดการทีมกีฬา การดำเนินการและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการทีมกีฬาด้านต่าง ๆ ได้แก่ สตาฟโค้ชและเจ้าหน้าที่ประจำทีม สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ในการทำทีมกีฬา การเงินและการบัญชีของทีม การเดินทางและการขนส่งทีมกีฬา ที่พักนักกีฬา กฎระเบียบภายในทีม การเตรียมการด้านเอกสารเพื่อการส่งทีมเข้าแข่งขัน การสร้างขวัญและกำลังใจ การประชาสัมพันธ์ทีม ความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬากับเจ้าหน้าที่สโมสร ผู้ปกครองนักกีฬา ผู้สื่อข่าวและชุมชน

(Principles and philosophy of team sports management; organization and guidelines for team sports management in different aspects: coaching staff and officials, facility and team sports equipment, budgeting and team current account; traveling and transportation, team sports camping, team rules and regulations, preparing for application forms; morale and moral support building, team public relations; relationship between athletes and club officials, players’ guardian, sport news reporters and community.)

(3905401 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การบริหารจัดการแหล่งนันทนาการ

leave a comment »

3906313    การบริหารจัดการแหล่งนันทนาการ    Recreation Facility Management

วัตถุประสงค์และประเภทของการจัดการแหล่งนันทนาการ การจัดการเกี่ยวกับตารางการใช้สอย การจัดงบประมาณการสรรหาบุคลากร การฝึกงาน การนิเทศ การจัดสรรงาน การให้ความดีความชอบ ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ วิธีการบำรุงรักษา แหล่งนันทนาการต่าง ๆ ได้แก่ สระว่ายน้ำ สนามกอล์ฟ สนามกีฬา สวนสาธารณะ ค่ายพักแรม สถานที่กลางแจ้ง

(Objectives and types of recreation facility management; management of time table, budgeting, recruiting, training, supervising, job distributing, rewarding; dafety measures in using tools and equipment, methods of maintenance; types of facilities: pools, golf courses, sports fields, parks, camp sites, outdoor areas.)

(3906313 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวางแผนจัดการและควบคุมโครงการ

leave a comment »

2002630 การวางแผนจัดการและควบคุมโครงการ Project Planning Management And Control

การจัดโครงสร้าง วางแผน และวิเคราะห์รายละเอียดโครงการ การประมาณการและการเสนอโครงการ การจัดเตรียมงบประมาณ และการควบคุมต้นทุน การวางแผนข่ายงาน การติดตามโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานกับคู่สัญญา

(Project organization, planning and content analysis; estimating and tendering; budgeting and cost control; network planning; project monitoring; partnership/contractor relationships.)

(2002630 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)