ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘จิตวิทยา

ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา จิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา

leave a comment »

รายวิชา ED501ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา จิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา (Knowledge of Education Education Psychology and Education Technology).

รายวิชา ED501 ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา จิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา (Knowledge of Education Education Psychology and Education Technology)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : วิวัฒนาการของการจัดการศึกษา
บทที่ 1 : วิวัฒนาการของการจัดการศึกษา(ต่อ)
บทที่ 2 :ปรัชญาและนโยบายการจัดการศึกษา
บทที่ 2 : ปรัชญาและนโยบายการจัดการศึกษา(ต่อ)
บทที่ 3 :ระบบการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
บทที่ 4 :กฎหมายและระเบียบปฎิบัติสำหรับข้าราชการครู
บทที่ 4 : กฎหมายและระเบียบปฎิบัติสำหรับข้าราชการครู(ต่อ)
บทที่ 5 :จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
บทที่ 6 :ธรรมชาติของการเรียนรู้
บทที่ 7 : การเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน
บทที่ 7 : การเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน(ต่อ)
บทที่ 8 :บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา…
บทที่ 8 : บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา…(ต่อ)
บทที่ 9 : สื่อพื้นฐานทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
บทที่10 : หลักการเลือก การผลิต..
บทที่11 : การจัดระบบสื่อการเรียนการสอน
บรรณานุกรม :Reference

สถิติขั้นกลางสำหรับจิตวิทยา

leave a comment »

3800211    สถิติขั้นกลางสำหรับจิตวิทยา    Intermediate Statistics in Psychology

วิธีการทางสถิติที่ใช้กับการวิจัยทางจิตวิทยา สถิติที่ใช้ในการทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา สถิติที่ใช้สำหรับการทดลองทางจิตวิทยา การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิติไร้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์การถดถอยและและสหสัมพันธ์พหุ การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ การอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การตีความและนำเสนอผลตามรูปแบบของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน

(Statistical methods used in psychological research; statistics and in psychological testing and measurement; statisties used in playchological experiment; analysis of covariance; non-parametric statistics; multiple correlation and regression analysis; data management and analysis with statistical software package; reading results of data analysis from computer programs; interpretation and presentation in American Psychological Association (APA) format.)

(3800211 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระเบียบวิธีวิจัยในจิตวิทยา

leave a comment »

3800212    ระเบียบวิธีวิจัยในจิตวิทยา    Research Methods in Psychology

แนะนำทฤษฎีแห่งความรู้และการการวิจัยเชิงประจักษ์ การวัด พฤติกรรมการวิจัยแบบต่างๆ ในจิตวิทยา การควบคุมตัวแปร การรวบรวมและตีความข้อมูลจากการวิจัยต่างๆ และปัญหาการรวบรวมและตีความเหล่านี้

(Introduction to theories of knowledge and empirical research; measurement of behavior; various types of research in psychology; control of variables, data collection and interpretation for various types of research and problems with such data collection and interpretation.)

(3800212 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาบุคลิกภาพขั้นนำ

leave a comment »

3800215    จิตวิทยาบุคลิกภาพขั้นนำ    Introduction to Psychology of Personality

การศึกษาบุคลิกภาพจากหลายมุมมอง : จิตวิเคราะห์ ลักษณาการ ชีววิทยา มนุษยนิยม พฤติกรรมนิยม การเรียนรู้ทางสังคม ปัญญานิยม และวัฒนธรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาบุคลิกภาพ การประเมินบุคลิกภาพ

(Study of Personality from various points of view; psychoanalysis, trait, biology, humanism, behaviorism, social learning, cognitive, and culture; theories and research related to the study of personality; personality assessment.)

(3800215 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาการจัดการตน

leave a comment »

3800217    จิตวิทยาการจัดการตน    Psychology of Self Management

กระบวนการวิเคราะห์ตน การใช้กระบวนการวิเคราะห์ตนในชีวิตประจำวัน กระบวนการปัญหา และการเปลี่ยนแปลง อัตมโนทัศน์ การควบคุมตนทางสังคม การรับรู้ทางสังคม อิทธิพลทางสังคม ตัวอย่างปัญหาทางสังคม การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

(Self analysis process; application of self-analysis process in everyday life; procedure, problems and change; self-concept; self-control; social self; social perception; social influence; samples of social problems, problem analysis and solutions to the problems.)

(3800217 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาการจูงใจ

leave a comment »

3800304    จิตวิทยาการจูงใจ    Psychology of Motivation

ศึกษาลักษณะต่างๆ ของการจูงใจ เน้นเรื่องการดึงดูด และการกดดันของกลุ่ม ปัญหาพิเศษของการจูงใจในอุตสาหกรรม และการโฆษณาชวนเชื่อ ปัญหาทั่วไปของพื้นฐานทางชีวภาพของแรงจูงใจ และการเปลี่ยนแรงจูงใจ

(A study of the various aspects of motivation, group incentive and pressure; special problems of motivation in industrial advertising; general problem of biological foundations of motivation and of motivation change.)

(3800304 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาและการใช้สารเสพย์ติด

leave a comment »

3800305    จิตวิทยาและการใช้สารเสพย์ติด    Psychology and Substance Abuse

วิธีการหลักที่ใช้ในการบำบัดการใช้สารเสพย์ติด ทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องมุมมองทางการแพทย์และเภสัชกรรมในเรื่องการใช้สารเสพย์ติด ความหมายของการติดและการใช้สารเสพย์ติดที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดยา

(Major treatment approches to substance abuse; related psychological theories; pharmacological and medical aspects of commonly used substances; meaning of addiction and abuse in relation to compulsive behaviors.)

(3800305 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)