ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘จิตวิทยา

ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา จิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา

leave a comment »

รายวิชา ED501ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา จิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา (Knowledge of Education Education Psychology and Education Technology).

รายวิชา ED501 ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา จิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา (Knowledge of Education Education Psychology and Education Technology)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : วิวัฒนาการของการจัดการศึกษา
บทที่ 1 : วิวัฒนาการของการจัดการศึกษา(ต่อ)
บทที่ 2 :ปรัชญาและนโยบายการจัดการศึกษา
บทที่ 2 : ปรัชญาและนโยบายการจัดการศึกษา(ต่อ)
บทที่ 3 :ระบบการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
บทที่ 4 :กฎหมายและระเบียบปฎิบัติสำหรับข้าราชการครู
บทที่ 4 : กฎหมายและระเบียบปฎิบัติสำหรับข้าราชการครู(ต่อ)
บทที่ 5 :จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
บทที่ 6 :ธรรมชาติของการเรียนรู้
บทที่ 7 : การเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน
บทที่ 7 : การเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน(ต่อ)
บทที่ 8 :บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา…
บทที่ 8 : บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา…(ต่อ)
บทที่ 9 : สื่อพื้นฐานทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
บทที่10 : หลักการเลือก การผลิต..
บทที่11 : การจัดระบบสื่อการเรียนการสอน
บรรณานุกรม :Reference

สถิติขั้นกลางสำหรับจิตวิทยา

leave a comment »

3800211    สถิติขั้นกลางสำหรับจิตวิทยา    Intermediate Statistics in Psychology

วิธีการทางสถิติที่ใช้กับการวิจัยทางจิตวิทยา สถิติที่ใช้ในการทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา สถิติที่ใช้สำหรับการทดลองทางจิตวิทยา การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิติไร้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์การถดถอยและและสหสัมพันธ์พหุ การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ การอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การตีความและนำเสนอผลตามรูปแบบของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน

(Statistical methods used in psychological research; statistics and in psychological testing and measurement; statisties used in playchological experiment; analysis of covariance; non-parametric statistics; multiple correlation and regression analysis; data management and analysis with statistical software package; reading results of data analysis from computer programs; interpretation and presentation in American Psychological Association (APA) format.)

(3800211 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระเบียบวิธีวิจัยในจิตวิทยา

leave a comment »

3800212    ระเบียบวิธีวิจัยในจิตวิทยา    Research Methods in Psychology

แนะนำทฤษฎีแห่งความรู้และการการวิจัยเชิงประจักษ์ การวัด พฤติกรรมการวิจัยแบบต่างๆ ในจิตวิทยา การควบคุมตัวแปร การรวบรวมและตีความข้อมูลจากการวิจัยต่างๆ และปัญหาการรวบรวมและตีความเหล่านี้

(Introduction to theories of knowledge and empirical research; measurement of behavior; various types of research in psychology; control of variables, data collection and interpretation for various types of research and problems with such data collection and interpretation.)

(3800212 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาบุคลิกภาพขั้นนำ

leave a comment »

3800215    จิตวิทยาบุคลิกภาพขั้นนำ    Introduction to Psychology of Personality

การศึกษาบุคลิกภาพจากหลายมุมมอง : จิตวิเคราะห์ ลักษณาการ ชีววิทยา มนุษยนิยม พฤติกรรมนิยม การเรียนรู้ทางสังคม ปัญญานิยม และวัฒนธรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาบุคลิกภาพ การประเมินบุคลิกภาพ

(Study of Personality from various points of view; psychoanalysis, trait, biology, humanism, behaviorism, social learning, cognitive, and culture; theories and research related to the study of personality; personality assessment.)

(3800215 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาการจัดการตน

leave a comment »

3800217    จิตวิทยาการจัดการตน    Psychology of Self Management

กระบวนการวิเคราะห์ตน การใช้กระบวนการวิเคราะห์ตนในชีวิตประจำวัน กระบวนการปัญหา และการเปลี่ยนแปลง อัตมโนทัศน์ การควบคุมตนทางสังคม การรับรู้ทางสังคม อิทธิพลทางสังคม ตัวอย่างปัญหาทางสังคม การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

(Self analysis process; application of self-analysis process in everyday life; procedure, problems and change; self-concept; self-control; social self; social perception; social influence; samples of social problems, problem analysis and solutions to the problems.)

(3800217 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาการจูงใจ

leave a comment »

3800304    จิตวิทยาการจูงใจ    Psychology of Motivation

ศึกษาลักษณะต่างๆ ของการจูงใจ เน้นเรื่องการดึงดูด และการกดดันของกลุ่ม ปัญหาพิเศษของการจูงใจในอุตสาหกรรม และการโฆษณาชวนเชื่อ ปัญหาทั่วไปของพื้นฐานทางชีวภาพของแรงจูงใจ และการเปลี่ยนแรงจูงใจ

(A study of the various aspects of motivation, group incentive and pressure; special problems of motivation in industrial advertising; general problem of biological foundations of motivation and of motivation change.)

(3800304 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาและการใช้สารเสพย์ติด

leave a comment »

3800305    จิตวิทยาและการใช้สารเสพย์ติด    Psychology and Substance Abuse

วิธีการหลักที่ใช้ในการบำบัดการใช้สารเสพย์ติด ทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องมุมมองทางการแพทย์และเภสัชกรรมในเรื่องการใช้สารเสพย์ติด ความหมายของการติดและการใช้สารเสพย์ติดที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดยา

(Major treatment approches to substance abuse; related psychological theories; pharmacological and medical aspects of commonly used substances; meaning of addiction and abuse in relation to compulsive behaviors.)

(3800305 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

มูลสารจิตวิทยาการอ่าน

leave a comment »

3800306    มูลสารจิตวิทยาการอ่าน    Fundamentals Psychology of Reading

กระบวนการอ่าน การรับรู้สัญลักษณ์และข้อความ อิทธิพลของสัญลักษณ์และข้อความแวดล้อม ลักษณะ สาเหตุและการแก้ไขความบกพร่องในการอ่าน

(The reading process, perception of symbols and of context; effects of symbols and of contextual clues; nature, cause and remedy of reading deficiencies.)

(3800306 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาการอนุรักษ์ธรรมชาติ

leave a comment »

3800309    จิตวิทยาการอนุรักษ์ธรรมชาติ    Psychology for Conservation of Nature

มโนทัศน์ทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการรับรู้และการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ การเกิด และการเปลี่ยนทัศนคติ วิธีการประเมินและการกำกับตนเอง จิตวิทยากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการสร้างความสำนึก ทัศนคติ และความชื่นชมธรรมชาติ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบธรรมชาติ การประมวลความรู้ทางจิตวิทยา และระบบธรรมชาติสู่การอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

(Psychological concepts of perception and learning of nature: attitude change; techniques of self-evaluation and self-regulation; psychology for conservation of nature, including knowledge and understanding of the system of nature; integration of the body of knowledge in psychology and the system of nature towards effective natuaral resource conservation and management.)

(3800309 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การตรวจสอบทางจิตวิทยา

with one comment

3800313    การตรวจสอบทางจิตวิทยา    Psychological Testing

ความหมายและหลักเกณฑ์ของการตรวจสอบทางจิตวิทยาความรู้ทางสถิติ สำหรับใช้ในการทดสอบ ปกติวิสัย ความเชื่อถือได้และความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ การทดสอบความสามารถและการลักษณธบุคลิกภาพ

(Meaning and principles of psychological testing; statisticak knowledge for test uses; norms validity and reliability of tests; aptitude and personality testing.)

(3800313 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา

leave a comment »

3800314    การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา    Psychological Testing and Measurement

การวัดพฤติกรรมมนุษย์ในการศึกษาทางจิตวิทยา การสร้างและการใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา การวัดความสามารถ บุคลิกภาพ ความสนใจ เจตคติ และค่านิยม ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบ ดำเนินการทดสอบ และประเมินคุณภาพของแบบทดสอบทางจิตวิทยาประเภทต่างๆ

(Measurement of human behavior in psychological studies; construction and use of psychological tests, measurement of abilities, personality, interest, attitude, and values; practice in test construction, administration, and quality evaluation of various types of psychological tests.)

(3800314 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา

leave a comment »

3800379    การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา    Use of Psychological Tests

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติในการดำเนินการทดสอบ การตรวจให้คะแนนตีความหมายและประเมินคะแนนจากแบบทดสอบบุคลิกภาพ การใช้แบบทดสอบโปรเจคทีฟ การเขียนรายงานทางจิตวิทยาคลีนิค

(Practice in administration, scoring, interpretation and assessment of personality tests; use of projective tests; clinical report writing.)

(3800379 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

มูลสารจิตวิทยาอปกติ

leave a comment »

3800380    มูลสารจิตวิทยาอปกติ    Fundamentals of Abnormal Psychology

การจำแนกประเภทอาหาร และสาเหตุของพฤติกรรมอปกติ ตลอดจนปัญหาในการจำแนกประเภทและการเข้าใจพฤติกรรมอปกติ

(Various symptoms and causes of abnormal behavior, including problems in clarifying types and in understanding abnormal; behavior.)

(3800380 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)@

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในจิตวิทยา

leave a comment »

3800400    การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในจิตวิทยา    Computer Application in Psychology

การประยุกต์ความรู้คอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐานในการศึกษาด้านจิตวิทยาการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เวิลด์วายด์เว็บ การค้นฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

(Application of basic computer knowledge in studying psychology; use of e-mail, and world wide web; computer database searching, and introductory use of computer programs to analyze statistical data.)

(3800400 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาและกฎหมาย

leave a comment »

3800410    จิตวิทยาและกฎหมาย    Psychology and Law

ประเด็นใหม่ๆ ทางจิตวิทยาด้านกฎหมาย รวมถึงการชี้ตัวผู้ต้องสงสัยการรายงานของพยาน และกระบวนการยุติธรรม

(New issues in legal psychology including suspect identifiction, witness report, and judicial system.)

(3800410 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 2, 2009 at 5:39 am