ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘ชีววิทยา

หลักชีววิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI323
อ่านกันเถอะ...
หลักชีววิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3 หน่วย
(Biological Principles in Management of Natural Resources)
ศึกษา ทัศนะทางนิวเศวิทยาของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ หลักและวิธีจัดการ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงค้างไว้เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ มีการศึกษานอกสถานที่

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : การอนุรักษ์ทรัพยากร
บทที่2 : ขบวนการพื้นฐานทางชีววิทยา(ต่อ)
บทที่2 : ขบวนการพื้นฐานทางชีววิทยา
บทที่3 : วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการทดลองเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
บทที่4 : ดิน
บทที่5 : มนุษย์และน้ำ
บทที่6 : ทุ่งหญ้าและการเลี้ยงสัตว์
บทที่7 : ป่าไม้
บทที่8 : สัตว์ป่า
บทที่9 : สิ่งแวดล้อมในน้ำ
บทที่10 : ประชากร
ภาคผนวก :
บรรณานุกรม : Reference

ชีววิทยาทั่วไป 1

leave a comment »

2303101    ชีววิทยาทั่วไป 1    General Biology I

แนวคิดทั่วไปทางชีววิทยา สมบัติ ลักษณะจำเพาะ และกระบวนการพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต หัวข้อสำคัญ ได้แก่ การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ สรีรวิทยาที่เกี่ยวกับคน การสืบพันธุ์ การเจริญวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา พฤติกรรมของสัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพ

(An introductory course in biology. The unifying problem of life energy, environment and reproduction at each fundamental level of biological organization: cell, organism and population; principles of biology with special reference to the cell and its metabolism and to the anatomy, physiology, ecology, evolution and behavior of the major group of the animal kingdom.)

(2303101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

leave a comment »

2303102    ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1    General Biology Laboratory I

การสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ และเนื้อเยื่อ ระบบอวัยวะของสัตว์ ได้แก่ ย่อยอาหาร ไหลเวียนเลือด ระบบประสาท การสืบพันธุ์ การเจริญ อนุกรมวิธาน วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

(A laboratory course in general biology accompany 263101.)

(2303102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ชีววิทยาทั่วไป

leave a comment »

2303103    ชีววิทยาทั่วไป    General Biology

แนวคิดสมัยใหม่ในเรื่องของเซลล์ การจัดระเบียบ โครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์ สรีรวิทยาเปรียบเทียบในสัตว์ การสืบพันธุ์ การเจริญ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา พฤติกรรมของสัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพ

(An introduction course in biology; unifying problem of life energy, environment and reproduction at each fundamental level of biological organization; principles of biology with special reference to form and function, development, communities, evolution and behavior.)

(2303103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

leave a comment »

2303104    ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป    General Biology Laboratory

ปฏิบัติการเกี่ยวกับชีววิทยาทั่วไปที่สอดคล้องกับภาคทฤษฎี

(A laboratory course in general biology accompany.)

(2303104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ชีววิทยา

leave a comment »

2303105    ชีววิทยา    General Biology

หลักการทางชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในแต่ละขั้นของลำดับการจัดระเบียบทางชีวภาพ แนวคิดสมัยใหม่เรื่องเซลล์ พลังงานที่เกิดขึ้น และกลไกที่ควบคุมในสิ่งมีชีวิต หลักพันธุกรรม และพันธุกรรมโมเลกุล การสืบพันธุ์ การเจริญ วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

(The study of biological principles: the modern cell concept, life energy, life energy, principles of classification, comparative aspects of anatomy and physiology, reproduction, genetics, evolution, behavior and relationships of organisms and their environments.)

(2303105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 28, 2009 at 2:47 am

ปฏิบัติการชีววิทยา

leave a comment »

2303106    ปฏิบัติการชีววิทยา    General Biology Laboratory

การสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ เปรียบเทียบโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ ระบบอวัยวะ ได้แก่ ย่อยอาหาร ไหลเวียนเลือด ระบบประสาท อนุกรมวิธาน การสืบพันธุ์ การเจริญ พันธุกรรม วิวัฒนาการ และนิเวศวิทยา

(A laboratory course in general biology accompany.)

(2303106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)