ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘ตีความ

การอ่านตีความ

leave a comment »

รายวิชา EN202การอ่านตีความ (Interpretative Reading).

รายวิชา EN202 การอ่านตีความ (Interpretative Reading)

ศึกษาวิธีและฝึกจับประเด็นสำคัญ เก็บรายละเอียดที่สำคัญและจับเจตนาของข้อความต่าง ๆที่อ่าน และศึกษาวิธีแลฝึกอ่านอย่างเร็วด้วยความเข้าใจ เพื่อค้นหาสำรวจหรือทบทวนข้อมูลต่าง ๆ

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
การประเมินผลก่อนเรียน
บทที่1 : การอ่านแบบสกิมมิง (Skimming)
บทที่1 : การอ่านแบบสกิมมิง (Skimming)(ต่อ)
บทที่2 : การอ่านแบบสแกนนิง (Scanning)
บทที่3 : การอ้างอิง (Reference)
บทที่4 : การอ่านเพื่อหาใจความสำคัญ (Reading for the Main Idea)
บทที่4 : การอ่านเพื่อหาใจความสำคัญ (Reading for the Main Idea)(ต่อ)
บทที่5 : การอ่านวิเคราะห์สรุปความ (Inference)
ตอนที่ 2 : ภาคปฏิบัติ
ตอนที่ 2 : ภาคปฏิบัติ(ต่อ)
แนวตอบและเฉลย
การประเมินผลหลังเรียน
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 12, 2010 at 1:53 pm