ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘ทฤษฎีการเล่น

ทฤษฎีการเล่น Theories of Play

leave a comment »

ประมวลการสอน Course Syllabus

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2547

1.  คณะ เกษตร                                  ภาควิชา คหกรรมศาสตร์

2.  รหัสวิชา 006533                            ชื่อวิชา  (ไทย)     ทฤษฎีการเล่น

จำนวน    3(2-2)  หน่วยกิต                       (อังกฤษ)       Theories of Play

3.  เนื้อหารายวิชา (course description)

การใช้ทฤษฎีการเล่นเพื่อสร้างรากฐานการดำรงชีวิตในสังคม   การใช้การเล่นบำบัดพฤติกรรมที่ผิดปกติ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม

4.   วัตถุประสงค์ของวิชา

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเรื่องทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเล่น  การใช้การเล่นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านสติปัญญา อารมณ์  ร่างกาย และสังคมของเด็ก

5.   หัวข้อวิชา (course outline)

5.1      บทนำ

5.2      ความหมาย ประวัติความเป็นมา และความสำคัญของการเล่น

5.3      ทฤษฏีเกี่ยวกับการเล่น

5.4      ลักษณะพัฒนาการทางการเล่น พฤติกรรมการเล่น ประเภทของการเล่น

5.5      การเล่นเพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

5.6      การละเล่นของไทย  การเล่นเกม

5.7      ประโยชน์และความสำคัญของของเล่น

5.8      ของเล่นพื้นบ้านไทย  ของเล่นเฟรอเบล  และมอนเตสซอรี่

5.9      การเล่นเพื่อบำบัดพฤติกรรม

5.10  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเล่น

6.  วิธีการสอน

บรรยาย  ค้นคว้า รายงาน สังเกตการเล่นของเด็ก  ทดลองจัดกิจกรรมการเล่น

7. อุปกรณ์และสื่อการสอน

7.1     เอกสารประกอบการสอน

7.2     สไลด์   เครื่องฉายสไลด์

7.3     ตัวอย่างของเล่น

8.   การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

8.1   การสอบข้อเขียน         30 %

8.2   ทำรายงานและรายงานหน้าชั้นเรียน   20%

8.3   ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ   5%

8.4   ทดลองจัดกิจกรรมการเล่น (5 กิจกรรม)    25%

8.5   ทดลองใช้ของเล่น      10%

8.6   รายงานการสังเกตเล่นของเด็ก   10%

9.  การประเมินผลการเรียน

ใช้เกณฑ์อิงเกณฑ์โดยประเมินจาก

1. ประเมินผลจากความสนใจและความตั้งใจของนิสิตจาก

1.1    การเข้าชั้นเรียน

1.2    การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

  1. ประเมินผลจากผลงานของนิสิตจาก
    1. การสอบข้อเขียน
    2. การทำรายงานและรายงานหน้าชั้นเรียน
    3. การทำกิจกรรมในภาคปฏิบัติการ

โดยกำหนดคะแนน ดังนี้

85                           =             A

80-84                     =             B+

75-71       =             B

70-74                     =             C+

65-69                     =             C

60-64                     =             D+

55-59                     =             D

54                           =             F

10. การให้โอกาสนอกเวลาแก่นิสิตเข้าพบและคำแนะนำในด้านการเรียน

จะแจ้งให้ทราบในชั้นเรียน

11.   เอกสารอ่านประกอบ

จะแจ้งให้ทราบในชั้นเรียน

12. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ เนื้อหา กิจกรรม
1 บทนำ บรรยาย
2 ความหมาย ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของการเล่น บรรยาย
3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่น บรรยาย
4 ลักษณะพัฒนาการ พฤติกรรม และประเภทของการเล่น บรรยาย
5 การเล่นเพื่อพัฒนา ร่างกาย อารมณ์  สังคม บรรยาย
6 การเล่นเพื่อพัฒนาสติปัญญา  การเล่นเกม  การละเล่นของไทย บรรยาย
7 ประวัติ และความสำคัญของของเล่น บรรยาย
8 ของเล่นพื้นบ้านไทย  ของเล่นเฟรอเบล และมอนเตสซอรี่ บรรยาย
9 สังเกตการเล่นของเด็กทารก   –  2  ขวบ ปฏิบัติการ
10 สังเกตการเล่นของเด็กอายุ 2-4  ขวบ ปฏิบัติการ
11 สังเกตการเล่นของเด็กอายุ 4-6  ขวบ ปฏิบัติการ
12 ทดลองจัดการเล่นเพื่อส่งเสริมร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ปฏิบัติการ
13 ทดลองจัดการเล่นเกม  ทดลองการใช้ของเล่นที่ประดิษฐ์ ปฏิบัติการ
14 การเล่นที่บำบัดพฤติกรรมที่ผิดปกติ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเล่น

รายงานหน้าชั้น
15 สอบ สอบข้อเขียน

13.   ผู้สอน อาจารย์  พัชรี   วาศวิท

ลงนาม  ……………………………………..       (ผู้รายงาน)

(น.ส.พัชรี   วาศวิท)

วันที่  1   พฤศจิกายน   2547