ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘ทางเคมี

เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี

leave a comment »

2302393    เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี    Chemical Information Technology

เทคโนโลยีเกี่ยวกับสารสนเทศทางเคมี วิธีการสืบค้น จัดเก็บ รวบรวม และนำเสนอข้อมูลทางเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ

(Technology in chemical information; effective methods for searching; collecting and presenting chemical information.)

(2302393 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 4

leave a comment »

2302544    เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 4    Selected Topics in Analytical Chemistry IV

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน

(Selected topics in analytical chemistry of current interest.)

(2302544 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี

leave a comment »

2302548    การเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี    Sample Preparation for Chemical Analysis

ความสำคัญของการเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี การเก็บตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่างสำหรับตัวอย่างที่เป็นของเหลว ของแข็ง กึ่งของแข็ง และแก๊ส การประยุกต์การเตรียมตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างอาหาร และตัวอย่างทางชีวภาพ

(Significance of sample preparation for chemical analysis; sampling; sample preparation for liquid, solid, semi-solid and air sample; applications of sample preparation for environmental, food and biological samples.)

(2302548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 1

leave a comment »

2302611    เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 1    Selected Topics in Inorganic Chemistry I

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน

(Selected topics in inorganic chemistry of current interest.)

(2302611 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 2

leave a comment »

2302612    เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 2    Selected Topics in Inorganic Chemistry II

การอภิปรายงานวิจัยที่น่าสนใจทางเคมีอนินทรีย์

(Discussion on some interesting research in inorganic chemistry.)

(2302612 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์

leave a comment »

2302646    เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์    Selected Topics in Analytical Chemistry

วิธีการใหม่ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นมาใช้ในเคมีวิเคราะห์

(Recent advances in analytical chemistry.)

(2302646 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 2

leave a comment »

2302647    เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 2    Selected Topics in Analytical Chemistry II

ทฤษฎี หลักการและการประยุกต์เทคนิคขั้นสูงใหม่ๆ ที่ใช้ในเคมีวิเคราะห์

(This course deals with the theories principles and applications of currently advanced techniques in analytical chemistry.)

(2302647 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)