ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘ธรรมชาติ

หลักชีววิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI323
อ่านกันเถอะ...
หลักชีววิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3 หน่วย
(Biological Principles in Management of Natural Resources)
ศึกษา ทัศนะทางนิวเศวิทยาของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ หลักและวิธีจัดการ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงค้างไว้เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ มีการศึกษานอกสถานที่

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : การอนุรักษ์ทรัพยากร
บทที่2 : ขบวนการพื้นฐานทางชีววิทยา(ต่อ)
บทที่2 : ขบวนการพื้นฐานทางชีววิทยา
บทที่3 : วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการทดลองเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
บทที่4 : ดิน
บทที่5 : มนุษย์และน้ำ
บทที่6 : ทุ่งหญ้าและการเลี้ยงสัตว์
บทที่7 : ป่าไม้
บทที่8 : สัตว์ป่า
บทที่9 : สิ่งแวดล้อมในน้ำ
บทที่10 : ประชากร
ภาคผนวก :
บรรณานุกรม : Reference

เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

leave a comment »

2302674    เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ    Chemistry Of Natural Products

การสังเคราะห์และการหาโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ซับซ้อน สารเคมีที่เกิดตามธรรมชาติในพืช งานวิจัยสมัยใหม่

(Elucidation of structure and synthesis of complex natural products, phytochemistry.)

(2302674 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

leave a comment »

2302686    เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ    Chemistry of Natural Products

การสังเคราะห์และการหาโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สารเคมีที่เกิดในพืช งานวิจัยสมัยใหม่

(Synthesis and structure determination of complex natural products; naturally occurring compounds in plants; new research works.)

(2302686 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล

leave a comment »

2302781    ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล    Marine Natural Products

ชีวสังเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเบื้องต้น ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากแบคทีเรียทะเล แพลงตอนทะเล สาหร่ายทะเล เพรียงหัวหอม ทากทะเล ฟองน้ำทะเล บทบาทและความสำคัญของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเลต่อมนุษย์และระบบนิเวศ

(Introduction to biosynthesis of natural products; natural products from marine bacteria, marine phytoplankton, marine alga, tunicate, marine mollusks, marine sponge; the roles and importance of marine natural products to human beings and ecological system.)

(2302781 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

leave a comment »

2303526    หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    Principles of Natural Resource management

หลักการเชิงทฤษฎีบนพื้นฐานทางนิเวศวิทยา และความยั่งยืนสำหรับการจัดทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นแนวคิดแบบองค์รวม กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยการใช้แบบจำลองตัวอย่างกรณีศึกษาของการจัดระบบนิเวศแบบต่าง ๆ

(Theoretical concepts based on ecology and sustainability for natural resource management focusing on holistic approach, system-thinking process by simulation model application, case study of ecosystem-based mangement.)

(2303526 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ธรรมชาติของพฤกษศาสตร์

leave a comment »

2305201    ธรรมชาติของพฤกษศาสตร์    Nature of Botany

ลักษณะและแนวทางของการศึกษาและวิจัยทางพฤษศาสตร์ ความสัมพันธ์ ระหว่างสาขาต่างๆ ของพฤกษศาสตร์ การประยุกต์กับศาสตร์อื่นๆ

(Nature and direction of studies and researches in botany; relations among various disciplines of botany; application to other fields.)

(2305201 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาการอนุรักษ์ธรรมชาติ

leave a comment »

3800309    จิตวิทยาการอนุรักษ์ธรรมชาติ    Psychology for Conservation of Nature

มโนทัศน์ทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการรับรู้และการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ การเกิด และการเปลี่ยนทัศนคติ วิธีการประเมินและการกำกับตนเอง จิตวิทยากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการสร้างความสำนึก ทัศนคติ และความชื่นชมธรรมชาติ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบธรรมชาติ การประมวลความรู้ทางจิตวิทยา และระบบธรรมชาติสู่การอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

(Psychological concepts of perception and learning of nature: attitude change; techniques of self-evaluation and self-regulation; psychology for conservation of nature, including knowledge and understanding of the system of nature; integration of the body of knowledge in psychology and the system of nature towards effective natuaral resource conservation and management.)

(3800309 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)